Numerologie Getallen & Numerologische Betekenis van je Naam

Numerologie Getallen & Numerologische Betekenis van je Naam Numerologie - Getallen en Naambetekenis. Numerologie is de studie van de symbolische betekenis van de getallen. De numerologische getallensymboliek kan je inzicht geven in jezelf, je levensloop en lot: wie je bent, hoe je overkomt, wat je kan leren of wat je valkuilen zijn. In dit artikel het Pythagoras systeem voor een numerologische analyse van jouw naam (persoonlijkheidsgetal en hartsgetal). Hoe je de getallen berekent en de numerologische betekenis c.q analyse van de getallen 1 tot en met 9.

Numerologie - Betekenis van Getallen - Numerologische Getallensymboliek

Numerologische Getallensymboliek. Numerologie is de studie van getallen en hun betekenis voor de mens en zijn leven. Dit kan zowel inzicht in jezelf en je levensloop zijn, als je lotsgetal (lotsbestemming) en in meer voorspellende zin. Het uitgangspunt is dat getallen in je leven niet toevallig zijn, maar een onderdeel van je levensverloop en levenspad. Met een numerologische analyse kan je bijvoorbeeld te weten komen wat je sterke en zwakke kanten zijn en waar je uitdagingen liggen. Numerologie kan je iets zeggen over wie je bent, hoe je naar buiten toe overkomt, wat je moet leren, wat je valkuilen zijn en hoe je wilt worden e.d. Numerologie heeft raakvlakken met astrologie.

Numerologische Benadering. De numerologie wordt door sommigen als psychologisch of filosofisch en door anderen als getalswetmatigheid (wetenschap Pythagoras), spiritueel of alternatief gezien. Hoe het ook zij, numerologie is al zo oud als de mensheid en is naast de astrologie een systeem voor analyse van menselijke eigenschappen en levenslopen, dat al eeuwen wordt gehanteerd. Net als de astrologie, zegt de numerologie dat niets alleen toeval is, ook niet dat je heet zoals je heet.

Numerologische Systemen en Interpretaties

Numerologische Systemen. Er zijn verschillende numerologische systemen, waarbij er variatie bestaat wat betreft de getal-letter equivalenten. Dit houdt in dat eenzelfde letter bij een ander systeem een ander getal kan krijgen. Om enkele voorbeelden van systemen te noemen:
 • Pythagoras: Klassieke Pythagorese Numerologie gebruikt de getallen 1 - 9
 • Klassiek Westerse Numerologie gebruikt de getallen 1 - 22 (zie numerologie - geboortedatum)
 • Klassiek Westers Azteekse Numerologie gebruikt de getallen 1 - 52
 • Planeet Numerologie gebruikt de wet van 10: numerologische betekenis van de planeten
 • Hebreeuws Numerologische stelsel (Kabbala) gebruikt de getallen 1 - 8 (9 dus niet)
 • Hebreeuwse systemen (Cavendish/Kozminsky) 8 getallen met een andere letterindeling dan bovenstaand stelsel
 • Westers Numerologie systeem (arcana/tarot) gebruikt een 4 x 13 systeem
 • Decanaat Numerologie gebruikt een 3 x10 systeem (Pythagoras en Astrologie)

Er bestaan nog meer numerologische systemen en stelsels, maar de hierboven genoemde benaderingen zijn de meest gehanteerde. Dit alles geeft al aan dat er dus verschillen in analyse en duiding kunnen optreden als gevolg van het systeem dat je gebruikt. Zo zal je als je je naam analyseert in het ene systeem tot een andere uitkomst kunnen komen dan in het andere systeem. Verder kunnen er ook verschillen zijn in de betekenis en interpretatie van de numeroloog die de numerologische analyse doet (vergelijkbaar met een astrologische horoscoopduiding).

Numerologie - Numerologische Analyse en Betekenis van je Naam

Numerologie kan analyse inhouden van getallen:
 • op basis van je naam (wie je van binnen bent, je innerlijk en hoe je overkomt, in dit artikel)
 • op basis van je geboortedatum (lotsbestemming en levenslessen, zie numerologie - geboortedatum)
 • op basis van je huisnummer (Feng Shui: invloed omgeving, artikel volgt binnenkort)

Numerologische Analyse Naamgetal. In dit artikel wordt ingegaan op de numerologische analyse van je naam volgens het systeem van Pythagoras. De numerologie volgens het systeem van Pythagoras werkt met getallen van 1 tot en met 9. Om de getallen van jouw naam te bepalen, breng je de uitkomst terug tot een enkel getal, zo wordt het getal 15 bijvoorbeeld 1 + 5 = 6. Zie verder het voorbeeld hieronder.

