InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Astrologie > Chinese Astrologie - Horoscoop 2009 (Jaar van de Os)

Chinese Astrologie - Horoscoop 2009 (Jaar van de Os)

Chinese Astrologie - Horoscoop 2009 (Jaar van de Os) In de Chinese astrologie begon op 26 januari 2009 het Jaar van de Os (Chinees Nieuwjaar). In de Chinese horoscoop wordt ook, naast het persoonlijke dierenteken (vgl. het sterrenbeeld), de invloed van een specifiek jaardier gegeven. Zo was 2008 het jaar van de rat en is 2009 het jaar van de os, hetgeen op alle dierentekens invloed heeft. In dit artikel een overzicht van de Chinese jaarhoroscoop van alle diertekens: rat, os, tijger, haas, draak, slang, paard, geit, aap, hond en varken.

Chinese Astrologie Jaarhoroscoop 2009 Chinese Dierentekens

Het Chinese Nieuwjaar begint niet zoals bij ons in het Westen op 1 januari, maar in de periode tussen eind januari en midden februari (zie verder Chinees Nieuwjaar2009 - Chinese Kalender 4706). De Chinese astrologie is gebaseerd op maanjaren en heeft een cyclus van twaalf jaar, beginnend met het jaar van de Rat en eindigend met het jaar van het Varken. Iedere twaalf jaar komt een bepaald jaardierteken terug, welke van invloed is. Hieronder staat de volgorde van de dierentekens aangegeven, waarbij ieder dierenteken eens in de twaalf jaar het jaardier is.

Chinese Astrologie Horoscoop Dierentekens

Chinese astrologie duidt niet 1 maar 3 dierentekens:
  • Jaardieren
  • Maandieren
  • Innerlijk Dierenteken (vgl. sterrenbeeld)

Duidingselementen in de Chinese horoscoop zijn verder:

Je eigen dierteken kun je in de Chinese Dierentekens Tabel opzoeken als je dit niet precies weet, zo ook je element.

In Wie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop Astrologie vind je een overzicht van alle 12 Chinese Dierentekens op een rijtje en welke tekens het beste met elkaar overweg kunnen en het beste bij elkaar passen op het gebied van liefde, vriendschap en partnerrelatie.

Chinese Astrologie Horoscoop Dierentekens- Volgorde Dieren

Chinese Dierentekens . Volgens de Chinese astrologie is de invloed van het jaardier van invloed op alle dierentekens. Er zijn in totaal 12 dierentekens die hieronder in een overzicht chronologisch genoemd worden in de vorm van een link naar de horoscoop van het betreffende dierteken.


Chinese Dierenteken Os - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Ossen hebben een goed ontwikkeld gevoel voor humor en zijn in staat tot het maken van plezier wat zowel hen zelf betreft (ook zelfspot) als alle omstandigheden en deze ook een positieve wending te geven. De os is optimistisch van aard en is makkelijk in de omgang c.q. om mee te leven. Het dierenteken os wordt ook wel buffel en soms stier genoemd.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Os?

Chinese Horoscoop Os (Buffel)

Dit jaar biedt ossen goede mogelijkheden, waar ze niet te twijfelend mee om moeten gaan, maar juist kansen moeten grijpen. Ossen moeten zorgen dat ze meer letten op hoe hun gedrag en handelen op anderen overkomt en wat minder met zichzelf bezig zijn. Met andere woorden: meer naar buiten en minder naar binnen gericht. De Os zal zich prima in zijn/haar element voelen. Het nieuwe jaar 2008 zal ossen een aangenaam gevoel van lichamelijk en geestelijk welzijn geven. Ossen zijn zo verstandig om geen drama of van muggen olifanten te maken en zo af en toe zullen ze een oogje dicht knijpen voor de tekortkomingen van de ander of dierbaren om hierdoor ook de harmonie en zijn of haar innerlijke vrede bewaren.

Aandachtspunten Dierenteken Os

De astrale invloeden van het jaar zal de Os er toe aanzetten om meer informatie op te doen, meer te lezen en zodoende meer wijsheid te vergaren. De os moet wel oppassen om niet de gelezen informatie altijd voor emotionele ervaringen te laten gaan en niet altijd of te veel te relativeren in menselijk contact. Verder is het een goed jaar voor de os om meer aan ontspannende activiteiten in de vorm van meditatie, beweging of yoga-achtige activiteiten te doen.

