Buis van Eustachius functiestoornissen

Buis van Eustachius functiestoornissen Hoewel de buis van Eustachius wordt geacht de luchtdruk te regelen, slijm af te voeren en het oor te beschermen is de buis zelf vaak oorzaak van vele stoornissen. Een dicht en verstopt oor, oorpijn bij vliegen, lijmoor, vocht achter het trommelvlies, bromtoon in het oor, de eigen stem die veel te hard is, geluiden die dof klinken, knappende geluiden in het oor, geplop, geklik, gekraak. Geen symptoom is gek genoeg voor de hopeloze buis van Eustachius die mensen wereldwijd tot wanhoop drijft.

Functie van de buis van Eustachius

De naam buis van Eustachius stamt uit de zestiende eeuw, en refereert aan de Italiaanse anatoom Bartholomeus Eustachius. De buis van Eustachius (tuba auditiva) is cilindervorming. Bij volwassenen is de buis circa 35 mm lang en 2 tot 3 mm breed. Het bestaat voor twee derde deel uit kraakbeen, en een derde deel uit bot. Bij het gedeelte waar kraakbeen in bot overgaat is een vernauwing, 'isthmus' geheten. De buis van Eustachius is de verbinding tussen het middenoor en de keelholte en kan in de eerste plaats beschouwd worden als een drukregelaar.

De buis van Eustachius laat lucht door van de neus naar het middenoor, zodat de luchtdruk aan weerszijden van het trommelvlies gelijk blijft. In de normale situatie is er dus een voortdurende aanpassing aan de druk in de omgeving. Daarnaast regelt de buis de afvoer van slijm uit het middenoor en biedt het in theorie bescherming van het middenoor. De wanden van de buis van Eustachius horen tegen elkaar aan te liggen en de luchtdruk in het middenoor is normaal gesproken licht negatief. Zijn er problemen met de buis van Eustachius, dan noemt men dit ook wel 'Eustachian tube disfunctie', kortweg ETD.

Luchtdruk in het oor

Zonder buis van Eustachius zou het middenoor een geïsoleerde luchtbel in het hoofd zijn, kwetsbaar voor elke verandering in de luchtdruk en infecties. Hoor je een klappend of knappend geluid in het oor als je in een snelle lift bent, in de bergen rijdt of in een vliegtuig zit, dan is dat omdat de buis van Eustachius op dat moment doorlaatbaar is, zich even opent en de luchtdruk aanpast. Dit wordt geregeld door aanspanning van de tensor veli palatini spier. Geeuwen, slikken, praten, hoesten en niezen hebben allen een dergelijk effect, en helpen mee om de luchtdruk in balans te houden.

Ook is het mogelijk de spieren aan de ingang van de buis van Eustachius willekeurig aan te spannen zodat de oren merkbaar worden 'geklikt'. Dit geeft een krakend geluid in het oor. Er worden vier spieren geassocieerd met de buis van Eustachius. Deze bevinden zich achter in de keel, in het gehemelte en in het oor. Het zijn behalve de tensor veli palatini ook de levator veli palatini, de salpingopharyngeus en de tensor tympani spier. De twee 'veli palatini' spieren zijn verantwoordelijk voor opening en sluiting van de Buis van Eustachius.

Barotrauma

De buis van Eustachius is dus luchthoudend, waardoor de luchtdruk in het middenoor gewoonlijk gelijk is aan die in het buitenoor. Maar wat als de luchtdruk ongelijk is? Door plotselinge luchtdrukwisselingen kan een situatie ontstaan die mits ernstig genoeg, tot beschadiging van het trommelvlies kan leiden. Dit heet barotrauma. Het vaakst komt dit voor bij mensen die met een verkoudheid een vliegreis maken. Ook is de toestand bekend onder mensen die duiken en onder water te maken krijgen met snelle drukverschillen.

In een vliegtuig gaat het als volgt: Bij het opstijgen daalt de luchtdruk in de cabine, dus ook in de uitwendige gehoorgang, tot deze gelijk is aan de luchtdruk buiten de cabine op ongeveer tweeduizend meter hoogte. Normaal gesproken gaat de lucht van het middenoor door de druk die erachter zit via de buis van Eustachius naar beneden en door mond of neus naar buiten. Een barotrauma ontstaat als de luchtdruk in het vliegtuig voor de landing weer hoger wordt. Door een verstopte buis van Eustachius kan er dan geen lucht meer terug naar het middenoor, zodat er onderdruk in het oor (en bijholten) ontstaat, en het trommelvlies naar binnen wordt getrokken.

Symptomen barotrauma

Barotrauma veroorzaakt hevige verschijnselen, waaronder acute oorpijn met scherpe steken, een verstopt, dicht gevoel in het oor, slechthorendheid tot doofheid aan toe, laagtonige geluiden in het oor en zelfs evenwichtsstoornissen. Binnen enkele uren verdwijnen de klachten meestal, maar incidenteel kan het enkele dagen aanhouden. Een bekend foefje om de problemen te voorkomen of te verminderen is de uitvoering van herhaalde Valsalva manoeuvres, ook wel in luchtvaartjargon het klaren van de oren genoemd. Dit houdt in dat neus wordt dichtgeknepen en er met kracht lucht in het oor wordt geperst (hard snuiten).

De plotselinge drukgolf die een Valsalva manoeuvre teweegbrengt, kan net het zetje zijn om de buis te openen zodat het probleem verbetert of zelfs opgelost wordt. Een risico is wel dat slijm juist de buis van Eustachius in wordt geperst, daarom moet Valsalva altijd met voorzichtigheid worden uitgevoerd. Andere methoden zijn slikken, geeuwen en kauwen, met wisselende resultaten. Soms lost het probleem zich niet op en ontstaat er een langdurige blokkade van de buis van Eustachius. Bij een extreem drukverschil kan het trommelvlies scheuren waardoor het oor gaat bloeden. De pijn is dan wel verdwenen, maar uiteraard vereist dit medische behandeling.

Te dichte buis van Eustachius

Een disfunctie van de buis van Eustachius komt vaak voor, vooral een buis die de luchtdruk niet adequaat regelt. Met andere woorden, de buis zit potdicht wanneer hij juist moet openen. Er ontstaat een sensatie van een vol oor, het gevoel alsof er iets in zit wat er niet hoort, oorpijn, vervorming van geluiden, en luid gesuis. Typerend is dat dit oorsuizen, veelal in de vorm van een hard gebrom, een wind of storm in het oor, een vibrerend geluid, laag frequentie geluid of een motor in het oor abrupt verdwijnt als de patiënt spreekt. Om weer terug te keren zodra er wordt gestopt met praten. Het betreft dan niet een overstemming, maar een daadwerkelijke verdwijning van de brom in het oor. Oorsuizen in de lage frequenties veroorzaakt slechthorendheid of doofheid voor deze frequenties. Ook geluid in het algemeen komt gedempt door en wordt als dof ervaren. Dit gehoorverlies is conductief, te wijten aan een geleidingsstoornis. Deze slechthorendheid is nooit de oorzaak van oorsuizen, maar altijd een gevolg. Incidenteel kan er ook een indirecte duizeligheid optreden.

Buis van Eustachius verstopt door ontstekingen

Als de buis van Eustachius niet goed opent kan dit leiden tot een ophoping van vocht in het middenoor dat nog eens bijdraagt aan het verminderde gehoor. Als dit vocht ontstoken is, dus pus bevat, heet de aandoening middenoorontsteking, ofwel 'otitis media met effusie', afgekort OME. Dit noemt men ook wel een lijmoor, of 'glue ear', een diagnose die vaak bij kinderen wordt gesteld. De lucht kan niet weg en wordt via het slijmvlies in het bloed opgenomen. Hierdoor ontstaat onderdruk in het oor. Het trommelvlies trekt net als bij barotrauma, naar binnen. Dit geeft wisselende oorpijnen en een voelbare druk in het oor.

Vaak is een geblokkeerde buis van Eustachius juist het gevolg van een ontsteking, dus slijm van elders. Meestal gaat het om een catarrh waarbij het slijm afkomstig is van de sinusholtes, als gevolg van een kou en/of neusbijholteontsteking (sinusitis). Bij kinderen werkt de buis van Eustachius om anatomische redenen minder goed en verkoudheden treden eerder op dan bij volwassenen. De kans op slijmvorming in het middenoor is hierdoor vergroot. Om die reden krijgen kinderen vaak (operatief) buisjes in de trommelvliezen geplaatst. Hoewel de noodzaak van buisjes internationaal ter discussie wordt gesteld, kan het bij kinderen een moeilijke periode van voortdurende middenoorontstekingen, oorpijn, koorts en slechthorendheid overbruggen.

Slijm vanuit de bijholten

Naast de verstopte buis van Eustachius kan er afwisselend 'post nasal drip' optreden. Dit uit zich in een gevoel alsof er voortdurend slijm langs de achterwand van de keel naar beneden sijpelt en dit weggeschraapt moet worden. Dit slijm is afkomstig van de sinussen (bijholten), waar de infectiehaard meestal is gelegen. De weefsels kunnen zwellen wat het probleem nog verder verergert. De patiënt ervaart constant het gevoel alsof hij zich in een vliegtuig bevindt en voelt steeds de behoefte de oren te klaren, te geeuwen om de druk te beïnvloeden, of om de keel te schrapen om slijm te laten afvloeien. Kortom, een verstopte buis van Eustachius zet de patiënt de hele dag aan het werk. In lichte gevallen helpen de methoden die ook bij barotrauma worden toegepast, zoals slikken, geeuwen, kauwen of het uitvoeren van een Valsalva manoeuvre. Resultaten hiervan zijn mede afhankelijk van de anatomische toestand van de buis van Eustachius. Een meer horizontale buis, een smalle buis of een buis met krommingen heeft meer moeite om vocht af te voeren dan een meer verticale buis die ook nog eens voldoende wijd is.

Behandeling verstopping buis van Eustachius

Om te zien of iemand een geblokkeerde, dichte buis van Eustachius heeft is er een onderzoek dat tympanometrie heet, een methode die de druk in het oor meet. Audiologen en KNO-artsen beschikken over de apparatuur. Helaas is deze drukmeting slechts een momentopname, daarom berusten conclusies dat er niets met de buis van Eustachius aan de hand zou zijn, niet altijd op de waarheid. Soms is een beter bewijs je eigen ervaring: de buis van Eustachius zit verstopt als het oor ongevoelig is voor een Valsalva manoeuvre (zie boven).

Behandeling van een dichte buis van Eustachius is helaas niet of nauwelijks effectief. Vaak worden neussprays gegeven die gezwollen weefsels moeten laten slinken, lokale of algemene antihistamines/steroïde neussprays tegen allergie, of middelen om slijm te verdunnen. Een andere methode is de neus spoelen met lauwwarm water waar een theelepel zout aan is toegevoegd of neussprays met zoutoplossing. Ook stoombaden worden aanbevolen. Houdt het probleem aan dan kan er een gaatje in het trommelvlies worden geprikt om slijm af te laten voeren en/of een trommelvliesbuisje (kortweg: buisje) geplaatst worden zodat de luchtdruk kunstmatig gereguleerd wordt.

Openstaande buis van Eustachius / Tuba Aperta

De te open buis van Eustachius heet ook wel een Patulous eustachian tube, afgekort PET, en geeft het omgekeerde beeld. De buis blijft hierbij abusievelijk continu open staan en is letterlijk te wijd geworden, waardoor ernstige verschijnselen optreden. Er ontstaat atrofie van het slijmvlies en/of een atrofie van de tensor veli palatini spier, een verschrompeling van belangrijke weefsels. Het belangrijkste symptoom van een tuba aperta is de zogenaamde autofonie. Hierbij klinkt de eigen stem voor korte duur of permanent abnormaal hard, hol, vervormd of met een echo. De stem klinkt van 'binnenuit'. Een begeleidend hard gebrom tijdens spreken maakt een gesprek een beproeving die vermeden wordt. Een ander belangrijk symptoom is de ademhaling die als het ware via het oor plaatsheeft. De patiënt hoort zichzelf van binnenuit ademen. Een arts ziet in zo'n geval het trommelvlies bewegen op de maat van de adem en/of op het geluid van de stem. Een tuba aperta gaat gepaard met een vol gevoel in het oor, hoe open hij ook staat. Daarnaast kan eten een enorm lawaai zijn omdat het geluid van het kauwen het omgevingsgeluid overstemt.

Gevolgen Tuba Aperta

Overige symptomen van een tuba aperta zijn ploppen en klikken in het oor, al of niet pulserend oorsuizen, duizeligheid door de voortdurende luchtdrukwisselingen in het hoofd, overgevoeligheid voor geluid, echo's op geluid en diverse andere sensaties in het oor. Ook is de patiënt met een tuba aperta erg gevoelig voor oorontstekingen omdat bacillen en virussen vrij spel hebben. Kenmerkend is dat vooroverbuigen een directe verbetering van de symptomen geeft doordat de buis dan tijdelijk even sluit door een verhoging van de bloeddruk in de aderen en zwelling van de slijmvliezen. Liggen geeft soms dezelfde verbetering. Dit geldt ook voor verkoudheid die het hoofd en de oren doet verstoppen zodat er anatomisch een normalere situatie ontstaat. Hoe zwaarder de kou, hoe beter de patiënt er aan toe is. Soms is er de neiging om voortdurend te snuiven om het probleem te verminderen.

Oorzaken Tuba Aperta

Er zijn enkele hints die kunnen wijzen op het ontstaan van de problemen. In tegenstelling tot de oorzaak van een obstructie in de buis van Eustachius, namelijk ontstekingen, is de oorzaak van een tuba aperta gelegen in een disfunctie in het spierweefsel van de buis van Eustachius. De elasticiteit van het kraakbeen, de binnenbekleding, omringende spieren en vetweefsel zijn allen verantwoordelijk voor het dichtblijven van de buis van Eustachius. Een verandering in een van deze componenten kan een patuleuze buis van Eustachius veroorzaken. Het komt vooral voor bij een snel gewichtsverlies, bijvoorbeeld na een zwangerschap, hormoontherapie, bestraling, teveel lichaamsbeweging, bepaald medicijngebruik, neus(amandel)-operaties, operaties aan de bijholten, neurologische aandoeningen of een gespleten gehemelte. Het spreekt voor zich dat als afvallen de problemen in gang heeft gezet, gewichtsvermeerdering een oplossing kan zijn.

Behandeling Tuba Aperta

Een tuba aperta is een diagnose die je beter niet kunt horen, maar waarschijnlijk ook niet zult horen omdat de symptomen meestal niet worden herkend of niet serieus genomen. Als wel wordt gedacht aan een tuba aperta, dan is er meestal geen mogelijkheid om het te onderzoeken en te bevestigen. Via endoscopie kunnen moeilijk conclusies worden getrokken. Vaak worden aanhoudende klachten behandeld met middelen die de zaken nog erger maken, zoals trommelvliesbuisjes plaatsen, neussprays om de zaken open te houden, verwijderen van neusamandelen, etc.

Er is nauwelijks ervaring met de aandoening en de oorzaken, en zo zijn er ook geen bewezen oplossingen. In het buitenland zijn inspuitingen met teflon of gelfoam verricht, bedoeld om de buis van Eustachius kunstmatig dicht te maken. Ook zijn er applicaties geprobeerd die de weefsels in de buis van Eustachius moeten laten zwellen, Premarin neussprays of kruidenmengsels, maar de resultaten zijn - zeker op de lange termijn - teleurstellend. Patiënten krijgen om die redenen soms te horen er mee te moeten leven, wat door de ondraaglijkheid van de aandoening de snelste weg is naar een reactieve depressie met soms suïcidale gevoelens.

Mengvorm open/gesloten buis van Eustachius

Soms spreken onderzoeksresultaten elkaar tegen en heeft iemand klaarblijkelijk dan eens een gesloten buis van Eustachius en de volgende keer een open buis. Symptomen zijn daarbij ook wisselend en wijzen op beide aandoeningen tegelijk. Soms is de buis van Eustachius in rust wel gesloten, maar opent het zich bij (forse) lichaamsbeweging. Een obstructie in de buis van Eustachius kan zelfs langzaam overgaan in een tuba aperta. Een disfunctionele buis van Eustachius is in het algemeen een buis die de luchtdruk niet goed reguleert en daarom allerlei storingen kan vertonen in het openings- en sluitingsmechanisme. Problemen aan de buis van Eustachius kunnen weken, maanden en soms zelfs jaren voortduren. Opvallend is dat een verhuizing of vakantie naar een ander land of streek de functiestoornissen soms volledig geneest. En daar kan geen pil of operatie tegenop.

“As long as one suffers one lives.” ~ Graham Greene

Lees verder

© 2010 - 2020 Astrid-d-g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Gerelateerde artikelen
Het voorkomen van pijn in oren bij vliegenHet voorkomen van pijn in oren bij vliegenVliegen is voor veel mensen geen pretje. Dat komt, omdat veel mensen last hebben van pijn in hun oren wanneer het vliegt…
Last van verstopte oren?Wellicht heeft iedereen het wel al eens meegemaakt: zo een vervelende druk in de oren. Alsof ze als het ware 'verstopt'…
Oorpijn, naar arts of zelf behandelen en wat is oorpijnOorpijn, naar arts of zelf behandelen en wat is oorpijnOorpijn is meestal het gevolg van een ontsteking in de gehoorgang of in het middenoor en soms aan de rand van de oorsche…
Als je last hebt van oorpijnAls je last hebt van oorpijnKinderen hebben vaak last van oorpijn, maar ook volwassenen kunnen hier last van hebben. Wat zijn de klachten bij oorpij…

Bloederziekte of hemofilieBloederziekte of hemofilieBloederziekte of hemofolie is de benaming voor een groep ziekten, waarbij het mechanisme van de bloedstolling defect is.…
TBC: steeds vaker resistent tegen medicijnenVroeger was tuberculose een veel voorkomende ziekte, die met rust, frisse lucht en gezonde voeding over moesten gaan. Va…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Buis van Eustachius functiestoornissen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Lotte, 06-07-2020 03:33 #261
Hallo,
Ik heb al bijna 2 weken dat ik mijn hartslag in mijn linkeroor hoor bonzen, al helemaal bij inspanning. Het ging gepaard met keelpijn/verkoudheid. Nog steeds hoor ik aan die linkerkant, heb ik het gevoel dat het daar wat gespannen staat en hoor ik mezelf praten aan die kant. Ik hoor het wel klikken enz als ik slik en kan weer klaren zoals normaal.
Waar kan het gebons mee te maken hebben?

