De kosmische Tzolkin Mayakalender

De kosmische Tzolkin Mayakalender De Maya gebruikten verschillende jaartellingen. Een belangrijke telling was die van de Tzolkin. Deze Mayakalender vindt de basis voor de door haar gehanteerde tijdsmaat, in de precessiecyclus. Dit is de tijdsduur die ons zonnestelsel nodig heeft voor haar omloop door ons melkwegstelsel. De naam Tzolkin betekent dagtelling; Tzol is tellen, Kin is het woord voor dag. Deze Mayakalender duurt 260 dagen, dit is 9 maanden. De creatieve menselijke tijd. Elke dag heeft een zegel, een kleur en een toon. Er zijn 20 dagzegels en 13 tonen. Het eerste zegel is de draak, verbonden met de oerwateren en het laatste zegel is de zon. Elk van de 260 dagen heeft een eigen kosmische dynamiek. Je geboortedag komt elke 9 maanden terug. Nieuwjaar volgens de Tzolkin Mayakalender is zeer geschikt om een nieuwe start te maken en je plannen en voornemens te doen slagen, in tegenstelling tot het ons bekende nieuwjaar. Alleen dit ervaarbare feit al bewijst de geldigheid van dit kosmische jaar.

De Tzolkin de kosmische tijd

Volgens de Maya gebeurt alles op aarde in samenhang met kosmische cycli. Ons leven wordt met het kosmische gesynchroniseerd, oftewel erop afgestemd, door middel van de Tzolkin. Deze cyclus is gebaseerd op de cycli van de Pleiaden. De aarde maakt drie ronden: die om haar eigen as in 24 uur; de ronde rond de zon in een jaar; en de ronde om Alcyone, de centrale ster van de Pleiaden, in 26.000 jaar. Deze grote omloop wordt de precessie cyclus genoemd. Ons hele zonnestelsel met onze aarde erin maakt dus die omloop van 26.000 jaar. Dit zou je een kosmische dag of een kosmisch jaar kunnen noemen. De negen maanden van de Tzolkin, bestaat uit 260 dagen; een fractal van deze grote omloop, een kosmisch moment.

De kosmische dynamiek van de Tzolkin Mayakalender

De Tzolkin telling maakt ons tot burgers binnen een veel groter geheel. Wij als mens zijn afgestemd op drie cycli: die van de dag, die van het (zonne)jaar en ook die van 260 dagen en de veelvouden ervan, tot zelfs 26.000 jaar, een kosmisch jaar. Ons perspectief wordt hiermee een volkomen ander. We worden in een dynamiek opgenomen die vele malen groter en ruimer is dan ons beperkte individuele, of het eigentijdse perspectief van wat we de moderne beschaafde mens noemen.

Het ritme van de Tzolkin Mayakalender

De natuurlijke ritmes van het menselijke lichaam zijn afgestemd op de zon en de maan. De natuurlijke ritmes van de aarde zijn hier ook op afgestemd. We hebben echter ook een afstemming op veel grotere tijd en ruimte omspannende ritmes. Het totaal van de mensheid en het leven op aarde, krijgt binnen de grote verbanden meer betekenis. Het grote uitdijende universum delen we met ons nu nog onbekende wezens die ook bewustzijnsdragers zijn. Door ons open te stellen voor deze grotere gemeenschap, kunnen we ons gedragen gaan voelen in de dans die wij allen tezamen vormgeven. Het individu is deel van de creatieve processen die alles vormgeven en is zelf een creatief proces. De kunst is het ritme te volgen en te bewegen in harmonie met het omringende.

Een Tzolkin jaar van negen maanden

Negen maanden is 260 dagen. Een mens heeft negen maanden nodig om na de conceptie uit te groeien tot een wezen dat klaar is om geboren te worden. Die maat is in de Tzolkin jaartelling gebruikt. Iets in ons heeft een natuurlijke afstemming op deze tijdsmaat. De dingen komen tot ontstaan, vinden hun groei en ontwikkeling in tijdsperioden van 9 maanden en hun veelvoud. De werkzame krachten hebben een plek en worden benoemd binnen dit systeem. De tijd is hier een model waarbinnen alles tot aanschijn kan komen. Doordat het jaar steeds in een ander seizoen begint, krijgt het alleen hierdoor al zijn eigen dynamiek.