Chinese Dierenteken Rat - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Ratten hebben een zeer actief sociaal leven en hun aanwezigheid wordt als prettig ervaren; ze zijn graag geziene gasten. Ze hebben een natuurlijk charme en zijn populair, zowel bij hun eigen als de andere sekse. De Rat is onderhoudend, goed op de hoogte van verschillende zaken en is verfijnd. Ratten zijn zeer goede gastvrouwen en gastheren.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Rat?

Chinese Horoscoop Rat

De Rat zal praktisch niet al te veel problemen ondervinden dit jaar. Ratten zullen meerdere charmante personen van het andere geslacht c.q. sekse ontmoeten. Voor de ratten die naar liefde zoeken, kunnen er dit jaar boeiende liefdesavonturen plaatsvinden. Wat sociale contacten, vriendschap en omgaan met mensen in het algemeen betreft, zal de wijsheid van de rat bewondering en respect oogsten van iedereen om zich heen.

Aandachtspunten Dierenteken Rat

De Rat moet waken voor zijn/haar neiging tot overspel en ontrouw. Ratten moeten ook niet al te grillig worden en te veel uitgaan van hun natuurlijke charme. Denk niet te vanzelfsprekend over een gelukkige uitkomst. Niet alles zal vanzelf altijd voorspoed geven. Dit geldt zowel op liefdesgebied als bij succes in carrière en levensomstandigheden. Wanneer ratten te veel vertrouwen op hun zo gewoon lijkende geluk (hetgeen ze inderdaad vaak in de schoot komt vallen), lopen ze het risico om in gecompliceerde of onduidelijke situaties terecht te komen die pijnlijke gevolgen kunnen hebben en de harmonie en innerlijke vrede kunnen verstoren.

Chinese Dierenteken Tijger - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Tijgers zijn sterke, edele, agressieve, onafhankelijke en moedige dierentekens. Ze kunnen echter ook egocentrische en egoïstische trekken vertonen. De algemene Tijger kenmerken worden beschouwd als niet al te vrouwelijk, soms ook te rationeel, ambitieus of hardvochtig. Op zakelijk gebied hebben tijgers hier voordeel bij. Tijgers hebben een grote kans van slagen in verkoop, personeelsbeleid en management.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Tijger?

Chinese Horoscoop Tijger

Het jaar zal de tijger vele nieuwe indrukken en impulsen geven, waaruit een selectie gemaakt zal moeten worden, daar er te veel zijn om allemaal op te volgen en plaats te geven. Op werkgebied komen er nieuwe taken en opties, waarvoor tijgers voldoende energie hebben. Wat liefde en bestaande relaties betreft is er sprake van een ontwikkeling die nog intenser en hechter wordt. Verder ligt er een beetje middelmatig jaar in het verschiet voor de Tijger. Toch kunnen tijgers wel levensvreugde ervaren als ze zich (blijven) wijden aan de verbetering van het lot van de mensheid. Tijgers zullen zich nuttig voelen als ze anderen kunnen meehelpen aan hun geluk. Hoe dan ook zullen tijgers er baat bij hebben om zich naar buiten toe, de ander of een doel, te richten in plaats van verveeld in zichzelf te keren.

Aandachtspunten Dierenteken Tijger

Tijgers zouden de vrouw wat meer centraal moeten stellen. Dit geldt zowel voor de vrouwelijke als de mannelijke tijger. Het is belangrijk om meer respect te tonen voor vrouwen in het algemeen en naar vrouwen in de nabije omgeving in het bijzonder. Tevens is het belangrijk voor de tijger om meer in contact te komen met de vrouwelijke kanten in zichzelf (dus ook de mannelijke tijger). Denk aan emotie, verzorging, zachtheid, verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid.

Chinese Dierenteken Haas (Konijn) - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

De haas is ongecompliceerd, affectief, aanhankelijk, aantrekkelijk voor de andere sekse, talentvol en ambitieus. Hazen zijn realistisch over hun eigen kunnen c.q. kwaliteiten en laten leidinggevende functies over aan degenen die hier sterk in zijn. De haas heeft een heldere kijk op de dingen, kan het karakter van de ander goed beoordelen en heeft een instinct c.q. intuïtie om oprechtheid en integriteit van de ander te herkennen. Een verbluffend vermogen om aan te voelen of er sprake is van leugens of valse schijn. In persoonlijke relaties zullen hazen zelfs het meest onschuldige bedrog onmiddellijk ontmaskeren.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Haas?

