Isis de beschermende godin van liefde en macht

Isis de beschermende godin van liefde en macht Volgens de overlevering werd de Egyptische godin Isis geboren uit de aardegod Geb en de hemelgodin Noet. Ze trouwde met haar broer Osiris en ze baarde Horus de valkgod. Isis en Osiris golden als de eerste heersers van Egypte. De hiëroglief voor de naam Isis is een troon. Haar naam betekent namelijk troon en in haar hoofdtooi is de vorm van een troon te herkennen. Isis wordt vaak afgebeeld gezeten op deze troon, terwijl ze haar zoon Horus voedt. Een andere hoofdtooi van Isis, is een soort maanvorm, bestaande uit de hoorns van een koe (voeding en overvloed) met daar tussenin een zon (verlichting, oorsprong en macht). Onder de heerschappij van Isis en Osiris kwam Egypte tot bloei. De latere farao’s van Egypte noemden zich zoon van Isis. Isis geldt als een zeer machtige godin. Haar cultus verspreidde zich over het hele Middellandse-Zee gebied. Isis is nog steeds een van de allerpopulairste godinnen. Wie op internet kijkt hoeft niet lang te zoeken om hedendaagse Isis-inwijdingen te vinden.

De eigenschappen van de godin Isis

Isis is de godin van liefde, zorg en compassie. Ze stelde het huwelijk in en vaardigde volgens de overlevering als eerste heerseres over Egypte (samen met haar echtgenoot Osiris) wetten uit, die de samenleving reguleerden, geweld en onrecht werden gestraft. Ze leerde de mensen het graan tot meel malen en brood bakken, ze leerde hen garens spinnen en weven. Isis was een grote magiër en genezeres. Ze verleende het leven en verhoorde de beden van vrouwen voor vruchtbaarheid. Ze was een beschermende kracht. Ze was de grote liefdevolle almoeder.

De populariteit van Isis in de oudheid

Aanvankelijk was Isis een lagere plaatselijke godheid uit de Egyptische delta. Maar haar verering verbreidde zich en uiteindelijk was de cultus van Isis in het hele Middellandse Zeegebied terug te vinden. In de eerste eeuw v.Chr. was Isis misschien wel de populairste godin van de Eeuwige Stad, en daarvandaan breidde haar cultus zich uit naar de uiterste grenzen van het Romeinse rijk, waaronder Brittannië. De enige die haar in populariteit naar de kroon stak was Mithras. Een minder bekende godin die in tijd nog aan Isis vooraf ging was Inanna, de Soemerische hemelgodin. Zij verpersoonlijkt de oerkrachten van de vrije vrouw, waar Isis al meer functioneert als cultuurbrengster.

Het verwarrende Egyptische pantheon

De plaats waar Isis in Egypte het meest vereerd werd is Philae. Elke godheid had zijn eigen plek en eigen cultus en zelfs bestonden er heel verschillende leringen per godheid. Elke oude Egyptische stad had zijn eigen kosmologie. Er was niet zoiets als een samenhangend geheel zoals in de meeste tradities of religies. Het Griekse godenpantheon vertoont een duidelijke samenhang en een samenhangend wereldbeeld. In Egypte ziet het er heel anders uit. Er is niet één coherente theorie - zoals gebruikelijk is in het Westen sinds de introductie van de logica door de Griekse filosofen - maar de Egyptenaren gaan uit van een veelheid van benaderingen om een gegeven te verklaren (zie Frankfort 1948, p.4.) Het Egyptische pantheon vertoonde geen rechtlijnige samenhang. Isis kon haar eigen voorouder zijn, in de vorm van de moeder van het universum. Ook was ze uiteindelijk alle Egyptische godinnen inéén.

Isis of Hathor?
Isis wordt vaak als Hathor vereerd. Hathor was waarschijnlijk zelfs een oudere godheid dan Isis. Hathor betekent: Huis van Horus. Zij werd de moeder van alle goden genoemd. Ze staat in verbinding met het hemelgewelf waar Horus regeerde. Hathor werd ook Vrouwe van de Sterren genoemd en met de Melkweg geassocieerd. Hathor werd samen met Horus vereerd in de tempel in Edfoe, samen hadden ze een kind Harsomptus.

