De Germaanse geneeskunde van Ryke Geerd Hamer

De Germaanse geneeskunde van Ryke Geerd Hamer Sinds 1981 bestaat er een nieuw soort geneeskunde: de Germaanse geneeskunde van Ryke Geerd Hamer. Het stelt dat ziektes geen ziektes zijn maar "biologisch zinvolle programma's" die na een biologisch of psychologisch conflict in gang gezet worden en de genezing dienen. Het echte probleem is het conflict waarmee alles begint. Daar moet de genezing gezocht worden. De Germaanse geneeskunde claimt dat kanker genezen kan worden zonder medicijnen. Deze verregaande psychologisering van ziektes wordt door vrijwel alle artsen afgewezen als een levensgevaarlijke ideologie die doodzieke mensen zonder adequate behandeling laat. De afwijzing van de leer wordt door Hamer zelf geïnterpreteerd als een vorm van pure machtsuitoefening door een door Joden gedomineerde groep van grootkapitalisten.

Ryke Hamer ontdekt een nieuwe geneeskunde

Sinds 1981 bestaat er een nieuw soort geneeskunde: de Germaanse nieuwe geneeskunde. De ontdekker ervan is de arts Ryke Geerd Hamer, een in 1935 in Düsseldorf geboren Duitser. De gewone geneeskunde, steevast Schulmedizin genoemd, bestaat volgens hem op zijn best uit een paar duizend hypotheses die nergens op gebaseerd zijn en al duizenden levens hebben gekost. Hamer claimt dat de Schulmedizin 98% van alle mensen met kanker laat sterven. De Germaanse geneeskunde daarentegen is volgens hem vrij van hypotheses en gebaseerd op algemeen geldende biologische wetten. Het maakt genezing, ook van kanker, mogelijk zonder gebruik van medicijnen. Kanker, zo stelt Hamer, is een lichamelijke reactie op een psychische shock. Genees de shock en de kanker verdwijnt.

De clash met de reguliere geneeskunde en de media

Dat zulke opvattingen leiden tot een clash met de gewone geneeskunde ligt voor de hand. Vanuit de overtuiging dat Hamer’s Germaanse geneeskunde een gevaar voor de volksgezondheid is en het leven van kankerpatiënten in gevaar kan brengen, zijn vanuit deze hoek rechtszaken aangespannen. De rechter heeft de aanklagers gelijk gegeven. Het werd Hamer verboden om zijn medisch beroep nog verder uit te oefenen. Desondanks bleef hij patiënten van advies voorzien. De Duitse justitie zag in zijn geval geen relevant onderscheid tussen advies en behandeling en liet hem daarop zelfs in het gevang zetten.

Verschillende malen heeft Hamer met zijn opvattingen de media gehaald en felle debatten uitgelokt, zeker wanneer het om kinderen met kanker ging. De meeste ophef ontstond rondom de zaak van de Oostenrijkse Olivia Pilhar die zich in 1995 voordeed. De ouders van Olivia hadden zich tot Hamer gewend op advies van een medelid van de Fiat Lux beweging waartoe ze behoorden. Volgens Hamer lag de oplossing daarin dat de moeder moest stoppen met werken en bij het kind diende te blijven; haar afwezigheid was de shock die in dit geval de kanker had veroorzaakt. De reguliere artsen vreesden echter de gevolgen van een onbehandelde kanker en eisten een reguliere behandeling om het kind te beschermen. Ze bepleitten hun zaak bij de rechter. Voor het gezin Pilhar was dat aanleiding om te vluchten naar Spanje. Ze hadden volledig vertrouwen in Hamer en wilden hun kind niet aan de reguliere geneeskunde overgeven. De nationale commotie die daarna ontstond laat zich raden. Uiteindelijk is het toch gelukt om het kind aan een reguliere behandeling te onderwerpen. Het resultaat was dat ze genas (zij het met een paar ernstige en blijvende neveneffecten). De ouders van Olivia zijn altijd achter Hamer blijven staan en geloven tot op de dag van vandaag dat de Germaanse geneeskunde de ware geneeskunde is. Helmut Pilhar, de vader, verdient daar tegenwoordig ook zijn geld mee.

