Astrologie horoscoop - Huis 1 tot en met 12

Astrologie horoscoop - Huis 1 tot en met 12 Huizen in de horoscoop geven aan hoe je aanleg (van je sterrenbeeld of zonneteken) tot uiting komt, in welke levensgebieden en tot welke levenssituaties deze aanleg leidt. Er zijn twaalf verschillende huizen, waarbij ieder huis gerelateerd is aan één van de 12 sterrenbeelden/tekens van de dierenriem. Elk huis maakt onderdeel uit van een bepaald principe van de dierenriem. Wat is de betekenis, de invloed of duiding van één van de 12 huizen voor jou?

Huizen in de horoscoop

Het begrip horoscoop stamt af van Horos, dat uur betekent en Scoop dat afgeleid is van Skopein, hetgeen kijken betekent. Een horoscoop heeft dus te maken met tijd, bekijken en geeft een momentopname. Een tijdopname, daar door het draaien van de aarde het geheel aan verandering onderhevig is. Horoscoop houdt dus in dat men 'naar het uur' moet kijken om te zien wat en hoe de invloeden zijn. Zo'n actuele horoscoop noemt men ook wel uurhoek. In wezen is je eigen persoonlijke geboortehoroscoop ook een uurhoek. Bij je geboorte, op dat specifieke moment, kwam je in een energieveld of gesternte met bepaalde invloeden terecht. Het gesternte waaronder je geboren bent, geeft je als het ware basisgereedschap mee. Verder zijn processen op kortere en langere termijn als ook actuele ontwikkelingen op verschillende manieren af te lezen in je horoscoop.

Invloed van de 12 Huizen

Als het over een horoscoop gaat, denkt men meestal als eerste aan het sterrenbeeld of zonneteken. De meeste mensen hebben wel enig idee wat hun sterrenbeeld inhoudt. Over de invloed van huizen, de analyse van huizen in de horoscoop en de betekenis van elk van de 12 huizen is over het algemeen minder bekend. Huizen in de Horoscoop geven informatie over hoe we geneigd zijn om ons te uiten met betrekking tot bepaalde levenssituaties en levensgebieden. De betekenis van ieder huis is analoog aan één van de 12 tekens van de dierenriem (sterrenbeeld). Elk huis maakt onderdeel uit van een bepaald dierenriem principce.

Sterrenbeeld en huis - Toelichting begrippen

Sterrenbeeld

Je sterrenbeeld oftewel je dierenriemteken of zonneteken, symboliseert je aanleg, als het ware de 'kleur' van jouw innerlijke beleving.

Huis

Een huis symboliseert hoe deze aanleg zich uit of tot uiting komt en tot welke levenssituaties deze leidt. Er zijn 12 verschillende huizen, die elk ook gerelateerd zijn aan een sterrenbeeld. Visueel kun je je de huizen voorstellen als 12 punten van een taart.

Planeet

Iedere Planeet geeft een bepaalde drijfveer weer. In je horoscoop geven de planeten gezamenlijk informatie over je motivatie, beweegredenen en drijfveren.

Steekwoorden en betekenis voor de huizen 1 tot en met 12

Klik op het huis dat voor jou van toepassing is voor een uitgebreide weergave.


Huis 1 - Steekwoorden

Het 1e Huis in steekwoorden: ascendant, zelfbewustzijn, persoonlijke verschijning, zuivere expressie van de identiteit, projectie van het eigen wezen, presentatie naar buiten toe.

1e Huis - Sterrenbeeld Ram

Het 1e Huis symboliseert ook het ascendantteken en is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Ram. Het symboliseert dus een ramachtige manier van uiten en ramachtige levensomstandigheden. Omdat ram in de astrologie staat voor spontaniteit, directheid, actie en een avontuurlijke pioniersinstelling, symboliseert het eerste huis en met name het teken aan het begin van het eerste huis, het zogenaamde ascendantteken. Het ascendantteken geeft aan hoe iemand zich uit of presenteert, gericht naar buiten toe.

Persoonlijkheid 1e huis

Het eerste Huis houdt verband met de projectie van de eigen persoonlijkheid in en naar de buitenwereld. Ook met de persoonlijke verschijning (met name het hoofd). Het eerste huis heeft met zelfbewustzijn te maken. Planeten in dit huis spelen een grote rol in de persoonlijkheidsaspecten die zich naar de buitenwereld laten zien. Dit huis is ook verbonden aan de feitelijke geboorte. Het eerste huis kan gezien worden als een expressie van de identiteit en de projectie van het eigen wezen.

