Afrikaanse Astrologie - Horoscoop & Sterrenbeelden

Afrikaanse Astrologie - Horoscoop & Sterrenbeelden Afrikaanse Astrologie - Horoscoop en sterrenbeeld. De West-Afrikaanse astrologie behelst de symboliek van een oeroude cultuur en vindt zijn oorsprong in de Afrikaanse rituele voorspellingen. Later kwam dit in de context van de stand van de sterren en de geboortecycli te staan. De Afrikaanse astrologie kent symbolische tekens met welluidende namen als 'weelde van amber en zilver, de rechter, reiziger, familie, de markt en oogst in de graanschuur'. Welk van de 12 symbolen is van toepassing op jouw sterrenbeeld c.q. symboolteken?

Afrikaanse Astrologie - Horoscoop en sterrenbeeld

De West-Afrikaanse Astrologie - Symbolen

De Afrikaanse astrologie behelst de symboliek van een oeroude cultuur en is gebaseerd op de stand van de sterren en voorspellingen. De Afrikaanse astrologie vindt zijn oorsprong in een ritueel waarbij men botten gooide en van hieruit voorspellingen deed. Later in de tijd is men dit verder gaan ontwikkelen en verfijnen en is het in de context komen te staan van tijd, geboortecycli en de symboliek die bij elke periode hoort.

Afrikaanse sterrenbeelden - Maand/periode


De Apebroodboom - Periode 4 januari tot 3 februari

Degene die geboren is onder het teken de Apebroodboom getuigt van eerlijkheid, vrijheid, een realistisch en humaan gevoel voor zaken gecombineerd met vasthoudendheid en opportunisme. Je hebt een instinctieve, bedachtzame en zekere aard, hetgeen je een volhouder maakt en iemand die succes kan bereiken. Je hebt een krachtige natuur en durft in principe op je eigen koers te varen, maar op werkelijk moeilijke momenten of als je onder druk staat, laat je je nogal eens te snel beïnvloeden. Je bent in staat om te relativeren en jezelf niet altijd even serieus te nemen. Je vindt het soms moeilijk om autoritair of gezaghebbend te blijven op momenten of in situaties waarin dit wel degelijk nodig is. Jouw neiging tot (te sterke) overbezorgdheid kan andere ontwikkelingen in je leven in de weg staan. Probeer je meer bezig te houden met je innerlijke zelf en probeer de dingen buiten je, meer op zijn beloop te laten.

De Weelde van Amber en Zilver - Periode 4 februari tot 5 maart

Geheimzinnige deals in donkere ruimtes en op afgelegen plekken, het verhandelen van goederen en verspillen van fortuin, het van hand tot hand gaan van zilver en amber, is het beeld bij dit teken. Het verhandelen van zilver en amber heeft als doel voorspoed (ook in een relatie) te bekomen. Degene die geboren is onder het teken Weelde van Amber en Zilver is erg actief, maar kan ook bovenmatig onrustig en nerveus zijn. Je hebt respect voor en een hang naar alles wat origineel en uitdagend is. Dit kan soms echter verkeerd uitpakken, waardoor er veelvuldige verliezen kunnen ontstaan. Dit omdat je door overhaaste aankopen soms vergeet dat er ook andere en noodzakelijke dingen moeten worden aangeschaft. Je bent in staat om zonder al te veel zekerheid en snelle verleidingen te leven, omdat je sterk bent en dit als een teken ziet van innerlijke vrijheid. Je bent emotioneel opgewonden als het gaat om verleid te worden, meer dan om zelf te verleiden. Het is belangrijk voor jou om jezelf te blijven in deze haastige en drukke wereld. Anders bestaat het risico dat je leven weliswaar opwindend is, maar leeg blijft en je je intellectuele vermogen of intelligentie niet ten volle benut. Jouw sterk ontwikkelde intellectuele vermogen kan je goed van pas komen om in te zetten op het gebied van liefde en zaken. Je zou, als je dit zou willen, een goede coach of counselor kunnen worden.