Inmiddels heeft Hamer zich teruggetrokken in Noorwegen. Van daaruit reist hij vaak af naar andere landen om spreekbeurten te houden voor een nog steeds groeiend aantal volgelingen, vooral in het Duitse Beieren. Veel vertegenwoordigers van de Schulmedizin, een groot aantal journalisten en een toenemend aantal ex-patiënten spreken liever van een sekte.

De macht van het grootkapitaal en de Joden

Dat de Schulmedizin de Germaanse geneeskunde niet omarmt, heeft volgens Hamer maar één reden. Zij wordt volledig gedomineerd door grootkapitalisten voor wie ziektes slechts gelegenheden zijn om medicijnen te verkopen. Dat grootkapitaal is naar zijn zeggen voor een fiks deel in handen van de Joden. Iets wat volgens hem ook verklaart waarom, zoals hij stelt, zoveel oncologen Joden zijn. Zij behandelen niet-Joden met zulke onsuccesvolle en dure middelen als bestralingen en chemotherapieën. Joodse patiënten daarentegen worden door hen wel behandeld langs de lijnen van de Germaanse geneeskunde en genezen dus veel vaker. Aldus Hamer.

De weerstand tegen de Germaanse geneeskunde komt zeker niet alleen van buiten af. Er is een gestaag groeiende documentatie beschikbaar van mensen die ondanks het gebruik van de Germaanse geneeskunde toch zijn overleden aan hun ziekte. Een van de slachtoffers is overigens de vrouw van Hamer zelf. Zij bezweek aan de gevolgen van borstkanker. Naar de mening van Hamer was zijn vrouw onvoldoende overtuigd van de principes van de Germaanse geneeskunde. Andere sterfgevallen worden door Hamer verklaard uit de kwaadaardigheid van de heersende machten, en dus die van veel Joden. Zij zouden zelfs chips die voorzien waren van een lading gif in de lichamen van mensen inplanten en via een vorm van satellietbesturing injecteren, juist wanneer Hamer bezig was hen te genezen.

De door velen als tamelijk exotisch ervaren verklaringen die Hamer geeft over waarom zijn patiënten toch overlijden en waarom er zoveel weerstand tegen zijn ideeën bestaat, hebben het gebruikelijk effect. Enerzijds is er een groeiende scepsis en zelfs grote weerzin tegen de Germaanse geneeskunde, anderzijds is onder de aanhangers beslist sprake van een gestaag sterker wordende overtuiging. Daarbij moet overigens wel opgemerkt worden dat lang niet alle aanhangers zich scharen achter de opvatting van de leider Hamer dat de Joden de schuld hebben. Aan de andere kant, de Germaanse geneeskunde doet het wel degelijk goed in die ultra-rechtse kringen waar het anti-semitisme niet ver te zoeken is.

De principes van de Germaanse geneeskunde

Het kernprincipe van de Germaanse geneeskunde is dat wat in de Schulmedizin een ziekte genoemd wordt een natuurlijke reactie is van het lichaam op een psychische of biologische shockervaring. Dieren in het wild, zo stelt Hamer, worden eigenlijk nooit ziek, uitzonderingen daargelaten. Dat mensen wel ziek worden komt omdat het psychisch element bij hen zo’n overheersende rol speelt. Het lichaam reageert op wat er in het hoofd gebeurt. De reactie van het lichaam bestaat, grosso modo, uit het verhogen of verlagen van de concentratie van bepaalde stoffen dan wel uit het aanmaken of vernietigen van bepaalde cellen. Die processen gebeuren meestal buiten ons bewustzijn om en zijn gericht op herstel. Wat de Schulmedizin een ziekte noemt, is volgens de Germaanse geneeskunde dus juist genezing.

De lichamelijke reactie volgt een vijftal biologische wetten. Volgens Hamer maken ze het mogelijk om voor alle lichamelijke of geestelijke ziekten en aandoeningen goede therapieën wetenschappelijk te testen. Het punt is dat deze wetten het mogelijk maken om de oorzaken te vinden - de shock dus - en ze via de weg van de psyche te genezen. Hamer meent dat zo’n 80 procent van alle ziektes zonder gebruik van medicijnen en operaties, en dus zonder blijvend letsel, volledig kunnen worden genezen.