Het teken dat in het eerste huis en/of in de buurt van de ascendant staat, geeft informatie over de 'kleur' van de directe uiting. Wanneer die kleur bijvoorbeeld vissenachtig is, doordat iemand het teken Vissen op de ascendant heeft, draagt dit er toe bij dat diegene in zijn of haar directe uitingen vissenachtig, dat wil zeggen, meelevend, aarzelend, gevoelig en ingetogen overkomt.

Iemand hoeft in zijn directe uiting en spontane optreden dus niet altijd direct en spontaan te zijn. Of dit wel of niet het geval is, hangt onder meer af van het ascendantteken van de betreffende persoon. Onder meer, want het ascendantteken is niet het enige teken dat astrologisch gezien weergeeft of iemand spontaan optreedt en overkomt. Er spelen ook andere factoren een rol zoals planeten en de positie en stand hiervan, aspecten etc.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het ascedantteken en tekens in het eerste huis mede informatie geven over de aanleg die zich bij iemand heel direct uit. Omdat directe actie en spontaan optreden sterk met de lichamelijkheid samenhangen, is het ascendantteken één van de horoscoopfactoren die informatie geven over lichaamsbouw voor zover deze voortvloeit uit of samenhangt met het spontane opreden van de betreffende persoon.

Iemand met vissenachtige factoren in de buurt van de ascendant zal, door wat weifelend, afwachtend en meelevend op te treden er toe neigen een andere lichaamsbouw te krijgen, dan iemand met ramachtige factoren op de ascendant. Een Ram mens uit zich als regel in zijn optreden veel drukker, spontaner en assertiever dan iemand met vissenachtige horoscoopfactoren bij de ascendant. Hierdoor zal iemand met ramfactoren op de ascendant in het algemeen wat magerder en gespierder zijn dan iemand met vissenfactoren in de buurt van de ascendant.

Omdat de ascendant of eerste huisfactoren in de horoscoop informatie geven over de manier van spontaan naar buiten komen, kunnen deze factoren opgevat worden als een toegangspoort tot de persoonlijkheid. Zowel anderen als degene zelf moeten deze 'ophaalbrug' passeren, wanneer de betreffende persoon in wisselwerking staat met de omgeving.

Behalve over de directe actie die iemand zelf naar buiten brengt, geven ascendant en eerste huisfactoren in de horoscoop ook informatie over de sfeer waarin iemand initiatieven neemt en de sfeer die iemand door zijn manier van spontaan optreden om zich heen creëert. Een mens met vissenachtige eerste huis factoren zal door zijn manier van direct optreden een andere sfeer om zich heen creëren dan iemand met ramachtige eerste huisfactoren.

Huis en Horoscoop. Het tweede Huis. Huizen in de Horoscoop geven informatie over hoe we geneigd zijn om ons te uiten m.b.t bepaalde levens -situaties of gebieden. Er zijn 12 Huizen. De betekenis van ieder Huis is analoog aan één van de 12 Tekens van de Dierenriem (Sterrenbeeld). Elk huis maakt onderdeel uit van een bepaald Dierenriem principce. Het 2e Huis heeft te maken met het Concreet tastbare, Financiën en ontplooiing van Capaciteiten. Dit artikel gaat in op de betekenis van het 2e Huis.

Huis 2 - Steekwoorden

Het 2e Huis in steekwoorden: Materieel (en geestelijk) bezit, concreet tastbaar niveau, financiën, inkomen en persoonlijke capaciteiten i.z. het voorzien in het levensonderhoud, ontplooien praktische talenten, gevoel van eigenwaarde.

2e Huis - Sterrenbeeld Stier

Het tweede Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Stier. Het tweede huis symboliseert die uitingen en levenssituaties waarin men -vanuit een innerlijke behoefte- zekerheid zoekt op praktisch, materieel en tastbaar niveau. Dit zijn niet alleen uitingen en levensomstandigheden waarin men tastbaar bezit kan opbouwen, maar ook die waarin men zijn talenten in praktische, aardse zin kan ontplooien. Alle uitingen en daaruit voortvloeiende situaties die iemand houvast kunnen geven in het concrete tastbare vallen onder het tweede huis. Dit is de reden dat mensen met planeten in dit huis de door de betreffende planeet aangegeven drijfveer concreet en tastbaar willen maken.