Numerologie Naamgetal - Pythagoras Systeem

Pythagoras. In dit artikel wordt in eerste instantie het getallenoverzicht gegeven van het numerologische systeem van Pythagoras. Dit numerologie systeem is gebaseerd op de theorieën van de Griekse wiskundige en filosoof Pythagoras. Hij geloofde dat het hele heelal mathematisch geordend was en dat -aangezien alles kon worden uitgedrukt in getallen- getallen de sleutel tot het heelal vormden.

Cavendish/Hebreeuws. Interessant is misschien ook om je naam te analyseren met een andere numerologie benadering. Onderaan het artikel is dan ook een ander numerologisch systeem met een andere getal-letter indeling weergegeven (Hebreews/Cavendish), zodat je twee analyses naast elkaar kunt leggen. Wanneer je b.v. een numerologische analyse maakt van iemand die je goed kent, kun je kijken welk systeem je het meest vindt kloppen.

Verder is het natuurlijk aan jou of je de numerologie ziet als serieuze analyse waar je wat aan hebt of gewoon voor de leuk of om je nieuwsgierigheid te bevredigen!

Voorbeeld Numerologische Analyse - Naamgetallen

M A R I A N - V I S S E R S

 4 1 9 9 1 5 - 4 9 1 1 5 9 1

Er zijn twee manieren om de berekening te maken: je kunt het getal berekenen hoe anderen jou zien, ook wel persoonlijkheids- getal genoemd en jouw innerlijke getal, ook wel hartgetal genoemd.

Persoonlijkheidsgetal

 • Tel de cijfers van de voor- en achternaam op. Marian levert de som 29 en Vissers 30.
 • Je reduceert nu elk getal tot je op één cijfer komt: 29 (2 + 9) = 11 en 30 (3 + 0) = 3.
 • Nu tel je bij elkaar op 11 (voornaam) + 3 (achternaam) = 14
 • 14 is: 1 + 4 = 5. Het eindgetal is dus 5. Nu kan je onder de beschrijving van het getal 5 kijken voor de numerologische analyse van je naam (persoonlijkheidsgetal).

Hartsgetal (innerlijke getal)

 • Tel alleen de klinkers bij elkaar op. Bij Marian is dit (A, I, A)= 11 en Vissers (I, E) = 14
 • Je reduceert nu elk getal tot je op één cijfer komt: 11 (1 + 1) = 2 en 14 (1 + 4) = 5
 • Nu tel je bij elkaar op 2 (klinkers voornaam) + 5 (klinkers achternaam) = 7
 • Het eindgetal is dus 7. Kijk onder de beschrijving van het getal 7 voor de numerologische analyse van je naam (hartsgetal).

Varianten Numerologische Berekening

 • Officieel dien je je gehele naam te gebruiken (compleet met doopnamen, tweede voornaam etc.), maar ook kan je je gewone roepnaam gebruiken of je koosnaam. Als je Marian heet, maar iedereen noemt je Mar (en jijzelf ook), kun je de analyse ook met je koosnaam doen. De verschillen tussen deze varianten levert mogelijk boeiende informatie op
 • Als je langer dan vijf jaar getrouwd bent, dien je officieel je trouwnaam te analyseren, maar het kan juist boeiend zijn om je geboorte-achternaam ook te bekijken en de twee uitkomsten naast elkaar te leggen
 • Zoals eerder gezegd, kun je kijken naar verschillen in het systeem van Pythagoras en het Cavendish/Hebreeuwse systeem(zie onderaan het artikel). De verschillende systemen (andere getal/letter koppeling) hebben echter geen invloed op de betekenis, beschrijving of symboliek van de getallen; deze zijn voor beide systemen hetzelfde en staan hieronder op een rijtje.