De eerste wet

De eerste biologische wet is in feite al vermeld. Het stelt dat elke ziekte veroorzaakt wordt door een shock (biologisch conflict genoemd). De ziekte uit zich doordat het lichaam en het brein er op reageren met een “noodprogramma,” ook wel "Biologisch Zinvol Programma" genoemd. Het denken kan er dwangmatig door worden en een orgaan kan zijn werking veranderen om het conflict zichtbaar te maken en zelfs op te lossen. Opvallend hierbij is dat Hamer stelt dat de inhoud van het conflict zich ergens in de hersenen heeft gelokaliseerd. CAT scans van hersenen met donkere plekken erin van iemand na een shock ervaring, werden vaak als bewijs hiervoor aangevoerd. Dat deskundigen erop wezen dat die CAT scans technisch niet perfect waren en altijd wel donkere plekken lieten zien, was voor Hamer geen aanleiding zijn opvattingen te wijzigen.

De tweede wet

De tweede wet gaat over het verloop van de reactie van het lichaam (inclusief brein) op de shock. Onmiddellijk na de stress schakelt het lichaam automatisch over naar een stresssituatie (ook wel de koude fase genoemd). Pas wanneer het conflict (de shock) opgelost gaat worden kan de tweede fase intreden. Dit is de fase die de Schulmedizin de ziekte noemt, maar die volgens Hamer en de zijnen juist genezing genoemd moet worden. Het is dus de tweede fase die het meest zichtbaar is en waarop de gewone geneeskunde haar wapenen richt. De kans is dan groot dat ze niet zozeer de ziekte bestrijdt als wel de genezing tegenwerkt.

De derde wet

De derde wet gaat over de toename van cellen in het lichaam. Er is een initiële celtoename die wordt aangestuurd door een specifiek deel van de hersenen (de oude hersenen). Dit kan een tumor zijn. In de tweede fase komen er ook extra cellen bij, maar die dienen ter verwijdering van de tumor. De tweede fase van celtoename is dus de genezing. Niet geheel en al verrassend zien veel reguliere artsen in deze opvatting juist een groot gevaar. Waar Hamer de celgroei door laat gaan omdat het genezend zou zijn, daar willen de gewone artsen het juist stoppen om de ziekte zo vroegtijdig mogelijk te kunnen bestrijden.

De vierde wet

Ook de vierde wet van Hamer is nogal bijzonder. Schimmels, bacteriën en virussen (waarvan sommige Germaanse geneeskundigen overigens het bestaan ontkennen) zouden uitsluitend werken in de genezingsfase. Ze zijn als het ware de hulpbronnen van het lichaam en geen zelfstandige oorzaak van een ziekte. Hamer schroomt dan ook niet om het bestaan van Aids te ontkennen. Het Aids-virus, als het al bestaat, dient slechts de genezing van het lichaam. Het is geen ziekte, het is de weg naar genezing.

De vijfde wet

De vijfde en laatste wet vat in wezen al het voorgaande samen. Elke ziekte is onderdeel van een gedurende de evolutie ontwikkeld “Zinvol Biologisch Programma”. Elke ziekte is een programma met maar een doel: de heling van het lichaam. Zulke programma’s worden in werking gezet na een shock. Zo werkt de evolutie. Het vakgebied medicijnen is slechts een onderdeel van (deze vorm van) de biologie.

Kritisch slotwoord

Hamer stelt dat zijn Germaanse geneeskunde vrij is van hypothesen en gebaseerd is op biologische wetten. Het is bijzonder moeilijk te doorgronden wat hij daarmee precies bedoelt. Elke filosoof zal zeggen dat elke wet in de natuurwetenschappen een hypothese is en de wetten van Hamer kunnen daarop geen uitzondering zijn. Hamer, immers, claimt geen gebruik te maken van bovennatuurlijke openbaringen en wil de Germaanse geneeskunde een onderdeel laten zijn van de natuurwetenschappen. Zijn wetten zijn beweringen - en dus hypotheses - die niet aangenomen moeten worden maar onderzocht moeten worden. Tenminste, als daar aanleiding toe is.