Dit concreet en tastbaar maken gebeurt volgens de 'kleur' van het teken waarin die planeet staat. De manier waarop men dit 'inkleurt' hangt af van meerdere factoren, waaronder het zonneteken (sterrenbeeld). Zo zal iemand met bijvoorbeeld Boogschutter in het tweede huis erop gericht zijn om zijn intuïtieve veelzijdigheid op een zodanige manier te uiten dat er tastbare zekerheden mee opgebouwd kunnen worden en er een gevoel van stabiliteit op het materiële vlak kan ontstaan.

Het tweede huis heeft dus alles te maken met materiële aspecten en de ontplooiing van talenten. Zowel de financiën en het inkomen, als de persoonlijke capaciteiten die te maken hebben met het voorzien in het levensonderhoud. Planeten in het tweede huis houden verband met persoonlijke middelen en gevoel van eigenwaarde.

Huis 3

Het 3e Huis in steekwoorden: communiceren, leren, informatie uitwisseling, contacten. broers, zussen, schooljaren, onderwijskundig, naaste omgeving (buren e.d), communicatiemiddelen, vervoer, korte reizen.

3e Huis - Sterrenbeeld Tweelingen

Het derde Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Tweelingen. Het 3e huis symboliseert levenssituaties waarin men op verstandelijk en contactueel niveau dingen kan leren. Het gaat om communiceren en leren. Het leren van dingen op dit niveau gebeurt vaak in de vorm van informatie uitwisseling. Van hieruit hebben mensen met een sterke derde huisbezetting van hun horoscoop vaak een onverzadigbare behoefte aan het tot zich nemen van informatie en een uitwisseling met anderen in de kleur van het teken waarin de betreffende derde huisplaneten staan.

Het teken aan het begin van het derde huis geeft aan vanuit welke instelling en gerichtheid iemand de derde huissituatie benadert. Zo zal iemand met het teken Schorpioen aan het begin (op de zgn. cusp) van het derde huis geneigd zijn om bij informatieve contacten, studie, in het verkeer en in andere derde huissituaties schorpioenachtig: dat wil zeggen grondig, principieel en intens te zijn. In positieve zin kan dit betekenen dat diegene bij dit soort aangelegenheden pas tevreden is als hij het gevoel heeft tot essenties doorgedrongen te zijn. Anderzijds zal diegene ervoor moeten waken om in informatieve uitwisselingssituaties en uitingen niet dwangmatig, ongenuanceerd of fanatiek te worden.

Verder beschrijft het derde huis geestelijke vermogens en ervaringen die we in de loop van ons leven opdoen. Dit ook weer gelieerd aan leren en communiceren. Ook het contact met eventuele broers en zussen wordt in dit huis weergegeven. Tevens de eerste schooljaren en onderwijskundige kwesties uit onze jeugd. Het derde huis is hiernaast ook verbonden met de naaste omgeving (buren, kennissen etc.). Door de planeten in het derde huis zullen ervaringen in verband met vervoer(smiddelen): auto's, treinen, fietsen, tochtjes en korte reizen maken en met communicatiemiddelen: brieven, mailtjes, telefoontjes etc. weerspiegeld worden.

Huis 4

Het vierde Huis in steekwoorden: Emotionele omgeving. Thuishaven. Huiselijke sfeer. Privé omgeving. Persoonlijke afstamming (vader). Familiebanden. Emotionele identificatie: ergens bij horen.

4e Huis - Sterrenbeeld Kreeft

Het vierde Huis symboliseert de Kreeftachtige uitingen en levenssituaties. Dergelijke uitingen zijn te omschrijven in termen van actie op geestelijk en gevoelsniveau. Eén van de situaties waarin een dergelijke actie een belangrijke rol speelt, is de gezinssituatie. En in het algemeen situaties waarin men zich geworteld, thuis en op zijn gemak voelt. Het vierde huis bevindt zich altijd onderin de horoscoop. Het symboliseert a.h.w. de wortels van iemands identiteit en in deze zin mede hoe iemand geneigd is om tegen de eigen jeugd en het eigen milieu (afkomst) aan te kijken.