De Familie - Periode 6 maart tot 4 april

Degene die geboren is onder het teken de Familie is warm, maar gereserveerd en is vaak een goede verzorger voor anderen. Men zegt wel eens dat delen met anderen succes brengt. Toch zal dit succes afhangen van een combinatie van kracht en realiteitszin. Men zal vaker jou om raad vragen dan anderen. Belangrijk is dat je duidelijk bent en anderen je ideeën kunnen delen, wanneer jou om advies wordt gevraagd. Geheime afspraken, onbelangrijke schema's en excuses zullen je niet verder brengen. Jij bent voorbestemd om één grote uitdaging aan te gaan in groepsverband of binnen een gemeenschap. Indien je (te veel) een eenling bent, is het belangrijk om snel je wantrouwen te overwinnen om echt succes te kunnen oogsten.

Kleine Dienstverlening aan de Buurt - Periode 5 april tot 4 mei

Degene die geboren is onder het teken Kleine Dienstverlening aan de Buurt vindt zijn kracht in een groep. Je weet het vrouwelijke en mannelijke, het magische en het saaie te combineren. Belangrijk voor jou is om je capaciteit voor wisselwerking (interactie) in groepsverband en het organiseren van dingen verder te ontplooien. Ook al ben je omringd door moeilijkheden, je zult op moeten treden, beslissingen moeten nemen en de dingen doen zonder twijfel. Blijf nostalgische zaken niet als excuus gebruiken, daar je hierdoor afgeremd wordt en weinig tot niets zal doen of ondernemen. Je bent populair door je zachtaardigheid, maar dit kan soms ook tegen je werken. Indien het lukt om jouw behoefte aan liefde iets te verkleinen, zul je je kansen vergroten. Teleurstellingen zullen dan voorkomen worden en men zal zijn waardering aan je tonen. Door jouw goedheid te delen, zul je veel belangrijke vriendschapsbanden kunnen creëren.

De Markt - Periode 5 mei tot 4 juni

Degene die geboren is onder het teken de Markt is kalm, rustig en succesvol, maar zijn levenspad kan bruut gekruist worden door moeilijkheden en gevaar. Soms heb je de neiging jezelf weg te cijferen en jouw eigen sterke karakter te vergeten als je een relatie aangaat, die geen toekomst biedt. Je bent optimistisch van aard, maar hebt soms de neiging je te laten leiden door de angst dat je door je geliefde(n), die jou zoveel zekerheid en comfort biedt, in de steek wordt gelaten. Je kunt je gevaren overdrijven en een soort onbaatzuchtigheid ontwikkelen, waarbij je alleen nog kleine prestaties levert. Probeer de somberheid te overwinnen en dramatiseer de dingen niet. Jouw beste eigenschap is juist je kalmte. Hierdoor kan je rustig alles op een rijtje zetten. Niets kan jou lang van je apropos brengen, daar je onbewust nooit te ver afdwaalt van je pure en eerlijke welwillendheid.

De Voorouder - Periode 5 juni tot 4 juli

Geboren onder het teken van de Voorouder vind je het moeilijk mee te gaan in de vreugde of verdriet van anderen en hierdoor neem je vaak een wat sombere houding aan. Een motto van dit teken is dat er één toch eerlijk moet zijn. Jij bent erg sterk in het nemen van goede initiatieven en het realiseren van grote projecten. Regeren en leiderschap is jouw domein. In eerste instantie raak je weleens teleurgesteld en laat je je soms tegenhouden door moeilijkheden, moeilijke mensen en tegenstanders. Maar dankzij jouw zelfkennis weet je en herken je dat teleurstellingen meestal mede door jezelf worden veroorzaakt. Je komt erachter dat je ook egoïstisch kunt zijn, soms zelfs in zodanige mate dat het kan leiden tot desinteresse. Belangrijk is om jezelf niet te verliezen in utopische denkpatronen. Wanneer je jezelf los kunt maken van je neiging om anderen te imponeren, zul je eerder in staat zijn om jouw dromen waar te maken.