Holistisch denken is netwerk denken

Belangrijk is om je bewust te zijn van de andere manier van kijken naar de tijd, bij de Maya. Wij kijken lineair. Gisteren kwam voor vandaag en morgen komt erna. De lijn gaat maar in één richting. De wetmatigheid van oorzaak en gevolg, het causale denken. De Maya dachten heel anders en keken anders naar de tijd. Ze hadden een holistisch wereldbeeld, waarin alle verschijnselen in het universum met elkaar samenhangen. Het kleinste deel, een fractal, hangt samen en is een afspiegeling van het grootste deel. Elk element van het grote geheel is in dat kleinste deel terug te vinden. Het geheel is een samenhangend netwerk. Het is het uitdijende universum, dat volgens het holistische model, of het fractalmodel verloopt. Hier geeft niet de oorzaak, maar de samenhang het verband en de achterliggende betekenis.
(Kijk op internet naar de prachtige, soms spectaculaire filmpjes over fractals, het is als een reis door de dimensies. Aanschouwelijk gemaakt begrijp je beter wat hier in woorden lang niet zo duidelijk beschreven kan worden.)

Het weefsel van het bestaan, een samenhangend netwerk

De Indianen van Noord, Midden en Zuid Amerika kennen nog steeds het begrip "het weefsel van het bestaan". Het geheel van het bestaan is als een netwerk, een weefsel dat alle verschijnselen verbindt, àlles, zelfs het kleinste molecuul in het verste melkwegstelsel. Ook verloopt àlles binnen dat grote geheel volgens dezelfde kosmische wetmatigheden. Er bestaan dus geen verafgelegen universa met volkomen eigen wetmatigheden. Er bestaat niet zoiets als afgescheidenheid of isolatie. Ook kan een ver weg liggend verschijnsel beïnvloed worden door ons denken, voelen of handelen. Het is alles verbonden met energiedraden, banen via welke de energieën relevante soortgelijke energievormen opzoeken. Er is onderlinge voeding en informatieuitwisseling binnen het grote geheel.

Dagbewaarders de hoeders van de tijd en voorspellingen

Tot op de dag van vandaag zijn er mensen in Midden Amerika die de oude wijsheid behoeden en doorgeven. Zij wisten van de werkzame krachten in het bestaan. We kunnen hen priesters of sjamanen noemen. In landen zoals Guatemala, Mexico, Honduras en Belize, zijn ze nog actief. Zij zeggen: "Onze voorspellingen zijn er nooit om bewaarheid te worden, maar ze zijn een wegwijzer tot verandering. Elke profetie die uitgekomen is, is een profetie die mislukt is. Leg dus je angsten af, want die zijn het die het geheel van de planeet uit balans hebben gebracht." Hun voorspellingen dienen om de mens te waarschuwen dat er iets moet veranderen opdat het niet mis gaat.

Poortdagen van kosmische invloeden

Er zijn dagen dat we meer open staan voor kosmische invloeden, de zogenaamde poortdagen. Op deze dagen kan informatie van buiten ons aardse bestel ons (makkelijker) bereiken. Op deze dagen vallen de krachten van twee cycli samen, die van de Pleiadische cyclus (de Tzolkin) en die van de maancyclus ('Tun Uc') op basis van het getal 28.