Erwina, 26-03-2020 09:33 #260
Hoi, Ik heb het vol gevoel aan mijn rechteroor en volgens is Eustachius verstop, en ik gebruik Otrivin neusspray.
Wat kan ik hieraan doen en hoe lang gaat het duren voor Eustachius over is?
Willen jullie mijn dit laten weten?
Oja, en mijn rechteroor is schoon er zit geen oorprop in mijn rechteroor.

Kristel, 06-02-2020 00:01 #259
Hey, mijn zoon heeft sinds een paar maanden een oor dat licht krakende geluiden maakt.Hoorbaar door ons, en daardoor dus onhoudbaar luid voor hem, bij opname met gsm hoor je ze duidelijk.De prof nko had dit nog nooit gehoord, weet iemand wat dit kan zijn of heeft er al van gehoord, want stilaan begint hij de moed te verliezen.
Dank u

Peter-Paul, 02-01-2020 08:28 #258
Misschien dat iemand mijn probleem herkent want ik word er gek van.
Overdag zit mijn neus potdicht maar zodra ik beweeg krijg ik weer lucht. Heel vervelend bij het eten want om te slikken heb je lucht door je neus nodig, laat staan voor de smaak. Ik loop dan heel snel de trap op en neer want dan kan ik weer even van mijn maaltijd genieten. Ik slaap met een CPAP en dat gaat redelijk tot goed. Wanneer ik op mijn linkerzij lig dan slaap ik gewoon door maar op mijn rechterzijde loopt mijn neus meestal weer vol waardoor ik wakker word.
Om zeker te weten dat het niet ligt aan mijn medicijnen ligt (hart) ben ik daar even mee gestopt. Ik wil eerst achterhalen waar de oorzaak ligt want de kwaliteit van leven is mij ook wat waard…

Maarten, 05-12-2019 22:40 #257
Bij een deel van de mensen hier die problemen ervaren heet het probleem wat daar aan ten grondslag ligt 'tubadysfunctie' ('tuba dysfunctie'), in het Engels 'eustachian tube dysfunction'. Het wordt in de vele reacties hier echter slechts een paar keer genoemd. Hopelijk kan dit mensen helpen bij hun verdere zoektocht op internet. Bij mij werd het gediagnostiseerd in het LUMC, waarmee ze mijn vermoeden wat ik al heel lang had bevestigde, dat er dus iets niet helemaal goed is met de buis van Eustachius. Echter ze waren helaas niet bereid er wat aan te doen.

Marja Guijt, 30-11-2019 14:46 #256
Als gevolg van een bijholteontsteking heb ik nu al bijna 4 weken vocht achter mijn beste oor. Ik ben ernstig slechthorend en aan het r. oor al bijna toe aan een implantaat. de huisarts zegt dat het vocht weg kan trekken. Hoef ik er geen gehoorschade aan over te houden? Ik heb veel allergieen en astma, en spoelen met zout en stomen helpt ook niet. neusspray ook niet. ik wordt er wanhopig van dat ik nu niet goed kan communiceren.

De Meester Freek, 18-11-2019 19:03 #255
Ik heb zelf een lange geschiedenis van trommelvliesbuisjes en ontstekingen behandeld met antibiotica. Wat denken jullie van eens een antischimmelmiddel te proberen? Hebben deze infecties ook invloed op werking van de buis van eustachius?

mvg Freek

Ronald, 26-03-2019 12:59 #254
Ik lees hier schrijnende verhalen, en kan mij goed inleven in hoe men zich voelt, daar ik ook last heb gehad van een brom in mijn linkeroor (3 mnd). Maar die is weer weg! Hoe dan? Eerst neussprayen. had niet het idee dat dit hielp, en ben er mee gestopt toen ik behoorlijk ziek werd. 36 uur knallende hoofdpijn, maar daarna wel sterk verminderde brom, wat uiteindelijk overging in een soort ruis. Dat vond ik al acceptabel, maar ik wist dat ik op vakantie zou gaan, de bergen in. Misschien heb ik gewoon geluk gehad, maar ik sluit niet uit dat het letterlijk hogerop zoeken heeft geholpen. Ik hoopte er op dat het luchtdrukverschil van invloed zou kunnen zijn en zou jullie dan ook adviseren een drukcabine in te gaan als je niet naar de bergen kan, alwaar men de luchtdruk zodanig vermindert dat de oren gaan ploppen. Het proberen waard, lijkt me.

Sofie, 27-12-2018 08:56 #253
Begin december heb ik een oorontsteking gehad. Uit bloedresultaten bleek dat ik nog een bijkomend virus heb opgelopen. 10 dagen na de oorontsteking kreeg ik volgende klachten: eigen stem plots heel luid horen en eigen ademhaling. Dit betert als ik ga liggen. Nog mensen die dit tijdelijk gehad hebben na oorontsteking want deze klachten lijken wel heel erg op de klachten bij tupa aperta. Volgens de arts zijn dit verschijnselen na een oorontsteking maar ben zo bang.

Miranda, 21-08-2018 16:27 #252
Beste lezers,
Wat fijn dat er mensen zijn waar mee ik dit kan delen.
In mei ging ik op vakantie 7 dagen, op de terugvliegreis was er een probleem, door daling of stijgen geen idee ging er iets goed mis met mij. Ondanks alle dingen die je moet doen tijdens de vliegreis werkte bij mij niks, op een gegeven moment was het moment daar en ik wist niet wat ik meemaakte, mijn hoofd en oren explodeerde voor mijn gevoel het was zo heftig dat de tranen van mijn wangen liep, zoveel pijnscheuten is niet te omschrijven naja ik heb de juiste woorden er niet voor.
Sinds mei heb ik continue hoofdpijn en blijft mijn oren pijnlijk en zitten vaak dicht.
De vevangende arts zei wel dat er vocht achter mn trommelvlies zat, van alles geprobeerd maar niets helpt.
Ik raak radeloos want zo wil ik echt niet leven nog nooit problemen met mijn oren gehad is pas sinds de vliegreis

Help?

Ton, 05-02-2018 13:39 #251
Ik heb al jaren een verminderd gehoor, gehoor testen geven aan 50% verlies. maar wat bij mij nou zo gek is, als ik in de bergen rijd dan gaan mijn oren open, en hoor ik even alles weer.
verder heb ik ook last van oorsuizen en ploppen en klikken in mijn oor. lage tonen hoor ik beter dan hoge tonen.
wie heeft dit zelfde probleem? en weet misschien een antwoord op het wel veel beter horen in de bergen?

Mara, 06-11-2017 17:08 #250
Mijn dochter had al jaren pijn aan haar oren, hoorde niet goed en moest een aantal keren per dag klaren… Vanalles geprobeerd… alle neusdruppels die er maar waren, oren doorspuiten… en uiteindelijk naar de kno-arts. Die vertelde haar dat ze “stug trommelvlies" had, links gehoorverlies en dat ze daar maar mee moest leren leven… En nu komt het: een paar weken geleden belde ze mij vanaf haar werk dat haar kaken en oren “knakten“ tijdens het eten…
ik zei haar dat ze haar mond zo ver mogelijk open moest doen en haar onderkaak zo ver mogelijk naar links en rechts bewegen… ze deed dat en voelde iets knakken… tot onze verbijstering sprong haar oren open en sinsdien heeft ze niet meer hoeven klaren en hoort ze perfect!

Aya, 26-10-2017 00:56 #249
Sinds juni had ik een verstopt oor. De huisarts zag vocht achter mijn trommelvliezen en zei dat het vanzelf weg zou gaan. Het werd echter erger en de symptomen van een vol gevoel in het oor bleef niet het enige. In juli leek geluid in mijn oor te resoneren. Weer terug naar de huisarts, die een plaatsvervanger was omdat de mijne op vakantie was. Zij zag ook vocht achter mijn trommelvliezen en schreef Fluticason voor. Dit leek wel iets te helpen, maar uiteindelijk ook weer niet.

Eind augustus klonken stemmen op tv en van vrouwen en kinderen opeens heel blikkerig en mechanisch. Later begon ook muziek vals te klinken en dan met name pianogeluiden.

Begin oktober ben ik bij een KNO-arts geweest, die geen vocht achter mijn trommelvliezen zag en de testen met een stemvork en het bewegen van mijn hoofd waren goed. Dus nu op 21 november a.s. een gehoortest. Ik heb twee jaar geleden ook een gehoortest gehad omdat ik tinnitus (hele hoge pieptoon) ontwikkelde na het slikken van een betablokker. Snel gestopt met die betablokker maar de pieptoon is nooit meer weggegaan.

Ondertussen kreeg ik op 6 oktober opeens een zware bromtoon in mijn linkeroor. Die komt en gaat, maar helaas komt ie vaker dan dat ie gaat. Als ik de berichten hier lees komt dat door een dysfunctie van mijn Buis van Eustachius en dat het nogal lang kan gaan duren, wat natuurlijk balen is, want vaak dreunt die bromtoon in mijn hoofd waardoor ik niet kan slapen.

Mijn vraag is aan diegenen die ook die bromtoon horen: horen jullie die bromtoon ook alsof het van buiten jezelf komt en niet vanuit je eigen hoofd? Dus alsof de wasmachine bij de buren staat te centrifugeren, of als een compressor die aan het eind van de straat staat, of als een laagovervliegend vliegtuig?

Ik vraag dat omdat ik twijfel of ik last heb van laagfrequent geluid vanuit de omgeving, omdat mijn gehoor supergevoelig is voor lage geluiden vanwege mijn BvE problemen, of omdat mijn eigen hoofd die brom creëert en laat lijken alsof de bromtoon van buitenaf komt.

Het is bij mij inderdaad ook dat als ik praat of als iemand anders tegen mij praat, de bromtoon verdwijnt zoals er gesproken wordt.

Ik hoor graag jullie ideeën hierover.

Lijder, 22-10-2017 22:43 #248
Heb zelf al sinds zomer 2000 last van een stoornis van de buis van Eustachius. Een gekmakend probleem is het. Alsof er water in je oor zit, maar het wil er maar niet uit gaan. Andere omschrijving die ik las die ik ook treffend vond is alsof er iemand een vinger in je oor stopt. Een erg vervelend gevoel dus, zeker als je weet dat je er waarschijnlijk je hele leven mee moet lopen. Het wordt bovendien significant versterkt als je hevige verkoudheid hebt. Ik heb 2 levens, een leven voor deze stoornis, en een leven er na. En ik wil graag het leven van ervoor weer terug.

Ben meerdere keren naar een KNO arts gegaan maar die wisten niet wat het probleem was. Uiteindelijk (2012 was het toen al) naar het LUMC geweest. Die hadden wel een idee wat het was, echter je hebt geen pijn, hoort nog perfect en gaat niet dood, en dan heeft de medische wetenschap weinig interesse in je. Ze wisten me nog te melden dat 5 a 10% vd Nederlandse bevolking last heeft van een vorm van disfunctioneren van de Buis van Eustachius. Dat lijkt mij genoeg om eens een oplossing te gaan vinden.

Ik zelf denk dat door trillingen aan te brengen op het bot achter het oor je misschien het probleem kan verhelpen maar ik weet niet of dat veilig is.

Erwin, 22-06-2017 20:39 #247
Vandaag eindelijk na zeker 10 jaar te horen gekregen dat ik een Tuba Aperta syndroom heb, dus de buis van Eustachius blijft constant open staan. Nu wil de arts mij opereren en de opening van de buis iets opvullen met een zelf oplossend middel die na een half jaar verdwenen is, mocht het zo zijn dat de klachten sterk afgenomen zijn of zelf verdwenen zijn dan gaan ze over tot een definitief middel die geïmplanteerd word. Ik ga deze uitdaging zeer zeker aan en kan 18 juli al geholpen worden. Zoals jullie misschien wel weten geeft een arts geen garantie, maar deze Duitse professor die de operatie ook uitvoert gaf mij de zekerheid dat het verschil positief merkbaar is met grote kans van slagen. Ik kan niet wachten!

Agnes, 12-06-2017 11:19 #246
Er zijn veel mensen met een smalle/vernauwde BVE met bijbehorende klachten. Nu las ik dat tuba aperta zou kunnen komen door gewichtsverlies. Zou andersom ook mogelijk zijn dat een vernauwde BVE iets meer open zou kunnen gaan door gewichtsverlies/afvallen?

Martine, 15-05-2017 19:30 #245
Ik hoop dat mij meer verteld kan worden over het volgende. Ik heb voor tien dagen geleden een middenoorontsteking gehad met tv perforatie. Middels medicatie is deze weer redelijk hersteld, zo concludeerde de kno arts. Het was best een heftige en ze verbaasde zich er dan ook over dat het trommelvlies alweer gesloten was en er geen vocht meer te vinden was erachter. Hartstikke fijn!

Ik zit alleen met iets waarvan ik heel bang ben dat het te maken heeft met een te open buis van eustachius. Telkens wanneer ik gaap dan hoor ik alles heel hol. Alsof er iets wagenwijd open gaat staan. Tevens hoor ik dan wanneer ik geluid maak met mijn keel (neuriën als 't ware) mijn stem best hard. Harder dan normaal. Zodra ik stop met gapen zakt het weer af al gaat dat soms niet direct maar duurt het een seconde of vijf. Ik ben dus bang voor tuba aperta. Verder hoor ik een harde klik wanneer ik slik, heb een druk op mijn oor en het bromt.

Kno arts zegt dat het een restverschijnsel is wat wel weer weggaat. Maar ik maak me zorgen hierom.

M. Jansen, 01-01-2017 17:57 #244
Bij mij heeft acupunctuur goed geholpen tegen oorsuizen. Het is pijnloos en helpt niet direct, maar na een week zijn de klachten duidelijk minder.

Peter, 06-10-2016 22:48 #243
Ik heb helaas een knarsend geluid overgehouden aan een ernstige oorontsteking aan mijn linkeroor. Het vreemde is dat ik het alléén hoor als ik met mijn hoofd horizontaal schud. Volgens de KNO-arts heeft het niets met mijn oor te maken, want die is volledig genezen. Vervolgens ben ik naar een kaakchirurg verwezen, maar die vond ook niets. Ik loop er inmiddels reeds een half jaar mee, en wat ik ook doe, het blijft er zitten. Iemand anders hier omschreef het geluid wat ik hoor perfect: Alsof je op sneeuw loopt.

Tim Wellens, 07-08-2016 20:51 #242
Wat ben ik blij dat ik deze groep gevonden heb, het troost toch te weten dat je niet de enige bent. Telkens als ik slik krakt mijn linkeroor en voelt het verstopt aan, en dan (soms, niet altijd) hoor ik mezelf zo luid dat ik er zelf van schrik (heel luid, hol en schel). Ben al eens bij oorspecialist geweest en die heeft me 3x nasurex voorgeschreven en als het dan niet betert moet ik een scan van mijn hoofd laten maken. Ik heb dit uitgesteld omdat ik al 5 maanden thuis ben vanwege operatie ad kruisbanden en ik mijn werkgever niet nog langer wil teleurstellen. Maar ik ben marktkramer dus dit oorprobleem is echt een ramp voor me, sta ik met de mensen te praten en dan klap ik verschrikt dicht omdat ik plots mezelf zeer luid hoor praten. Het rare is dat op dit forum sommige mensen zeggen dat neus dichtknijpen en dan snuiven helpt; maar bij mij is het omgekeerd: bij mij gaat het enkel weg als ik neus dichtknijp en hard door neus blaas. Het helpt echter maar even: zodra ik slik is die plop er weer, niet veel later gevolgd door het schelle 'mezelf horen'… Ik hoop echt dat dit te behandelen is?

Suzanne, 12-07-2016 17:32 #241
Hoi allemaal,

Ook ik heb last van slecht functionerende buis van Eustachius. Ik kende dit helemaal niet, maar na het artikel te hebben gelezen is het voor mij overduidelijk. Mijn oor voelt vol aan en ik hoor doorlopend een soort van 'gebonk'. Ook de huisarts constateert vocht achter het trommelvlies. Als kind al had ik altijd neus-, keel-, en oor- infecties en al zolang ik me kan herinneren altijd verkouden. Als puber heb ik vermoedelijk ook mijn neus gebroken na een ongelukkige duik in een zwembad, want mijn neustussenschot staat helemaal scheef.

Heb inmiddels na maanden van het kastje naar de muur te worden gestuurd een verwijzing naar de KNO arts. Ik heb om achter de oorzaak van mijn problemen te komen ook veel Amerikaanse sites gelezen, en daar las ik over de neusdouche. Hoewel je moet leren werken met de neusdouche en je zeker niet je neus moet snuiten na het gebruik, omdat je dan mogelijk water in je oor kunt krijgen, heeft het spoelen van mijn neusholte met water en een heel klein beetje appelazijn me wel wat geholpen. Het 'gebonk' in mijn oor is nu in ieder geval stil. Na het spoelen met de 'neusdouche' pas ik een Indiase techniek toe, die Pranayama heet. Hierbij haal je als het ware heel hard je neus op in het neusgat waar je oor verstopt zit, en blaas je krachtig uit via het neusgat waar de verstopping niet zit. Op die manier trek je het slijm als het ware uit je oor. Dit lijkt me te helpen.

Inmiddels is er ook een nieuwe behandeling mogelijk begreep ik voor mensen waar dit probleem hardnekkig is. In sommige ziekenhuizen in Nederland kan men met een katheter en een ballonnetje de buis van Eustachius 'oprekken' zodat het oor wat beter kan ontluchten. Deze kennis zal nog niet iedere KNO-arts hebben bereikt, dus wees een mondige patient. ;-) Ik wens dit probleem niemand toe, dus iedereen veel sterkte. Heb vele nachten wakker gelegen van het gebonk, maar ben hoopvol dat er nog steeds een oplossing is.

Janneke, 03-07-2016 01:37 #240
Hallo,

Ik heb op dit moment druk in het linkeroor, alsof je constant een oordopje er in hebt.
Het gehoor zelf is ook een stuk doffer.
En om de zoveel tijd krijg ik pijn tussen oor en keel en dan is er vlak onder mijn oorlel een klier die pijn doet en opgezet is.
Dit lijkt elk jaar wel een keer terug te komen.
Ben bij de kno arts geweest die kon niks vinden. Tot 3 keer aan toe.
Ook heb ik soms lichte suizen en hoor ik af en toe mijn hartslag en ademhaling door mijn oor gaan.
Ik begin een beetje radeloos te worden heb geen idee wat het kan zijn.
Misschien dat iemand hier zich herkend in de symptomen.