En die aanleiding is er eigenlijk niet. Neem alleen al het idee dat er een conflict of shock nodig is om een “ziekte” (of Zinvol Biologisch Programma) te starten. In een tijd waarin tienduizenden mensen zijn overleden aan Ebola, een onomstotelijk en bewezen gevolg van een virus en dus niet van een massa-conflict of psychose, is het ronduit beschamend om te eisen dat de artsen aldaar eerst op zoek zouden moeten gaan naar dat conflict. Alleen al het idee dat er onder bepaalde groepen Afrikanen een bepaald soort biologisch of psychisch conflict heerst en onder andere groepen niet is zo absurd dat het met geen pen te beschrijven is, behalve dan, dat het onherroepelijk levens gaat kosten. De overige wetten van de Germaanse geneeskunde zijn al even ver verwijderd van de bevindingen van de moderne biologie en medicijnenleer. Waar, bijvoorbeeld, is het bewijs dat een groeiende tumor zichzelf aan het genezen is? En het bewijs dat griepbacteriën pas komen na een psychische shock en de genezing inluiden? Gezien de uitzonderlijke stellingnames ligt de bewijslast volledig bij de aanhangers van de Germaanse geneeskunde. Dat bewijs wordt niet geleverd. Ook niet door de reguliere geneeskunde waar het algemene gevoel is dat de daarvoor benodigde energie (en geld) beter besteed kunnen worden.

Maar het meest kwalijke van de Germaanse geneeskunde, en het meest leerzame aan deze hele beweging, is de volstrekte absurditeit van de verklaringen voor hun non-acceptatie. Dat het grootkapitaal een grote invloed heeft op de medische wereld lijkt, helaas, een feit, maar dat er sprake is van een complot waarin satellieten ingezet worden om mensen te vergiftigen geeft vooral aan dat het zoeken naar harde bewijzen plaats heeft gemaakt voor verhitte fantasieën. Dat daarbij naar Joden gewezen wordt, is op zijn best smakeloos.

De ideologie van de Germaanse geneeskunde heeft ten behoeve van de eigen verdediging een "Biologisch Onsmakelijk Programma" in het leven geroepen.
© 2015 - 2024 Henkellermann, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Alternatieve geneeskundeWat is alternatieve geneeskunde? Werken alternatieve geneeswijzen echt? En kan het dragen van een edelsteen echt mijn ge…
Homeopathische geneesmiddelenHomeopathische geneesmiddelenSteeds meer mensen gebruiken homeopathische geneesmiddelen. Ook in de reguliere geneeskunde ontstaat steeds meer sympath…

Uit eigen glas, fles of rietje drinken om gezond te blijven!Uit eigen glas, fles of rietje drinken om gezond te blijven!Samen het glas heffen dat doen we regelmatig. Af en toe komt het voor dat we uit hetzelfde glas frisdrank of alcohol inn…
Medicinale Cannabis: effectief of niet?Medicinale Cannabis: effectief of niet?Sinds september 2003 kunnen artsen cannabis voor medicinaal gebruik voorschrijven en mogen apothekers het op recept afle…
Bronnen en referenties
  • BR Kontrovers Hamer 2/3 Germanische Neue Medizin. <https://www.youtube.com/watch?v=PfT-GTivfnY>
  • Das wirre Weltbild der Germanischen Neuen Medizin - Panorama 3 NDR <https://www.youtube.com/watch?v=P8kAMjGh90w>
  • Germaanse geneeskunde. <http://www.germaansegeneeskunde.info>
  • Interview met Dr Ryke Geerd Hamer-Krebs heilbar. <https://www.youtube.com/watch?v=Zsjkua3VoYY>
  • Opfer der Germanischen Neuen Medizin. <https://www.psiram.com/ge/index.php/Opfer_der_Germanischen_Neuen_Medizin#1995:_Olivia_Pilhar_.28.C3.96sterreich.29>
  • Olivia - Tagebuch eines Schicksals. <http://www.olivia-tagebuch.at>
  • Ryke Geerd Hamer. <https://de.wikipedia.org/wiki/Ryke_Geerd_Hamer#Der_Fall_Olivia_Pilhar>
Reactie