Kosmische energie en informatie

In de eerste helft van het Tzolkin jaar wordt op de poortdagen energie en informatie vanuit de Bron naar de stoffelijke wereld omgezet. Dit is ook ons verleden. Dit is de periode waar de informatie die we ontvangen ineens begrepen wordt. Het kwartje valt.
In de tweede helft van de Tzolkin gaan energie en informatie terug naar de Bron. We zoeken naar nieuwe informatie en frequenties maar wat binnenkomt kunnen we niet bevatten, dat gebeurt pas weer in de eerste helft van het volgende Tzolkin jaar. We voelen wel dat iets binnenkomt, maar we kunnen er nog geen uitdrukking aan geven in een helder idee of heldere visie. De frequentie, of fijnheid van informatie, is in deze dagen te hoog om in aardse termen of condities te kunnen vatten. Het vereist een aanpassing van ons systeem, het moet a.h.w. meer lichtdoorlatend zijn.

Hunab Ku de bron van het netwerk

De Bron van het bestaan werd Hunab Ku genoemd. Dit is de oorsprong van alle bestaan, waar alle verschijnselen uit voortkomen en waar ze ook weer naar terugkeren. De zon wordt als het zichtbare teken van Hunab Ku beschouwd.

Zegels uitingsvormen van universele energie

Elk van de 260 dagen van het Tzolkin jaar, heeft haar eigen kleur en dynamiek welke aan ons aardse bestaan vorm geven. Elke dag had zijn eigen kwaliteit die gesymboliseerd werd door een van de 20 zegels, dit was de grondstof. Zo was het eerste zegel gewijd aan de oerbron van ons bestaan, de oermoeder, het tweede gewijd aan de inspirerende Geest, de Wind en het laatste en hoogste zegel was gewijd aan de Zon.

Twintig zegels vier kleuren en een toon

Er zijn 20 dagzegels. Daarbij had elke dag een toon, toon 1 t/m 13, deze gaven de dynamiek. Elk zegel had één van de vier kleuren als vaste eigen kleur: rood, wit, blauw, geel. Rood is de dynamische start, de kracht van initiatie, wit verfijnt wat begonnen is, blauw transformeert het en geel is de bloei, daarna komt weer rood.

Zegels en frequenties

Elke dag van de 260 heeft een frequentie. De laagste frequentie heeft de eerste dag en de hoogste heeft de laatste dag: de 260e. Lage frequenties hebben meer connectie met het aardse, materiële, hogere frequenties hebben meer verband met het inspiratieve dat nog onstoffelijk, ontastbaar is. Elk van de frequenties heeft zijn functie in het geheel.

De vier kleuren; een ritmisch en harmonisch verloop in de tijd

Het Tzolkin jaar is ritmisch opgebouwd op de afwisseling van de vier kleuren. Elke indeling waar het jaar uit bestaat, is opgebouwd volgens de vaste volgorde: rood, wit, blauw, geel, hierop is geen enkele afwijking. Het rode zal altijd het begin aangeven, het witte het vervolg en de nuancering, het blauwe geeft de noodzakelijke transformatie, waarna het uiteindelijke resultaat in de bloei van het gele zichtbaar wordt. Er kan dus geen fase overgeslagen worden of fasen omgegooid, dat zou geen afspiegeling zijn van de natuurlijke gang van zaken.

De kleuren van de zegels en de vier windrichtingen

De kleuren worden gekoppeld aan de vier windrichtingen. Hier wordt de volgorde: Oost (rood), Noord (wit), West (blauw), Zuid (geel), aangehouden.
 • Rood: Al wat begint begint in het Oosten, de plaats waar de dag aanbreekt. Rood is de kleur voor de start van iets nieuws en al wat daarmee samenhangt, de energie om dat begin te maken, de moed, de drive, de initiërende kracht. Hieronder vallen de zegels van de Draak, de Slang, de Maan, de Hemelwandelaar, de Aarde
 • Wit: Het wit van het Noorden, kleur en windrichting van wijsheid. Hier wordt dat wat begonnen is verfijnd. Wit is de kleur voor inspiratie vanuit het hogere, inzicht en visie. Het is het vermogen om de diepte in te gaan. Hier wordt balans gezocht en gevonden. Wit is ook de kleur voor het mentale functioneren. Hieronder vallen de zegels: Wind, Wereldoverbrugger, Hond, Magiër, Spiegel.
 • Blauw: In het Westen kijk je a.h.w. op de dag terug en je ziet wat er veranderen moet. Blauw is de kleur van transformatie. De blauwe zegels zijn: Nacht, Hand, Aap, Adelaar, Storm.
 • Geel: Geel is de kleur van het Zuiden, daar waar de zon op haar hoogste punt staat. Dit is de plek waar alles tot rijping en bloei kan komen. Hier vinden de verschijnselen hun uiteindelijke vorm. Geel is de kracht om tot voleinding te brengen, waarna geoogst kan worden. De gele zegels zijn: Zaad, Ster, Mens, Krijger, Zon