Misschien dat het met mijn hms/ eds te maken heeft.

Yan, 01-06-2016 15:17 #239
Hallo,

Ik heb al 3 maanden ooruizen. Overdag en 's avonds een pieptoon. 'S ochtends is deze pieptoon een stuk minder maar is er een tijdelijk geruis. Een uur na het opstaan wordt de pieptoon weer harder. Ik ben al bij de huisarts en kno arts geweest, geen gehoorschade of ingetrokken trommelvlies etc. Wel heb ik erg hoge spierspanning door stress in mijn hele lichaam. De pieptoon verergerd bij het aanspannen van mijn spieren zelfs als ik mijn ogen draai als ik ze gesloten heb of als ik mijn wenkbrauwen optrek.

Wat kan dit zijn, wat kan ik doen en gaat dit weer over naar een aantal maanden?

Marloes Jonkman, 08-03-2016 08:06 #238
Hallo, sinds twee maanden last van mijn oren. Begon met keelpijn, verkoudheid etc, daarna plopten mijn oren dicht. Neusspray (fluticason) van de huisarts gekregen. Oren gingen na een week open, daarna veel geplop en gekraak als ik slikte of gaapte. Dit is nu beter, maar sinds een week ineens een suis in mijn oren. In bed word ik hier heel naar van. Dokter zegt: verstopte buis van Eustachius, suizen kan overgaan maar hoeft niet :( tips en/herkenning, iemand?

Ria Wiardi, 19-02-2016 22:39 #237
Op 29 december ben ik van Turkije naar Nederland gevlogen terwijl ik verkouden was. Gevolg: zo doof als een kwartel bij aankomst in Nederland. Naar de kno en die vertelde mij vocht achter trommelvliezen. Trommelvliezen gaatjes geprikt en leeggezogen. Een week later ben ik teruggevlogen naar Turkije en toen is de ellende begonnen. Oorsuizen in beide oren. Twee weken geleden hier in Turkije naar de specialist geweest en die constateerde dat het gat in mijn linkeroor nog steeds niet gesloten is. Vandaar dat suizen! Maar ik heb suizen in beide oren! Ervaar ik dit maar zo, of heeft iemand een verklaring hiervoor?

Oona, 23-01-2016 19:51 #236
IK heb al enkele jaren last van een soort van dof gevoel in mijn linkeroor.

Meestal als ik 5 minuten aan het praten ben, dan 'plopt' mijn oor zegmaar dicht. Dan hoor ik langs links enkel mezelf en moet ik het maar doen met mijn rechteroor alleen. Dit is erg irritant, probeer daardoor zelfs zo weinig mogelijk te zeggen.

Weet iemand waar dit mee te maken kan hebben? :(

Marco, 17-01-2016 17:02 #235
Ik heb 10 jaar met druk/pijn op de trommelvliezen gelopen. Ik moest om de paar minuten klaren, ben bij 3 verschillende ziekenhuizen geweest, 4 verschillende artsen, waarvan er 3 duidelijk hun vak niet verstaan!
Leer er maar me leven, zei de ene, tussenneusschotje operatief laten verwijderen is het enigste wat misschien zou kunnen helpen, zei de tweede. De derde gaf neus spray en ga zo maar door, steeds van de kastje naar de muur.
Totdat ik bij een niet slapende arts in het radboud UMC kwam, die na een halve minuut van het gesprek al met de oplossing voor de pijn en druk kwam: BUISJES! Mensen, als je deze klachten herkent: Pijn, altijd willen klaren, gevoel alsof er ballontjes in je oren zitten, stekende pijnen, maar vooral druk erachter, twijfel dan niet en vraag buisjes aan, en hou voet bij stuk.
Deze chronische klacht heeft 10 jaar geduurd, en ik wou dat ik het eerder wist. Ik moet nu een keer in de 2 jaar buisjes laten plaatsten in het ziekenhuis, deze groeien er namelijk vanzelf weer uit, en that's it. Een pijnlijke ingreep, dat zeker, maar beter dan met de pijn dag in dag uit moeten leven. BUISJES!

Ik hoop dat ik je hiermee kan helpen, ik weet hoe het is om er mee te leven.

Vriendelijke groet,

Marco de Weijer

Nelson, 03-12-2015 11:53 #234
@Hans
Ik heb denk ik hetzelfde probleem als jij, ik klik/klaar mijn oren zonder mijn neus dicht te houden. Ik doe dit al bijna een jaar maar de last wordt steeds erger. Ik ben er zeg maar verslaafd aan geworden want als ik het bewust niet doe (om het te stoppen, wat niet lukt) dan is het onverdraagzaam en doe ik het alsnog. Ik basketbal veel (4x per week) en als ik me heel erg inspan en doorga krijg ik een raar gevoel en vertellen mijn hersens denk ik dat ik moet stoppen. Ik ben weleens gewoon doorgegaan en ben toen flauw gevallen. Het begon althans allemaal met mijn oren klaren doormiddel van uitblazen door mijn neus terwijl hem dicht te houden. Waarom ik dit vaak deed weet ik niet meer maar ik weet wel dat ik het nu kan door middel van het aanspannen. Ik hoef mijn mond niet eens meer open te doen. Ik kan mijn oren klikken zonder te blazen of iets. Ik heb er voortdurend last van. Gelukkig geen geluiden of suizen maar soms als ik schreeuw wel een raar gekraak ofzo wat ik niet alleen hoor maar ook voel.

J., 26-10-2015 12:48 #233
Ik heb sinds kort een soort elektriciteitsgevoel in mijn oren en hoofd. Alsof ik een wandelende elektriciteitsmast ben. Soms knetteren stemmen raar in m'n oren en mijn eigen stem soms ook. Net als dat ik soms schrik van bepaalde geluiden, die komen dan hard binnen. Ik heb er niet continu last van. Daarbij heb ik last van een pijnlijk, vol gevoel in m'n oren. Echter de huisarts zag niets bijzonders. Ik ben verkouden geweest en 3 weken geleden gestopt met antidepressiva. Kan dit er iets mee te maken hebben en kan het overgaan? Ik vind het zo vervelend en beangstigend!

Stessels Otto, 05-10-2015 16:06 #232
Heb last van oorsuizen aan de linkerkant en ook een krakend geluid in mijn oor (best vergelijkbaar met trappen in verse sneeuw). Kan iemand mij helpen of info geven aub?

Van den Bosch, 28-06-2015 19:38 #231
Ik heb al 7 jaar pijn. en hele erge. de artsen zeiden, er is niets aan te doen. na deze site weet ik ongeveer war er loos is. en nu weer naar de kno arts hopelijk met wat meer hulp.

Svdb, 25-03-2015 18:19 #230
Beste allen,
Bij oorklachten naar de huisarts en een verwijzing naar de kno.

Lees bij oorsuisklachten waar volgens de kno of huisarts niets aan te doen is het boek; eerste hulp bij oorsuizen en blijf weg van de eeuwige patiënten op forums!

Werner, 21-03-2015 13:35 #229
Beste mensen, lees nu al deze verhalen van mensen die hetzelfde probleem hebben met de Buis van Eustachius, maar lees daarna bijna geen berichten meer van hoe het nu gaat met jullie en of dat het goed gekomen is en genezen. Kan het echt zo een hele lange tijd duren voor dat het weer beter gaat? Ik weet hoe vervelend dit is een slecht werkende buis van Eustachius, heb er nu al bijna 3 maanden last van en heb ook last van een lichte suis in beide oren (vergelijkbaar wat het geluid van de ventilator van mijn laptop, maar heel erg zachtjes). Overdag heb ik bijna geen last van het oorsuizen. Maar 's-avonds voor het slapen gaan lijkt het vele malen erger, maar dat komt dan dat er bijna geen andere geluiden aanwezig zijn en dan valt het mij heel erg op. Sommige mensen zeiden tegen dan moet je oordopjes in doen, maar dan hoor is alleen nog maar het gesuis in beide oren, veel harder dan normaal. Ben de afgelopen 3 maanden al 4x bij mijn huisarts langs geweest, probleem is nog steeds dat mijn trommelvliezen naar binnen staan door de slecht werkende buis van Eustachius, de huisarts zegt dat het heel lang kan duren voor dat het oorsuizen over gaat. Heb al 3x een week neusspray gebruikt Xylometazoline. Ander probleem is dat ik ook hooikoorts heb, waardoor ik bijna continu een verstopte neus en het gevoel dat er water in mijn oren zat als ik mijn hoofd beweegt of te luide geluiden hoorde. Sinds ik de neusspray Xylometazoline heb gebruikt kan ik weer vrij ademen door mijn neus wat ik al een hele lange tijd niet had kunnen doen. Voor mijn hooikoorts gebruik ik Avamys, maar heb het idee dat de Xylometazoline veel beter werkt tegen een verstopte neus. In het begin was het oorsuizen wel 10x erger, maar sinds dat ik weer goed door mijn neus kan ademen is het 9x minder geworden, eerst had ik het ook heel erg overdag last van, nu gelukkig niet meer. Mijn vermoede zelf van het oorsuizen was gehoorschade door een bezoek aan een concert, want had van alles op het internet gevonden daar over, maar volgens de huisarts is het echt de buis van Eustachius. Heb zelf ook nog een hoortest laten doen bij beterhoren, de piepjestest. Met mijn gehoor is niets mis, hoor de zachtste piepjes, ben 36 jaar en de mevrouw van beterhoren zei dat ik een goed gehoor heb, wat normaal is, heb het gehoor van een 25 jarige vertelde ze. Heb wel oordopjes gekocht om mijn gehoor te beschermen tegen te luide muziek bij feesten en concerten, wel zo veilig om die te gebruiken. Ga niet meer zonder deze oordopjes op pad. Want in de meeste uitgaansgelegenheden staat de muziek veels te hard, zo hard dat je daar gehoorschade van kunt krijgen. Maar mijn gehoor is gelukkig 100% in orde. Hoop dat het niet al te lang gaat duren voordat het oorsuizen verdwenen is uit mijn beide oren. Wens de jullie allemaal veel sterkte en beterschap, want het is geen pretje om dit te hebben.

Theos, 13-11-2014 16:27 #228
Als je een lage (al dan niet pulserende) brom- of zoemtoon in je oor hebt, staar je dan niet te veel blind op de buis van E.
In dat geval kan er ook iets met een bloedvat in - of bij je oor zijn of een combinatie van vat en zenuw. Bij een brom/zoem moet de KNO-arts altijd een MRI laten maken.
Heb zelf al 15 maanden een zware brom in het linker oor. In de zomermaanden had ik er weinig last van, maar sinds begin oktober is het weer helemaal terug. Ik heb ook regelmatig pijnscheuten aan/in het oor en ook een pijnlijke plek in de hals onder de kin (misschien iets met een klier). Ik heb geen gehoorverlies. Als ik van buiten kom en gefietst heb - wat druk en geluid van wind op het oor geeft - is het altijd eerst even heftig om later weer af te zakken. Hetzelfde effect is er bij stofzuigen. Gelukkig kan ik er redelijk goed doorheen slapen. Als je goed slaapt dan kun je de last overdag beter dragen. Mijn ervaring is dat je tijdens het slapen beter geen maskeergeluid kan produceren, maar wel bijvoorbeeld een luid tikkende wekker plaats waar je eventueel je aandacht op kan richten. Verder kun je het beste op het oor gaan liggen op een stevig kussen. Ik probeer rustig te worden en een paar keer diep in en uit te ademen. Ter psychische ondersteuning heb ik een halve temazepam en een glas water bij me staan voor de gedachte dat ik het kan nemen als het nodig is.

Ik heb in het begin een MRI aangeboden gekregen, maar heb vanwege bezwaren er toen van afgezien. Nu ben ik zover dat ik het toch maar moet ondergaan. Het is nog de enige mogelijkheid om onderzoek te doen. Als er iets uit komt dan weten we meer en als er niets uit komt dan weten we ook meer.

Lisa, 11-11-2014 19:33 #227
Beste Ben, het bedankje in onderstaand bericht was aan jou gericht:-)
Heb jij een bromtoon in één oor, of heb je er ook last van in het andere oor?
Bij mij is na verloop van tijd in het andere oor ook een bromtoon ontstaan. Het geluid varieert soms in sterkte en toonhoogte, maar is in de loop van de tijd wel minder luid geworden. Omdat ik ook nog steeds het gevoel heb dat mijn oor niet helemaal open is, is een trommelvliesbuisje misschien nog een optie. Wel vraag ik mij dan af of de bromtoon ook zal verdwijnen na het plaatsen van het buisje. Ik heb nl. gelezen van iemand waarbij de bromtoon nog luider werd na het plaatsen van een trommelvliesbuisje.

Lisa, 11-11-2014 13:57 #226
Bedankt nog voor je reactie. Hoor je nog steeds een bromtoon? Bij mij is de bromtoon in de loop der tijd wel minder geworden, maar nog steeds niet weg. Julia, na allerlei vragen en antwoorden gelezen te hebben op deze site van mensen die hetzelfde hebben, lijkt het probleem (de bromtoon) te liggen in de holtes en de buis van eustachius. (Zoals vastzittend slijm in de holtes en/of buis van eustachius). Verdwijnt de bromtoon als je praat of neuriet, of als iemand anders praat? Of als er ergens een motor staat te draaien?
Ook heb ik heel vaak een ploppend geluid in beide oren, en dan vooral het oor wat licht verstopt is. Heb jij dat ook?

Van Reeth Julia, 08-11-2014 18:03 #225
Ik heb al enige tijd last met mijn gehoor, eerst begon het met af en toe dat ze dicht plofte,
vooral als we door een diepte of hoogte rijden met de wagen. Nu hoor ik bijna een constante gezoem of precies een motor op de achtergrond draaien. Kunt u mij vertellen wat het probleem is en zo ja wat ik er kan aan doen. Het beïnvloed vooral mijn slaap en sociaal contact met ander mensen ik heb de indruk dat ik soms maar een deel hoor
doordat het gezoem alles overheerst.

Marcel, 04-11-2014 07:42 #224
Hallo, ik krijg steeds een plof in de rechteroor of beter gezegd een bonk.Dis is niet in de maat van de hartslag maar de bonken staan echt opzichzelf.Het begon 3 weken geleden maar u kan ik er ook niet meer van slapen.Het enige wat helpt is een hand zo hard mogelijk vlak tegen de oor aan duwen dat het vacuüm zuigt, maar dit is zo vermoeiend dat hou je maar een paar minuten vol.Een maal de hand weggehaald begint onmiddelijk weer het "geplof" stapel en stapelgek word ik ervan, heeft dit ook met de oorbuis te maken?Gaarne hoor ik u mening, Mvg,

Marcel

Ben, 09-10-2014 21:19 #223
@Beste Lisa,

Ik heb na een hele simpele verkoudheid afgelopen weekend, ook een bromtoon in mijn linkeroor gekregen. Afgelopen dinsdag merkte ik de bromtoon op, mij doet het geluid erg lijken op een lampfitting die niet meer goed functioneert.
En ik kan me heel erg vinden in jouw verhaal. Bij mij is het als ik wakker ben s'ochtends bijna geheel ontbrekend en het komt rond 15:00 opzetten. Als ik praat of al heel klein beetje neurie is het al meteen verdwenen. Wil graag me verdere ervaringen uitwisselen. Bijvoorbeeld misschien een gekke vraag, maar ik denk dat het ermee te maken heeft dat ik in bed op me zij lig. Met me linkeroor op het kussen. En dat dat misschien een bijdrage heeft geleverd aan die bromtoon.

Lisa, 23-09-2014 17:06 #222
Drie maanden kreeg ik een middenoorontsteking aan mijn rechteroor. Als gevolg hiervan ben ik drie weken flink doof geweest met daarbij oorsuizen/harde piep. Twee weken na de oorontsteking kwam er een bromtoon bij.
De bromtoon is er nog steeds, wel een stuk minder hard (maar hard genoeg om hinderlijk te zijn) en verdwijnt als ik praat (of neurie), als iemand anders praat, of als er bijv. een auto langsrijdt. De bromtoon hoor ik ook regelmatig in mijn linkeroor.

De doofheid is grotendeels verdwenen, maar nog steeds heb ik het gevoel dat mijn oor niet helemaal open is. Geluid klinkt wat dof. Het suizen/ de piep is er ook nog steeds. Ik heb al heel veel geprobeerd: valsalva (lukt meestal niet), neusdouches, neussprays, allergietabletten enz. Maar tot nu tot heeft niets geholpen helaas. Inmiddels ben ik ook bij een kno arts geweest, maar de gehoortest wijst uit dat mijn gehoor normaal is. Zij geeft aan dat het een kwestie is van heel veel geduld, en dat het waarschijnlijk na verloop van tijd beter zal gaan, maar dat daar maanden overheen kunnen gaan.
Ik merk dat ik veel behoefte heb aan ervaringen van anderen die met hetzelfde probleem te maken hebben of te maken gehad hebben. Wie herkent zich in dit verhaal of een soortgelijk verhaal?

Nijn, 01-09-2014 18:01 #221
Sinds 3 dagen heb ik een hoge piep en gesuis in mijn linkeroor, dacht dat het wel weg zou gaan, maar helaas. Was eigenlijk random ontstaan (niet bij harde muziek gestaan).
Volgens de huisarts is mijn trommelvlies naar binnengetrokken, maar heb verder geen last van verkoudheid oid. Ik ga over een week 2 maanden op reis en ik ben bang dat ik problemen ga krijgen met vliegen als het voor die tijd niet over is. Nu eerst aan de neusspray. Wel is het zo dat ik de laatste tijd veel stress heb gehad en weinig geslapen heb. Heeft iemand hier ervaring mee? En ook tips voor verbetering?

Bertens, 09-08-2014 11:35 #220
Ik ben sinds vorige week zondag flink verkouden geweest. Ik had een uurtje geslapen in de auto met airco aan. Toen ik wakker werd was ik snik verkouden. Het is nu bijna een week geleden en ben de hele week goed ziek geweest. Vooral mijn neusverkoudheid. Ik blij maar snuiten. Maar vanaf vandaag elke keer als ik snuit heb ik een verschrikkelijke piep in mijn linker oor. Ik heb ook erg last van mijn oren. Soms hoor ik even niks meer alleen maar suis. Is dit normaal of gaat dit uit zichzelf weer weg. Moet mijn neus nog regelmatig snuiten dus heb er echt veel last van.