Chinese Horoscoop Haas

Voor de haas een speciaal jaar, als deze bij zichelf blijft en zijn/haar kracht goed gebruikt. Op werkgebied is het belangrijk om een eigen visie te blijven volgen en zich niet door anderen of door nieuwe strategieën in verwarring te laten brengen. De haas zal het jaar als een erg goed jaar ervaren. Hazen blijven successen boeken, met name op creatief gebied of omstandigheden waarbij creativiteit een centrale factor is. Toch zal succes en overwinning de haas niet voldoende bevrediging schenken en zal niet kunnen voorkomen dat er van tijd tot tijd sprake zal zijn van pijnlijke gevoelens en het gevoel van leegheid.

Aandachtspunten Dierenteken Haas

Het is belangrijk voor hazen om meer wijsheid te verwerven ter bestrijding van verveling en ontmoediging. Het lezen van boeken en informatie, het opdoen van kennis is in 2008 extra belangrijk om vooruit te komen en een gevoel van ontwikkeling te krijgen. De haas zal met name baat kunnen hebben bij de wat meer filosofische en natuurwetenschappelijke kennisname en kennisuitbreiding.

Chinese Dierenteken Draak - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Draken zijn krachtige, begaafde, vitale diertekens en beschikken over uitstekende leidinggevende capaciteiten, maar kunnen ook wel te veeleisend zijn. De draak is snel aangebrand, heeft de neiging tot piekeren en zich zorgen te maken. De draak kan sterk en doortastend zijn in het volgen van bepaalde wegen, ook al leiden deze nergens toe. De draak zou rijk en welgesteld kunnen zijn, ware het niet dat de behaalde winsten teniet gedaan worden door op andere gebieden geld te verspillen.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Draak?

Chinese Horoscoop Draak

Draken zullen zich prettig voelen, vanwege vernieuwingen en levendigheid die er zal zijn. Op werkgebied is het belangrijk om tot een andere invulling, instelling of een meer omvattend functioneren te komen. Wat de relatie en liefde betreft, kan de draak gerust zijn, dat loopt allemaal gesmeerd. Het geluk zal de charmante draak toelachen. Draken zullen dit jaar succesvol zijn en gedijen op meerdere gebieden en bij verschillende activiteiten. Wat de amoureuze veroveringen en ervaringen betreft, kan de draak zich gelukkig prijzen. Of dit de draak gelukkig maakt is de vraag, want de draak kan het niet helpen om een gevoel van ontevredenheid (nodig) te hebben. De draak heeft een voorkeur (soms onbewust) voor een diepgaande en duurzame liefde in plaats van spannende, avontuurlijke, maar voorbijgaande amoureuze affaires. Draken hebben behoefte aan een rijker en intenser innerlijk leven c.q. beleving.

Aandachtspunten Dierenteken Draak

Hoewel het jaar geluk in petto heeft, zal dit geluk wel afhangen van de draak zelf en van de draak alleen. Het is belangrijk voor draken om in contact te komen met hun innerlijke wijsheid of deze door ervaring en verdieping te verkrijgen. Het is nooit te vroeg of te laat om te werken aan de gezondheid van de ziel. Het komende jaar is hier uitermate geschikt voor.

Chinese Dierenteken Slang - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Slangen zijn intellectuele, gevatte, gepassioneerde dierentekens en worden soms gevreesd. De vrouwelijke slangen vallen op door ‘brains en beauty’ (hersens en schoonheid). De slang maakt de indruk veel meer over een onderwerp te weten dan deze laat merken. Hoewel fatsoen slangen verhindert om leugens te vertellen, zijn ze niet afkerig van dubbelheid of opportunisme wanneer het hen uitkomt om een goede deal voor elkaar te krijgen. De slang heeft het vermogen om informatie te verzamelen, heeft een onderzoekende geest zowel wat betreft eliminatie en opsporing als de academische kant. Eigenlijk op alle gebieden die hun analytische brein bevredigen.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Slang?