Twintig zegels of oertypen

Er zijn twintig zegels. Het eerste zegel is dat van de rode Draak, het tweede is de witte Wind, het derde is de blauwe Nacht en het vierde is het gele Zaad en het vijfde is weer een rood zegel: de Slang. Het twintigste en hoogste zegel is de gele Zon, daarna volgt weer de rode draak en begint een nieuwe incarnatieronde in de doorloop van de 20 zegels of dagtekens. Deze zegels of dagtekens worden ook wel de 20 gezichten genoemd. Elke dag heeft a.h.w. zijn eigen gezicht. Elk dagteken bouwt voort op de voorgaande tekens. Deze 20 zegels zijn als openingen naar de goddelijke oerenergie en daarmee ook naar onze eigen diepe werkelijkheid. Je kunt ze als archetypen beschouwen.

De zegels en de kleuren

 • 5 rode zegels: Draak, Slang, Maan, Hemelwandelaar, Aarde
 • 5 witte: Wind, Wereldoverbrugger, Hond, Magiër, Spiegel
 • 5 blauwe: Nacht, Hand, Aap, Adelaar, Storm
 • 5 gele: Zaad, Ster, Mens, Krijger, Zon

Dertien Tonen in een golfbeweging.

In combinatie met de verschijningsvormen van de zonnezegels, zijn er 13 tonen waarop elk zegel zich manifesteert. De tonen zijn energiepatronen die de materie in beweging brengen en houden. Ook hier bouwt elke toon voort op het voorgaande. Je kunt de beweging vergelijken met een golfbeweging. Er is de opbouw, de culminatie en de omslag en afbouw. Door de dertiende toon vindt afwisseling plaats en verschuiving. Het ritme van twaalf zou een star ritme zijn, waarin alles zich eindeloos herhaalt. De dertien als (priem)getal brengt ruimte voor het nog niet gemanifesteerde. Overigens is het dertiende zegel dat van de witte Wereldoverbrugger, de witte Dood.

Toon één tot en met toon dertien

Eén de magnetische toon

Het ondeelbaar ene is magnetisch zodat het al wat leeft in zich draagt. Energie wordt aangetrokken. Ontvang!

Twee de lunaire toon

Al wat op aarde leeft komt tot stand m.b.v. de invloed van de maan. Het is het ontvangende principe dat de kracht die in de een is gevormd een bedding geeft. De twee draagt een uitdaging in zich; het is het getal van de dualiteit en de polariteit, de uitdaging is de balans te vinden.

Drie de electrische toon

Hier is de dynamiek mogelijk die in de twee nog niet te vinden was. Het platte vlak kan overstegen worden. Hier is de kracht tot groei en ontplooiing, de scheppende geesteskracht, creativiteit.

Vier de zelfbestaande toon van vormbepaling

Hier is de basis, het is de partituur, het model waarbinnen dat wat groeit zich voltrekt. In de vier is al het basismateriaal voorhanden.

Vijf de boventoon of quintessence

In het concrete vlak van de vier, komt het bezielende vijfde element, dat haar bevestigende en versterkende kracht verleent aan het proces.

Zes de ritmische toon

In een onstuitbare dynamiek van groei bevinden we ons nu. In het ritme wordt balans gevonden. Wat eerst een kleine stroom was, wordt nu een krachtige zelfbewuste en zelfvoorzienende rivier. Alle krachten worden ingezet voor één doel. Stroom!