De Colanoot - Periode 5 juli tot 4 augustus

Wanneer je onder het teken Colanoot geboren bent, ben je zeer energiek maar soms ook wat instabiel. De psychologische betekenis van dit teken wijst op de onbevangen eerlijkheid van de jeugd gecombineerd met de terughoudendheid van de wijsheid, die tot ontwikkeling komt als het succes begint te vervagen. Onder dit energieke teken heb je er een hekel aan om in een sleur te leven. Je hebt de behoefte aan volledige controle, vooral als je jezelf in een wespennest hebt gewerkt. Belangrijk voor jou is om jezelf toe te staan om, in bepaalde omstandigheden en situaties, wat vaker trucs te gebruiken en omwegen te bewandelen. Jouw sterke neiging tot uitdagen kan enerzijds je horizon verbreden, maar zou anderzijds kunnen leiden tot beperkingen die worden veroorzaakt door schuldgevoelens.

De Rechter - Periode 5 augustus tot 3 september

Degene die onder het teken de Rechter geboren is, zal al heel vroeg in zijn leven ontdekken hoe het is om beslissingen te moeten nemen. Je beschikt over een ijzeren wil en onderneemt onbaatzuchtige activiteiten. Je vindt het onnodig om dankbaarheid terug te krijgen wanneer je anderen met hun problemen helpt. Je bent een harde vechter zonder illusies, die anderen aantrekt omdat je hun standpunten, hun vrienden en vijanden ook respecteert. Je weet enthousiasme voor dingen en anderen op te wekken. Je bezit grote wijsheid en hebt vele vruchtbare acties ondernomen. Je kunt ook genieten van jouw eigen geheime wereld van overpeinzing en verbeelding. Je hebt op zijn tijd eenzaamheid en spiritualiteit nodig. Je bent gezegend met een intuïtief, soms bijna telepathisch vermogen, waardoor je zonder al te veel problemen in staat zal zijn om veranderingen aan te brengen. Belangrijk voor jou echter, is om niet te veel te willen veranderen. Soms is het goed of beter om de dingen te aanvaarden zoals ze zijn of gaan.

De Reiziger - Periode 4 september tot 3 oktober

De aard van degene die geboren is onder het teken de Reiziger, heeft een mengeling van disbalans, onevenwichtigheid, maar ook standvastigheid en duurzaamheid. Dit komt doordat twee krachten vertegenwoordigd zijn bij dit teken. De Reiziger heeft tweevoudige bestemmingen. Belangrijk voor jou is om goed op de koers te letten die je reeds tegengekomen bent, zowel de treurige als hoopvolle richting. De aankomst bij een nieuwe plaats of gebied, zowel in letterlijke als figuurlijke zin, zal je zowel angst als bewondering brengen. Als je b.v. naar een land als Afrika gaat, zul je twee werelden leren kennen: de gewone wegen en de onbegaanbare wegen, de mysteries van voorouders, een andere cultuur, safari's met gevaarlijke, maar tegelijkertijd prachtige dieren. Je zult dit alles diep bewonderen, maar ook angst ervaren. De Reiziger is meer dan een zwerver. Het is een kosmische boodschapper en is graag en vaak in het gezelschap van poëtische en intellectuele mensen. Je hebt een complexe natuur, die soms verkeerd begrepen wordt. Je wordt soms overvallen door een gekweld gevoel, omdat je veel gevoeliger bent dan je eigenlijk wilt zijn. Belangrijk voor jou is om meer te vertrouwen op je eigen intuïtie en door te gaan zonder al te veel of onhaalbare illusies. Probeer je te verzoenen met jouw reizen in zowel letterlijke als figuurlijke zin: je buitenlandse reizen en je innerlijke reis.