Chinese Horoscoop Slang

Slangen krijgen opvallend meer mogelijkheden op hun pad om wensen en dromen waar te maken. Op werkgebied is het voor de slang belangrijk om capaciteiten en ambities duidelijk neer te zetten. Ook qua liefde en relatie komen er nieuwe mogelijkheden. De slang kan in familieproblemen of moeilijkheden in de naaste sfeer verwachten, net als veel andere mensen dit jaar. Maar, in plaats van de stier bij de horens te vatten c.q. problemen proberen op te lossen, heeft de draak de neiging zijn kop in het zand te steken en hiermee belangrijke ontwikkelingen en groei uit de weg te gaan.

Aandachtspunten Dierenteken Slang

Slangen moeten beseffen dat niemand problemen op kan lossen door te vluchten of door te doen alsof ze niet bestaan. In wezen is het eigenlijk een kwestie van moed en moeilijkheden aan durven gaan. Zelfs als er geen oplossing mogelijk is, blijft het belangrijk om een optimistische, filosofische houding te behouden om de scherpe kanten van problemen te verzachten.

Chinese Dierenteken Paard - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Paarden houden van het leven, hebben veel sex-appeal, zijn charmant, intelligent, populair en humeurig. Ze zijn hardwerkend, volhardend en loyaal. Het paard is een goede prater, heeft nooit gebrek aan gespreksstof of conversatie, maar is minder snel met (uitvoeren van) ideeën. Paarden zijn altijd geïnteresseerd in nieuws en benieuwd naar de visie van anderen. Liefde en sociale contacten zijn de belangrijkste kracht in het leven van het paard, en ongeacht welk beroep of loopbaan dan ook, voor een paard is nauwe samenwerking met anderen en betrokkenheid essentieel en het ideaal.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Paard?

Chinese Horoscoop Paard

Het paard zal het jaar als vol, druk en erg bezig ervaren, waarbij er een flink beroep wordt gedaan op de grote wilskracht en doorzettingsvermogen, hetgeen het paard gelukkig in voldoende mate bezit. Paarden moeten de ruimte nemen en pakken voor het leren van nieuwe vaardigheden en rust of een time out nemen als ze het nodig hebben. Voor het paard zal het jaar in het teken staan van amoureuze hectiek. Paarden zullen het moeilijk hebben met hun verlangen zich in dwaze liefdesrelaties te storten. Naasten en vrienden zullen het buitengewoon moeilijk vinden en bezorgd zijn om vervelende complicaties die dit alles kan geven. Voorzichtigheid op dit gebied is geboden voor het paard.

Aandachtspunten Dierenteken Paard

Het beste advies voor paarden is om de voors en tegens zorgvuldig af te wegen alvorens zich in een amoureus avontuur te storten. De romantische verbintenissen die het paard in de loop van dit jaar ervaart, zijn over het algemeen van korte duur en inconsequent. Probeer in ieder geval een wijs besluit te nemen en niet als een kip zonder kop avontuurtjes aan te gaan.

Chinese Dierenteken Geit (Schaap) - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Geiten -met hun sterke hoorns- vertegenwoordigen kracht en vastberadenheid, zijn zelfbewust, volhardend en beschermer van de zwakkeren. Geiten zijn prettig in de omgang, daar ze anderen niet veroordelen. De geit heeft artistiek talent, maar omdat er ook sprake is van (te grote) veeleisendheid, is de creatieve aard vaak niet volledig ontplooit. Geiten zijn vaak, hetzij professioneel hetzij vrijwillig, betrokken in sociaal werk. Hun gevoeligheid voor kunst kan leiden tot een carrière in de muziek of een creatief ambacht.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Geit?

Chinese Horoscoop Geit

Geiten zullen het jaar als bruisend, vol van belevenissen ervaren en veel op pad zijn. De geit moet oppassen dat ze door een (te) relaxte houding geen mooie kansen missen, die jammer zijn om te laten lopen. Geiten die een sterke behoefte hebben aan actie, zullen enigszins verveeld zijn en hierdoor bij de meest dwaze dingen betrokken raken. De geit doet er goed aan om zijn/haar energie te kanaliseren en lid te worden van culturele clubs of deelnemen aan sportieve activiteiten, maar ook mentale activiteiten in de vorm van debatten, cursussen en workshops.

Aandachtspunten Dierenteken Geit

Indien de gelegenheid zich voordoet, zal de geit er belang bij hebben om landen te ontdekken, met name culturen, volkeren of gebruiken die nog onbekend zijn. Reizen zal het denken van geiten stimuleren en helpen om wijsheid te verwerven. Het hoeft overigens niet perse reizen naar het buitenland te betreffen. Ontdekken en kennisname van andere gebruiken van diverse culturele groepen kan ook in eigen land.