Isis de beschermster

Niemand was zo machtig als Isis als het ging om bescherming. Isis wordt vaak afgebeeld op een sarcofaag aangetroffen, ze spreidt haar vleugels om zo de dode te beschermen en de ziel te begeleiden op zijn reis. Als de farao was overleden dan stond Isis zijn ziel bij.

Isis-Sothis en de vruchtbaarheid brengende overstromingen van de Nijl

Elk jaar in dezelfde periode stroomt de Nijl over en schenkt zo haar overvloed. Isis-Sothis werd gezien als de brengster van deze rijkdom. Rijdend op een hond bracht zij haar rijke gaven. De hond is de Hondsster Sirius. Sothis is de Egyptische naam voor Sirius.

Hoe Isis haar macht verwierf

Volgens de overlevering was Isis ooit de dienares van de zonnegod Re. Isis wilde weten wat de geheime naam van Re was. (In magische praktijken was het kennen van de naam van een god of natuurkracht, identiek aan het verkrijgen van de macht die deze belichaamde.) Re was al oud en hij kwijlde een beetje. Isis nam iets van zijn kwijl, vermengde het met aarde en vormde zo een slang die ze voor de voeten van Re legde, waarop de slang Re beet. De oude Re was kinds geworden en wist niet langer hoe hij zichzelf genezen kon, maar Isis wist dit wél. Ze zei tot Re dat hij zijn geheime naam moest uitspreken, want ieder die deze naam zou uitspreken zou goddelijke kracht krijgen. Nu móést Re zijn geheime naam wel zeggen. Zo verwierf Isis haar macht en ontwikkelde ze haar magische vermogens.

De symboliek

Re staat voor een nog veel oudere tijd waarin de zon die immers de levengever is, gold als het symbool van de opperste kracht en macht. Het kwijl van Re is het levenssap, dat de aarde levend maken kan, zodat er een slang ontstaan kan. De slang is weer een oeroud en wijdverbreid symbool van levensenergie en tevens van magische kracht.

Isis en Osiris brengers van beschaving

Isis en Osiris waren broer en zus. Je zou hen als tweelingzielen kunnen zien. Zelfs in de baarmoeder hielden ze al van elkaar. Osiris werd heerser over Egypte in samenwerking met Isis. Samen brachten ze de beschaving aan het Egyptische volk. Het kannibalisme werd afgeschaft door Osiris en hij leerde zijn volk hoe het land te irrigeren, landbouwwerktuigen te vervaardigen en druiven en graan te verbouwen en wijn te maken. Isis leerde hen hoe het meel te malen en brood te bakken en hoe te spinnen en te weven en stelde het huwelijk in. Ook stelde Isis een aantal wetten op waarin geweld bestraft werd. Het ging steeds beter met Egypte.

De mythe van Isis en Osiris

Er zijn verschillende versies van deze mythe, welke opgebouwd zijn uit losse tekstfragmenten uit de Piramide- en Sarcofaagteksten, dodenstèles en papyri. De Griekse geschiedschrijver Plutarchus (40-120 n.Chr.) schreef vele eeuwen later zijn lineaire versie van deze mythe.