Numerologie Getallen Systeem Pythagoras

1234 5 6 7 8 9
ABCD EFG H I
JKLM NOP Q R
STUV WXY Z

Numerologische Betekenis - Getallensymboliek van de Getallen 1 tot en met 9

Numerologische Betekenis Getal 1

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 1. Het getal 1 is het cijfer van de Schepper, de initiator van alle dingen en van een sterke onafhankelijkheidsdrang. De 1 is zeer krachtig. met als teken de zon. Als er bij jou een 1 naar voren komt, dan ben je in het gunstigste geval een bijzonder krachtig en moedig figuur en in het ongunstigste geval een hardnekkige dwarskop. Maar één ding is zeker, je bent een persoonlijkheid. 1-en willen de top bereiken en er ook blijven. Tegenspraak verdragen ze niet; hun wil is wet. Ze willen nieuwe ideeën toetsen, onbegaande paden betreden en laten zich door niets of niemand tegenhouden. Ze gaan het liefst op al hun impulsen in en zijn vaak energiek en ongeduldig. De 1 mens heeft de archetypische éénsporige geest; ze kunnen volslagen onverbeterlijk zijn. Tenzij ze hun gevoelens van oppermachtigheid door een gevoel van humor egaliseren en ze hun eigen begaafdheid, ‘het eigen ik’ enigszins kunnen relativeren. Globaal en in extremen geformuleerd kunnen 1-en ofwel opmerkelijke, markante persoonlijkheden zijn of nietsontziende naarlingen.

Numerologische Betekenis Getal 2

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 2. De 2 wordt beheerst door de vrouwelijke Maan. De 2 is vaak neergezet als het getal van splitsing en tweedracht. Van de Pythagoreërs wordt zelfs beweerd dat ze de 2 helemaal geen getal vonden, maar slechts een vertroebelde 1-heid. Anders geformuleerd: dualiteit, tweeslachtig zijn, scheiding tussen mens en God. Mensen wiens getal 2 is, vertonen zekere vrouwelijke trekjes (ook mannen). In tegenstelling tot de 1-en zijn ze van nature terughoudend en meer geneigd om tot een compromis te komen, teneinde de vrede te bewaren. Ze hebben een grote behoefte aan liefhebben en geliefd te worden, zijn uiterst gevoelig, zachtmoedig en meegaand. Hoewel 2-en van nature kalm en innemend lijken, moet je toch oppassen: net als een sluimerende poes houden ze de zaak toch scherp in de gaten. Ze geven er de voorkeur aan hun doel te bereiken door strategisch handelen in plaats van rechtstreekse aanvallen. De wereldberoemde Amerikaanse actrice Marilyn Monroe was een 2. Aan de positieve kant van de medaille, kan de 2 een zachtmoedig mens zijn, zowel de man als de vrouw. Ze hebben een kalme, innemende kant die bijzonder aantrekkelijk werkt. 2 is het getal van de polariteit, van tegengestelden: geen man zonder vrouw, geen plus zonder min. Welke kant van de 2 mens naar voren komt, lijkt sterk beïnvloedt te worden door de combinatie met andere factoren, zowel wat de algehele persoonlijkheid betreft als in relatie tot de sfeer, buitenwereld en omstandigheden.

Numerologische Betekenis Getal 3

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 3. 3-en zijn fonkelende, sprankelende persoonlijkheden. Ze zijn vaak creatief of artistiek, houden niet van saaie situaties en zijn altijd op zoek naar een uitlaatklep om zichzelf uit te drukken. Ze zijn aantrekkelijk, levenslustig en van alle markten thuis. Maar meestal geen meester op één vlak, tenzij het ze komt aanwaaien, hetgeen bij 3-en niet zo onwaarschijnlijk is. Ze lijken bij alles wat ze ondernemen een gelukkige greep te hebben. Zowel het intellect als de geest van de 3 zijn ongewoon scherp. Ze zijn in staat om over zeer veel onderwerpen mee te praten en ze spreken op charmante wijze. Ze weten hun charme (charisma) ook prima te gebruiken. Mensen zijn van nature geneigd om een 3 te volgen, maar de 3 zelf wil ongebonden blijven. Volgens het Hebreeuwse systeem was Jezus Christus een 3. De donkere zijde van de aard van de 3 wortelt in zijn/haar onafhankelijkheidszin. Een 3 is mateloos trots en heeft een hekel aan welke verplichting dan ook. Terwijl een 3 op bewondering van anderen vertrouwt, is deze enerzijds onafhankelijk, maar heeft aan de andere kant vaak onvoldoende zelfvertrouwen (hetgeen verbloemd wordt).