De gebeurtenissen uit de eigen jeugd die dit vooropgezette beeld bevestigen, zullen dan ook makkelijker worden onthouden dan andere gebeurtenissen. In samenhang hiermee kan er aan iemands vierde huisuitingen (net als aan veel andere horoscoopfactoren) een soort 'self fullfilling phrophecy effect' verbonden zijn. De verwachtingspatronen ten aanzien van geborgenheid, thuishaven en huiselijke sfeer, die door het vierde huis gesymboliseerd worden, kunnen er toe bijdragen dat iemand zich gaat gedragen naar de verwachtingen van de ouders. En de reactie van ouders hierop, is vaak onbewust een bevestiging van dit verwachtingspatroon. Dit laatste kan het beste verduidelijkt worden met een voorbeeld. Iemand zou bijvoorbeeld vanuit zichzelf geneigd kunnen zijn om een gevoel van geworteldheid te associëren met strakke regels en structuren. Wanneer ouders aan een kind met een dergelijk verwachtingspatroon niet genoeg regels en structuur bieden, zal het kind zich niet veilig en geworteld voelen. Het kind zal dan door het gedrag dat hieruit voortvloeit, uitlokken dat de ouders de regels gaan stellen waar het kind naar hun idee om vraagt. Het hangt natuurlijk van het contact tussen de ouders en het betreffende kind af of de ouders het kind wat dit betreft goed aangevoeld hebben. Wanneer dit niet het geval is, zou het kind op volwassen leeftijd mogelijk een gevoel van strengheid, kilheid en hardheid mee kunnen nemen vanuit de thuissituatie. Het is niet ondenkbaar dat het kind dan op volwassen leeftijd onbewust situaties zoekt die geen geborgenheid bieden. Of de neiging heeft zelf in thuissituaties koud, hard en streng te zijn. Indien de betreffende persoon inzicht krijgt in de achtergrond van dit hele gebeuren en zich hierdoor los kan maken van het vroegere gevoel, kan hij/zij op eigen wijze vorm geven aan geborgenheidssituaties.

Het teken aan het begin (op de cusp) van het vierde huis geeft de aanleg aan waarmee iemand geborgenheidssituaties creëert en van waaruit hij ze benadert. Zo zou iemand met het teken Steenbok aan het begin van het vierde huis geneigd kunnen zijn om huiselijkheids- en geborgenheids-situaties te associëren met regels en structuren. Steenbokachtige horoscoopfactoren die in verband staan met het vierde huis zouden bv. aanwijzingen kunnen zijn voor de hier bovengeschetste situatie. (Al zou het veel te ver gaan om op grond van één enkele aanwijzing uit de horoscoop tot bovenstaand verhaal te komen). Verder hoort bij het vierde huis iemands behoefte tot emotionele identificatie, om: ergens bij te horen.

Huis 5

5e Huis - Sterrenbeeld Leeuw

Het vijfde Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Leeuw en symboliseert uitingen en levenssituaties waarin men vanuit innerlijke onzekerheid zichzelf de kans biedt om te weten te komen wie men nu eigenlijk is. Vaak gebeurt dit door omstandigheden te zoeken of te creëren, waarin een stuk zelfbevestiging geboden kan worden en het van hieruit mogelijk wordt om iemand te zijn. Zo kan men door het krijgen van kinderen de identiteit krijgen van vader of moeder. In die zin vallen kinderen onder dit levensgebied.

Verder vallen alle uitingen en situaties eronder waarin men zich op de vuurmanier, d.w.z. op naïeve, speelse en spontane wijze een identiteit kan aanmeten. Dit kan bv. in de sfeer van amusement, uitgaan, hobby's, flirts (willen opvallen) e.d. het geval zijn.. Ook in kunstenaarsschap en in andere vormen van spontane (vuur) creativiteit is het mogelijk om iemand te worden en op te vallen. Verder zijn plezier, levenslust, erotiek en liefdesaffaires belangrijke vijfde huis zaken.

Een planeet in het vijfde huis zal zich het makkelijkst uiten in situaties waarin men, met de door de planeet aangegeven drijfveer, iemand kan worden. Het teken waarin zo'n planeet staat, geeft dan de kleur aan van iemands pogingen daartoe.
Zo zal iemand met het teken Vissen geneigd zijn om de eigen Vissenaanleg te uiten op een vijfde huismanier of in de vijfde huissituaties. Het zou bijvoorbeeld iemand kunnen zijn die op een heel meelevende manier met kinderen om kan gaan.
Ook kan het bv. iemand zijn die als hobby bv.schilderen van aquarellen heeft. Weer een ander met het teken Vissen op het vijfde huis zal bv. voor zijn plezier achter de schermen werken etc. Verder heeft astrologisch gezien ieder mens uiteraard binnen de door de horoscoop aangegeven marges een speelruimte om de eigen vijfde huisuitingen gestalte te geven.

6e Huis - Sterrenbeeld Maagd

Het zesde Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Maagd en symboliseert levenssituaties waarin het mogelijk is om op het concrete, tastbare en praktische niveau dingen te leren. Anders gezegd: situaties en uitingen waardoor men leert door directe ervaring met tastbare materiële zaken. Dergelijke tastbare, materiële zaken kunnen bv. de dagelijkse plichten en routines zijn, maar ook het eigen lichaam of datgene wat men eet. Het zesde Huis is namelijk verbonden met gezondheid op een lichamelijk niveau.