Zeven de resonante toon

Op het midden van de cyclus van dertien, bevindt zich het mystieke getal zeven. Midden tussen hemel en aarde is de zeven de verbindende toon. Het aardse en het hemelse resoneren met elkaar, dat is tenminste de bedoeling. Het is de toon van het hart, het zijn in het hier en nu. Hier wordt de betekenis gevonden van het zijn. Dit is de toon van verbinding.

Acht de galactische toon

Het ritme van de kosmos vindt haar weerslag in de aardse processen, welke volgens kosmische wetmatigheden verlopen. Ben je in harmonie? Resoneer je met deze fijne krachtvelden? Of zit je gevangen op aarde in gevoelens van beperking en schuld? Dit is de toon van integriteit.

Negen de solaire toon

Het inspirerende principe van de zon. Negen is het volmaakte getal. De intentie is wat hier de kracht geeft en het effect bewerkstelligt. Je draait mee in de grote dans van de grote cycli, je inspiratie en voeding komen hiervandaan. Je hebt als mens een verantwoordelijkheid, je bent medeschepper in het grote geheel.

Tien de planetaire toon

Al wat zich op aarde manifesteert draagt de kracht van de tien in zich. De bedoelingen dragen vrucht. De intentie tijdens het proces wordt zichtbaar aan haar vruchten.

Elf de spectrale toon

De ballast (dissonanten) die in de voorgaande periode omhooggekomen is, wordt hier opgeschoond. Dit is een dag of fase waarin men los moet weten te laten. Het is ook het moment waarop men het geproduceerde loslaat zodat het de wereld ingebracht kan worden. Door los te laten kan een proces van herschikking plaatsvinden.

Twaalf de kristallen toon van samenwerking

De twaalf heeft een centrale functie in het netwerk, het heeft linken naar alle kanten. Twaalf is deelbaar door 1-2-3-4-6 en 12. Hier kan men afstemmen op vele verschillende frequenties of manifestatievormen. Daarmee is deze energie zeer geschikt voor samenwerking. Het voltooide product kan volledig ingezet worden waar het nodig is. Volledige harmonie en stabiliteit zijn bereikt. Het heldere kristal is vanaf alle kanten doorschouwelijk.

Dertien de kosmische toon

De volkomen stabiliteit en de perfecte afronding in de twaalf moeten doorbroken worden om nieuwe groei en manifestaties mogelijk te maken. In de dertien wordt àl het bereikte achtergelaten. Dertien is het transformatieve getal van leven-dood-leven. Het is het korte moment waarop alles anders wordt. Een nieuwe beweging wordt voorbereid, maar wat dat wordt is nog op geen enkele manier duidelijk. Ook hier is overgave en loslaten geboden. Je kunt wél inspiratie voelen, op een of andere manier, zonder dit echter te willen vastpinnen. Go with the flow. Geef jezelf de rust die je nodig hebt, een rustpauze. Of rond af.

Twintig golven in de tijd van het Tzolkin jaar

Er zijn 20 tijdsperioden, wavespells genoemd, Een spell is een moment, een magisch moment. Een wavespell is een golfbeweging in de tijd, welke 13 dagen duurt. Samen vormen deze tijdsgolven de 260 dagen van het Tzolkin jaar. De eerste wavespell van dertien dagen draagt de initiërende rode energie van het eerste zegel, de voedende kracht van de oermoeder, de rode Draak. De tweede tijdsgolf is wit en begint op de veertiende dag op het veertiende zegel, dat van de witte Magiër. Hier wordt dat wat opgestart is en gevoed is en door de tijd heen is gedragen, afgestemd op andere dimensies, dimensies waar de Magiër toegang toe heeft. Zo worden de uitdrukkingsvormen van dat wat begonnen is gedétailleerd in hun functionaliteit en gerichtheid. De derde tijdsgolf is blauw en begint op de 27e dag op het zevende zegel, dat van de blauwe Hand. Hier wordt dat wat opgestart is getransformeerd, zodat het in de flow kan blijven, wat genezing behoeft vindt hier in de periode van de blauwe Hand genezing. De vierde en laatste tijdsgolf, de gele, krijgt de kracht mee van het hoogste zegel, het 20e, de gele Zon. Het zuivere vermogen tot manifestatie en bloei geeft de Zon mee aan al wat tot aanschijn wil komen. Na 52 dagen zijn de eerste vier golven van elk 13 dagen afgelopen en begint er een nieuwe tijdsperiode. Het tweede kasteel.