De Afstand - Periode 4 oktober tot 3 november

Het centrale trefwoord bij degene geboren onder het teken de Afstand is: kracht. Hoewel er in potentie sprake is van kracht, schuilt onder deze kracht veel ongeduld. Dit veroorzaakt momenten en periodes van instabiliteit, waardoor je jezelf als zwak ervaart in een soort zwervend bestaan, hetgeen soms onderbroken wordt door creatieve uitbarstingen. Je hebt de neiging om blind op je instinct af te gaan, passief te leven met het gevoel heen en weer geslingerd te worden door omstandigheden van buitenaf. Door je impulsiviteit, het niet goed weten wat je nu eigenlijk wilt en soms je onvermogen om beslissingen te kunnen en durven nemen, zul je niet makkelijk de baas worden over je eigen leven. Je wilt erg graag ontsnappen aan de alledaagse sleur, maar weet niet echt goed hoe je dit aan moet pakken. Vlagen van depressieve gevoelens en gedachten botsen met je naïeve en pure enthousiasme. Je behoort tot de dromers, chaoten en poëtisch ingestelde mensen. Belangrijk voor jou is om je ongeduld en overbezorgdheid te overwinnen, actief in het leven te gaan staan en je besluitvaardigheid te ontwikkelen om tot succes te komen.

Het Kind van het Woord - Periode 4 november tot 3 december

Degene die geboren is onder het teken het Kind van het Woord heeft een vitale, sterke en gulle natuur die tot uiting komt in goede wil en toewijding naar en vanuit je omgeving. Je hebt de capaciteit om door je gulheid de aandacht van anderen aan te trekken. Hier kan je veel profijt van hebben, maar kijk uit voor hoogmoed, trots of arrogantie. Anders zou datzelfde profijt in een negatieve lading kunnen omslaan of in het tegendeel kunnen veranderen. Belangrijk voor jou is dat je jouw enthousiasme niet te egocentrisch benut. Als je dit inzet als een inspirerende en stimulerende invloed naar buiten toe, zul je je doel beter bereiken. Je bent iemand die een goede tijd tegemoet wil gaan en van al het mooie, serene en comfortabele wil genieten. Je hebt geen sombere natuur en zal zelden last hebben van depressieve gevoelens. Je laat je over het algemeen leiden door je wijsheid, hetgeen jou een vredig gevoel en innerlijke rust geeft.

De Oogst in de Graanschuur - Periode 4 december tot 3 januari

Hoge hutjes van geplette aarde die zwaar beladen zijn van top tot teen, is het beeld dat dit teken representeert. Dit staat als symbool voor overvloed en een dynamiek die de geest van het grootse weergeeft. Blijheid is het trefwoord bij de Oogst in de Graanschuur. Bij jou is er sprake van een ietwat dubbele stijl; enerzijds ben je in staat om aandacht te krijgen en anderzijds toch eenzaam te zijn. Je staat onder invloed van een gelukkige voorbestemming en voelt je gezegend door het lot. Je doet echter niet altijd even veel met deze positieve invloed. Je leidt soms een wat verdoofd leven, door toe te geven aan uiterlijke en luxe omstandigheden zonder een wezenlijk of belangrijk doel voor ogen te hebben. Wanneer je verliefd bent, is het belangrijk dat je er meer mee doet dan alleen het gevoel dat anderen je zo lief hebben. Belangrijk voor jou is om je sereniteit en eerlijkheid te ontwikkelen en meer op je intuïtie te vertrouwen ter voorbereiding van succes in het hier en nu en in de toekomst.
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Keltische astrologie horoscoop - BoomtekentabelKeltische astrologie horoscoop - BoomtekentabelDe Keltische boomastrologie is gebaseerd op de maancyclus, een jaar met 13 maanmaanden. In de Keltische astrologie heers…
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…
Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)Inleiding Vedische astrologie (Jyotish)De Vedische astrologie de oudste vorm van astrologie en komt oorspronkelijk uit India. De Vedische astrologie wordt ook…

Sterrenbeelden of Dierenriemtekens?Het verschil tussen de sterrenbeelden en de dierenriemtekens. Bij een bezoek aan een sterrenkijkavond viel het mij weer…
Keltische Boom Astrologie - 4 unieke TekensKeltische Boom Astrologie - 4 unieke TekensKeltische Boom Astrologie. De Keltische boomtekens Eik (Eikenboom), Berk (Berkenboom), Olijf (Olijfboom) en Beuk (Beuken…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: GDJ, Openclipart
  • Astrologie Cursus H. v. der Velde (Psycholoog/Astroloog).
  • Uitgave eigen beheer
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 08-02-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.