Het zesde Huis geeft dus uitingen en levenssituaties aan waarin ons lichaam ons dingen kan leren en waarin onze alledaagse bezigheden dat kunnen doen. Dit kan het beste wanneer we daarbij bereid zijn om te luisteren en ons open te stellen voor wat er in deze zin uit die omgeving tot ons komt.

Van hieruit wordt dit huis ook wel geassocieerd met alle levenssituaties waarin men praktisch dienstbaar kan zijn en alle uitingen van praktische dienstbaarheid. De uiteindelijke bedoeling van het door dit huis gesymboliseerde praktische leerproces is zuivering.

Iemand met het teken Leeuw aan het begin van het zesde huis zijn leeuwachtigheid kwijt moeten op de zesde huismanier en in zesde huissituaties. Dit zou iemand kunnen zijn die de eigen creativiteit en het natuurlijke leiderschap van nature uit in de dagelijkse plichten en routines. Ook zou het iemand kunnen zijn die trots, fier, speels en creatief zal zijn in de zorg voor het eigen lichaam.

In het zesde huis staat de integratie van het individu in zijn werkomgeving centraal. Dagelijkse werkzaamheden en routines en alle noodzakelijke plichten in het leven worden door dit huis beschreven. Planeten in dit huis weerspiegelen de voordelen of moeilijkheden die men in zijn relaties op het werk ervaart. De planeten in het zesde Huis wijzen op het soort werk dat men doet en de collega's met wie men omgaat. Op een meer algemeen niveau heeft het zesde huis ook een associatie met werknemers en bureaucratie.

7e Huis - Sterrenbeeld Weegschaal

Het zevende Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Weegschaal en symboliseert levenssituaties waarin verstandelijke en contactuele actie mogelijk is. Daarom vallen onder dit huis allerlei sociale activiteiten waarin nauw samengewerkt moet worden. Omdat dergelijke activiteiten in belangrijke mate functioneren bij de gratie van één op één relaties, liggen deze aan de basis van dit soort levenssituaties. Kenmerkend voor zevende huis uitingen en situaties is een beredeneerbare, persoonlijke band met een ander. De zevende huis levenssituaties zijn die situaties waarin men verstandelijk en contactueel gericht is op zijn omgeving. Het zevende huis symboliseert de actie waarmee iemand zich bewust op de omgeving en op de ander richt.

Zevende huisuitingen nodigen dus uit tot persoonlijk contact en het op een persoonlijke manier op elkaar inspelen. De manier waarop dit gebeurt, wordt onder meer weergegeven door het teken op de descendant: dit zijn tekens die in/bij het zevende huis vallen. Zo zal iemand met het teken Ram op de descendant in persoonlijke contacten en één op één relaties directheid en spontaniteit erg waarderen. Het kan zijn dat diegene in samenwerking tot directheid en spontaniteit uitnodigt. Maar het is ook heel goed mogelijk dat deze directheid, spontaniteit en durf in de 'tegenpartij' gewaardeerd wordt. Horoscoopfactoren die samenhangen met het zevende huis kunnen dus zowel door de degene zelf geuit worden als in een ander herkend worden. In die zin kan het zevende huis tevens informatie geven over welk 'deel' van onszelf we in een ander zoeken. Het is hierbij belangrijk om te realiseren dat we alleen iets in een ander kunnen waarderen als we dit vanuit onszelf in die ander herkennen. De planeten beschrijven ook eigenschappen die we bij onszelf ontkennen en op anderen projecteren.

Het zevende huis heeft dus te maken met sociale, intiemere relaties en het dagelijks contact met anderen op een intiem niveau. Planeten in dit huis geven het type aan met wie we een vastere relatie zouden willen aangaan: een liefdes- huwelijkspartner in het bijzonder. Toch is het niet zo dat ieder zevende huiscontact in de sfeer van een relatie of een compagnonschap hoeft te liggen. De essentie van het zevende huiscontact is het persoonlijke ervan. Ook mensen die elkaar openlijk als vijanden beschouwen, kunnen soms heel persoonlijk op elkaar inspelen. Daarom vallen ook vijanden onder het zevende huis. Niet alleen geliefden maar ook vijanden, omdat ten aanzien van beide projectie een belangrijke rol speelt.