Seth de jaloerse broer van Osiris

Isis en Osiris waren afgedaald naar de aarde om de ontwikkeling van de mensheid te bevorderen. Osiris was een zachtmoedige koning die zeer bemind werd door zijn volk, omdat hij hun welzijn bevorderd had. Osiris ging op reis, om de beschaving te brengen aan de rest van de mensheid. Isis bleef thuis en regeerde Egypte in zijn plaats. Nu hadden Isis en Osiris een broer en zus, die net als zij, kinderen waren van de aardegod Geb en de hemelgodin Noet. Dit waren Nephthys en Seth, ook zij waren getrouwd. Seth was jaloers op zijn broer Osiris en begon gemene plannen te smeden. Hij liet een prachtig bewerkte sarcofaag, een doodskist vervaardigen. Op een feest dat Osiris gaf, kwam Seth aan met dit prachtig vervaardigde stuk handwerk. Wie in de kist paste zei Seth, mocht hem hebben. Iedereen was te klein voor de kist. Nu mocht Osiris als laatste erin gaan liggen. Aangezien Osiris een stuk langer was dan de anderen paste hij er als enige wél precies in. Seth had dit moment afgewacht. Met zijn 72 handlangers stortte hij zich op de kist, sloot hem vliegensvlug en spijkerde de deksel vast. Toen werd de kist met lood overgoten en in de Nijl gegooid om zo in de zee terecht te komen.

Het verdriet en de zoektocht van Isis

Isis was diep bedroefd, ze huilde en jammerde om haar geliefde Osiris die ze nu kwijt was. Ze sneed haar haar af, trok rouwkleding aan en vertrok om haar geliefde te gaan zoeken. Jarenlang zwierf ze rond. Er viel een periode van droogte in tijdens haar afwezigheid in Egypte. Na lange tijd ontmoette ze kinderen die haar vertelden dat er een kist in Byblos in Syrië, het toenmalige Fenicië was aangespoeld. De kist was echter opgenomen in een boom, een tamarisk, die er helemaal omheen gegroeid was. Isis klaagde bij de boom. Osiris die nog net niet helemaal dood was hoorde haar geklaag en geroep als van ver weg. Isis wist niet wat te doen. Na een tijdje kwam de koning van het land langs en bewonderde de dikke boom en gaf bevel hem om te kappen en er een pilaar voor zijn paleis van te maken. Isis was radeloos, maar kon het niet verhinderen. Ze bleef bij de waterplek waar de boom had gestaan ontroostbaar achter. Ze ontmoette er bedienden van de koningin. Ze verzorgde het haar van deze vrouwen en haar adem liet de heerlijke geur van ambrozijn in achter. Dit viel de koningin op en ze vroeg waar deze kostbare geur vandaan kwam. Isis werd gehaald, ze werd nog steeds niet herkend en ze trad in dienst als kindermeisje van de jongste zoon van de koningin. Ze zoogde hem met haar vinger en in de nacht legde ze hem in het vuur om hem onsterfelijk te maken. Toen de koningin dit zag redde ze haar zoon, zoals ze dacht, maar ze had hem juist beroofd van zijn onsterfelijkheid. Isis toonde zich nu in haar ware gedaante en vertelde haar verhaal.

Isis gaat terug naar Egypte

De sarcofaag werd uit de pilaar bevrijd op bevel van de koningin. Met sarcofaag en al werd Osiris naar Egypte vervoerd. Zodra Isis alleen met hem was op de kust van Egypte opende ze de sarcofaag. Osiris was op sterven na dood en Isis weende bittere tranen boven zijn lichaam. Ze liet hem tijdelijk achter om hulp te halen bij haar zuster Nephthys.

Osiris in veertien stukken gesneden

Ongelukkigerwijze kwam Seth tijdens zijn jacht de halfdode Osiris gelegen op het strand, tegen. In zijn onverminderde haat sneed hij Osiris in veertien stukken, die hij elk ergens anders langs de Nijl begroef. Toen Isis terugkwam was het lichaam van Osiris nergens meer te vinden. Ze vernam wat er gebeurd was en ging in een papyrusbootje op zoek. Dertien stukken vond ze terug, maar het veertiende deel, de phallus vond ze niet. De dertien delen voegde ze bijeen, balsemde ze en wikkelde ze in fijn linnen. (Zo werd Osiris de eerste mummie, en zo wordt hij vaak ook afgebeeld). Isis wist met haar magie een nieuwe phallus te vormen en Osiris voor één nacht tot leven te wekken. Nu behoorde hij weer tot het land van de levenden.