Vijf kastelen in de tijd

Vier golven in de tijd, vormen een zogenoemd kasteel, een periode van 52 dagen. Het eerste kasteel is rood, het tweede wit, het derde en middelste is het transformerende blauwe kasteel, dat de 20 kerndagen bevat die het krachtige midden van het Tzolkin jaar vormgeven, het vierde kasteel is het gele en het vijfde kasteel is het groene, de kleur voor Hunab Ku, de bron van het bestaan.

De kerndagen

De zevende reeks van 20 dagen waarin de 20 zonnezegels doorlopen worden, valt halverwege de negen maanden van het Tzolkin jaar. Dit is de periode waarin verleden en toekomst samenkomen in een krachtig nu. Mensen die in die tijd geboren zijn, voelen een sterke intensiteit in hun leven. De feiten zijn absoluter en meer onontkoombaar. Als men deze perioden in het eigen leven beschouwt, dan ziet men dat in deze perioden dieper inwerkende gebeurtenissen plaats hebben gevonden. Vaak kan men de oorzaak ervan in het verleden zien en het voelt als een test om te leren en te veranderen. In deze periode kan men krachtiger dan anders de zaken doen keren, maar dat vereist meesterschap. Het belangrijkste is om juist dan in het hier en nu te leven.

52 Jaar

Na 52 jaar vallen onze kalender van 365 dagen (bij de Maya: de Haab) en die van de 260 dagen van de Tzolkin, weer samen. Dan heeft jouw verjaardag weer hetzelfde zegel als bij je geboorte. Dan ben je volgens de Maya een wijze, een ouderling, iemand die het hele pad heeft afgelegd. Na je 52e zul je merken dat je iets begrepen hebt. Je steekt werkelijk anders in je vel. Je oordeel is vaker gebaseerd op inzicht en je maakt je minder druk om onbelangrijke zaken. Je ego is niet meer zo dwingend. Nu heb je de hele aardse ronde gemaakt en nu kun je aan de ronde van de wijze beginnen.