8e Huis - Sterrenbeeld Schorpioen

Het achtste Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Schorpioen en symboliseert uitingen en levensomstandigheden waarin de behoefte aan gevoelszekerheid centraal staat. Vaak gaat een streven naar geestelijke en gevoelszekerheid gepaard aan een verdieping en intensivering van het gevoel. Er kan sprake zijn van een vastklampen aan gevoelszekerheden. De kans wordt hierdoor vergroot dat die zekerheden ondermijnd worden. Mensen met een sterk bezet achtste huis komen door hun houding en de sfeer die ze om zich heen hebben dan ook vaak terecht in situaties waarin gevoelsdiepte en gevoelstransformatie centraal staat.

Achtste huismensen leven vaak heel intens. Of ze ook werkelijk intens zijn hangt af van de mate waarin hun horoscoop het teken Schorpioen bevat en van de positie van bepaalde planeten als Pluto. In ieder geval uiten ze zich intens of zoeken dermate omstandigheden dat ze hun gevoelszekerheden op de proef kunnen stellen. In dat geval worden zekerheden ondermijnd en worden er nieuwe zekerheden gevonden in de sfeer van het achtste huis. Achtste huisuitingen en situaties zijn daarom uitingen, situaties waarin nieuw leven kan ontstaan uit de pijn van het afgestorvene en van datgene wat in wezen geen overlevingswaarde meer heeft. Vaak gaat het bij dit huis om crisissituaties waarin 'bloed vloeit', zowel in letterlijke als in overdrachtelijke zin.

Zowel chirurgische klinieken als diep ingrijpende psychotherapie zijn achtste huis levenssituaties. Ook met alle situaties waarin dingen zo intens beleefd kunnen worden dat fundamentele innerlijke of uiterlijke veranderingen plaatsvinden, zodat men het idee heeft een ander mens te zijn geworden.

In de sfeer van het achtste huis gaat genieten vaak samen met omzetten en omvormen. Dit omzetten en omvormen kan zowel destructief als creatief uitwerken. Bij mensen met het aarde teken Stier aan het begin van het achtste huis spelen de omzettingen van dit huis zich vaak af op het vlak van de tastbare materie en van concrete zekerheden. Wanneer Boogschutter op het achtste huis staat, zal er meer sprake zijn van spirituele omzettingen, bijvoorbeeld in de vorm van bekeringen.

De omzettingen van het achtste huis kunnen zich dus zowel geestelijk als materieel manifesteren. Wel komen ze beide vanuit het innerlijke gevoel en worden er vaak situaties gezocht die met dit gevoel corresponderen. Hierom vallen ook intense seksuele ervaringen, draaikolken, diepzeeduiken, spiritisme, occultisme, detectives en rechercheurs onder dit huis.

9e Huis - Sterrenbeeld Boogschutter

Het negende Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Boogschutter en symboliseert uitingen en levenssituaties waarin we onze identiteit kunnen leren kennen, waarin we dus leren wie we werkelijk zijn. Onder dit huis vallen alle blik verruimende en horizon verbredende uitingen en levenssituaties, die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat men zicht krijgt op de menselijke natuur.

Eén belangrijke horizon- en blik verruimende situatie is die waarin men zich in een vreemde cultuur begeeft. Daarom wordt dit huis meestal geassocieerd met het maken van verre reizen.

Ook de studie van religie en filosofie werkt blik verruimend. Ook dit wordt als negende huisactiviteit gezien. Er is een gemeenschappelijke basis bij een filosofiestudie en het maken van verre reizen. In het algemeen zijn negende huissituaties die, waarin men levenswaarden zoekt en een levensvisie probeert te ontwikkelen. Zo zal iemand met het teken Maagd aan het begin van dit huis de eigen Maagd aanleg op een negende huismanier uiten. Dit zou iemand kunnen zijn die in 'bewustzijnsverruimende en horizon verbredende' aangelegenheden, (huis 9) aards, praktisch, nuchter, nauwgezet, onderzoekend en gedetailleerd is (Maagd).

Bij het negende huis gaat het dus om het verwerven en verruimen van inzicht in het leven. Het heeft te maken met onze persoonlijke ervaring, van zingeving en zaken in filosofische zin. Daarnaast is het negende Huis ook verbonden met hoger onderwijs, met intellectuele overtuigingen en de geestelijke invloed die we op anderen hebben. Planeten in dit huis beschrijven de aard of vorm van het inzicht dat ons in de loop van ons leven duidelijk zal worden en onze houding ten opzichte van filosofische, religieuze en/of spirituele richtingen.