May, 07-08-2014 13:09 #219
Ik ben 33 jaar en 31 weken zwanger. Sinds een maand of 3 heb ik last van onderdruk in mijn linkeroor. Het komt en gaat. Soms snif ik even goed met mijn neus en slik daarna. Het gevoel wordt dan eerst even erger om na het slikken weer te verdwijnen. Op advies van de huisarts heb ik twee keer een week lang neusspray gebruikt, maar het helpt niet. Klopt het dat onderdruk gerelateerd kan zijn aan de zwangerschap ipv opgezette slijmvliezen? En wat kan ik hieraan (laten) doen? Als afwachten tot na de bevalling de enige optie is, is het ongemak beter te accepteren.

Hans, 25-07-2014 13:27 #218
"Ook is het mogelijk de spieren aan de ingang van de Buis van Eustachius willekeurig aan te spannen zodat de oren merkbaar worden 'geklikt""
Zo lang als ik kan herinneren, kan ik zelf deze spieren aanspannen om te "klaren" maar als ik deze spieren aanspan en tegelijk zorg voor een onderdruk in mijn neus, door de neus dicht te houden en in te ademen, krijg ik ook een onderdruk in mijn oren en gaan ze hol staan, ik hoor dan gelijk een stuk minder goed. Dit gebruik ik af en toe als ik in een ruimte ben met veel lawaai.
Is dit schadelijk? Ik ben tot nu toe nog maar 1 ander iemand tegen gekomen die dit ook 'kan'. Is dit later nog te leren?
Hoi,
Hans.

Gerrit de Koning, 03-07-2014 10:06 #217
Hierbij wil ik reageren op het artikel m.b.t. de tubadysfunctie en de stelling dat er geen behandelingen zijn die een goed resultaat bieden. Sinds ruim een jaar geleden is in Nederland een nieuwe behandeling ingezet tegen tubadysfunctie. Het gaat hier om tuba dilatatie, een behandeling door met een katheter de dysfunctionerende tuba te dilateren. Deze behandeling wordt op dit moment in 7 EU landen uitgevoerd en heeft een slagingspercentage van 70-75%. De laatste gegevens geven aan dat in de deelnemende landen meer dan 18.000 tuba's zijn behandeld bij meer dan 16.000 patiënten. Uiteraard is deze behandeling geen wondermiddel en zal de behandelend arts die met deze behandeling bekend is de patiënt kunnen vertellen of hij/zij baat zal hebben. De deelnemende ziekenhuizen in Nederland zijn: Slingeland ziekenhuis in Doetinchem. KNO-artsen P. van der Ven en M. Coenen zijn de specialisten op heet gebied van deze behandeling. Het tweede ziekenhuis is het Westfriesgasthuis in Hoorn, hier is KNO-arts M. van der Torn de specialist op dit gebied. Voor militairen kun je terecht bij het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. De KNO-artsen M. Aarts en S. de Ru zijn hier de specialisten. Met name op het gebied van functionele klachten (niet kunnen klaren bij duikers en piloten en stewardessen) is de score in het Militair Hospitaal 100%. Nogmaals: de specialist op het gebied van tubadilatatie zal eerst een intake gesprek met de patiënt hebben omdat een goede screening/diagnostiek bijdraagt aan de hoge succes score. Het aantal ziekenhuizen in Nederland groeit langzaam, maar door de positieve resultaten raken steeds meer KNO-artsen geïnteresseerd. Zoals het er nu uitziet zal een ziekenhuis in Tilburg ook binnenkort de stap zetten naar deze behandeling.

Bernard, 20-05-2014 14:27 #216
Beste infoteur,
Ik heb in oktober 2011 met sudden deafness in het ziekenhuis gelegen. Mijn gehoor kwam na enkele dagen weer geheel terug, alleen begonnen toen de oorklachten: Oorsuizen, oorpijn, gevoelig voor geluid, vol en drukkend gevoel, en later ook een lage bromtoon (zie bericht 19-12-2011). Achteraf kan ik meedelen dat na circa 8 maanden de klachten grotendeels verdwenen waren. Het oorsuizen is gebleven, maar na een half jaar trad een soort gewenning op waardoor het minder hinderlijk aanwezig was.

Nu heb ik tien dagen geleden een verjaardagsfeestje bezocht waar zeer luide live muziek werd gespeeld, en rond die tijd raakte ik ook snip verkouden, wat resulteerde in een bijholte ontsteking. Ongeveer 24 uur na het feestje kreeg ik weer last van mijn oren; meer oorsuizen, lage bromtoon, vol en drukkend gevoel, gevoelig voor geluiden (met name de hogere frequenties) en oorpijn. Ik ben gisteren bij de huisarts geweest de die zag dat beide trommelvliezen een beetje naar binnen stonden, volgens haar komen mijn problemen door de Buis van Eustachius die door mijn verkoudheid niet goed werkt.

Ik weet niet of mijn klachten nu zijn veroorzaakt door de harde muziek (na circa 30 min heb ik mijn oordoppen in gedaan) of door de verkoudheid, of door een combinatie van beide. Aan de ene kant ben ik bang dat de klachten niet meer overgaan, aan de andere kant probeer ik kracht te putten uit het feit dat het de vorige keer ook na ruim een half jaar weer beter ging.

Mijn vraag is kunnen problemen aan de Buis van Eustachius deze klachten allemaal veroorzaken, en dan met name ook de overgevoeligheid voor geluid? Ik hoor graag van u.

Mirjam, 06-05-2014 10:23 #215
Hallo Jetske,
Mocht je dit lezen; als één van de weinigen schrijf jij over een voor jou positieve behandeling:
schoonmaken van de sinusholtes met neusreflextherapie: is dat iets wat je zelf kunt, waar doe je dat?
En: behandeld met hoog gepotentieerde klassieke homeopatische middelen; welke?
Kun je hier wat meer over vertellen?
Ik heb alle genoemde klachten nu 15 jaar! Van antibiotica, huisartsen, KNO specialisten, sprays etc. etc. heb ik geen positief resultaat mogen ervaren. Ik heb zelfs een hoortoestel, maar vorige maand hoorde ik van een bekend KNO arts in de VU dat dat geen resutlaat meer heeft voor mijn rechteroor. Spraak kan ik rechts niet meer horen. Wat mij nog het meeste stoort aan alle klachten is de hoofdpijn. De druk en het geluid in m'n hoofd. Er zijn dagen dat ik echt geen geluid kan horen. Geen radio of televisie etc. En heel raar: als ik 's middags heb geslapen (nodig vanwege mijn MS) is mijn hoofd nog erger. Ook wanneer ik me fysiek inspan of een drukke dag heb gehad.

Ik wens iedereen veel sterkte met de oor-problemen en de gevolgen. Na 15 jaar weet ik helaas nog steeds de oplossing niet.
Groet, Mirjam

Patrick, 04-05-2014 11:40 #214
Beste, heb vorig jaar oordoppen aan laten meten, waarna ik een dag of 3 last heb gehad en pijn bij geeuwen in mijn linker oor, het klikt en doet pijn. Daarna is dat gelukkig verdwenen. Gister voor de zoveelste keer motor gereden met van die oprol oordoppen, en het pijnlijke effect is opeens weer terug, iemand een idee, lijkt naar mijn idee iets met drukverschil, die opmeet"pudding" dicht af net zoals de oprol oordop. Maar treed niet vaak op!

Marte, 21-04-2014 18:33 #213
Volgens de huisarts heb ik ingetrokken trommelvliezen, dat houdt dus in, constant gesuis in de oren en een zeer slecht gehoor, overmorgen ga ik met het vliegtuig op vakantie. Is het voldoende om voor het opstijgen een neusspray te gebruiken of zijn er andere tips om niet teveel last van de druk te krijgen?

Vincent, 20-03-2014 19:21 #212
Begin februari kreeg ik na 3 jaar klachtenvrij te zijn geweest weer last van tinnitus.

Kort hierop ging mijn oor dicht zitten. Dit gebeurde niet plotseling; daar gingen een paar dagen overheen. In de tussentijd moest ik 'ploppen' om mijn linkeroor open te houden. Uiteindelijk ging mijn oor helemaal dicht zitten. De tinnitus nam toen toe. Vlak daarna openbaarde zich een behoorlijke verkoudheid. Mijn holtes zaten waren behoorlijk verstopt. Ook nu heb ik nog last van slijmvorming als ik snuit met mijn linker neusgat. Daarbij hou ik de rechter neusvleugel dicht. Twee weken geleden heb ik door te klaren mijn linkeroor weer open gekregen. Er 'rochelde' letterlijk wat op dat moment. Sindsdien is de tinnitus duidelijker hoorbaar; een soort 'tv-ruis'. Deze ervoer ik ook toen mijn oor dicht zat, maar weliswaar 'gedempt'.

Vorige week bezocht ik de KNO-arts. Deze constateerde afscheiding en daarmee eczeem in mijn gehoorgang en geïrriteerde neusslijmvliezen (en volgens hem hoogstwaarschijnlijk geïrriteerde slijmvliezen in/van de Buis van Eustachius). Hij scheef mij een antibioticum (Azitromycine 500 MG p.d. gedurende 5 dagen) en zure oordruppels voor. Hij heeft er vertrouwen in dat de tinnitus weer af zal vlakken als de verkoudheid over is. Deze kan volgens hem echter nog een aantal weken na-ebben. De druk in het middenoor was trouwens gelijk aan die in het buitenoor zo bleek uit een meting.

Ik begin mij echter ondertussen wel zorgen te maken. Ik ben sinds kort ook overgevoelig voor bepaalde geluiden in mijn linkeroor. Daarnaast hoor ik soms 'vonkjes' in dat zelfde oor. 

Ik hoor graag uw ervaring(en). Ik zit al sinds 14 febr. ziek thuis. Kom de deur niet meer uit en focus mij alleen maar op de tinnitus in de wetenschap dat ik deze hel weer meemaak. Hierdoor ben ik ontzettend emotioneel. Ik hoop zo dat de KNO-arts gelijk heeft en dat dit weer overtrekt en allez aan die verkoudheid is te wijten. De tinnitus kwam immers ook pas opzetten vlak voordat mijn linkeroor dicht klapte en die verkoudheid aan het licht kwam. Ondanks een stressvolle baan en stressgevoelige persoonlijkheid ben ik met behulp van 225 MG Efexor en 200 MG Seroquel daags 3 jaar klachtenvrij geweest na een zware burnout in 2009. Hiervoor ben ik opgenomen geweest en met een angststoornis gediagnostiseerd. Daarnaast overleed mijn moeder vorig september te vroeg aan kanker. Hier heb ik nog steeds veel moeite mee.

Ik hoor graag uw reactie.

Hartelijke groet,

Vincent

Annelis, 14-02-2014 06:22 #211
Ik heb sinds een paar nachten last van een soort gonzend gekraak in mijn linkeroor, deze nacht zo veel hinder van ondervonden dat ik niet kan slapen! Ik dacht dat mijn oor gewoon dicht zat, dus heb ik mijn neus dicht gehouden en geblazen maar dat maakte het alleen maar erger :-s. Ik vertrek binnen enkele dagen met het vliegtuig en heb wel schrik dat dit alleen maar erger wordt, wat moet ik nu doen?

Tania, 29-12-2013 23:25 #210
Mijn zoontje van 8 is sinds een half jaar buisjesvrij. Heeft ondertussen in september oorontsteking gehad en antibiotica genomen. Maar sinds enkele weken kan hij ineens van die pijnscheuten krijgen, krakende oren, ploffen, en (zoals hij het beschrijft) alsof er een reus op een dik pak sneeuw loopt. Net naar NKO arts geweest, alweer niets van slijmen of vocht achter de oren te zien. Gehoortest en meting van die druk volgens NKO arts normaal. Overgevoeligheid van de buis van eustachius, zei de NKO arts. Remedie: geen, enkel pijnstillers nemen.Wat wel heel erg is voor een kind van deze leeftijd, om zo'n serieuze pijn te hebben. Als ik hier ao vanalles lees, dat het kan zijn doordat de buis van eustachius 'niet goed ligt', vroeg ik me af of we er goed aan zouden doen om hem te laten behandelen door een osteopaat?… Heeft er hier iemand ervaring mee, of dat bij deze klachten zou helpen? Bedankt

Johan, 04-12-2013 22:53 #209
In Antwerpen in het Universitair Ziekenhuis ben ik geopereerd aan een cholosteatoom (ontsteking) in het middenoor. De oorzaak van de ontstekingen kwam doordat de buis van Eustachius helemaal dicht zat. Met een hele nieuwe techniek hebben ze deze buis open gemaakt. Via de neus is een ballonnetje in de buis van Eustachius gebracht en dit werd 2 minuten onder hoge druk (10 bar) opgeblazen waardoor de buis voorgoed open blijft staan. Het UZA is het eerste ziekenhuis die deze techniek toepast. In Duitsland wordt dat meer langer gedaan. Met hele goede resultaten!

Verholpen, 30-11-2013 14:54 #208
Hallo allemaal,

Ik heb heb een aantal maanden geleden het zelfde probleem gehad, zomaar uit het niets zat me hele linker oor dicht.
het was net of zat er een vinger in me oor. en voelde zelf ook dat er vocht achter zat. het leek net dat als ik mijn hoofd draaide dat mijn oor als een soort van lege fles werd dichtknepen, ik ben toen naar de huisarts geweest.
en had inmiddels al opgezocht dat het de buis van eustachius was. dus werd eerst mijn oor uitgespoten bij de huisarts, wat achteraf niet bleek te helpen.
een week a 2 week later ben ik terug gegaan, toen werd Otrivin mij aangeraden een neus spray die ook geen effect gaf je mag het trouwens ook maar 1 week gebruiken. nou naar die week het gebruikt te hebben, en nog eens een week afgewacht te hebben werd ik het zat.
Ben toen weer naar de huisarts gegaan, en eindelijk verwees die me door. had inmiddels al aangegeven dat er gwn een gaatje in me trammelvlies geprikt moet worden zodat t vocht weg kon lopen, en me huisarts stemde er eindelijk in mee.
Nou bij de Kno arts aangekomen op afspraak kon gelijk na het controleren van mijn oor een gaatje geprikt worden. t vocht liep weg en nu heb ik er geen last meer van.

Wat blijkt nu ik heb een rekening gekregen van dat consult en die bleek 895 euro te bedragen, waarvan ik de gehele eigenrisco bijdrage van 350 euro moet betalen. ik vind dit een vrij hoog bedrag voor alleen dat geen wat er gedaan is bij de kno. weten jullie hier meer van? dat het idd zo duur is?

Corkoo, 20-11-2013 23:22 #207
Ik lees in dit forum zoveel problemen met de Buis van Eustachius en dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Onderstaand plaats ik een artikel van 2 doktoren van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar een (blijvende) oplossing wordt geboden voor veel van deze problemen, namelijk het plaatsen van een ballonkatheter in de BvE.
Deze operatie wordt ook veelvuldig uitgevoerd in Duitse Ziekenhuizen en recentelijk in het Slingeland ziekenhuis te Deventer. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen schijnt met de voorbereiding bezig te zijn.
De vraag waar ik nog mee zit, welke ziektekostenverzekering vergoed deze operatie. Daarmee wordt ik van het kastje naar de muur gestuurd. Wie kan mij hier antwoord op geven. Graag uw reacties.

Zie hier de beschrijving.
Home • Nieuws • Geen trommelvliesbuisjes meer voor volwassenen
Geen trommelvliesbuisjes meer voor volwassenen
20 dec 2012
Het UZA past als eerste Belgische ziekenhuis een nieuwe techniek toe om mensen met een slecht werkende buis van Eustachius te helpen. 'Onder narcose brengen we via de neus een katheter in met een soort ballon eromheen', legt dokter Paul Van de Heyning, diensthoofd neus-, keel- en oorziekten uit. 'Als het ballonnetje op de juiste plaats zit, blazen we het op.'
De ballon rekt de buis van Eustachius open en veroorzaakt onder het slijmvlies littekenvorming. Als dat weefsel geneest, ontzwelt de buis, waardoor ze weer goed kan werken. 'De buis van Eustachius verbindt het middenoor met het achterste deel van de neus. De buis zorgt ervoor dat de druk in de oren gelijk is aan de druk van de buitenlucht', legt Van de Heyning uit. De meeste mensen ervaren enkel een drukverschil in het vliegtuig of bij het duiken. Iemand met een slecht werkende buis heeft daar voortdurend last van. 'Een directe behandeling was er tot nu toe niet. Om de werking van de buis deels te vervangen, plaatsten we trommelvliesbuisjes, maar die hadden nadelen.' De methode met het ballonnetje is bedacht in Duitsland, waar al 4.000 patiënten werden behandeld. 'Men kijkt of de ingreep ook bij kinderen kan, maar voorlopig is het enkel veilig bij volwassenen.'
Bron: Het Nieuwsblad, 20-12-2012

G, Griep, 15-11-2013 09:26 #206
Ik loop al ruim een jaar met dichte oren ik heb al diversen soorten neussprays gehad maar helpt allemaal niet. ben ook bij een k.n.o. arts geweest kon ook niets vinden de huisarts kan niets meer voor mij doen ik ben nu ten einde raad. Ik word er helemaal gek van. Wie kan mij helpen?

Gerda, 14-11-2013 03:12 #205
Eerst had ik een oorontsteking. behandeld, nu twee weken later nog steeds oorpijn, druk in het oor nat vol gevoel De HA zegt dat het trommelvlies alleen nog wat dof is en dat trekt wel bij! De pijn is er steeds en bij vlagen echt erg. Kan ik hier echt niets mee?

Jetske, 11-11-2013 21:08 #204
Ik heb recent weken last gehad van een nagenoeg doof linkeroor wat door de huisarts te wijten was aan een aandoening van de buis van Eustachius. Daarnaast had ik last van aanvallen van ernstige duizeligheid waarbij ik moest gaan liggen. Tevens trad een geluid van een fluitketel op en daarna een meer of minder harde hoge fluittoon.
Dit is een aandoening waar en mens het liefst zo snel mogelijk van verlost wil zijn.
Omdat ik circa 25 jaar geleden natuurgeneeskunde en klassieke homeopathie gestudeerd heb, heb ik
deze nare aandoening, na het schoonmaken van de sinusholtes met neusreflextherapie, behandeld met hoog gepotentieerde klassieke homeopathische middelen wat tot mijn grote opluchting goed aansloeg.
Na circa 1,5 week tot 14 dagen ben ik nu weer nagenoeg klachtenvrij.
Als het in meer of mindere mate terugkeert, grijp ik opnieuw naar deze middelen.
Wel is vanuit de traditionele chinese geneeskunde bekend dat dit soort klachten samenhangen met het functioneren van het lever/galsysteem. Dus enige tijd zonder koffie en alcohol komt het genezingsproces zeker ten goede.
Secundaire behandeling van het lever/galsysteem met kruidentherapie is zeker aan te raden.
Opvallend is dat de homeopatische middelen die gerelateerd zijn aan verstoringen van de buis van eustachius ook doorgaans een sterke relatie met het lever/gal systeem hebben.