Chinese Dierenteken Aap - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

De aap is intelligent, heeft gevoel voor humor, is een originele denker, nieuwsgierig, vriendelijk, introvert, praktisch ingesteld, veelzijdig, succesvol en in staat om bijna alles goed te doen. Het succes kan ze echter ook naar het hoofd stijgen, hetgeen in arrogantie uit kan monden en ze kan vervreemden van hun vrienden. Echter het duurt nooit lang, daar hun aangename humor en ook andere gezellige en sociale kwaliteiten de harten van de vrienden weer terugwinnen. Oudere en wijzere apen zijn in staat om hun energieke en vruchtbare verbeeldingen te kanaliseren en hierdoor complexe situaties op te lossen.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Aap?

Chinese Horoscoop Aap

Voor de aap een jaar van vernieuwingen en afwisseling en zal sterk toekomstgericht c.q. met ontwikkeling en groei bezig zijn. De aap die een eigen bedrijf wil beginnen zal tot goede en vruchtbare resultaten komen. Ook projecten in het algemeen zullen voor apen goed verlopen. Op liefdesgebied verandert er niet zo veel. Overtuigd van de waarde van het traditionele, conventionele huwelijk, voelen apen zich niet altijd op hun gemak, gezien een wat vrije en gemakkelijke houding die lijkt te overheersen dit jaar. De aap zal waarschijnlijk heftiger dan anders reageren en ook met onhandigheid in deze voor hem/haar enigszins onduidelijke situatie. Dit zou zelfs kunnen uitmonden in een agressieve houding, hetgeen ongewenste gevolgen zou kunnen hebben ten aanzien van contacten en vriendschappen in het algemeen en partnerrelatie of familierelaties in het bijzonder.

Aandachtspunten Dierenteken Aap

Het is belangrijk voor apen om zich niet zo druk te maken, zich niet al te kwaad of heftig te uiten en te kijken naar de situatie zelf in plaats van hun frustraties en (subjectieve) oordelen of interpretaties. Als de aap bereid is om flexibeler te zijn, tolerantie te tonen en de dingen te benaderen met gevoel voor humor, dan zal er sprake zijn van innerlijke vrede en geen risico van een (te) hoge bloeddruk.

Chinese Dierenteken Haan - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Hanen voeren opdrachten gewetensvol uit en wanneer ze geconfronteerd worden met een tegenstander, zullen ze de strijd aangaan. De haan is altijd maar bezig, schijnbaar op zichzelf gericht, maar gevoelig en attent voor zijn vrienden. De Haan is alert, fundamenteel punctueel met een nauwkeurig oog voor detail. Problemen kunnen ontstaan wanneer zoveel projecten worden aangegaan dat dit onvermijdelijk zal leiden tot de weg kwijtraken in de hoeveelheid. In zakelijke en persoonlijke relaties kan de haan de stillere, meer gereserveerde personen in zijn/haar sociale cirkel of familie verwaarlozen of vergeten.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Haan?

Chinese Horoscoop Haan

Voor hanen is het belangrijk zich te blijven richten op de dingen die ze belangrijk vinden, maar ze moeten er wel voor zorgen om aan de nodige ontspanning en ontspannende activiteiten toe te komen. Op werkgebied zal de haan voor nieuwe ontwikkelingen, methodes of taken gesteld worden, waarbij een midden vinden tussen de reeds aanwezige capaciteiten tonen en open staan voor leren en groeien essentieel is. De Haan beschouwt het leven meer als een komedie dan als een tragedie, hetgeen pessimisme en ontmoediging voorkomt. Hanen zullen genieten, idiote dingen doen, maar zullen altijd een bepaalde maat weten te houden. De haan zal zich dit jaar op meer filosofische informatie richten, maar dan wel stof die doorspekt is met een luchtige of leuke invalshoek.

Aandachtspunten Dierenteken Haan

Wanneer de haan dit pad blijft volgen, is de kans groot dat het jaar vruchtbaar en rendabel zal zijn. Hanen moeten waken voor het idee dat alle mensen dom zijn, behalve zijzelf. Het is ook helemaal niet nastrevenswaardig om de enige verstandige te zijn.