10e Huis - Sterrenbeeld Steenbok

Het tiende Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Steenbok en symboliseert levenssituaties waarin actie plaatsvindt op het concrete, tastbare, praktische en materiële niveau. Omdat onze reputatie voornamelijk afhangt van dit soort actie, zijn de tiende huissituaties ook die situaties waarin we onszelf met een in zekere zin vooropgezette bedoeling (dit i.t.t. de ascendant) aan de wereld bekend maken. Het tiende huis symboliseert dus de bewuste presentatie aan de buitenwereld.

In het tiende huis geeft het teken op het M.C. aan hoe iemand graag in de wereld bekend wil staan en geeft daarmee vaak informatie over de kleur van de reputatie. Zo zal bv. iemand met het teken Kreeft op het M.C. het op prijs stellen bekend te staan als iemand die geeft om de sfeer van zijn omgeving en het gevoelsmatig welbevinden van zijn medemens. In zijn algemeenheid kan men stellen dat mensen met een sterk bezet tiende huis erg graag tastbaar resultaat en waardering willen zien van hun activiteiten. Om deze reden zijn 'roeping' en beroep dan ook goede tiende huis uitlaatkleppen. Het tiende huis is het huis van de concrete prestaties met betrekking tot onze carrière. Ook geeft het de opbouw van ons ego weer.

Het tiende huis weerspiegelt op jonge leeftijd ook de invloed van de verwachtingen en persoonlijke ambities van de ouders, met name van de moeder. Planeten in dit huis geven de relaties aan die men met mensen in gezagsposities heeft. Ook geven ze aan of en wat voor leidinggevende capaciteiten men heeft. De nadruk ligt op het openbare leven, ambities en succes in de carrière.

11e Huis - Sterrenbeeld Waterman

Het elfde Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Waterman en symboliseert uitingen en levensomstandigheden waarbij geprobeerd wordt om innerlijke zekerheid te vinden op verstandelijk en contactueel niveau. Het doel is om situaties en anderen te vinden, die de eigen ideeën en doeleinden steunen en delen. Mensen met een sterke elfde huisbezetting neigen er dan ook vaak toe om zich aan te sluiten bij verenigingen of groeperingen van gelijkgestemden.

Andere uitingen en levensomstandigheden waarin deze innerlijke zekerheid gevonden en ontwikkeld kan worden, is bijvoorbeeld een studie. Een studie kan de eigen ideeën en idealen verstandelijk onderbouwen, ontwikkelen en uitkristalliseren. Een gemeenschappelijk kenmerk van elfde huissituaties is, dat het situaties betreft die een gevoel bieden dat het individuele doel overeenstemt met ruimere doelen. Doelen die verder gaan dan een individueel of tot één persoon beperkt doel. Iemand met bv. het teken Stier op of in het elfde huis zal ertoe neigen om vanuit een praktische, aardse, stabiele instelling samenwerking met gelijkgestemden te zoeken, een federatie te vormen of allesomvattende theorieën te ontwikkelen.

Het elfde huis is dus verbonden met vriendschappen, groeperingen en andere vormen van sociale relaties. Het zegt iets over de behoefte aan een bepaald soort sociaal leven. Ook houdt het verband met de idealen die men heeft. Planeten die in dit huis staan, zullen zich vaak uiten door middel van betrokkenheid bij een sociaal of politiek gerichte groepering. Het elfde huis geeft een beeld van hoop en dromen naar de toekomst toe. Dit niet alleen op individueel niveau, maar ook voor de mensheid in een groter geheel. Planeten in het elfde huis geven aan of men moeilijk of makkelijk sociaal integreert. Dit in eerste instantie tijdens de schooljaren en later in de sociale kringen, sociale situaties en omstandigheden waarin we verkeren. Verder staat het elfde huis voor (individuele) vriendschappelijke relaties.

12e Huis - Sterrenbeeld Vissen

Het twaalfde Huis is in zijn betekenis analoog aan het sterrenbeeld Vissen en symboliseert de uitingen en situaties waarin men kan leren op geestelijk en emotioneel gebied. In de praktijk zijn dat uitingen en omstandigheden die vaak in eerste instantie als paradoxaal worden ervaren. Dit omdat het bewust nastreven van dingen in de sfeer van dit huis, meestal tot gevolg heeft dat men hetgeen men nastreeft niet krijgt of bereikt.