De 20 zegels

De officiële naam voor zegel is kin, dit betekent dag.
 1. De Rode Draak, Imix. De oermoeder van ons bestaan, de oerbron, de oergodin. De voedende en dragende kracht voor al wat leeft of tot leven wil komen.
 2. De Witte Wind, Ik. De scheppende geest, het creatieve vermogen, de spraak, de taal, het schrift.
 3. De blauwe Nacht, Akbal. Het reservoir van al wat nog niet gemanifesteerd is. De ruimte van de baarmoeder. De droomwereld. De tempel, met in haar centrum het heiligste der heiligsten. Het huis, de ruimte waarbinnen wij ons vestigen en onze basis vinden. De rust, de behoefte aan rust, de slaap.
 4. Het Gele Zaad, Kan. Uit het onmetelijke reservoir van het vorige zegel, komt nu het zaad omhoog, zaad dat zich al gevormd heeft, zaad dat groeikracht in zich heeft. Al wat zich manifesteert komt voort uit zaad, de kiem, de kern. In dat zaad zit de hele ontwikkeling verborgen.
 5. De Rode Slang, Chicchan. Dit is het instinct. De vitaliteit van mens en dier. De transformatieve kracht van de slang die zijn huid verliest in zijn groeiproces.
 6. De Witte Wereldoverbrugger of de Witte Dood, Cimi. Op deze dagen ligt de focus op dat wat je los mag laten. Onthecht zijn is nodig om transformatie mogelijk te maken.
 7. De Blauwe Hand, Manik. Men kan handelingsbekwaam worden in de soepele dans van het leven, flow en flexibiliteit gaan hand in hand. Wijsheid en genezing zijn op dit belangrijke niveau van het mystieke alomvattende getal zeven mogelijk.
 8. De Gele Ster, Lamat. Harmonie. Schoonheid. Het achtste zegel brengt kosmische harmonie en evenwicht onder de aandacht. We zijn afkomstig van de sterren en gemaakt uit sterrenstof. Hier kan ook de aardse dualiteit van disharmonie gevoeld worden.
 9. De Rode Maan, Muluc. Waar het eerste zegel de dragende en voedende oerlevenskracht symboliseerde en het tweede rode zegel de transformatie van de slang en de dierlijke vitaliteit als werkveld had, komen we nu bij de Maan, als drager van ontwikkelingsprocessen. Dit is het universele water waaruit de menselijke zielenkrachten geboren worden. Het vuur verborgen in het water. De kracht van emoties.
 10. De Witte hond, Oc. Hier is het menselijk niveau geheel bereikt. De menselijke liefde wordt met het zegel van de trouwe loyale hond vertegenwoordigd. Het is het niveau van de emoties van het limbisch systeem, de instincten en gevoelens die mens en dier delen.
 11. De Blauwe Aap, Chuen. Op het meestergetal van de elf: 'Elf de gek zelf,' komt de blauwe Aap uit de mouw. Het is de joker, de dwaas. Hier is de blauwe kracht van transformatie. Humor doet zijn intrede. De creatieve mens kan nu zijn spel beginnen. Gebrek aan humor wordt afgestraft, wees niet te serieus.
 12. De Gele Mens, Eb. Het derde gele zegel staat voor vrijheid en kiezen. Hier kunnen de kosmische krachten dwars door de mens heen gaan, dat kan teveel zijn. We kunnen hier helemaal open staan, maar dat vereist dat onze kanalen schoon zijn en afgestemd op deze hoge frequenties.
 13. De Rode Hemelwandelaar, Ben. De ruimte is oneindig, een gevoel van vrijheid, of de drang ervan. De bakens verzetten. Nieuwe initiatieven zien het daglicht. De mens is hier een vrijheidsstrijder. Reis, maar reis licht.
 14. De Witte Magiër, Ix. Grenzen van tijd en ruimte kunnen onder het teken van de Magiër, de sjamaan, de jaguar doorbroken worden. Dit is een zeer geïnspireerd teken. Het is de tovenaar met zijn mantel van onzichtbaarheid,. met zijn bekwaamheid om door alle dimensies heen te reizen.
 15. De Blauwe Adelaar, Men.' Tot dit niveau kunnen slechts weinigen reiken. Het overzicht van de Adelaar met zijn ruime hart, is voor de zwaarbeladen mens niet mogelijk, tenzij hij oude huid, oude ballast voorgoed aflegt. Voor ons gewone aardse stervelingen is slechts een korte flits van inzicht en overzicht mogelijk. Maatschappelijk bewustzijn wordt hier gevonden, een onafhankelijke visie.
 16. De Gele Krijger, Cib. Degeen die de moed heeft om door de schaduwrijken heen te reizen, die ons menselijk bestaan voor een groot deel vormgeven, en die ook nog de helderheid heeft om de weg niet kwijt te raken, mag met recht een krijger genoemd worden. Innerlijk weten, innerlijke leiding, intelligentie.
 17. De Rode Aarde, Caban. Evenwicht. In de gebieden waar de Tzolkin telling gehanteerd werd, was de aarde niet zo onwrikbaar vast en betrouwbaar als verwacht mag worden, aardbevingen en aardverschuivingen behoorden tot de reële mogelijkheden. De rode Aarde helpt je om een diepere grond te vinden, daar waar je in alle aardverschuivingen stevig staat. Onze aarde is deel van een groot samenspel van planeten, zonnestelsels en melkwegselsels. Innerlijke gronding en evenwicht in flexibiliteit in relatie tot al wat ons omringt worden hier op de proef gesteld. Alertheid.
 18. De Witte Spiegel, Etznab. Wie in de spiegel weet te kijken en een helder beeld onder ogen weet te zien, zal niet verrast worden door dit hoogste witte zegel. Maar in onze dualistiche werkelijkheid van licht en schaduw, is het beeld dat we zien vaak een verduisterd beeld of een schrikbeeld. Onze vermogens tot aanvaarding en acceptatie van wat is, het onder ogen zien van onze eigen schaduw, worden hier getest. Karma in haar heldere werking is hier zichtbaar. Je oogst wat je geschapen hebt en je schept in het nu wat je later zult oogsten.
 19. De Blauwe Storm: Cauac. De bevrijdende storm, de zuiverende regenbui zijn als één na laatste in het spel. Al wat de mens en het menselijk bestaan bezwaart, hindert, vertroebelt, wordt hier weggevaagd. Al wat verdere groei in de weg staat, wordt hier tot compost voor het zich eeuwig vernieuwende bestaan. Transformatie. Gedrevenheid.
 20. De Gele Zon, Ahau. De universele liefdeskracht, het hart van het universum. Dat waar al het bestaande uit voortkomt en weer naar terugkeert: de universele Bron. Het eeuwige hier en nu. Onvoorwaardelijke liefde en compassie.