Chinese Dierenteken Hond - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Honden zijn loyaal, betrouwbaar, meelevend en invoelend, beschermend en zijn altijd bereid om steun en hulp te bieden. De hond zal vrienden en familie sterk verdedigen en voor hen opkomen, maar heeft soms een weigering om te luisteren naar waarschuwingen van dierbaren, hetgeen kan leiden tot serieuze huiselijke problemen. Honden zijn sympathiek, hebben altijd een luisterend oor voor andere mensen en staan klaar met een schouder om op uit te huilen. Agressieve uitingen -die niet vaak voorkomen-, zijn bijna altijd gerechtvaardigd. Iemand moet het dan ook echt bont maken om de hond kwaad te krijgen. Echter, misstanden zijn snel vergeten en wrok zal een hond alleen hebben naar degenen die buiten de intieme kring van familie en vrienden vallen.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Hond?

Chinese Horoscoop Hond

Honden kunnen nieuwe, inspirerende en creatieve ontwikkelingen tegemoet zien, waarbij enthousiasme en inzet volop aan bod komen, zowel op werkgebied als bij andere activiteiten. Op liefdesgebied komen er voor de hond mooie en leuke nieuwe ontwikkelingen. De hond kan zich bedrogen voelen door bepaalde sentimenten of emoties, waardoor gevoelige snaren worden geraakt. Dit heeft niet zozeer te maken met menselijke grilligheid van de ander, maar meer met een gebrek aan fantasie van de kant van de hond zelf. Routine en stiekem gedrag kunnen de liefde of vriendschap onder druk zetten.

Aandachtspunten Dierenteken Hond

Voor honden is het belangrijk om uit de routinematigheid te komen en meer te streven naar fantasie, in met name de liefde. Zoals een Arabische spreekwoord zegt: "Om diep en goed van iemand te houden, moet je doen alsof hij/zij morgen zal sterven”. In een aantal situaties en relaties zal nieuw leven ingeblazen moeten worden door de hond, zodat het leven en emotionele welzijn zich revitaliseren en positieve sentimentele of gevoelige kanten weer meer naar de voorgrond treden.

Chinese Dierenteken Varken - Algemeen en Liefde Relatie Horoscoop

Varkens zijn moedig, onafhankelijk, houden niet van compromissen, kunnen snel aangebrand raken, zijn vaak loners met weinig vrienden, maar de vrienden die ze hebben zullen dat ook hun leven lang blijven. Het varken bezit grote innerlijke kracht en is vastberaden. In het bedrijfsleven zijn ze degenen die de laatste hand slaan aan een project, de ‘finishing touch’ maken. Door deze kwaliteit kunnen varkens financieel zeer succesvol worden. Echter, varkens zijn naïef, onbevangen en vallen gemakkelijk ten prooi aan de schijnbaar betrouwbare oplichter. Varkens zijn qua carrière geschikt voor zorgzame beroepen als verpleegkundige of adviseur. Verder zal de oprechte zorg voor anderen tot uiting komen in vrijwilligerswerk of door een goede buur te zijn.

Chinese Horoscoop Varken

Varkens zullen zich niet altijd even goed op hun gemak voelen. Een varken houdt niet zo erg van verandering en vernieuwing. Dit zal ook op werkgebied de nodige aanpassing van varkens vragen. Op liefdesgebied is er sprake van meerdere ontmoetingen en mogelijkheden. Het varken kan -soms pittige- financiële problemen ondervinden. Een bedrijf of project zal mogelijk niet al te welvarend zijn. Varkens moeten waken voor hun gezondheid en zich niet overdreven in het werk storten om dit toch welvarend te willen maken. Integendeel, het is belangrijk voor het varken om een goede compensatie te vinden in ontspanning, meditatie en reflectie.

Liefde Relatie Horoscoop - Beste match voor vriendschap, liefde en relatie in Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Varken?