Het twaalfde huis wordt dan ook vaak geassocieerd met eenzaamheid, afzondering en daarmee samenhangende gevoelens van frustratie, verongelijktheid, zelfmedelijden en opgeslotenheid. Vaak ontstaan deze gevoelens door een neiging om de omstandigheden de schuld te geven van de dingen die mislopen, zonder de rol van de eigen (over)gevoeligheid hierin te onderkennen. Vanuit die overgevoeligheid worden dingen soms bewust of onbewust zodanig gearrangeerd dat vrijwillige of onvrijwillige opsluiting in zichzelf (of soms een instelling) het gevolg is.

Vanuit twaalfde huisfactoren in de horoscoop is het belangrijk om via zelf inkeer bewust te worden van de eigen wensen en verlangens en vooral van de gevoeligheden die de vervulling van wensen in de weg staan. Die wensen en verlangens kunnen in vervulling gaan, wanneer we datgene doen wat we eigenlijk altijd al wilden. En dat is: ons verliezen in/mee te gaan met de stroom van het leven en ons egocentrisme op zij te zetten. Het leven zal ons dan op den duur leren dat de materiële vervulling van wensen en verlangens toch niet tot absoluut geluk kan leiden. Dat de gevoelsmatige éénwording met het leven in al zijn facetten veel wezenlijker is. Op dat moment kunnen onze twaalfde huisuitingen leiden tot mystieke ervaringen of altruïstische activiteiten. Tegelijkertijd kunnen we dan de eenzaamheid leren te (her)waarderen om de accu weer op te laden of bij te tanken.

Iemand met bv. het teken Leeuw op of in het twaalfde huis, zal er in eerste instantie toe neigen om de eigen creativiteit en centraliteit te verbergen. Het teken Leeuw in verband met huis 12 kan iemand het gevoel geven niet goed uit de verf te komen. Anderzijds kan het iemand zijn of worden die het beste in het middelpunt kan staan (Leeuwtrek) of als weldoener achter de schermen. Zo zullen verschillende tekens (sterrenbeelden) verschillende uitingswijzen hebben in verband met het twaalfde huis.

De planeten in het twaalfde huis, uiten zich op een onzichtbare en verborgen manier. Het twaalfde huis is het huis van de innerlijke wereld van de psyche. De planeten in dit huis zijn min of meer op een spiritueel niveau werkzaam. Ze hebben te maken met dromen, fantasie en verbeelding. Het twaalfde huis is ook het huis van eenwording met de natuur of met een religie of God. De planeten in dit huis nemen de kleur aan die gepast is in de gegeven situatie (kameleon effect). In dit huis lossen alle dingen zich op. Het twaalfde huis symboliseert de oplossing van materiële zaken en de eenwording met het grote geheel (kosmos). Ook is het twaalfde huis verbonden met ziekte en instellingen, zoals bv. tehuizen, gevangenissen en ziekenhuizen.

Sterrenbeeld Elementen - Planeten en Huizen

Een overzicht van de 12 sterrenbeelden, de elementen, de 12 huizen en de planeten.

SterrenbeeldDe 4 ElementenDe 10 PlanetenDe 12 Huizen
Ram VuurMarsHuis 1
Stier AardeVenusHuis 2
Tweeling LuchtMercuriusHuis 3
Kreeft WaterMaanHuis 4
Leeuw VuurZonHuis 5
Maagd AardeMercuriusHuis 6
Weegschaal LuchtVenusHuis 7
Schorpioen WaterPlutoHuis 8
Boogschutter VuurJupiterHuis 9
Steenbok AardeSaturnusHuis 10
Waterman LuchtUranusHuis 11
Vissen WaterNeptunusHuis 12

Lees verder

© 2007 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De elementen in de Astrologie: Het vuurelementDe elementen in de Astrologie: Het vuurelementEen horoscoop bestaat uit 12 dierenriemtekens maar ook uit 4 elementen n.l. vuur, aarde, lucht en water. Elk dierenriemt…
De veelzijdigheid van de astrologieAstrologie is veelzijdiger dan alleen het laten trekken van de geboorte-horoscoop, of de dagelijkse rubriek in de krant.…

Keltische Boom Astrologie 1Keltische Boom Astrologie 1Keltische Boom Astrologie. Spar, Iep en Cipres. Drie Keltische bomen, boomtekens uit de Keltische astrologie. In de Kelt…
Horoscoop: Planeet PlutoHoroscoop: Planeet PlutoSterrenbeeld is een bekend begrip. Planeten, hun betekenis en invloed in de horoscoop zijn minder bekend. Zon, Maan, Mer…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PIRO4D, Pixabay
  • Astrologie Cursus H. v. der Velde (Psycholoog/Astroloog).
  • Uitgave eigen beheer.
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 20-12-2016
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.