Data waarop een nieuw Tzolkin jaar begint

 • 30-3-2020
 • 15-12-2020
 • 1-9-2021
 • 19-5-2022
 • 3-2-2023
 • 21-10-2023
 • 8-7-2024
 • 25-3-2025
 • 10-12-2025

Lees verder

© 2014 - 2024 Sofiaroc, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Mythologische achtergrond van de Lange Telling van de Maya'sDe Lange Telling is een door de Maya’s gehanteerde mystieke kalender die vooral bekendheid heeft gekregen doordat deze d…
2012: het jaar waarin de wereld zou vergaan2012: het jaar waarin de wereld zou vergaanReeds lang gingen er geruchten dat de wereld in december 2012 zou vergaan. Sommige mensen deden dit af als flauwe zever,…
Het getallensysteem en rekensysteem van de Maya'sHet getallensysteem en rekensysteem van de Maya'sRond de 14e eeuw zijn er een aantal Europeanen naar Amerika vertrokken waar ze allerlei volkeren ontdekten. Een van deze…
Het schrift van de Maya's, een boeiend verhaal!Het schrift van de Maya's, een boeiend verhaal!De Maya's waren een unieke en machtige beschaving. Ze laten dit zien in talrijke ruïnesteden en hun fraai bewerkte stene…

Het jaar 2020 is het jaar van de ratHet jaar 2020 is het jaar van de ratRond medio december krijg je bij de meeste Chinese restaurants - nadat je lekker hebt gegeten - bij het afrekenen een Ch…
Wat is het Aquarius tijdperk?Misschien heb je al gemerkt dat er zowel op collectief als op individueel niveau van alles aan het veranderen is. Dat ko…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Xuan Che, Flickr (CC BY-2.0)
 • Aluna Joy Yaxk'in: Maya Astrologie.
 • Nicole E. Zonderhuis: 13 Manen werkboek van de Natuurlijke Tijd.
 • Peter Toonen: De Natuurlijke Tijd.
 • Jamie Sams: Dancing the Dream.
 • Kees Visser en Barbara C. Roth: De Tzolkin openbaart je potentieel.
 • Magda Wimmer: Das Herzenswissen der Maya-Tagehüter
 • http://www.maya.at/kin-info/kin-info-index.htm
 • www.mayawijsheid.nl
Sofiaroc (77 artikelen)
Laatste update: 21-11-2020
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 9
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.