Wie was je in een vorig leven? Je karma in je horoscoop

Wie was je in een vorig leven? Je karma in je horoscoop Wie in reïncarnatie gelooft, vraagt zich waarschijnlijk wel eens af: "Wie was ik in een vorig leven?" Als je weet in welk teken je Ascendant in je geboortehoroscoop staat, kun je zelf een tipje van de sluier oplichten door je "huis van karma" te bestuderen. Het vertelt je welke ervaringen je hebt meegebracht uit vorige levens, en of je bijvoorbeeld van koninklijke bloede was, een soldaat, een vroedvrouw, sjamaan, rebel of schrijver. Net zoals bij traditionele astrologie het geval is, bestaan er bij karmische astrologie veel verschillende opvattingen over methode en interpretatie. De meest gebruikte karmische indicatoren van de geboortehoroscoop zijn Ascendant, Zon, Maan, Saturnus, maansknopen en retrograde planeten. Het "huis van karma" is een van de eenvoudigste methoden die iedereen kan toepassen op zijn eigen geboortehoroscoop.

Het verschil tussen traditionele en karmische astrologie

Terwijl traditionele astrologie op zoek gaat naar het antwoord op "Wie ben ik?" neemt karmische astrologie aan dat je dat al weet, en wil een antwoord op de vraag "Waarom ben ik deze persoon?" Volgens karmische astrologen hebben vorige levens namelijk grote invloed op je huidige persoonlijkheid, je verwachtingen, en de ervaringen die je overkomen. Niets van wat je overkomt is toevallig en maakt deel uit van een groter plan, dat de evolutie en groei van je ziel door vele incarnaties heen beoogt. Twee belangrijke principes in deze spirituele opvatting van astrologie zijn karma en dharma: het resultaat van je acties uit vorige levens, en je huidige taak op aarde. Om je karma en dharma te achterhalen, maakt karmische astrologie gebruik van een aantal methodes. Een ervan is "het huis van karma."

Het huis van karma

Het huis van kama, dat aanwijzingen geeft over een vorig leven, is niet het eerste huis, maar het twaalfde huis van je geboortehoroscoop. 'Huis' krijgt hier een ruime betekenis en verwijst naar het teken voorafgaand aan dat van de Ascendant. Heb je dus nu een Ascendant in Ram, dan is je huis van karma Vissen; heb je als Ascendant Weegschaal, dan bracht je ziel uit een vorig leven of levens kenmerken van Maagd mee. Het gaat in het algemeen om neigingen en onbewuste reacties waar je vaak op terugvalt. zonder erbij na te denken. Bij het analyseren van een geboortehoroscoop vanuit een karmisch standpunt speelt overigens niet alleen de Ascendant een belangrijke rol, maar worden ook bijvoorbeeld je Zon, de maansknopen en retrograde planeten door de karmische astroloog bestudeerd. In wat volgt, ligt de nadruk op wat de positie van de Ascendant volgens de karmische astrologie prijsgeeft over de invloed die een vorig leven of vorige levens uitoefent op je huidige incarnatie.

Reïncarnatie en karma

Reïncarnatie

Geloof in reïncarnatie (letterlijk: 'terugkeer in het vlees') is te vinden in diverse religies en filosofieën sinds de oudheid. Reïncarnatie of wedergeboorte gaat uit van de onsterfelijkheid van de ziel, die na de dood terugkeert in een ander lichaam. Een concept dat hier nauw mee is verbonden is "karma".

Karma

Karma (Sanskriet voor "actie", "daad") verwijst naar het spirituele principe van oorzaak en gevolg waarbij de bedoelingen en daden van een individu (oorzaak) de toekomst van dat individu beïnvloeden (gevolg). Goede intenties en goede daden dragen bij aan een goed karma en gelukkiger wedergeboorten, terwijl slechte intenties en slechte daden bijdragen aan slecht karma en slechte wedergeboorten.

Regressietherapie om in contact te komen met voorbije levens

Reïncarnatie in traditionele zin is niet de enige manier om karmische astrologie te benaderen. Wat men bijvoorbeeld bij regressietherapie ervaart als voorbije levens zit verborgen in de diepste lagen van ons onbewuste. Vanuit dat persoonlijke en collectieve onbewuste dringen impulsen, intuïties, verontrustende beelden, emoties en fantasieën zich aan ons op waarvan we de herkomst niet kennen. Dit onbewuste ligt aan de basis van voor onze rationele geest onverklaarbare, zelf magische ervaringen. Waar die emotioneel geladen beelden vandaan komen, en of je werkelijk even een blik kan werpen op voorbije levens kun je niet met zekerheid zeggen. De ervaringen en intuïties in dromen en visioenen, zoveel is zeker, voelen wel echt aan.