Horus de god van het licht

Isis en Osiris vierden hun liefdesfeest van vereniging en Isis werd zwanger van de god Horus. Osiris werd nu god van de onderwereld, nadat hij voorheen god van het leven, de vruchtbaarheid en de overvloed was geweest. Isis hield zichzelf en haar zoontje voor de ogen van Seth verborgen in de moerassen van de Nijldelta. De kracht van Osiris ging nu over op Horus, die de god van het licht verpersoonlijkte. Later zou Horus de strijd om de macht aangaan met Seth.

De symboliek van de mythe van Isis en Osiris

In dit verhaal is veel symboliek te vinden. Isis komt naar voren als de verpersoonlijking van liefde en huwelijkstrouw. Ze doet alles om haar geliefde terug te winnen uit de dood. Haar zoektocht naar Osiris is een soort queeste, een reis met een belangrijk doel.

Isis en de dood

Het liefdespaar Isis en Osiris doet denken aan Orpheus en Euridice. Orpheus daalt af in de onderwereld om zijn geliefde te vinden en terug te halen naar het land der levenden. Zo haalt Isis haar geliefde terug uit de dood om hem tot leven te wekken en een zoon van hem te baren. Zo is Osiris niet helemaal gestorven. Hij is als het ware wedergeboren in de gedaante van zijn zoon. Dit thema van het afdalen in de onderwereld om de dood te overwinnen is een zeer oud thema. In het oude Perzische helden-epos: het verhaal van de held Gilgamesh, probeert Inanna haar geliefde uit de onderwereld te redden.

De symboliek van de sarcofaag

De sarcofaag kan gezien worden als het menselijke sterfelijke lichaam, waar de goddelijke geest in gevangen raakt en op sterven na dood is. Niets van de oorspronkelijke goddelijke vermogens en creativiteit is er nog over als de geest ingedaald is in de stof. De mens is zijn goddelijke oorsprong vergeten en het eeuwige leven verloren. De mens is nog maar een fractie van dat wat hij in aanleg als godenkind is.

De sarcofaag als symbool voor de materie

De sarcofaag kan ook gezien worden als de materie, de materiële wereld die de overhand heeft. Seth die de macht wil hebben vertegenwoordigt deze wereld, want de behoefte aan macht is te zien als een vorm van materialisme.

De zwaarte van materie

Het lood waarmee de sarcofaag overgoten wordt is het zwaarste metaal, ook hier weer de zwaarte, het onderhevig zijn aan de zwaartekracht. Het geestelijke en goddelijke zijn licht en ruimtelijk en kunnen nooit tot volle ontplooiing komen op het niveau van materie, het tijdelijke, dat onderhevig is aan de krachten van de dood.

Seth en de eigenschappen van het leven in de dualiteit

Net zoals Isis en Osiris symbool staan voor een onverbrekelijke eenheid, is Seth het symbool voor alles wat die probeert te verbreken. Seth staat voor de dualiteit: chaos tegenover de orde van kosmos; duisternis tegenover licht, dood als ontkenning van leven; het kwaad tegenover het goede; macht in plaats van het delen van macht; hebzucht in plaats van het delen van de oneindige rijkdommen van het leven; jaloezie in plaats van het besef dat liefde niets en niemand uitsluit.

Horus

Als Isis haar man Osiris kwijtraakt aan de onderwereld, waar hij nu heerser van wordt, weet ze toch een zoon van hem te baren: Horus. Hij is als het ware Osiris verrezen. Net zoals Osiris het lichte principe vertegenwoordigt, doet Horus dat ook. Ook blijft Horus symbool staan voor het eeuwige kind. Als godheid van het hemelgewelf heeft hij het hoofd van een valk. Horus naam betekent: "hij die boven is". Horus is de speciale beschermer en begeleider van de Egyptische farao's

Isis en Maria

De afbeeldingen van Isis met Horus aan haar borst doen denken aan Maria met het kindje Jezus. Ook de manier van verwekken vertoont enige overeenkomst, een onmogelijke conceptie. Nadat de Isis-tempel in Philae in de 6e eeuw in een christelijke kerk veranderd werd hield de Isis-verering voor een groot deel op. Haar eigenschappen gingen over op Maria.