Numerologische Betekenis Getal 4

Symboliek & Persoonlijkheid Getal 4. In het gunstige geval is de 4 het getal van de stichter. De 4 voelt zich het best thuis in een rustige, evenwichtige sfeer en is vooral een logisch denker. Een 4 wil eerst feiten zien, voordat deze iets aanneemt of iets nieuws accepteert. Financiële zekerheid staat hoog in het vaandel. De 4 is een essentieel getal voor de kabbalist, omdat de 4 de vier-letter-naam van God J(a)hw(e)h vertegenwoordigt. De 4 representeert niet alleen dit tetragram, maar ook de vier elementen, de vier seizoenen, de vier windstreken, de vier engelen: Michael, Gabriël, Raphaël en Uriël. De 4-natuur is op haar best een steunpilaar van de samenleving en in staat om hier een positieve bijdrage aan te leveren. De minder gunstige kant van de 4 is dat deze saai kan zijn, eigenmachtig met een gebrek aan fantasie. In het algemeen zullen 4-en niet met grootse ideeën op de proppen komen; ze zijn niet bijster creatief en wantrouwen soms mensen die dit wel zijn. Wel hebben 4-en oog voor vormgeving (niet in de uitvoering, maar in waarneming) en een sterk ontwikkeld gevoel voor ritme.

Numerologische Betekenis Getal 5

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 5. De 5-en zijn voortreffelijke, zij het niet al te trouwe ‘slapies’. Het zijn vaak bijzonder aantrekkelijke, energieke personen; hun energie ligt vaak op het seksuele vlak. Evenals de 3 zijn ze schrander en charmant. Ze houden er niet van om alsmaar op één plek te blijven en zijn geneigd je voor gezien te houden, soms nog voordat je goed en wel begonnen bent. Vrijheid is hun hoogste goed en avontuurzucht drijft ze naar nieuwe plaatsen. Voor nieuwe ideeën zijn ze altijd te porren. De sleutelwoorden zijn opwinding en verandering, levendige fantasie, talenten en vele interesses. Wat hun beroep ook is, hun belangstelling, talent en veelzijdigheid zorgt er vaak voor dat ze van het ene naar het andere wippen, zoals een keilsteentje over het water. De 5 is erg onafhankelijk, kan wrokken over beperkingen en verantwoordelijkheid schuwen. Ze delen de neiging van de 1-en om hun eigen begeertes na te jagen, hetgeen soms ten koste van anderen gaat. Een 5 is zo slim als een vos en degene die met ze wil kennismaken, doet er misschien goed aan ze eerst enige tijd op afstand gade te slaan.

Numerologische Betekenis Getal 6

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 6. 6 is het getal van de huiselijkheid, harmonie en gelijkmatig temperament. 6-en zijn eerlijk, moeilijk kwaad te krijgen en geven bij onenigheid vaak een onafhankelijk oordeel, waarbij alle partijen recht gedaan wordt. Een 6 kan vanuit idealisme en hang naar harmonie echter ook wel eens de ogen sluiten voor fouten en negatieve dingen. Ze zien verantwoordelijkheid als een deugd en niet als een plicht. Een 6 is -in tegenstelling tot de 5- een voortreffelijke huisvrouw, huisman en echtgenoot, een trouwe en toegewijde ouder en trouwe vriend. Je kunt van een 6 op aan; nee is nee en ja is ja. Een 6 is een goede makker om mee om te gaan, al kan deze soms dwars zijn. Ook hebben ze wel eens neiging tot roddelen en zelfvoldaanheid. Op hun best zijn het zonnige naturen, hetgeen wellicht niet zo vreemd is, want 6 is het getal van de zon.

Numerologische Betekenis Getal 7

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 7. 7 is het getal van het mysterie en sommige numerologen noemen dit het getal van occultisten. De 7-ens zijn ‘geheime’ creaturen, gereserveerd, beheerst, trots en mysterieus. Ze proberen te achterhalen wat de beweegredenen zijn van de ander en volgen een zoektocht naar de waarheid, waarbij ze ook overtuigende bewijzen willen. Bij tijd en wijle hebben ze een rustpauze nodig om er weer een poosje tegenaan te kunnen. De 7 lijkt vaak iets te verbergen. Opvallend is dat onder acteurs veel 7-ens blijken te zitten. Zo is b.v. de Amerikaanse acteur Marlon Brando een 7. Veelal is er bij de 7 sprake van ongelukkigheid, genoeg hebben van de wereld en ontgoocheling c.q. teleurstelling door mensen om hen heen. Hierdoor ontwikkelen ze vaak een houding van kruidje-roer-me-niet. In het ergste geval kan een 7 verbitterd raken en kan dan behoorlijk minachtend en sarcastisch uit de hoek komen.