Ronald, 27-06-2016
Als de Germaanse Geneeskunde van dr. Ryke Geerd Hamer dan toch zo'n onzin is, die bovendien mensenlevens kost omdat ze patiënten weghoudt van traditionele therapieën (hoog moderne, natuurlijk, zoals het inspuiten van gif dat bij contact met de huid brandwonden geeft en dus met de grootste omzichtigheid moet toegediend worden…), waarom willigt men dr. Hamer's verzoek sinds 1981 dan niet in om zijn theorie (ingediend bij de universiteit van Tübingen als post doctorale thesis en aangemaand bij rechterlijk bevel om deze thesis te onderzoeken, hetgeen deze universiteit angstvallig weigert te doen) te testen? Hijzelf stelt zich ter beschikking om zijn theorie te demonstreren op echte patiënten en in het bijzijn van artsen, specialisten en professoren. Zo'n test kan op een of twee dagen gebeuren en zou meteen een einde stellen aan de Germaanse Geneeskunde! Zelf heb ik in 2009 deze nieuwe theorie over ziekte ontdekt en dat heeft mijn toenmalige vriendin behoed voor een reeds geplande mastectomie en chemo(gif)therapie. Sindsdien ben ikzelf 'genezen' van migraine en lage rugpijn en ook verkoudheden/griep en dergelijke behoren nu tot het verleden. En wat nog het meest deugd doet is het feit dat de pogingen van de reguliere geneeskunde (of beter, symptoombestrijdingskunde) geen enkele indruk meer op me kan maken (ik kan er enkel nog meewarig mijn hoofd bij schudden, hoewel ik het natuurlijk heel erg vind dat de grote massa zich nog steeds in de doeken laat doen door de mannen en vrouwen met de witte jassen). Tot slot nog even vermelden dat de twee kwaadaardige tumoren bij mijn ex-vriendin reeds drie maanden na het afwijzen van elke reguliere therapie verdwenen waren en zij tot op heden in blakende gezondheid verkeert (en net als ik de hele reguliere geneeskunde een grote grap vindt, ware het niet dat deze barbaarse praktijk zoveel doden kost - in Duitsland alleen al ca. 200.000 per jaar). Ik verwacht niet dat dit commentaar gepubliceerd wordt, maar moest dit toch even kwijt. Reactie infoteur, 18-07-2016
Dag Ronald,

Allereerst bedankt voor je reactie. Geluid en tegengeluid moeten steeds samen gehoord worden.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ik het met je eens ben. Ik wist niet dat er bij de universiteit van Tilburg een verzoek was ingediend voor een thesis gewijd aan het testen van deze theorie. Omdat er op deze universiteit geen medicijnen of biologie of welke levenswetenschap dan ook gegeven wordt, begrijp ik oprecht niet waarom juist daar een verzoek is ingediend. Maar allee.

Je moppert veel, en zo te horen met goede redenen, op de reguliere geneeskunde. Je zal gelijk hebben, maar dat is geen argument voor of tegen Hamer's geneeskunde zelf. Die argumenten zouden moeten voorkomen uit de theorie (maar die rammelt in Hamer's geval zo ernstig dat het niet meer serieus te nemen is) of uit de praktijk. Maar er is verduveld weinig empirisch, systematisch bewijs (ja, anekdotes genoeg, maar dat zijn geen bewijzen). Beide punten, theorie en praktijk, heb ik in mijn artikel proberen te bespreken. Ik blijf vooralsnog bij mijn oordeel dat Hamer's geneeskunde hoort in de categorie prutswerk,

Verder wil ik niet nalaten te herhalen dat Hamer's eigen verdediging van zijn werk inmiddels schandalige diepten heeft bereikt.Te beweren dat de oncologie in handen van joden is die de echt werkende behandelingen alleen voor joden reserveren is werkelijk stuitend. Het is maar een voorbeeld…

Vr. Groeten,
Henk

Henkellermann (60 artikelen)
Laatste update: 01-10-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Alternatief
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.