De ankh het attribuut van Isis

Het ankh-symbool (het kruis met als bovenste deel een lus, is het symbool voor het leven zelf. Het is een magisch instrument, dat leven kan geven. Het is de sleutel tot levenskracht, levensenergie. Isis wordt zeer vaak aangetroffen op afbeeldingen waarbij ze de ankh in haar hand houdt. Op Egyptische afbeeldingen staat de ankh vaak onder de neus van een persoon afgebeeld, zo kan hij de levensadem inademen. Als hiëroglief staat de ankh voor het eeuwige leven dat ook na de dood blijft bestaan. De ankh wordt vaak gedragen als amulet omdat hij negatieve krachten kan afweren.

De gesluierde Isis in verleden en heden

In inwijdingen in het oude Egypte maar ook in hedendaagse inwijdingen wordt Isis als de inwijdster ontmoet. Isis toonde zich vaak gesluierd. Ze stond voor een mysterie. Wat is er achter de sluier te zien? Wat is daar? De student in de tempelschool die een initiatie onderging, werd met dit mysterie geconfronteerd. De rijpheid en het inzicht die hij of zij inmiddels verworven had, zou bepalen of de initiatie slaagde. Het schijnt dat deze initiatie te maken had met het mysterie van het eeuwige leven. Wie dit niet begreep en het eeuwige leven niet als werkelijkheid ervoer, was bang. Bang voor de dood. Het verschrikkelijke gezicht van Isis als doodsgodin was onverdraaglijk, waar men een liefdevolle moeder verwachtte was nu verschrikking te beleven. Wie begreep dat de dood slechts de ene kant van de medaille is, wist dat er na het sterven weer een nieuwe opstanding volgt. Dit is de cyclus van leven-dood-leven. Er is geen einde, na elk einde komt een nieuw begin. Dit was de test. Is er slechts een theoretisch begrip, wat overeenkomt met geen enkel begrip, of is er werkelijk een diepgaand weten van de eeuwigheid van het leven, van het bestaan, van het bewustzijn. Een non-duaal bewustzijn in het Zijn zelf. Men ìs leven, bewustzijn, eeuwigheid.

Plutarchus vermeldt een inscriptie in de zuilengang van Isis' tempel in Saïs:
"Ik ben Isis, ik ben al dat was, dat is en dat zal zijn. Geen sterveling heeft ooit mijn sluier opgelicht."

De namen van Isis

Namen zijn machtswoorden. Als je de godheid aanroept bij een of meerdere van haar namen, dan roep je deze eigenschappen op. De namen zijn de uitdrukking van het respect en de liefde voor de godheid. De goden hebben alle ook een geheime naam. Deze wordt niet bekend gemaakt. Waarschijnlijk gaat het erom dat deze geheime naam niet op enigerlei wijze verstandelijk gekend kan worden. Hier raken we aan de kern, de essentie van het mysterie. Dit gaat ver uit boven onze alledaagse wereld of dimensie.

Tienduizend namen

Isis wordt “Zij met de tienduizend namen” genoemd. Elke naam geeft een aspect aan van de godin. Hier volgt een kleine greep:
 • De grote vrouwe
 • De goddelijke
 • De koningin van alle goden
 • De betoverende
 • De stralende in de hemel
 • De vrouwelijke Ra
 • Vrouwe van warmte en vuur
 • Moeder van God
 • Zij die goed gebruik weet te maken van het hart
 • Maan die over de zee schijnt
 • Gemalin van de heer van de onderwereld
 • Opener van het jaar. (Dit heeft te maken met het jaarlijks overstromen van de Nijl, er begint dan weer een nieuw en overvloedig jaar).

De levende godin Isis

Ook in deze tijd laat Isis zich kennen voor mensen die in haar geloven. Wie contact zoekt, kan dit contact leggen. Het kan ook zijn dat de godin zelf contact met je legt, het is niet gezegd dat je dit meteen herkent. Ze kan in vele vormen verschijnen. Het kan een heldere vrouwenstem zijn in je binnenste die je met een enkele zin raad geeft. Waarschijnlijk heb je er dan al om gevraagd, want ongevraagde hulp wordt niet gegeven. De magie van Isis kent geen tijd. Vooral vrouwen, maar ook mannen kunnen haar hulp en leiding ontvangen. Stel je open, met een zuivere, heldere intentie.