Numerologische Betekenis Getal 8

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 8. 8-en hebben (net als de 1) de absolute vastbeslotenheid om in het leven te slagen. Een 8 ambieert hoge posities, materiële voorspoed en leidinggeven. Organiseren gaat ze goed af en risico’s nemen wordt niet geschuwd. 8-en hechten grote waarde aan hun psychische uithoudingsvermogen en de manier waarop ze hun emoties in de hand kunnen houden. Als bewijs voor hun succes, omringen ze zich graag met statussymbolen en willen graag door anderen bewonderd worden. Ze kunnen zeer gedreven, maar ook hard zijn, zien hun doel rechtlijnig voor zich en zijn vaak wat hun methodes betreft, enigszins dogmatisch. Bij de 8 past het woord ‘commandant’. De 8 moet vaak vechten voor het succes, het komt ze niet aanwaaien. Maar of ze nu winnen of verliezen, ze doen dit in grootse stijl. 8-en werken vasthoudend en gedreven aan hun positie en als eenmaal het gewilde of gewenste bereikt is, zal dit niet meer losgelaten worden. De 8 kan soms wat gierig zijn en evenals de 7 nemen de 8-en op de wereldranglijst van het geluk, maar een bescheiden plaatsje in. De aard van de 8 is fundamenteel materialistisch.

Numerologische Betekenis Getal 9

Symboliek & Persoonlijkheid Getal 9. 9-ens kunnen bijna niet verschillender zijn. 9 is in de Tarot het getal van de kluizenaar, de heremiet: wijze raadsman, spirituele leider, zoeker naar en leermeester van de waarheid. In de meest gunstige zin, zijn ze idealisten en vaak ook in staat om idealen te verwezenlijken. Bij een 9 moet en zal zijn of haar wereld beter worden en hierdoor zijn ze in staat om allerlei menselijk gedrag te begrijpen en eventueel te tolereren. Ze kunnen een groot inlevingsvermogen hebben. Het zijn hartstochtelijke mensen, met een sterke wil en ze kunnen zeer gevoelig zijn. Aangezien ze wat de liefde betreft nogal idealistisch zijn, zijn hun gevoelens vaak intens. Tot in het uiterste impulsief, zijn ze vaak van nature erg romantisch en af en toe verliezen ze het zicht op de werkelijkheid. Dit omdat ze zich op het ideale oriënteren; ze kunnen dan ook aanleiding geven tot wrijving en ergernis, terwijl ze dit zelf niet opmerken. Een 9 is (net als de 1) slecht in staat om kritiek te verduren. Het is helemaal niet zo makkelijk om met een 9 op te trekken en zijn of haar liefde te beantwoorden als hij of zij je bemint. Hoe dan ook zijn 9-ens opmerkelijke mensen.

De Getallen 11, 22 en 33

Cijfers 11, 22, 33. In sommige systemen worden de getallen 11, 22 en 33 niet opgeteld en worden in zijn geheel geduid c.q. als symbolisch getal op zich gezien. Dit worden vaak meestergetallen genoemd. Het betreft zeer uitzonderlijke mensen, echte meesters, bijna genieën. Ze hebben een opvallend soepele geest en kunnen van het ene naar het andere (abstracte) onderwerp switchen. Op zodanige manier dat het voor hen moeilijk is om een normale conversatie te voeren. In andere Numerologie systemen worden 11, 22 en 33 respectievelijk 2 , 4 en 6. Dit laatste is zowel in het bovengenoemde Pythagoras systeem als in onderstaand Cavendish systeem het geval.

Wil je een numerologische analyse maken van je geboortedatum (met de getallen 11 en 22), dan kun je dit vinden in Numerologie - Analyse Geboortedatum.