De karmische duiding van je horoscoop

Een van de methoden die de karmische astrologie hanteert om te achterhalen welke ervaringen uit vorige levens het huidige leven beïnvloeden, is "het huis van karma."

De gevangenis van de ziel

Het twaalfde huis, en het teken op de cusp (begin) van het twaalfde huis, wordt samen met de Maan in de karmische astrologie wel eens 'de gevangenis van de ziel' genoemd, omdat gewoontes uit vorige levens een belemmering kunnen vormen voor het doel dat de ziel zich in de huidige incarnatie heeft gesteld. Dit doel en de manier waarop je het dient na te streven wordt in de geboortehoroscoop gesymboliseerd door de Zon, je huidige Ascendant en de Noordelijke maansknoop. De aard van de tegenwerking die je kunt verwachten van het huis van karma werkt op de manier die door het teken van het twaalfde huis wordt gesymboliseerd. Het verdient aanbeveling om ook het teken waarin de Maan zich bevindt te betrekken in de analyse, met name als een invloed die je belet om je (Zon) te ontwikkelen.

Gereduceerde methode met de Ascendant

Zoals bij elke astrologische analyse zouden ook andere elementen moeten worden beschouwd om een vollediger beeld te krijgen over het huidige karma en welke moeilijkheden te verwachten zijn bij het nastreven van de vervulling ervan. Wat volgt is te beschouwen als een vrij ruwe schets van wat de verschillende Ascendanttekens van geboortehoroscopen je kunnen vertellen over een recent vorig leven.

Wie was je in een vorig leven?

We gaan ervan uit dat je je geboortehoroscoop bij de hand hebt en dat je je Ascendantteken kent. Zo niet, maak dan gebruik van een van de vele gratis online diensten die op basis van je geboortegegevens je horoscooptekening voor je uitrekenen. We gaan uit van een gelijke huizen-systeem waarbij elk huis een ander teken op de cusp heeft; het staat je echter vrij om ook eens een ander huizensysteem zoals Placidus of Regiomontanus te testen.

Je Ascendant is Ram - je huis van karma is Vissen

Heb je in je huidige leven Ram op de Ascendant, dan werd je belangrijkste vorige leven geassocieerd met Vissen. Mogelijk was je dus een spiritueel mens die zijn leven volledig in dienst stelde van anderen. In het huidige leven is het je uitdaging om een vrij en onafhankelijk bestaan te leiden waarin je moed en initiatief toont. Zorg ervoor dat je in dit leven niet verslaafd raakt of in de gevangenis terechtkomt, wat mogelijke ervaringen uit je vorige leven zijn. In je vorig leven was je een dichter, mysticus en dromer, of mogelijk een priester, sjamaan of genezer die zichzelf wegcijferde ten bate van anderen.

Je Ascendant is Stier - je huis van karma is Ram

Met Stier op de cusp van je eerste huis is je invloedrijkste vorige leven geassocieerd met Ram. Dit betekent dat je vorige leven gekleurd werd door impulsiviteit en agressiviteit. Je was mogelijk een vechter, soldaat of generaal, of iemand die op eigen kracht een onderneming runde. Deze impulsen zou je in deze incarnatie moeten leren beheersen, en geduldiger werken aan je plannen.

Je Ascendant is Tweelingen - je huis van karma is Stier

Met Tweelingen als rijzend teken in je geboortehoroscoop is je belangrijkste vorige leven geassocieerd met Stier. In dat leven overheerste je aardse aard en werd je gedreven door materialistische en sensuele verlangens. Je was waarschijnlijk een kunstenaar, muzikant, tuinman of rijke ondernemer. In deze incarnatie ben je gericht op een leven vol met interessante ervaringen die je vooral mentaal stimuleren. Vooral intellectuele beroepen en bezigheden zoals schrijver, leraar of communicator bieden je veel toekomst. In dit leven zou je moeten streven naar beweeglijkheid en aanpassingsvermogen in plaats van star te worden.