Yjam, 05-11-2013 11:13 #203
Al mijn hele leven (ik ben 65) tob ik met mijn oren. Als kind veel oorontstekingen, waarbij in enkele gevallen het trommelvlies moest worden doorgeprikt en later de druk in de buis van Eustachius moest worden hersteld door lucht via de neus in te blazen, waardoor het trommelvlies weer strak kwam te staan. Uiteindelijk is mijn trommelvlies een keer kapot gegaan toen ik in het water dook (ik was toen 9) en daarna is het nooit meer dicht gegaan.
De laatste acht jaar heb ik mij als oma ingezet voor de kleinkinderen, die natuurlijk bacillen meenamen. Gevolg: verkoudheid of griep en daardoor opnieuw problemen met mijn Buis van Eu. Zo doof als wat was ik soms weken, maanden. Een goed bekendstaand KNO-arts deed onderzoek zonder enig betermakend resultaat. Ik moest er maar mee leren leven.
Nu pas ik geregeld neuraaltherapie toe. Er wordt (onschuldig) verdovingsstof ingespoten in mijn keel, met de bedoeling mijn Buis te resetten. Tot vorig jaar toe is het steeds weer helemaal goed gekomen en kon ik weer normaal horen. Nu heb ik drie sessies gehad en er komt weer beweging in het lijm in mijn oor. Ik hoop maar dat het ook deze keer gaat lukken.

Richard Aarts, 30-09-2013 14:12 #202
Ik heb een vraag.
Toen ik afgelopen april terug kwam uit de USA. Kreeg ik de week erop last van druk op mijn oren, zonder pijn overigens. In eerste instantie dachten ze aan oorsmeer, er zat ik veel oorsmeer, die is verwijderd, maar de druk bleef. Toen diverse neussprays gebruikt, en ook celestone tabletjes. Geen verbetering. Ook hoor ik gekraak tijdens slikken, en sommig geluid (zoals bestek enzo) geeft een raar gevoel in mijn oor (geen pijn). Nu ben ik afgelopen september weer gaan vliegen naar de USA. Mijn huisarts vertelde me dat ik wellicht last kon krijgen met vliegen en raadde me een andere neusspray aan, in combinatie met goed kauwen (kauwgom). Totaal geen last gehad. Ik had ook het gevoel dat dit die neuspray ook geen effect had. Dus op de terugweg helemaal niks gebruikt, geen neuspray niks, en ook totaal geen last gehad.
Met opstijgen merk ik wel dat mijn oren "ploppen" en met dalen dat ik moet helpen met klaren. Nu weer in Nederland dezelfde druk op mijn oren. Ik heb het gevoel als het slecht weer is, regen e.d. dat ik er meer last van heb. De druk is ook niet altijd even heftig aanwezig, soms meer, soms minder. Met eten is het ook minder. Soms als ik heel veel kauwgom in mijn mond heb, dan hoor ik wel eens een "plop"
Ik heb ook bij de huisarts een gehoortest gedaan, daaruit bleek ook dat ik verstopte of gedeeltelijk verstopte buis van euchastachius heb. Naar mijn idee hoor ik prima, en het "gekke" is dat ik dus geen pijn heb. De huisarts zei ook dat het best een tijd kan duren. Wellicht ga ik snel terug naar de huisarts, eerst effe mijn jetlag onder controle krijgen.

Gerrit de Koning, 26-09-2013 22:03 #201
In een aantal Europese landen wordt tubadysfunctie behandeld mbv een katheter. Deze katheter wordt in de disfunctionerende tuba gebracht en 2 minuten lang wordt de tuba opgerekt tot 3.28mm. De resultaten zijn bijzonder goed te noemen, namelijk een slagingspercentage van bijna 80% na behandeling van meer dan 8000 tuba's. Hoewel er een tijd weerstand is geweest in Nederland om de tuba op te rekken, is er toch een ziekenhuis met deze behandeling begonnen, ook hier worden goede resultaten geboekt.

Thomas, 05-09-2013 09:28 #200
Hallo,
Ik ben Thomas ben een jongen van 16 jaar en heb sinds gister opeens iets heel erg raars. Het begon gister toen ik in de natuurkunde les zat. Ik wou iets door de klas heen schreeuwen en toen ik dat schreeuwde voelde ik zo een korte luchtdruksverhoging in mijn linker oor. Maar dat gevoel bleef maar voor 2 seconde en toen ging het weer weg. Toen schreeuwde ik weer en had ik weer precies hetzelfde. Ik kan alleen nog maar zacht praten want als ik wat te hard praat krijg ik weer dat drukkende rot gevoel. Ik ben niet verkouden of iets anders maar dit vind ik echt iets heel erg raars. Zou u misschien kunnen weten wat dit rare symptoom zou kunnen zijn? Alvast bedankt! Thomas

Richard, 29-07-2013 14:18 #199
Hallo,
Ik ben twee weken geleden verkouden geweest en sindsdien meerdere neussprays gekregen. Nu heb ik al mijn hele leven lastigval mijn oren en heb dus ook altijd last dat mijn oren te open staan en waar iedereen moet klaren om ze open te krijgen moet ik juist mijn neus dichtknijpen en ophalen op hem weer terug te krijgen. Dit lukt altijd, ook tijdens de verkoudheid alleen sinds twee dagen wil mijn rechteroor niet meer terug. Ik word er echt helemaal gek van en raak er soms van in paniek omdat het gelijk dan ondraaglijk is. Jammer alleen dat de huisartsen me niet begrijpen en er nog nooit van hebben gehoord. Is er iemand die dit herkend? Ik zou me gee raad weten als dit nooit meer goed komt. HELP!

Esther, 08-07-2013 09:17 #198
Bij mij begon alles in juni 2012 druk in me hoofd wazig zien en draaierig gevoel, op naar de huisarts die zag dat mijn trommelvliezen bol stonden dus een neusspray gekregen en na 10 dagen moest ik terugkomen. Na 10 dagen geen verschil dus weer terug antibiotica kuur gekregen wat ook niet hielp dus maar weer een neusspray. Weer na 10 dagen op naar de huisarts die me doorstuurde naar de KNO arts. De KNO arts zag trouwens dat mijn oren en keurig uitzagen en absoluut geen bolle trommelvliezen had ook had ik geen vocht erachter zitten dus had ze aan 1 kant me trommelvlies doorgeprikt om te kijken of het hielp zodat er buisjes geplaatst konden worden, en ik heb ook alle gehoortesten gehad welke allemaal keurig waren. Nadat me trommelvlies was doorgeprikt werd het alleen maar erger dus uiteindelijke conclusie buis van Eustachius werkt niet naar behoren dus leer er maar mee leven. Gelukkig heb ik geen gebrom of rare geluiden die ik hoor ik heb alleen als ik slik dat ik het hoor kraken en op dagen dat er veel veel wind staat doen me oren erg pijn welke naar mijn hoofd, nek en kaken trekt en ik voel dat ik een bepaalde druk in me hoofd heb waardoor ik duizelig word.

Ik hoop echt dat hier iets aan gedaan ooit kan worden want een oplossing hiervoor blijkt er nog niet te zijn. Er wordt gezegd dat het ook weer ineens weg kan zijn maarja wanneer.

Karel, 17-03-2013 11:26 #197
Op een dood normale vrijdag ochtend werd ik wakker, het eerste wat me opviel is dat ik bijna niks hoorde aan mijn linker oor en werd ook wakker door de pijn. Nu ben ik 3 weken later en voel een lichte druk in mijn linker oor, geen pijn meer. Af en toe een heel klein beetje maar niet zo zeer dat ik er echt last van heb. Ik hoor wel weer heel goed met m'n linker oor, misschien ietsjes minder dan mijn rechter oor maar dit verschil is minimaal. 3 dagen na dat ik wakker werk doof aan één oor ben ik naar m'n huisarts geweest en die zei dat ik een middenoorontsteking had. 3 weken later, en nog heb ik last van een monotone piep in mijn linker oor die heel vervelend is bij het slapen en wakker worden. Overdag als ik er op let hoor ik hem ook nog. Heb al voor 2 weken oordruppels gebruikt die mijn huisarts heeft uitgeschreven voor mij, nu ben ik bezig met een neusspray die vrij weinig helpt. Kan iemand mij helpen? Gaat de piep nog wel weg?

Marco, 13-03-2013 11:26 #196
Ik heb al jaren last van meerdere klachten aan de oren/keel/neus etc. Altijd is dit afgedaan met een verkoudheid. etc etc. Spray met zoutoplossingen, en wat agressievere soorten die gewoon branden in je neus. Maar het hielp eigenlijk allemaal niets. Ik heb het idee dat het bij mij begonnen is, paar jaar geleden, toen ik regelmatig ging zwemmen. Ik kreeg toen het gevoel dat er vocht in mijn oor bleef zitten. Vanaf toen is er geleidelijk steeds meer bijgekomen. de 'nasal drip' heb ik al zolang ik me kan herinneren, ik moet altijd iets uit mijn keel schrapen. Artsen hebben hier nooit iets kunnen vinden aan de keel. Er kwam klikken en kraken in mijn oren bij, wat heel vervelend kan zijn. Weer een neusspray natuurlijk. wel geconstateerd dat er wat vocht achter het trommelvlies zat. Helaas bleef het niet hierbij, ik heb ook een heerlijke piep in mijn oren, en (op dit moment) voornamelijk links, althans, die is het luidruchtigste aanwezig. Het is iets waar ik stapelmesjogge van wordt. Door deze klachten wel naar een KNO arts gestuurd. Deze heeft gehoorstest gedaan, waar ik prima uit kwam. Verder niets bijzonders te zien hoor. Hup. weer naar huis. Leer er maar mee leven werd er geroepen. Na een lange periode, toch weer naar de huisarts, hoofd lijkt vol te zitten (nieuwe symptomen) constante druk achter ogen/neus. Draaierig… erger dan normaal. Maarja, gezien ik een angst en paniek stoornis heb, wordt dat al snel daarop geschoven. Toch weer naar een KNO arts. Deze heeft geprobeerd met slangetjes door mijn neus naar de keel te gaan. had daar de baby slangetjes voor nodig, en nog was het erg krap en pijnlijk. weer gehoorstest. beetje gluren met dingen in je oor. en dat was het weer. er was niets bijzonders. Nu afgelopen week weer bij de huisarts, omdat ik knettergek wordt van de druk in mijn hoofd, het horen van je hartslag constant. net alsof je gaapt zeg maar. en die alsmaar aanwezige pieptoon. Blijkt dat mevrouw de KNO arts in een brief naar de huisarts WEL wat gevonden had. Prettig dat ze dat ook niet even tegen mij verteld.
Ze had Tuba Dysfunctie geconstateerd. En nu?… het enige wat ik nu heb is een neusspray met een ontstekingsremmer. gaat dit ooit nog over/weg?

Ikke, 12-03-2013 18:51 #195
Hallo,
Ik heb sinds een paar maanden tinitus door gehoorschade aan mijn rechteroor. Mijn linkderoor heeft geen gehoorschade. Ik hoor wel de ruis in beide oren. Ook heb ik een 'ploffend' geluid in beide oren, komt dit ook door tinitus?

Alvast bedankt,

Lidia Janssen, 05-02-2013 16:53 #194
Bij mij begonnen de klachten nadat ik in april gedoucht had op een camping die vrij stil was had mijn haren gewassen. Begon vrijwel direct met klachten rare oren of het dicht zat. Effin stomen zout water spoelen niks hielp naar de huisarts ingetrokken trommelvliezen oke sprey gekregen lekker op vacantie in de zon advies 3 maanden niks geholpen weer huisarts weer sprayen eindelijk naar KNO gestuurd ook sprayen weer 3 maanden weer terug wat onderzoek gedaan vervolgens naar audio gestuurd wacht nu op uitslag denken daar aan Tinnitus word ook knetter van gebrom soms zo hard lijkt wel machine kamer slapen doe ik niet best elke uur zie ik de klok ga er ook vroeg uit 5 a 6 uur s, morgens

Ad, 05-02-2013 13:06 #193
Twee weken geleden begon het met een constant licht gebrom in beide oren. Ook klinken sommige stemmen klinken met een lichte echo/vervormd. Ook hoor ik sindsdien geen lage tonen (bassen ) meer. Ik ben recent wel wat verkouden geweest, maar niet erg. Met beide oren hoor ik minder, met de linker het minst. Ik heb al gestoomd en neusspray geprobeerd, niets helpt. De doktersassistente zei dat er geen oorsmeer in de weg zit. Begin mij na alle beschrijvingen wat ongerust te maken. Ik ben een muziekliefhebber en mis nu echt de lage tonen. Wanneer naar de huisarts gaan?

Albert van Rosmalen, 30-01-2013 23:57 #192
Heb al 2 maanden een verstopte bva, heb een neusspray gebruikt waar een hete stof in zat, na 2 dagen al verbetering. nu dacht ik al dat hete spul helpt, ga ik eens mijn neusholtes met heet spul spoelen. Spoel nu 3 dagen met lauw water met een mespunt wasabi erin. Het werkt geweldig, kan nu mijn oren al klaren en hoor stukken beter! Ga dit nog even volhouden en wacht af of het blijvend is.
Grt Albert
Ps. voor neusholte spoelen ff google,
ik gebruik een plastic planten gieter.

Pino, 12-01-2013 21:42 #191
Hallo,

ik had 3 weken geleden een ooronsteking waarvoor ik een antibiotica kuur kreeg. de ontsteking minderde wel maar er bleef veel vocht en slijm achter het trommelvlies zitten omdat de BvE niet goed werkt. daarom is er een buisje geplaatst en kreeg ik oordruppels. het probleem is alleen dat de oordruppels het slijm juist uitdrogen en ik dus nog steeds heel slecht hoor. ik heb dus eigenlijk druppels nodig die het slijm week maken zodat het eruit kan. welke druppels kan ik het beste vragen? iemand ervaring?

Thijs, 11-01-2013 03:32 #190
Ik lag gister in mijn bed, op dat moment kreeg ik de tik dat ik mn oren open moest maken, dat deed ik heel vaak, toen leek er opeens iets te onploffen in mijn linkeroor, het begon waanzinnig veel pijn te doen, zoveel dat ik niet kon slapen, daarna bleef mij linker oor maar openstaan want als ik het weer probeer om mijn oren open te maken hoor ik alleen mijn rechteroor, af en toe lijkt het wel te kunnen met mijn linker oor, maar over het algemeen blijft hij wijd open staan, heb ik dan die tuba perta in mijn linker oor? Of is dat gewoon een tijdje?

Met vriendelijke groet,

Thijs

E., 10-01-2013 12:26 #189
Ff een update.
Sinds een paar daagjes zijn mijn oren een beetje open gegaan maar soms klappen ze nog volledig dicht. Als ze volledig dicht zijn dan is het gekraak in mijn oren minder maar heb ik wel een beetje probleempjes met slikken. Als ze gedeeltelijk open zijn geen last van slikken maar mijn oren kraken wel. gisteren een gehoortest gehad en ik hoorde boven het gemiddelde. Heb er nu totaal iets meer dan een half jaar last van mijn oren. Mijn vraag aan jullie is… Nu mijn oren een beetje open gaan en gehoortest goed is gaat het vanzelf genezen en hoelang moet ik daar vooruit trekken… gaat het gekraak ook over of moet je daarmee leren leven?

Stefanie, 10-01-2013 11:33 #188
Als ik gaap dan knappen mijn oren open, en dan hoor ik alles 2x zo hard. Ook heb ik als ik dat doe dat ik mezelf kan horen ademen in mijn hoofd. Ik moet hiervoor me neus dicht houden en opsnuiven of een geplop te horen zodat ik alles weer normaal hoor. Ook hoor ik de hele tijd gekraak. Kan ik een Openstaande Buis van Eustachius / Tuba Aperta hebben? Deze problemen heb ik al zolang als dat ik me kan herinneren. Ik heb er altijd al mee geleefd en er niet veel problemen mee ondervonden. Het irriteert me alleen, maar als het muisstil is een een ruimte begin ik een schelle hard piep te horen? Enig idee wat het is? Ik hoor het graag zo snel mogelijk.

Groetjes Stefanie

Jurre, 06-01-2013 14:53 #187
Hallo,

Ook ik heb nu alweer 2 maanden problemen met mijn oren.
Na de voetbaltraining had ik opeens een piepje in mijn rechteroor, ik ging na 5 dagen na de dokter en die constateerde luchtbelletjes in mijn oor en vocht achter het trommelvlies. Tevens constateerde hij in mijn linkeroor een teruggetrokken trommelvlies. Ik heb ook last van krakende oren als ik slik en ook als ik op mijn oor druk lijkt het of er vocht in zit. Als ik mijn kaak aanspan hoor ik een veel hardere piep dan als ik dat niet doe, weet u waar dit mee te maken heeft?

Nu na 2 maanden heeft er nog geen verbetering opgetreden, ik moet 14 januari naar de KNO-arts die dan moet constateren of er wel degelijk vocht achter mijn oren zit, denkt u dat hier iets aan te doen is?