1234 5 6 7 8
ABCD EUO F
IKGM HVZ P
QRLT NW
J S X
Y

Numerologie Cavendish (Hebreeuws) Systeem

Cavendish/Hebreeuws Systeem

Dit systeem verschilt met het bovenstaande systeem van Pythagoras, daar in dit Hebreeuwse systeem het getal 9 ontbreekt. Men weet niet helemaal zeker waarom dit zo is. Naar men vermoedt heeft dit mogelijk te maken met het gegeven dat de oude Hebreeën de 9 als een zeer krachtig, heilig cijfer beschouwden en om deze reden besloten om het uit het getallensymboliek systeem weg te laten.
© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Filosoof uitgelicht; Pythagoras van SamosFilosoof uitgelicht; Pythagoras van SamosDe stelling van Pythagoras, deze stelling is bekend bij velen. Maar wie was nu Pythagoras. Een educatieve toelichting op…
Stelling van PythagorasStelling van PythagorasMet de stelling van Pythagoras kun je de lengtes van de zijden van een rechthoekige driehoek berekenen. De stelling is r…
Pythagoras, mathematicus, mysticus en musicusPythagoras, mathematicus, mysticus en musicusPythagoras was een bijzonder persoon. Hij was zowel een mathematicus, als mysticus, als musicus. We kennen hem allemaal…
Pythagoras, de wiskundige en filosoofPythagoras, de wiskundige en filosoofPythagoras was een Griekse wiskundige en filosoof die zeer veel verschillende experimenten heeft uitgevoerd. Het grootst…

Slapen, waarom doen we het?Slapen. Waarom slapen we en wat gebeurd er als we slapen? In dit artikel de vijf stadia beschreven: de hypnagogische sta…
De meest voorkomende angstenIedereen is wel eens bang. Het klinkt raar maar het is gezond en het hoort bij het dagelijkse leven. Zonder angst kunnen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: GDJ, Pixabay
 • Van der Velde. Psychologische Astrologie en Numerologie. Kosmos Cursus (eigen uitgave)
Reacties

Lotte, 16-08-2010
Beste infoteur,

Ik zie dagelijks wel een aantal keer het nummer 36 voorbij komen. Ik was toch eens benieuwd of het iets betekent, de 36. Hier kan ik het echter niet vinden, weet u dit toevallig?

Groetjes! Reactie infoteur, 23-08-2010
Beste Lotte,

Het artikel gaat over de numerologische betekenis van de naam. Bij je getal 36 kom ik dan niet verder dan 9 (bij elkaar opgeteld). Maar het lijkt me te ver gaan om hier een betekenis aan te verbinden.

Reggy, 17-06-2010
Beste Infoteur,

De berekening en kijkend naar de uitleg van de cijfers 1 t/m 9 klopt maar niet in mijn geval want ik kom dan uit op cijfer 10 en dit is hier niet terug te vinden. Voorbeeld: Reggy Konig= 10 uiteindelijk.

Verneem gaarne van u hoe hier uit te komen.

Met vriendelijke groet,
Reggy Reactie infoteur, 22-06-2010
Beste Reggy,

Ik ben het niet helemaal nagegaan. Maar zit de denkfout niet in 1 + 0 = 1 in plaats van de genoemde 10?

Mvg

Jehoeda (infoteur), 25-11-2007 #3
Beste Sila,

De Kabbalah kent geen numerologie!

Wel kan ik het volgende uitleggen over het cijfer 9 aan de hand van Gematria. De negende letter in het Hebreeuwse alfabeth is tet. De waarde van tet is 9. Dit correspondeert met 9 maanden zwangerschap. Daarnaast is het nummer negen een 'waar' nummer. 'Waarheid' in het Hebreeuws is 'emes' Het wordt gespeld met een alef (eerste letter van het alfabet), mem (de middelste letter van het alfabet) en tav (de laatste letter van het alfabet). De les die hieruit getrokken kan worden is dat iets waar is als het waar is aan het begin, in het midden en het einde. Wat negen een 'waar' nummer maakt is dat als je ieder heel nummer vermenigvuldigt met negen, de som van de getallen ook negen is.; bijvoorbeeld 2x9=18 (1 8=9); 3x9=27 (2 7=9); 4x9=36 (3 6=9); etc. Tenslotte de Gemetria van emes is 441 (alef=1, mem=40, tav=400; 1 4 4=9)
:-) Reactie infoteur, 26-11-2007
Hai Etsel, bedankt voor je waardevolle en boeiende aanvulling, leuk.!
In het artikel staat Kabbala bij het genoemde Hebreeuwse stelsel tussen haakjes om het verschil met het andere genoemde Hebreeuwse systeem van b.v. Cavendish aan te geven. En ook omdat er Hebreeuwse numerologische systemen zijn, die gebruik maken van kabbalistische principes in de interpretatie c.q. duiding. Er staat niet dat er kabbalistische numerologie an sich bestaat, althans dat was niet de bedoeling. Mogelijk is het beter om dit explicieter aan te geven door gebaseerd op kabbalistische principes tussen haakjes te zetten? Of heb jij een betere suggestie?
Groetjes van Sila

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 03-08-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Leven
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.