Je Ascendant is Kreeft - je huis van karma is Tweelingen

Met Kreeft als Ascendant is je invloedrijkste vorige leven geassocieerd met Tweelingen. In dat leven was je intellectueel en objectief van aard, maar ging het uiten van je gevoelens je niet gemakkelijk af. Je was bijvoorbeeld een overtuigende verkoper, redenaar, leraar of schrijver, iemand die van de ene activiteit naar de andere fladderde en zich te weinig door zijn hart liet leiden. In je huidige incarnatie dien je meer aandacht te besteden aan je innerlijke emotionele aard. Richt je met name op een meer verantwoordelijk leven en je gezin. Het is je karma om je emoties in balans te brengen met je intellect, iets dat je in een vorig leven niet goed kon.

Je Ascendant is Leeuw - je huis van karma is Kreeft

Met Leeuw als Ascendant wordt in karmische astrologie je vorige leven geassocieerd met Kreeftervaringen. Als Kreeftpersoonlijkheid was je vervuld van diepe emoties, angsten en onzekerheden over het bestaan. Alles draaide om liefhebben en geliefd worden. In een vorig leven zorgde je voor anderen, misschien als vroedvrouw, moeder-overste of in een andere zorgende rol. In deze incarnatie voel je je op romantisch gebied zelfverzekerd, en verlang je ernaar een passionele liefde met iemand te delen. Hoewel je de neiging hebt egocentrisch te zijn, ben je vrijgevig en joviaal van inborst. Je karmische taak bestaat erin om - zonder egocentrisme - waardige Leeuwkwaliteiten te ontwikkelen en de angst uit je vorig leven om in de steek te worden gelaten te overwinnen.

Je Ascendant is Maagd - je huis van karma is Leeuw

Is Maagd in je huidige leven je rijzend teken, dan heeft je vorig leven te maken met Leeuw. In die vorige incarnatie stond je in het middelpunt van de belangstelling en vond je het normaal dat iedereen klaarstond om in al je behoeften te voorzien. Denk aan een koning/koningin, een rijke of edele met een prestigieus ambt die door 'het gewone volk' werd gerespecteerd of gevreesd. In je huidige incarnatie zul je meer verantwoordelijkheid voor anderen op je moeten nemen en je leven in dienst stellen van hen die een beroep op je doen. Je karma is dus het leiden van een leven van dienstbaarheid om iets terug te geven voor alles wat je rijkelijk ten deel is gevallen doordat anderen zich voor je opofferden.

Je Ascendant is Weegschaal - je huis van karma is Maagd

Met Weegschaal rijzend was je belangrijkste vorige leven geassocieerd met Maagd. In dat leven werkte je onvermoeibaar om anderen te dienen, waarbij je geen oog had voor eigen behoeften. Je was bijvoorbeeld verpleegster, ambachtsman of bediende. In dit leven probeer je een evenwicht te vinden tussen je eigen behoeften en wat je aan anderen wil geven. Je gevoel voor rechtvaardigheid om iedereen te geven waar hij recht op heeft, helpen je om in dit leven dat evenwicht te vinden.

Je Ascendant is Schorpioen - je huis van karma is Weegschaal

Schorpioen als Ascendant suggereert een vorig leven als Weegschaal. Dat leven werd beheerst door het streven om steeds een evenwicht te vinden tussen uitersten, en een gerichtheid op compromis en het bewaren van de vrede. In een vorig leven was je een diplomaat, advocaat, rechter of kunstenaar. In vergelijking met je huidige op passie gerichte leven stuurde je aan op meer gemak en het bevredigen van je verlangens. Nu ben je vooral geïnteresseerd in intense belevingen en ontmoetingen. Je wil doordringen tot de kern van het leven en zult blijven graven en onderzoeken tot je iets van het mysterie van het leven begint te begrijpen. Daarbij riskeer je, in tegenstelling tot de meer oppervlakkige relaties uit je vorige leven, om emotionele conflicten te veroorzaken. Die ga je echter niet uit de weg omdat je voelt dat dergelijke diepe ervaringen je verrijken.

Je Ascendant is Boogschutter - je huis van karma is Schorpioen

Je vorige leven verliep in de sfeer verbonden met Schorpioen. Vanwege je talent voor diep denken en onderzoek was je mogelijk wetenschapper, detective, mysterieschrijver of psycholoog. Door de associatie van Schorpioen met macht, geweld en seksualiteit was je mogelijk een seksuoloog of criminoloog. De talenten die je tijdens dat leven hebt ontwikkeld, bieden je nu de mogelijkheid om je kennis te delen, hetzij door te filosoferen of door te onderwijzen. Met je huidige Boogschutterascendant wil je ongebreideld van je vrijheid genieten en avonturen beleven die je horizon verruimen.