Groetjes Jurre

Emma, 05-01-2013 14:54 #186
Beste Astrid,
Ik heb even resultaten afgewacht van diverse behandelingen alvorens je weer te schrijven, maar tot mijn grote ontsteltenis is het probleem met mijn rechteroor nog steeds niet voorbij. Het duurt nu al 13 maanden. Huisartsbezoeken, neussprays, 2 KNO artsen over een periode van 9 maanden, nog meer neussprays), een elektroacupucunturist en een manueel therapeut (die in december een scheefstaande ruggewervel heeft rechtgedrukt), nog steeds heb ik een zoemtoon in mijn rechteroor, waar, om het allemaal nog ondraaglijker te maken, ook nog een hoge pieptoon bij is gekomen. Ook bijna continu. Ik word langzaam maar zeker knettergek. Ik zie het leven van tijd tot tijd niet meer zitten. Heb om nog te kunnen slapen diazepam voorgeschreven gekregen van de KNO arts, maar om in slaap te kunnen vallen staat er continu een ventilator en een radio aan om al dat geluid niet te hoeven horen. Dat lukte nog redelijk met alleen de zoemtoon, maar die hoge piep gaat boven alles uit. Ik ben ten einde raad. Heb ook nog een speciaal kussen gekocht om mijn nekspieren tijdens het slapen te ontlasten. Als deze ellende de rest van mijn leven gaat voortduren, dan hoop ik werkelijk dat ik binnenkort om wat voor een reden dan ook dood neerval. Ik wil rust in mijn hoofd. Ik wil gewoon weer de stilte kunnen horen. Heb het idee dat mijn BvE weer normaal functioneert, maar ik kan al dat gezoem en gepiep niet meer aan. Het probleem is alleen maar erger geworden naarmate de tijd verstrijkt. Heel af en toe is het wel stil in mijn oor. Ongeveer een paar uur in de twee a drie maanden. maar het is te weinig om me aan vast te houden. Ik weet niet meer wat ik moet doen. er is geen arts die verder kijkt dan z'n neus lang is. Mijn man masseert me twee keer per dag om mijn stijve spieren weer soepel te krijgen. Ik ben inmiddels totaal kapot, slaap steeds meer (10 a 12 uur per dag).Ik word dit jaar 50, maar ik voel me 150 jaar oud. Ik weet niet meer wat ik moet doen.

E., 03-01-2013 10:58 #185
Mijn oren kraken bij het slikken (dus geen gesuis of zo en als ik mijn hoofd draai ook nergens last van alleen bij slikken kraakt mijn oren al een enige tijd).

E., 02-01-2013 10:35 #184
Op 21 november heb ik hier al eens eerder een reactie geplaatst. Ben half december voor de tweede keer naar huisarts geweest omdat ik maar blijf door tobben met mijn oren. Het blijft maar dichtzitten en volgens haar had het al over moeten zijn na het gebruiken van Nasonex maar dat heeft echter niets geholpen. Stomen heb ik veel gedaan en ook zoutspray gebruikt maar helaas niets help.
Nu krijg ik in januari een gehoortest (deze zal wel niet echt goed zijn verwacht dat ik de hoge tonen niet meer echt kan horen) en daarna zal ik wel doorverwezen worden want ze had het over eventueel buisjes plaatsen. Ben vergeten te melden bij huisarts dat ik regelmatig last heb van slikken… is dat normaal als je last heb van je oren al een half jaar lang… kan gewoon alles eten dan heb ik er juist minder last van maar als ik wat meer last heb van mijn oren dan heb ik ook meer last van slikken. Gisteren had ik weinig last van mijn oren en geen last van slikken terwijl ik nu weer wat last heb van slikken. Min oren kraken ook al een enige tijd.
Buisjes plaatsen wordt dat echt in een O.K gedaan of gewoon in een behandelkamer en hoelang duurt het voordat je eigenlijk geholpen wordt, is dat 6 weken wachten of gaat dat in het algemeen sneller?

Met vriendelijke groet,
E

Max, 30-12-2012 16:46 #183
Ik zat gister in de auto toen gaapte ik heel hard(m'n mond ging heel ver open). Toen voelde ik ook pijn in mijn linker oor. Nu heb ik al een tijdje last van mijn linker oor. Ik hoor er heel weinig door. En het lijkt wel of er iets met druk is. Niets helpt er tegen. Ik ben alleen bang om oordruppels te doen omdat er stond alleen gebruiken als het trommelvlies intact is maar ik ben bang dat die kapot is of is dat niet zo makkelijk mogelijk.
Max Reactie infoteur, 31-12-2012
Hi Max, je hebt een van de kaakspieren verrekt, met als gevolg druk en zwelling tegen de buis van Eustachius die er pal naast zit. Het resultaat is een hele reeks symptomen, o.a. die jij beschrijft. Het kapot gaan van het trommelvlies kan niet gebeuren door gapen, wel door ontstekingen in het middenoor, maar dat is iets anders. Oordruppels zullen niets aan je situatie veranderen omdat het probleem achter het trommelvlies zit, niet ervoor. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html
Er is helaas geen oplossing behalve afwachten. Beterschap, A.

Marion, 30-12-2012 13:06 #182
Beste A,

(vervolg op mijn eerste reactie hier) Eigenlijk heb ik nu al bijna drie maanden last van licht gesuis in mijn hoofd na een korte periode van verkoudheid en een lange periode(minstens 2 maanden) van een druk in mijn hoofd op mijn oren, maar ik bleef maar afwachten totdat het over zou gaan. Veel verschil heb ik niet gemerkt, maar nu vraag ik mij wel af hoe lang de buis van Eustachius verstopt kan zijn en of wachten voldoende is voor herstel als er sprake is van een probleem met de buis van eustachius. Heel soms hoor ik in stilte en rust ineens voor korte tijd een luidere hoge piep komen en verdwijnen. En als ik gaap kraakt het zachtjes in mijn oren. De druk in mijn hoofd op mijn oren was al lang verdwenen toen het gesuis begon, maar het gesuis blijft nog aanhouden. Ook nu het een periode van kou is betwijfel ik of dit zo maar over zal gaan.
Ik hoor graag uw antwoord.

m.v.g,

M Reactie infoteur, 30-12-2012
Hi Marion, zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Ik kan niet aangeven hoe lang je klachten zullen gaan duren. Nogmaals wil ik je aanraden de arts te bezoeken, vooral omdat de symptomen aanhouden. Zie mijn vorige antwoord. Grt, A.
(http://astrid-d-g.infoteur.nl/)

Gunar, 28-12-2012 11:45 #181
Beste A,

Vervolg op mijn eerdere verhaal. Ben sinds het schrijven van mijn eerdere bericht bij de huisarts geweest, deze raadde mij weer aan om 1 week otrivin neusspray te gebruiken en mijn oren te klaren. Dit lukte al op dag 1 maar voelde nog steeds niet zoals het hoort. Vandaag weer naar de huisarts geweest en nu wordt er een ander soort neusspray voorgeschreven welke ik 4 weken moet gebruiken, dit omdat ze duidelijk zien dat er vocht achter mijn trommelvlies zit wat niet weggaat. Begin februari ga ik naar Amerika. Hoe zit het precies, problemen met drukregeling/vocht achter trommelvlies en daarmee vliegen? Belangrijk is wel dat ik nu wel in staat ben om mijn oren te klaren en de problemen dus niet elke dag hetzelfde zijn. Ene dag lichte druk, volgende dag een kraak bij slikken, volgende dag nergens last van. Reactie infoteur, 29-12-2012
Hi Gunar, dit staat in het artikel onder het kopje 'Barotrauma'. Beterschap, A.

K. van Dijk, 24-12-2012 19:09 #180
Hoi,

Ik gebruik nu bijna een maand een neusspray i.o.v. de huisarts als gevolg van klachten met oorsuizen. Deze klachten gaan gepaard met een wee gevoel en verhoogde suizen in mijn oren. De huisarts heeft mijn bloeddruk gemeten en zuurstofgehalte in het bloed. Ook mijn oren zijn nagekken en in mijn rechteroor is mijn trommelvlies opgezwollen. De huisarts heeft aangegeven eerst te beginnen met neusprayen. Ik voel me al een paar maanden niet lekker en constant het gevoel alsof ik flauwval. De 1 e keer dat ik er last van kreeg was op mijn werk en kreeg volgens de dokter ook toegelicht een fasanale (weet niet of dit juist geschreven is?) aanval. Mijn hartslag ging omhoog en werd lijkwit en had een gevoel alsof ik ging flauwvallen.Ik hoop met deze uitleg van deze klachten meer te weten te komen wat ik nu precies heb. Volgende week ga ik weer een afspraak amken met de huisarts maar hoop dat jullie / iemand weet wat ik nu precies heb want eht oorsuizen is er dag en nacht soms erg en soms minder erg. OOk voel ik me niet 'gezond' zoals ik als 27 jarige eerst was. had veel energie dit is er nog steeds maar niet 100 procent.

Mvrgr,

K. van Dijk Reactie infoteur, 27-12-2012
Hi K., zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Vasovagale aanvallen duidt op flauwvallen. Van hieruit kan niet worden bepaald wat je precies mankeert. Je beschrijft diverse symptomen die compleet los van elkaar kunnen staan, ook kan er een verband zijn. Het beste is dat een specialist er eens naar kijkt. Beterschap, A.

Gunar, 18-12-2012 14:23 #179
Een kleine 2 maanden geleden heb ik last gehad van mijn oor. Daarna een lichte druk in mijn linkeroor en klaren lukt niet. Huisarts geweest en moest neusspray gebruiken, dit heb ik ongeveer 4 weken gedaan en leek beter te gaan. Gestopt met de neusspray en sinds enkele dagen is hetzelfde gevoel weer terug. Lichte druk in mijn oor, klaren lukt niet, geeuwen, slikken etc veranderd ook niks. Tijdens het slikken soms een kraak in mijn oor. Wat kan dit zijn en nog belangrijker, hoe kom ik er vanaf? Reactie infoteur, 19-12-2012
Hi Gunar, dit wijst op problemen met de drukregeling binnen de buis van Eustachius. In de regel geldt dat als medicijnen niet helpen of als klachten terugkeren, je terug moet gaan naar je arts. Deze zal je mogelijk verwijzen naar een kno-arts. Beterschap, A.

C. H. van der Voort, 17-12-2012 16:38 #178
In de jaren vijftig, als dienstplichtige ingedeeld bij de Kon. Artillerie, werd ons geleerd om de mond open te houden bij het afvuren van het geschut. Buis van Eustachius etc. Vorige week beweerde iemand dat de artilleristen 'n houtje tussen hun tanden moesten doen on het "klapperen van de tanden en dus het beschadigen van het glazuur" te voorkomen. Wat is nu de juiste betekenis van het "op 'n houtje bijten"? Reactie infoteur, 18-12-2012
Geachte heer van der Voort, zie: http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0989.php
Grt, A.

Michael, 25-11-2012 21:33 #177
Ik heb nu precies twee weken last van geknetter in me oor, het begon met oorpijn op een zondag, en die middag kreeg ik last van dat geknetter. Het is een onwijs vervelend gevoel in je oor en heb af en toe een druk erop. Moet morgen naar de dokter, maar ben echt heel benieuwd of het over gaat aangezien ik het met neusspray het heb geprobeerd en heb goed gesnoten. Zou het ook te maken kunnen hebben doordat ik oortjes met muziek in me oren heb? Ik heb ze nooit te hard aan namelijk. Reactie infoteur, 26-11-2012
Hi Michael, waar het geknetter vandaan komt weet niemand. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
In de oren zitten kleine spiertjes, bedoeld om geluiden te dempen. Zonder deze spiertjes zou je hyperacusis hebben. Nu kan het zijn dat de spiertjes zelf (tensor tympani en/of stapedius) een probleem veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze 'spastisch' zijn geworden. Het gevolg is getrommel, snel geplop of geknetter in het oor. Let wel, dit is enkel theorie. Op internet zijn vele discussies gaande geweest omtrent de oorzaak van dit zeer irritante probleem. Beterschap, A.

Harry, 22-11-2012 23:41 #176
Goedenavond allemaal!,
Ik heb gistermiddag weer een buisje geplaatst gekregen. Voor de tweede keer, een jaar geleden ook al een keer. Nu vertelde mijn kno-arts dat mijn buis van Eustachius niet goed meer werkt, maar hij had geen tijd om mij het een en ander uit te leggen. Ik wil heel graag wat meer informatie. Wie kan mij helpen?
Harry Reactie infoteur, 23-11-2012
Hi Harry, de informatie staat in het artikel. Grt, A.

Mashida, 22-11-2012 15:48 #175
Hallo
Heb al eerder een reactie hier geplaatst en nu even een update. Heb ook al lange tijd last van mijn oren vnl mijn linkeroor. Kraken drukgevoel suizen, soms pijn. Diagnose was buis van eustachius functioneert niet goed de ene arts zei tuba aperta de andere zei te dichte buis, heb ook nog een trommelvliesbuisje laten plaatsen maar dat maakte het alleen maar erger, conclusie arts leer er maar mee leven niks aan te doen. Ben toch nog voor de zoveelste keer naar een kno arts geweest en die heeft behalve naar mijn oren waar steeds niks te vinden was ook eens verder gekeken. De neusendoscopie was goed dus geen amandel of bijholte probleem maar hij heeft ontdekt dat mijn probleem wordt veroorzaakt door TMD en hij heeft mij doorgestuurd naar de kaakfysiotherapeut, daar ben ik nu een paar keer geweest en die bevestigde dat de kauwspieren te gespannen waren had altijd wel een vermoeid gevoel in de kaken maar dat nooit met de oorklachten in verband gebracht. Ga nu in december naar de SBT in Amsterdam daar hebben ze een speciaal TMD team, merk nog geen verbetering maar zal wel een langdurige kwestie worden. Hoop dat dit keer de diagnose klopt en ik de goede behandeling krijg maar vertrouwen in de artsen is ver te zoeken, maar er is nu in iedergeval weer hoop dat de klachten in de toekomst misschien zullen verminderen, een splint is nog een optie die ik kan proberen, waarschijnlijk klem ik s, nachts met mijn kaken, waardoor de klachten ontstaan. Weer een heel verhaal maar misschien heeft iemand er iets aan.
Groetjes Reactie infoteur, 23-11-2012
Hi Mashida, ook in je eerdere berichten was er geen enkele aanwijzing dat er sprake zou zijn van tmjd. Kaakfysiotherapie lost in de regel niets op. Een beetje strijken en aaien over de kaakspieren (binnenwaarts en van buitenaf) kun je natuurlijk zelf ook wel. Een kaakchirurg zou al een betere eerste stap zijn. Dit omdat er eerst onderzoek moet plaatsvinden (rontgen van de kaak, evt. scan) voordat er behandeld wordt. De 'ontdekking' dat het nu opeens aan de kaken zou moeten liggen is zeer merkwaardig nadat er zoveel artsen naar hebben gekeken. Waarschijnlijk is het dus enkel een vermoeden. Welnu, laat je maar opnieuw onderzoeken en hopelijk weten ze in dat tmd team raad met je symptomen. Zie ook nog: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html
Succes, A.

E., 21-11-2012 11:04 #174
Begin juli ben ik terug gekomen van vakantie en tijdens het landen ging het dus verkeerd met mijn oren. Het is nu 4½ geleden en het is niet minder geworden. Neuspray van de dokter gehad (Nasonex) en eigenlijk moest ik terug komen maar ben nogal bang. Mijn klachten zijn idd. als je slik een krakend geluid in oren en soms het gevoel dat mijn klieren in hals/keel opgezet zijn. Als ik eet dan heb ik minder last van mijn oren maar over is het absoluut niet. De laatste paar dagen ga ik weer stomen (tip van apotheek om te stomen met kamillethee). Ben bijna door de neusspray heen dus deze neem ik sinds deze week niet meer iedere dag maar probeer het met stomen en een paracetamolletje (is toch ook tegen ontstekingen etc. dus lijk mij geen kwaad te kunnen) onder controle te krijgen. Heb op verschillende site's gelezen dat mijn klachten erg lang kunnen duren en als je naar kno arts gaat dat je dan weer eerst allerlei neusspray's krijg die ook weer vervolgens niet helpen. Heb gelezen dat het wekenlang maar ook maandenlang of zelfs jarenlang kan duren eerdat zoiets overgaat. Oorpijn heb ik niet alleen (ook geen andere pijntjes alleen af en toe het gevoel dat mijn klieren wat opgezet zijn en het gekraak in mijn oren en voel ook dat er nog vocht in zit) Wie oh wie heeft er tips wat je het beste kan doen om er zo snel mogelijk vanaf te zijn. Als ik lang in de auto zit dan doe ik altijd oordopjes in (voor korte afstanden doe ik dat niet meer). Wat mij ook opviel als je buiten in de kou loop dat je minder last heb van je oren. Reactie infoteur, 22-11-2012
Hi E., in de voorgaande reacties kun je de diverse tips vinden. Meestal komt het neer op een kwestie van de tijd uitzitten, totdat de buizen van Eustachius weer in staat zijn om de luchtdruk adequaat te regelen. Sterkte, A.

Mats, 17-11-2012 21:14 #173
Hallo,
Sinds 4 weken heb ik last van oorsuizen en krakende geluiden in mijn oren als ik slik/geeuw. Vooral in mijn linkeroor is het soms erg. Het drukgevoel dat je oren precies moeten ploppen ervaar ik ook dikwijls, dit treedt dikwijls samen op met een beetje pijn in de oren die waarschijnlijk door de spiertjes veroorzaakt worden. Eerst dacht ik dat het enkel met tinnitus te maken had, maar aangezien ik ook veel symptomen ervaar die in de reacties hieronder verschenen, ben ik ervan overtuigd dat het met de buis van eustachius te maken heeft. Ik heb al 4 verschillende huisdokters bezocht die verschillende medicamenten voorschreven zoals iboprufen, celestone cortizone, aerinaze, sofrasolone neusspray en een zeewater neusspray. Niets blijkt echt te helpen. Volgens de laatste dokter had het inderdaad te maken met de buis van Eustachius, hij vermoedde dat het na een tijd wel zou overgaan. Het suizen en kraken is inderdaad al 1 week veel minder aanwezig geweest maar is daarna weer gewoon beginnen opkomen. Met een geluidstrauma kan het niet te maken hebben aangezien ik al meer dan een jaar geen muziek-oortjes heb ingehad en ik ook niet zo veel naar discotheken/café's ga, zeker de laatste weken niet. Zelf heb ik de indruk dat ik deze symptomen veroorzaakt heb door: oordopjes in te duwen (heb ze 4weken geleden 2x voor het eerst gebruikt), te veel met wattestaafjes in mijn oor heb gezeten of door te 'stomen'(Valsalva manoeuvre). De eerste week heb ik meteen ook mijn gehoor laten testen en daar bleek nog niets mis mee te zijn. Een doof gevoel ervaar ik ook niet. Een afspraak met een kno-arst staat als volgende geboekt. In mijn kindertijd heb ik ooit buisjes in mijn oren gekregen maar ik weet niet meer precies waarvoor. Ik ben ook dikwijls (in de winter) verkouden met een snotneus, maar dit heb ik mijn hele leven al en dat zonder klachten aan de oren of ergens anders. Door de vele nuttige reacties hieronder ben ik wel een beetje ongerust geworden omdat het precies 'niet te genezen' valt en er maar weinig oplossingen zijn. Zijn er mensen die dit hebben meegemaakt en waarbij het suizen/kraken van de oren daadwerkelijk na enige tijd ophield? kwestie om de moed niet te verliezen aangezien dit probleem wel degelijk de levenskwaliteit van een mens beïnvloed, zelfs na een paar weken al. Reactie infoteur, 18-11-2012
Hi Mats, alles wat in het hoofd plaatsheeft, of wat met de zintuigen te maken heeft, heeft enorme impact op de levenskwaliteit. Zo te horen is de functie van je buizen van Eustachius inderdaad verminderd, maar daar kan je kno-arts straks meer duidelijkheid over geven. Het gesuis en gekraak kan beslist beter worden, houd je daar aan vast. Ben je bij de kno-arts, vraag hem dan eens naar het verband met de (neus)bijholten, want soms zit het probleem niet in de oren zelf, maar een stukje verderop in het hoofd. Alles staat in verbinding met elkaar! Succes, A.