Aandachtspunten Dierenteken Varken

Indien varkens zich op lezen van boeken en informatie richten zal de winst van het jaar goed zijn. Lezen en informatie verwerken is voor de geest wat oefening voor het lichaam is. Het zit hem overigens niet in hoeveelheden informatie, maar in gerichte en nuttige zaken om middelen te verkrijgen voor meer wijsheid en inzicht..
© 2008 - 2017 Sila, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Chinese astrologie horoscoop - DierentekenstabelChinese astrologie horoscoop - DierentekenstabelChinese Astrologie Horoscoop - Chinese Dierentekens. Hier vind je je Geboortejaar, Dierenteken en Element. De Chinese As…
Chinese Horoscoop - Wie Past bij Draak? Relatie - LiefdeChinese Horoscoop - Wie Past bij Draak? Relatie - LiefdeChinese Astrologie. Wie past er bij wie? Welk dierenteken past er het beste bij de horoscoop draak wat vriendschap, lief…
Chinese Relatiehoroscoop - Wie Past bij Haas?Chinese Relatiehoroscoop - Wie Past bij Haas?Chinese Relatie Horoscoop van de haas (konijn/kat). Wie past er het beste bij de haas op het gebied van vriendschap, lie…
Chinese Liefdeshoroscoop - Wie Past bij Slang?Chinese Liefdeshoroscoop - Wie Past bij Slang?Chinese Liefdeshoroscoop. Wie past er astrologisch gezien bij de slang? Welk dierenteken uit de Chinese dierenriem past…
Chinese Relatiehoroscoop - Wie Past bij Paard?Chinese Relatiehoroscoop - Wie Past bij Paard?Chinese liefdeshoroscoop van het paard. Wie past het beste bij een paard op relatiegebied of voor een goede vriendschap?…
Bronnen en referenties
  • Eigen horoscoopduidingen op basis van Fryniwyd Shakuntala, N. Chinese astrology and horoscopes. Damer Productions

Reageer op het artikel "Chinese Astrologie - Horoscoop 2009 (Jaar van de Os)"

De infoteur van dit artikel heeft aangegeven wegens omstandigheden moeilijk of niet te kunnen reageren.
Reageren op het artikel of reageren op reacties blijft mogelijk, maar antwoord van de infoteur zal mogelijk uitblijven.

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

Sila (infoteur), 18-03-2008 14:17 #4
Edit: Sorry Frank, ik zie dat ik een typfoutje heb gemaakt, de jaartallen die genoemd zijn, moeten natuurlijk respectiveleijk 4705 en 4706 zijn!
Sila

Frank, 16-03-2008 21:56 #3
Gaarne wil ik er op wijzen dat de oer oude Chinese astrologie (voortkomend uit het oude Sumerië) uitgaat van de zon-kalender! Zie bijvoorbeeld ook onder Nine Star Ki & Four Pillars of Destiny of bijvoorbeeld http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_astrology. Dit houdt dus in dat het dierteken per jaar wijzigt rond 4 of 5 februari, wat dus een ander resultaat geeft. Het is aan een ieder welke weg te volgen…

Be save, Frank Reactie infoteur, 18-03-2008
@ Frank, het is me bekend dat de oude Chinese astrologie een ander uitgangspunt heeft. Ook ten aanzien van de Chinese jaartelling/Chinese kalender(zoals te lezen is in mijn artikel Chinees Nieuwjaar 2008), zijn er twee verschillende visies. Sommigen gaan ervan uit dat 2008 het jaar 4075 is en anderen zeggen 4076.

Ook in de Westerse astrologie kunnen verschillen voorkomen ten aanzien van model, visie, tijdsberekeningen en tijdstabellen. Het is een kwestie van affiniteit of zoals door jou zo mooi geformuleerd: het is aan ieder welke weg te volgen…

Be save too…
Groet van Sila (auteur artikel)

Tanja, 14-02-2008 20:05 #2
Hele fijne site en erg overzichelijk en interressant! Ga zo door! Een toevoeging op deze site zou kunnen zijn ; de komende chinese astrologische jaren erbij vermelden.

Met vriendelijke groet,
Tanja Reactie infoteur, 15-02-2008
@ Tanja, misschien voeg ik dat idd nog wel toe…
Bedankt voor je leuke reactie!

Groetjes van Sila (auteur artikel)

Rosa, 19-01-2008 14:14 #1
Mijn reactie hierop is dat uitstekend bij ieder dierenteken omschreven wordt van voors en tegens. Het mag van mij zo doorgaan of nog beter.

Met vriendelijke groeten,
Rosa Brouwer Reactie infoteur, 20-01-2008
@ Rosa, bedankt voor je positieve reactie!
Groetjes van Sila (auteur artikel)

Infoteur: Sila
Laatste update: 01-10-2009
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 4
Schrijf mee!