Je Ascendant is Steenbok - je huis van karma is Boogschutter

Met Steenbok op de cusp van je eerste huis, was je meest invloedrijke vorige leven geassocieerd met Boogschutter. In een vorig leven was je professor, advocaat, scheepskapitein, wereldreiziger of acteur. Je leidde een leven waarin plezier maken, reizen en avontuur op de voorgrond stonden. Met je huidige Steenbokascendant ben je klaar om je leven ernstiger op te vatten, verantwoordelijkheid op te nemen en meer verheven doelen na te streven. Discipline en hard werk, besef je nu, zijn nodig om je ambities waar te maken.

Je Ascendant is Waterman - je huis van karma is Steenbok

Waterman in je eerste huis suggereert een vorig leven geassocieerd met Steenbok. In een vorig leven was je een politicus, politieman, een arts of bedrijfsleider. De discipline en het harde werk van Steenbok wil je in je huidige incarnatie achter je laten. Wat je nu verlangt, is het ervaren van het leven zonder jezelf te beperken. Je wil je leven op een onconventionele en individuele manier leiden, zonder teveel rekening te moeten houden met conventie en maatschappelijke regeltjes. In dit leven zal het een uitdaging zijn om je rebelse impulsen te leren beheersen en je energie te kanaliseren naar meer praktische doelen.

Je Ascendant is Vissen - je huis van karma is Waterman

Met Vissen in je eerste huis werd je belangrijkste vorige leven geassocieerd met Waterman. Je leidde een leven als een individu dat volkomen vrij wilde zijn zonder dat anderen die vrijheid mochten beperken met regels of wetten. Je wilde je eigen moraal en regels maken. In dat vorige leven was je een uitvinder, een technologisch genie, een politicus of wetenschapper met een eigenzinnige visie. Het was je streven om ontdekkingen te doen die de samenleving en toekomstige generaties ten goede zouden komen. In je huidige leven wens je op een meer spiritueel niveau te leven, en meer dienstbaar te zijn voor anderen. Vanwege je enorme empathische vermogen wil je bijdragen aan het verlichten van het lijden en beschik je mogelijk over genezende vermogens. Je voelt dat dit je lotsbestemming is, maar daarbij mag je jezelf niet verwaarlozen en je eigen behoeften negeren.

Planeten in het twaalfde huis

Heb je veel planeten in het twaalfde huis (je huis van karma dus), dan heb je veel onopgeloste zaken uit vorige levens meegebracht die je nu zou moeten aanpakken. Een nadruk op dit huis kan betekenen dat je veel tijd besteedt aan een spirituele zoektocht. Twaalfde-huisplaneten werken vanuit het verborgene, maar op onbewust niveau hebben ze volgens karmische astrologen wel degelijk invloed op alles wat je doet.

Planeten in het twaalfde huis kun je op ongeveer dezelfde manier interpreteren als het teken van dat huis. Enkele voorbeelden
  • Mars in 12 of Ram op cusp 12 - Met Mars in je karmische huis was je in je vorig leven een soldaat of sportman en zocht je gevaarlijke uitdagingen op om jezelf te bewijzen. De moeilijkheid met Mars in het twaalfde huis in je huidige leven is dat je problemen hebt met het uiten van woede en agressie. Je tracht jezelf lang te beheersen, maar barst dan uit alsof iets in jou explodeert. Om die destructieve energie te beheersen, kun je best een fysieke uitlaatklep zoeken en veel tijd doorbrengen in de natuur.
  • Venus in 12 of Stier of Weegschaal op cusp 12 - in het vorige leven werd je bewonderd om je schoonheid of je was een bekende minnaar, een groot dichter of kunstenaar. Je leven draaide om kunst en liefdesgeschiedenissen. In je huidige leven bezit je deze talenten nog steeds of je fantaseert erover een groot kunstenaar te worden.
  • Jupiter in 12 of Boogschutter op cusp 12 - in je vorige leven stak je veel energie in glamoureuze sociale ervaringen. Je werd geboren in een adellijke familie en/of genoot een hoge opleiding. Ook in je huidige incarnatie wil je een actieve rol spelen in het gemeenschapsleven. Omdat Jupiter aanzet tot vergroting en overdrijving, heb je in het huidig leven de neiging om veel hooi op je vork te nemen en teveel geld uit te geven.
  • Zon in 12 of Leeuw op cusp 12 - in het vorige leven (levens) was je iemand beroemd of belangrijk, die in de publieke belangstelling leefde als een vorst of andere vooraanstaande leider. In dit leven zal het vrij gemakkelijk zijn om een vergelijkbare positie te krijgen en iemand met autoriteit te worden. Je ziel koos er echter voor om in de huidige incarnatie achter de schermen te blijven. Dat kan een moeilijke les zijn voor iemand wiens wensen in een vorig leven meteen werden ingewilligd.