Isis biedt ook nu nog bescherming

Nog steeds biedt Isis bescherming aan wie deze nodig heeft. Vooral vrouwen vinden in haar een beschermende, begrijpende, liefdevolle en heldere vrouwelijke kracht, die je helpt in je eigen kracht te komen. Isis is de moeder. Ze is ook de godin van de ruimte. Isis is wijsheid en liefde ineen.

Isis de raadgeefster

Isis helpt bij het nemen van beslissingen, het maken van keuzen. Ze helpt je de situatie te overzien. Ze geeft je meer vertrouwen in jezelf en in jouw kunnen en beoordelingen. Je intuïtie versterkt zich. Jouw eigen wijsheid verdiept en verheldert.

Isis en de kracht van de vrouw

Isis staat symbool voor de vrouwelijke kracht, ze belichaamt deze kracht. Ze staat voor het vermogen om relatie te maken en voor diepe betrokkenheid bij de ander. De mythe van Isis en haar geliefde Osiris laat zien hoe een relatie zich vernieuwen kan, de noodzaak van vernieuwing en inventiviteit. Ook laat Isis de noodzaak en de kracht zien van het erkennen en uitdrukken van onze emoties.

Het krachtveld van Isis

Krachtvelden worden ontwikkeld in de loop van de tijd, door de investeringen van velen. De akasha-kroniek is een soort non-stoffelijke bibliotheek waar alles wat ooit gebeurd is opgeslagen is. Men kan hier toegang toe zoeken. Er is niet veel meer nodig dan de gerichte intentie.

Lees verder

© 2019 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Egyptische mythen: over Ra, Aton, Osiris, Isis, Horus e.aEgyptische mythen: over Ra, Aton, Osiris, Isis, Horus e.aIn het oude Egypte speelden mythen over goden een belangrijke rol. Een mythe zou men, in godsdiensthistorische zin, kunn…
Anubis, de jakhalsgod van EgypteAnubis, de jakhalsgod van EgypteAnubis, één van de geheimzinnigste goden die de Egyptische mythologie voortbracht. God van de doden, god van de onderwer…
Het mysterie rond de Egyptische farao’s en de doodHet mysterie rond de Egyptische farao’s en de doodDe Egyptenaren staan bekend om hun deskundigheid in het bouwen van gigantische graftombes in de vorm van piramiden. Daar…
De mythe van OsirisHet verhaal van Osiris is één van de bekendste mythe uit de Egyptische oudheid. Het bevat alle ingrediënten van een mode…

Ramakrishna, de wijze, verlichte hindoeheiligeRamakrishna, de wijze, verlichte hindoeheiligeRamakrishna (18-2-1836, Kamarpoekoer, Bengalen 16-8-1886, Cossipore, Calcutta) staat aan de wieg van de Vedanta-beweging…
Yogahoudingen – durvasasanaYogahoudingen – durvasasanaDurvasasana is een yogahouding die alleen geschikt is voor 'evenwichtskunstenaars' met veel zelfvertrouwen. Het is immer…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Clker-Free-Vector-Images, Pixabay (bewerkt)
 • Onder het oog van de zonnegod. Marleen Reynders
 • De encyclopedie van mythen en legenden. Arthur Cotterell
 • De godin. Shahrukh Husain
 • De Sirius connectie. Murry Hope
 • Isis en de 14 sleutels tot heelwording. Petra Stam en Els Lijesen
 • De verborgen kennis van het oude Egypte. Erik Hornung
 • De geheimen van het oude Egypte. Simon Cox
 • Gods of ancient Egypt. Barbara Watterson
 • Deborah King
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 15-12-2019
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Spiritueel
Bronnen en referenties: 10
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.