Mark, 16-11-2012 23:39 #172
Hallo A.

Ik heb nu al enige tijd van een krakend geluid in mijn rechteroor.
Soms gewoon als ik stil op een stoel zit, maar merk het vooral als ik bijv. de hond roep tijdens een wandeling in het bos.of als ik zit te telefoneren met iemand.
Ik heb daarnaast regelmatig last van duizeligheid, wat door de artsen is bestempeld als BPPD.
Heeft een en ander verband met elkaar en kan ik er iets aan doen?

Vr Gr Mark Reactie infoteur, 18-11-2012
Hi Mark, voor duizeligheid en bppd zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Een krakend geluid in het oor zou theoretisch los moeten staan van duizeligheid, enkel omdat een verband tussen beide zaken niet goed is aangetoond. In de praktijk zie je dat bizarre verschijnselen in de oren en duizeligheid juist vaak samengaan. Helaas zijn er geen remedies. Lees ook vorige reacties. Grt, A.

E., 12-11-2012 10:13 #171
Ben begin juli thuis gekomen van een heerlijke vakantie. Helaas ging het landen wat minder prettig en kreeg last van mijn oren. Het ging niet over dus als eerst mijn oren laten uitspuiten maar dat mocht ook niet baten. Begin augustus naar huisarts geweest en zij zag dat mijn trommelvlies een beetje was ingetrokken en vocht achter trommelvlies zat. Kreeg Nasonex voorgeschreven en dat gebruik ik sinds dien maar het help niet echt. Ze vertelde als het niet over was na 2 maanden dat ik terug moest komen en dat ik doorverwezen zal worden maar dat zie ik dus niet zitten (ben nog al bang). Merk wel wat verbetering als ik het vergelijk met eind augustus/ begin september toen liep ik regelmatig met watjes in 1 oor zodat ik minder last had maar dat doe ik nu allang niet meer. Wel merk ik bij elke slik dat er nog steeds vocht achter trommelvlies zit. Nee, pijn heb ik niet. Kan iemand mij vertellen of zoiets vanzelf overgaat en hoelang het kan duren?

Alvast bedankt
E. Reactie infoteur, 13-11-2012
Hi E., je vertelt niet welke 'last' je hebt. Helaas heeft niemand een glazen bol van waaruit we voorspellingen kunnen doen. Buis van Eustachius stoornissen duren in de regel vrij lang, een paar maanden of zelfs jaren is geen uitzondering. Je arts heeft je gezegd terug te keren als het niet beter zou worden, dus laat je doorverwijzen naar kno. Het onderzoek wat je daar waarschijnlijk krijgt is helemaal niet erg en geeft meer duidelijkheid. Beterschap, A.

An, 07-11-2012 10:55 #170
In juli j.l. hebben ik en mijn man gezwommen in een zwembad in Portugal, een zwembad waarvan ik later hoorde, dat 5 kinderen van 1 groep, oorontsteking hadden gekregen. 3 maanden geleden kreeg ik opeens een zware griep (de dokter zei dat het een bacteriële infectie was) keelpijn, snotverkouden, hoofdpijn, oorpijn, mijn oor klapte dicht, hoorde niets meer, het gehoor kwam weer terug, druk op het oor, oorsuizen, slijmogen, snotneus, dit allemaal achterelkaar, dus niet tegelijkertijd. Mijn man kreeg ook opeens een ontstoken oor, zowel binnen in de oorschelp als aan de hele buitenkant van zijn oor, het oor was rood en opgezet, hij is hier inmiddels van af. Ik kreeg zure oordruppels, andere oordruppels, neusdruppels, andere neusdruppels (Nasonex) penicilinne en als laatste paardemiddel Prednison. Ik kwam nooit bij de dokter, wist niet eens hoe mijn huisarts heette, en ben er nu al 6x geweest. Inmiddels ben ik ook bij een KNO arts geweest, omdat ik nog steeds een druk op, onder en boven mijn oor voel. De KNO arts ging met een camaraatje in mijn neus, keek in mijn oor, merkte op dat e.e.a. nog iets bol stond. Ik kreeg een gehoortest, de druk werd opgemeten, ging weer terug naar de KNO arts, kreeg te horen dat ik hele, hoge tonen niet hoorde, (die had ik trouwens nooit gemist, ben niet gek op heel hoge tonen, heb een heel scherp gehoor, want ik word nog wakker als er een kat op zijn fluwelen pootjes over het dak van de slaapkamer loopt). De KNO arts, zei, tot mijn stomme verbazing, dat als ik hoge tonen niet hoorde en dat zou erger worden, dan zou ik in de toekomst een gehoorapparaat moeten. Hier kwam ik helemaal niet voor, ik had geen klachten over mijn gehoor. Verder zei ze niets over de druk, maar stuurde me naar huis met de boodschap dat ik verder maar Nasonex moest gebruiken en dat ik daar altijd (zonder gevaar) mee door kon gaan. Thuis realiseerde ik me pas dat er helemaal niets gezegd was over de druk. Een druk die maar niet weg gaat en daarbij ook nog gesuis. Als ik alle verhalen op dit forum lees, word ik wel somber en moet ik vaststellen dat e.e.a. waarschijnlijk nooit over zal gaan en dat ik er mee moet leren leven.

An Reactie infoteur, 08-11-2012
Hi An, het enige aanknopingspunt hier is niet het gehoorverlies, maar de bevinding dat 'e.e.a. nog iets bol stond', lees: het trommelvlies staat bol als nasleep van een oorinfectie. Buis van Eustachius stoornissen waar je met het drukgevoel duidelijk mee te maken hebt, kunnen zeer lang duren. Maandenlang of zelfs jarenlang last is eerder regel dan uitzondering. Van de Nasonex verwacht ik helemaal niets. Ik vrees dat het neerkomt op afwachten. Bij aanhoudende klachten kun je er altijd een andere kno-arts naar laten kijken (via de second opinion regeling). Beterschap, A.

Marion, 22-10-2012 17:47 #169
Beste A,

Sinds een aantal maanden had ik last van een lagere druk in mijn hoofd, vergeleken met de buitenwereld. Het voelde alsof er een druk vanuit mijn hoofd op mijn oren stond. Dit werd langzaamaan minder, misschien ook deels omdat ik er gewend aan raakte. Toen ik ongeveer 2 weken geleden verkouden werd, kreeg ik ook een beetje last van oorsuizen, dit is alleen te merken in stilte. Ik ben nu al lang niet meer verkouden, maar hoor het nog steeds als ik er naar luister. Wel kan ik mijn oren nog klaren, het rechteroor beter dan het linkeroor, maar terwijl ik dat dan doe, merk ik de piep/suis duidelijker op. Heel soms heb ik nu ook dat ik mijn hartslag in mijn rechteroor soms schel kan horen/ voelen. Een soort gebons aan mijn rechteroor. Verder word ik sneller dan anderen duizelig(bij rondjes draaien bijvoorbeeld) en is mijn verstandskies laatst bijna helemaal doorgekomen. Ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand is en hoop dat u een antwoord/ opmerking voor mij heeft.

m.v.g, Reactie infoteur, 23-10-2012
Hi Marion, dit lijkt op verstoppingen in de buizen van Eustachius. Een van de eerste symptomen hiervan is een probleem met de luchtdrukregeling, meestal een hoge druk van binnenuit die op het trommelvlies drukt en zodoende ook wat gehoorverlies geeft. Op een gegeven moment kan de hartslag in het oor daar nog eens bij komen, of je krijgt bijvoorbeeld een probleem met het evenwicht. Laat je oren onderzoeken door je huisarts. Deze kan je eventueel verwijzen naar kno. Beterschap, A.

Gijsbert, 19-10-2012 22:56 #168
Hoi,

Ik heb alle symptomen van een barotrauma, dit heb ik al heel mijn leven. De artsen dachten dat mijn evenwichtsorgaan net goed was en daar ben ik aan behandeld. De operatie heeft gewerkt voor mijn evenwicht maar de andere symptomen zijn gebleven. Is hier een behandeling voor of kan ik er zelf wat aan doen? Het lossen van mijn oren heeft de vorige keer na 2 weken het iedere dag te doen pas geholpen.

Groetjes,
Gijsbert Reactie infoteur, 20-10-2012
Hi Gijsbert, buis van Eustachius functiestoornissen kunnen op zichzelf al duizeligheid geven. Welke operatie je gehad hebt vertel je echter niet, ook kan ik geen uitspraak doen over dit type oorproblemen als er aan je evenwichtsorgaan gesleuteld is. Ik raad je aan je behandelend arts te raadplegen. Sterkte, A.

U. Can, 18-10-2012 12:02 #167
Ik ben vorig jaar op vakantie geweest naar Turkije en had hiervoor nog nergens last van. Een van de laatste dagen na mijn vakantie ben ik ergens in een klein stadje een zwembad ingesprongen en ik merkte op dat ik die dag erna last begon te krijgen van mijn oren. In mijn rechteroor kreeg ik een klein wondje en indien ik op mijn oorschelp drukte deed het een beetje pijn. ik begon mijzelf wat duffer en wat minder energiek te voelen. Dit allemaal werd erger toen ik de vliegtuig instapte en weer terug was in Nederland. Ik heb sindsdien een druk in mijn oor, altijd hoofdpijn(lichtelijk), geknetter in mijn oren bij slikken (af en toe rechts en af en toe links, soms beiden tegelijk). Vond dat het tijd was om naar de huisarts te gaan en hij heeft mijn oren uitgespoten, er kwam niet al te veel uit en hij veronderstelde dat het misschien mijn aan mijn buis van eustachius zou liggen. Ik heb maandenlang nasonex gebruikt, maar zonder succes. Toen ben ik naar de KNO arts gegaan. Hij heeft een gehoortest gedaan en mijn oren van binnen bekeken. Hij kon er niets over zeggen en stuurde mij door naar de kaakchirurg. de kaakchirurg stuurde mij weer door naar een fysiotherapist gespecialiseerd voor kaken. Hij klonk ook niet bepaald zeker van zijn zaak en keek mij ook aan met rollende ogen. Ik weet nu niet meer wat ik moet doen misschien dat u mij verder kunt helpen. Ik merk op dat wanneer ik douche in de ochtend ik er nog meer last van heb dan normaal. Ik leef er nu 1.5 jaar mee en ik word van het kastje naar de muur gestuurd ik weet niet meer wat ik moet doen en het is verschrikkelijk om zo verder te leven. Iedere dag word ik hiermee wakker en iedere dag slaap ik ermee. Ik probeer altijd iets uit om er vanaf te komen. Mijn oren te laten ploffen, door mijn neus dicht te knijpen en hard te snuiten etc. Ik vraag u vriendelijk om een advies, want ik ben bang dat het niet alleen een lichamelijke storing is, maar het ook voor psychologische problemen begint te zorgen(depressie). Zou u mij alsjeblieft kunnen helpen? Reactie infoteur, 19-10-2012
Hi U., ik vind het vreemd dat je van al die zogenaamde 'deskundigen' geen enkele zinnige diagnose hebt gekregen. Je verhaal is dan ook inderdaad typisch zo'n geval van 'van het kastje naar de muur'. Wat je nodig hebt is een second opinion in een ander ziekenhuis, liefst een academisch/universitair ziekenhuis waar men hopelijk meer kennis heeft. De druk in je oren is een indicatie dat de buizen van Eustachius niet goed functioneren. Er bestaan diverse testen voor om dit te meten. Mogelijk is er bij jou alleen standaardonderzoek gedaan en verder niks. Bij de kaakchirurg en fysiotherapeut heb je waarschijnlijk niets te zoeken. Stop met de doodlopende wegen, maar ga terug naar je huisarts en zeg dat je een 'second opinion' (kno) wilt elders in het land. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/61218-second-opinion-recht-kan-u-redden.html
Sterkte, A.

M., 14-10-2012 11:44 #166
Heb al een tijdje een druk(doof) gevoel in mijn rechteroor. Net alsof er water in je oor zit. Volgens de huisarts zit er vocht achter mijn trommelvlies. Heb al vanalles geprobeerd. Neusspray met xylometazoline zou moeten helpen, maar deed niets. Had zelfs het idee dat er juist meer druk op kwam te staan. Nu Nasonex gekregen voor 4 weken (2x daags een pufje). Nu zou ik willen weten of je hiermee gewoon kunt vliegen, of dat je hiermee schade veroorzaakt aan het trommelvlies (perforatie bijv.)?
Helpen evt. earplanes (oordopjes) hier tegen?
Gr.
M. Reactie infoteur, 15-10-2012
Hi M., ik vrees dat je van de Nasonex niet veel moet verwachten. Zelfde geldt voor Earplanes: De drukverschillen die je in een vliegtuig ervaart vinden niet in de gehoorgang plaats, maar in het middenoor achter het trommelvlies. De buizen van Eustachius regelen de druk en daarmee de toestand van het middenoor. Earplanes doen helemaal niets met betrekking tot de buizen van Eustachius. Vliegen is onder de gegeven omstandigheden niet verstandig omdat verschijnselen kunnen verergeren en een barotrauma (met langdurige gevolgen) gemakkelijk kan optreden. Een perforatie van het trommelvlies behoort - hoewel wat zeldzaam - ook tot de mogelijkheden omdat het vocht in het middenoor door hoge druk een uitweg kan zoeken. Beter niet vliegen dus. Beterschap, A.

Berlinda, 22-09-2012 01:33 #165
Astrid,

Ik heb al ruim 12 jaar last van mijn oren en duizeligheid.
Heel veel piepen(wat echt wel uren kan aanhouden) opeens een hele felle piep, wat gelukkig dan wel direct minder word maar de lage piep blijft ook vaak lang hangen.Ook een ruime tijd heb ik gehad dat ik stoppen moest met praten omdat mijn eigen stem echt overal boven uit kwam.
Ook worden mijn oren soms zomaar uit het niets dof(dit gebeurt bijna alleen maar bij mijn rechteroor), het gevoel alsof er wat in zit. Dan doe ik altijd oordoppen in.Het gekke is dat ik de muziek met oordoppen in prima hoor, maar zodra ik op zo'n moment mijn oordoppen uit doe, voelt het alsof ik de rest heel dof hoor. Verder ben ik 1x wakker geworden met een doof oor, en dat was vreselijk.Een half uur later pas kon ik er weer mee horen.Ook kan ik niet meer slapen op harde kussens, want ook dan kan ik er van uit gaan dat ik wakker word met een doof oor(is pas zo gekomen nadat ik eens ben wakker geworden met een doof oor) Naar discotheken of alles wat ook maar hard geluid procudeert vermijd ik want dat betekend weer veel gepiep in mijn oor. Wat zou dit toch kunnen zijn?Mijn eigen huisarts neemt mij helaas hier niet in serieus, maar deze klachten vind ik na al die jaren nog steeds zeer beangstigend, ben best bang dat de doofheid eens blijft hangen… Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Mvg, Berlinda Reactie infoteur, 23-09-2012
Hi Berlinda, je oren zijn gevoelig voor allerlei problemen waaronder tinnitus, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Stop met het beluisteren naar muziek via oordoppen want deze kunnen oorproppen (vastzittend oorsmeer) nog dieper vastzetten, waardoor de kans vergroot is dat je wakker wordt met een of twee dove of doffe oren. Je vertelt helaas niet wat de huisarts heeft ondernomen om je te helpen. Het minste is natuurlijk een inspectie van de oren en de toestand van het trommelvlies. Eventueel volgt verwijzing als de klachten aanhouden. Sterkte, A.

Elisa, 01-09-2012 18:45 #164
Beste Astrid,

Al maandenlang hoor ik mijn hartslag in mijn oor als een soort licht gegons, een beetje zoals wanneer je een hartslag van een baby bij een echografie hoort. Ik heb het in het begin opgemerkt, maar me er verder niet heel veel vragen bij gesteld. Tot ik in de examens 's avonds in bed me ineens heel bewust was van het geluid, en daardoor (gecombineerd met stress) een aantal nachten letterlijk geen oog heb dichtgedaan. Ik merkte ook ineens dat ik minder goed hoorde aan mijn rechteroor.

Ik maakte een afspraak met de huisarts en zij vond niets opmerkelijks aan mijn rechtertrommelvlies, enkel dat er wat littekens op stonden van oorontstekingen uit mijn jeugd. Ze schreef me Cirrus en Beclomethasonespray voor en ik moest terugkomen als het niet verbeterde. Een week later zat mijn oor ineens dicht en kon ik geen Valsalva manoeuvre meer uitvoeren. Ik hoorde nu ook echt duidelijk minder. Ik ging terug naar de huisarts en zij verwees me door naar een nko-arts. Die deed druk- en gehoortesten en merkte dat vooral in de hoge tonen mijn gehoor wel wat minder was aan de rechterkant. Ook de druk was te laag. Ze zag dat mijn trommelvlies troebel was en constateerde dat mijn buis van Eustachius minder goed werkte (mogelijk door herhaalde verkoudheden die ik in het voorjaar heb gehad?), maar zei dat daar weinig aan te doen was. Ze heeft ook nog een gaatje in mijn trommelvlies geprikt en geprobeerd vocht uit mijn oor te zuigen, maar er zat niks.

Ondertussen heb ik het gevoel dat ik nog minder hoor, en nu is er ook een (hoge, maar niet heel luide) piep bijgekomen. Mijn oor zit nog steeds potdicht en het lijkt alsof ik onder water zit. De hartslag is nu doffer en minder ruisend geworden, en ik voel hem ook precies in mijn hoor. Ik maak me nu een beetje zorgen dat dit toch behandeld moet worden, en het probleem is dat ik morgen voor een aantal maanden naar Spanje vertrek.