Slechts een tipje van de sluier

De methode met het huis van karma licht slechts een tipje van de sluier op. Om een zo volledig mogelijk beeld van iemands karma en voorbije levens te krijgen, maakt de karmische astrologie onder meer gebruik van de positie van de geboortemaan, Saturnus, de maansknopen en retrograde planeten. Het huis van karma is echter een eenvoudige manier om snel inzicht te krijgen in het meest significante vorige leven door het teken van het twaalfde huis in beschouwing te nemen. Deze methode levert uiteraard geen precieze naam of periode op uit een vorige incarnatie, maar geeft volgens karmische astrologen wel een idee van de ervaringen die de ziel heeft doorgemaakt die het huidige leven onbewust blijven beïnvloeden.
© 2019 - 2024 JGrandgagnage, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?Het karma in je horoscoop: wat is je doel in dit leven?Bij het duiden van iemands geboortehoroscoop kunnen astrologen kiezen voor verschillende benaderingen. De twee belangrij…
Karma is meer dan een handelingKarma is meer dan een handelingKarma gaat over de daden die je in je leven verricht. Iedere actie van jou in dit leven, zal een tegenreactie geven. Wan…
Leer jezelf kennen: de archetypen van Zon, Maan en AscendantLeer jezelf kennen: de archetypen van Zon, Maan en AscendantWie begint aan een studie astrologie wordt vaak overweldigd door het aantal elementen in de geboortehoroscoop waar je re…
Wat is je Ascendant? (Ascendantteken Tabel)Wat is je Ascendant? (Ascendantteken Tabel)Wat is jouw Ascendant? Zoek het hier op ! Iedereen weet wel wat zijn sterrenbeeld of zonneteken is, maar welke ascendant…

Uurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoordenUurhoekastrologie als orakel om je vragen te beantwoordenUurhoekastrologie of vragenastrologie is een van de oudste vormen van astrologie. Op het ogenblik dat iemand aan een uur…
Decanaten: de 36 persoonlijkheidstypen van de dierenriemDecanaten: de 36 persoonlijkheidstypen van de dierenriemMensen met hetzelfde sterrenbeeld zijn vaak toch heel verschillend. Astrologen zullen je dan vertellen dat dit komt door…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay (bewerkt)
  • Find out what your karma is - https://www.huffpost.com/entry/your-horoscope-find-out-w_b_9830254?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFTTqLNuXR4h7EiZRQLM42KqHJtmIV8_7EdybQaIX5JPZ3z7hCzfos2_8Hu5KXBj75LDo6NontMxNgKb7UCxA156iT2YX5lt0E2D04HdHxEgQypAL7ktzwP1BWfZ_lxxWyW_3bYKfjc0BGiYQ2CGpompnZCHyq6OKSL-EQYJcOkn
  • S. Babu Rao: Past live indicated through 12th cusp; 12th cusp in different signs - https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://universalcollegeofastrology.com/freearticles/Revelations-of-Past-Life-to-Estimate-Future-Events.pdf&ved=2ahUKEwifsYHtia7lAhXSJVAKHT4vDIM4FBAWMAJ6BAgIEAE&usg=AOvVaw2L4i85LSkV_3eJen3pOM3e
  • Jenny Yates, The Twelfth house: http://www.astrologerjenny.com/twelfthhouse.html
  • Who you were in your past life - https://www.elitedaily.com/p/who-you-were-in-a-past-life-according-to-your-zodiac-sign-9377591
  • Karmic astrology, know your karma and your dharma - https://www.wemystic.com/karmic-astrology/
JGrandgagnage (25 artikelen)
Gepubliceerd: 21-10-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.