Ik heb thuis nog Cortisone (Medrol, 32 mg) liggen van mijn broer die vocht achter zijn trommelvlies had en vraag me af of het zou kunnen helpen om dit te gebruiken. Verder kan ik ook nog in Spanje naar een dokter gaan als er nog andere behandelingsmogelijkheden zijn, maar het probleem is dan dat ik niet helemaal zal kunnen uitleggen wat ik juist voel en hoor, aangezien het om heel specifieke woordenschat gaat.

Ook maak ik me wat zorgen over de vliegreis. Ik heb in de HEMA oordopjes gekocht die voor drukverschillen bestemd waren en hoop dat die zullen helpen.

Ik vind het vooral lastig dat ik niet goed hoor, want die Spanjaarden zijn zo al niet goed te verstaan en ik heb nu al het gevoel dat ik de helft van de conversaties om me heen mis. Hopelijk kunt u me dus wat meer duidelijkheid geven!

Vriendelijke groeten,
Elisa Reactie infoteur, 06-09-2012
Hi Elisa, ik raad je aan een Spaanse arts te bezoeken. Grijp die kans, want in een ander land heerst vaak weer een andere visie. Behalve dit kun je profiteren van de overgang naar een warmer klimaat. Soms droogt de boel dan als vanzelf op en gaat het stukken beter. Medicijnen van je broer moet je laten liggen. Wat je beschrijft is disfunctie van de buis van Eustachius en dit kan erg langdurig zijn. Je merkte daarbij al dat medicatie nauwelijks invloed heeft. Beterschap, A.

Emma, 27-08-2012 12:27 #163
Beste Astrid,
Het trommelvliesbuisje zit er nog steeds. Het is geplaatst omdat mijn trommelvlies was ingetrokken, ws. onderdruk in het binnenoor. Volgens de KNO arts moet het buisje minimaal 9 a 10 weken blijven zitten om effect te sorteren. Wel jammer omdat wij komend weekend op vakantie gaan en door de bergen moeten rijden om onze bestemming te bereiken. Die 'test' kan ik nu niet uitvoeren omdat het buisje er dus nog steeds zit. De KNO arts heeft afgelopen donderdag met een hele lange flexibele buis in mijn neusholtes gekeken. Zag behoorlijk wat opgezwollen slijm in beide neusholtes, ook bij de ingang van de buizen van Eustachius. Ook mijn linkeroor begint sinds enkele weken op te spelen, oorpijn en ook daar is nu ook het trommelvlies ingetrokken. Ik heb nu een hele sterke neusspray gekregen, Avamys, en dat lijkt enigszins te helpen. Het constante niezen is in elk geval al danig afgenomen. Ik hoop dat mijn klachten nu snel zullen verminderen. Voor wat betreft de piep heeft mijn man de laatste weken dagelijks mijn nek en schouders gemasseerd. Ik had al eerder de triggerpoint massage van je opgepikt. Dat helpt. Ik ben er ook van overtuigd dat de piep veroorzaakt wordt door alle stress (op mijn spieren) want ik begeef mij nooit in gelegenheden waar keiharde muziek wordt gedraaid. Morgen zie ik een manueel therapeut, hoop dat hij mijn nek/schouders helemaal los kan krijgen. Ik blijf hoop houden dat het overgaat, maar soms is het geluid zo hard en zo ingrijpend dat ik het even niet meer zie zitten. Je schrijft in je artikel dat dergelijke problemen aan de BvE soms wel jaren kunnen duren. Ik moet er niet aan denken. Hoe vaak komt dat voor? Bij de uitzonderingen? Of is het schering en inslag? Ik vind het zo vreemd dat nu mijn beide oren gemankeerd zijn en ik echt geen gekke dingen doe. Reactie infoteur, 31-08-2012
Hi Emma, wie eenmaal kwetsbare buizen van Eustachius heeft, kan continu met problemen te maken krijgen. Dit kan chronisch zijn, maar ook met tussenpozen terugkomen. Je ziet vooral terugkerende problemen bij zaken zoals vliegreizen en andere situaties waarbij drukverschillen voorkomen. Dit komt tamelijk vaak voor. Minder vaak zie je dat iemand non-stop bezig is met zijn buizen van Eustachius. Vaak is dit dan in episodes. Geef dat buisje de gelegenheid om te doen wat het moet doen, en ik hoop dat je ondanks alles toch van de vakantie kunt genieten! Groetjes, A.

Mashida, 18-08-2012 17:49 #162
Een paar weken geleden heb ik een berichtje geplaatst op een andere info pagina(oorsuizen), maar ik denk dat mijn verhaal eerder hier ook thuis hoort. Nog even in het kort. Augustus 2009 oorklachten begonnen, voornamelijk in linkeroor. Kraken zoem en licht verstopt gevoel, was toen beetje verkouden. Dat is goed bij getrokken na paar weken, klachten waren niet weg wel stuk minder. November 2011 werden klachten door lichte verkoudheid weer iets erger, naar kno arts geweest, zag niets bijzonders, maar zei dat ik tuba aperta had. Dacht zelf van niet en ben naar een andere kno arts geweest, die kon ook niets vinden maar zei wel dat het geen tuba aperta was, maar tuba dysfunctie. Sinds April verslechterde de boel enorm, linker oor voelde verstopt en het zoemen werd erger, dus op advies van de kno arts heb ik half juli een buisje laten plaatsen. Had 50 % procent kans op succes maar het werd een drama. Oor voelde nog meer verstopt en hoorde alles ook anders, mijn rechter oor begon ook verstopt te voelen, geen zoem gelukkig, maar heb daardoor al een paar dagen later het buisje laten verwijderen, hoewel ik wist dat het wel een tijd kom duren voordat het oor eraan gewend kon raken hield ik het niet meer uit. Het gaatje in het trommelvlies is goed aan het genezen gelukkig maar het was de eerst weken wel een heel erg vervelend gevoel. Op dit moment voelen beide oren vol en kaken en ploppen, linker oor erger dan rechts, en dat oor zoemt ook, kan er slecht door slapen ook heb ik af en toe een beetje pijn in mijn linker oor. Ik kan gelukkig wel goed horen wel klinkt alles af en toe doffer ook mijn eigen stem. Ben nog steeds licht verkouden al maanden, slijm in keel en s, ochtends altijd een verstopte neus, heb het idee dat het hoog in de neus zit heb ook lichte keelpijn en hoofdpijn. De kno arts ging hier niet op in en ben volgens haar dan ook uitbehandeld. Ben nu zelf maar weer van alles aan het proberen, had nog flixonase staan dus dat gebruik ik alweer een paar weken, wat ik gisteren op een site heb gevonden is dat je met sprayen met je hele gezicht naar beneden moet en niet een klein beetje vooroverbuigen, dan komt de spray beter bij de buis v eustachius terecht. tevens gebruik in fluimuciel, maar dit alles heeft helaas nog geen effect en ik slik extra vitaminen. Nu ga ik familie in america vragen om sudafed dat is pseudoefedrine wordt in ned niet meer verkocht maar in de usa veel gebruikt voor dit soort problemen, ben ook wanhopig net als Emma, je bent continue met geluiden bezig is het van buiten zit het in mijn oor helemaal gek word je ervan. Ben ook erg bang dat het niet meer overgaat vind dit ook geen leven zo maar heb 3 kinderen waar ik voor moet zorgen. Volgens de kno arts is het zoemen geen gevolg van de tubadysfunctieomdat er geen vocht gevonden is, het is slijtage maar de hoortesten waren goed en de klachten zijn allemaal samen begonnen. dus ik denk zelf van wel, alle klachten zijn vervelend maar dat gezoem is het ergste. Ga nu als mijn zorgverzekeraar het goed vind naar Belgie, naar een tinnitus kliniek, misschien kunnen ze daar uitzoeken wat er nu aan de hand is, want ben diep teleurgesteld in de artsen hier, ze willen gewoon niet verder kijken, heb om een ct scan gevraagd maar dat kon niet, neus en keel ook nooit onderzocht. Hoop zo dat ik hier ooit vanaf kom al wordt het maar wat minder, moet hoop blijven houden.Eigenlijk is mijn vraag Is het nog wel mogelijk dat na langere tijd de klachten kunnen verminderen en dat het gezoem wel een gevolg is van de tuba dysfunctie en dat dat dan ook weer weg kan gaan, het is eerder ook al verminderd maar toen duurde het niet zo lang en het is nog nooit zo erg geweest als nu. Reactie infoteur, 28-08-2012
Hi Mashida, wat een pech allemaal. Wat me opvalt is dat je kno-artsen niet verder keken dan hun neus lang is. Het is duidelijk dat je buizen van Eustachius worden belemmerd in hun functie, waardoor je al deze klachten hebt. De bron van het probleem kan echter verderop liggen, de neusbijholten wel te verstaan. Het is dus zaak dat deze eens uitgebreid worden onderzocht. Dit kan met rontgenfoto's, scans en/of met een onderzoek waarbij er een buisje via de neus naar de achterkant wordt gebracht. Mogelijk is er een factor die het probleem in stand houdt. Hierbij denk ik zelf aan chronisch verstopte bijholten, zeefbeenholten en/of voorhoofdsholten. De nauwe gangetjes kunnen verstopt zijn met slijm, waardoor de beluchting van de hoge luchtwegen niet goed gaat. De buizen van Eustachius die in jouw geval waarschijnlijk toch al aan de nauwe kant zijn, raken mede aangetast, kampen voortdurend met slijm en vocht dat ze proberen af te voeren. Het resultaat is een irritante bromtoon, veranderingen in het gehoor, een vol gevoel en kraken en ploppen. Ik raad je aan een second opinion aan te vragen in een ander ziekenhuis (academisch/universitair), waarbij je hopelijk iemand te spreken krijgt die wat gerichter onderzoek wil doen. Want chronische verkoudheid, hoofdpijn, keelpijn, slijm in je keel en een verstopte neus duidt op een probleem wat verder gaat dan een middenoor en een trommelvlies waar een buisje in zou moeten. Zeg desnoods dat je de hoofdpijn (bij bukken!), niet meer trekt zodat ze hopelijk eens een foto gaan maken. Pas als de chronische bijholteontsteking is opgelost, kunnen de oren zich gaan herstellen. Want precies datgene is - naar ik vermoed - de reden dat je oorklachten op dit moment niet overgaan. Sterkte, A.

Emma, 13-08-2012 16:42 #161
Beste Astrid,
Het is nu al weer 8 maanden geleden dan de bromtoon in mijn rechter oor is begonnen. Ik heb begin juli een buisje laten plaatsen maar dat heeft totaal geen effect gehad; ik laat het aankomende donderdag verwijderen. Warmte en neurien zijn tot nu toe de enige dingen geweest die tijdelijk soelaas hebben geboden. Veel warmte doet de bromtoon danig afnemen, bij neurien is het zolang als ik neurie weg. Maar de brom komt altijd weer terug. Wat het nu nog ondraaglijker maakt is dat er sinds 3 weken een keiharde schelle piep is bijgekomen. Vaak alleen in mijn rechter oor maar soms ook links. Het lijkt wel alsof mijn hele hoofd / zenuwstelsel het ook niet meer aankan. Een keer was de piep in mijn rechteroor zo hard, dat ik radio en televisie bijna op volle sterkte moest zetten om hem niet meer te horen. De piep is er niet altijd, maar aanvankelijk alleen als ik ging liggen, ik kreeg dan ook knallende hoofdpijn in mijn achterhoofd. Nu begint de piep standaard zo halverwege de nacht en gaat dan door tot ver in de ochtend, als ik allang weer sta, loop of zit. Vandaag lijkt ook de pieptoon niet meer weg te gaan. Ik ben nu echt wanhopig. Het lijkt steeds maar erger en erger te worden. De 2e KNO arts heeft het ook alweer opgegeven. Alsof zo'n buisje het enige is wat elke oorprobleem kan oplossen. Ik ben wanhopig, radeloos en zie het niet meer zitten. Wat moet ik toch in hemelsnaam doen om hiervan af te komen. Kom ik hier nog wel vanaf? Het gecombineerde geluid is soms zo aanwezig dat er geen ontkomen meer aan is. Misschien heeft u nog een advies waar ik heen moet of wat ik moet doen. Op deze manier is mijn leven onleefbaar aan het worden. Ik word er gek van. Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Emma, hopeloos! Ik heb je diverse ideeen aangereikt, waaronder het maken van een vliegreis of bijvoorbeeld autorijden in bergen, heuvels of tunnels. Hiervoor moet het buisje weg zijn en het gaatje in het trommelvlies genezen. Probeer zoiets als de klacht aanhoudt. Naar mijn idee is de buis van Eustachius niet functioneel, en krijg je hierdoor de akelige verschijnselen. Het plaatsen van het trommelvliesbuisje zal dan ook een reden hebben gehad, bijvoorbeeld slijm in het oor en/of een foute druk bij drukmetingen. Een plotselinge pieptoon - zonder geluidstrauma vooraf - kan overigens ook 'somatisch' zijn, dus afkomstig van gespannen spierweefsel in de nek en schouders. Je ziet dit ook aan de knallende hoofdpijn in je achterhoofd! En het komt er nog eens bovenop, maar is wel aan te pakken door de triggerpoints weg te masseren, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Voor wat betreft de brom moet je veel geduld hebben, vaak moet zo'n trommelvliesbuisje dan ook langer geprobeerd worden opdat al het slijm kan worden afgevoerd en de buis van Eustachius 'droog' is. Of jouw arts dit alles heeft geconstateerd is nog maar de vraag. Graag zou ik zijn visie willen horen. Hou je haaks, A.

Carmen, 13-08-2012 08:55 #160
Al jaren heb ik last van oorsuizen en doofheid. Krijg herhaaldelijk bijsjes in het oor hier ben ik maar een paar weken meegeholpen. Gevolg is een hevige loopoor. Momenteel.loop.ik.al.drie weken met een loopoor. Er zit echter sinds februari een buisje in het oor. Ga iedere vier a vijf weken naar de kno. Daar wordt slijm eruit gezogen en mag ik.weer gaan toto de volgende onderzoek. Ik heb er nu zo een.last van dat ik iedere dag paracetamol slik. Ik heb weleens dexametason en prednison gehad. Werkt perfect maar helaas ook.maar een paar weken. Sinds kort alle onderzoeken gehad bij de immunoloog. Zonder resultaat. Wil dit zeggen dat ik.hiermee moet leren leven. Wordt wr echt wanhopig van en mijn sociale leven gaat eronder lijden. Doordat je de ander niet hoort of verstaat. Is nu echt alles gedaan om.dit probleem.te verhelpen of is het zoals gezegd wordt chronisch Reactie infoteur, 25-08-2012
Hi Carmen, dat het chronisch is, is duidelijk. Gezien de behandelingen is er sprake van chronische middenoorontsteking (lijmoor). Oorzaken van aanhoudende klachten zijn velerlei, bijv. sinusitis of een vergrote neusamandel. Dit moet daarom altijd worden uitgezocht en eventueel eerst behandeld worden. Het trommelvliesbuisje kan zelf ook klachten geven, t.w. complicaties zoals een loopoor en/of doofheid. Misschien wegen de voordelen in jouw geval niet tegen de nadelen op. Behalve het proberen van buisjes is er - zonder aanwijsbare oorzaak - helaas niet veel aan te doen, maar houd moed. Soms genezen mensen spontaan en blijkt later dat genoemde behandelingen de zaak alleen maar erger maakten. Groetjes, A.

Cindy, 06-08-2012 15:10 #159
Deze morgend moest ik een ballon opblazen en ik voel ineens precies iets opzwellen onder mijn oor. De zwelling verdween snel toen ik stopte met blazen. Maar nu voelt mijn oor zo raar en de plaats onder mijn oor voelt wat gevoelig. Zou dat ook iets te maken kunnen hebben met de buis van Eustachius? Reactie infoteur, 07-08-2012
Hi Cindy, je zou via de buis van Eustachius lucht in je middenoor kunnen hebben geperst, maar dit zie je vaker na het snuiten van de neus. Het kan pijnlijk zijn en er is zelfs een risico dat het trommelvlies scheurt. Het resultaat is een drukverschil, wat een raar gevoel geeft. Het probleem moet zich vanzelf oplossen maar het is niet bekend wanneer dat gebeurt. Ondertussen kun je proberen vaak te gapen en veel hete dranken drinken. De andere mogelijkheid is dat er een kaakspier is verrekt. Ook dat is iets dat vanzelf moet helen. Gebruik voortaan liever zo'n ballon-opblazer! Grt, A.

Edwin, 03-08-2012 09:12 #158
Sinds een week een "dicht" linker oor, noem het het al "mono" geluid. na een nacht slapen er mee wakker geworden. Ik heb wel een luchtpijp infectie gehad daarvoor en antibiotica gekregen, die infectie lijkt weg, maar het oor zit nog dicht. ik slaap met gele oordoppen ivm snurken van de vriendin. het gekke is dat als ik lig mijn linkeroor volledig open is. als ik ga staan zit het oor weer snel dicht. ook het oor met een vinger laten ploppen, wat ongetwijfeld niet goed is, geeft weer even "stereo" geluid. de huisarts heeft mij zure oordruppels gegeven omdat de gehoorgang wat geïrriteerd was. gisteren geen last van de druppels, vandaag echter een enorm bijtend gevoel. wordt er nu al gek van dat ik niet goed kan horen en er voelbaar druk op het linkeroor zit. Reactie infoteur, 04-08-2012
Hi Edwin, mogelijk heeft dit niets met de buis van Eustachius te maken, maar alles met de gehoorgang zoals je huisarts al aangaf. De verschijnselen die je beschrijft doen namelijk denken aan een prop vastzittend oorsmeer. Je krijgt dan eenvoudige veranderingen van de toestand bij liggen/staan, vinger in oor, en dergelijke. In plaats van de oordruppels kun je enkele dagen slaolie gebruiken om de prop los te weken. Is de gehoorgang - volgens constatering - toch schoon, dan zit het probleem direct achter het trommelvlies, misschien als nasleep van de luchtweginfectie. Dit kan dan nog wel enkele weken tot maanden aanhouden en daar is niets tegen te doen. Beterschap, A.

Tea, 28-07-2012 15:17 #157
Hoor al maanden een trilling in mijn rechteroor, en continu een heel hard gebrom net of er een vracht wagen stationair staat te brommen.Heb aan beide kanten ingetrokken trommelvlies.Anderen horen het geluid niet, Dus wie kan mij helpen slaap al maanden slecht word er gek van. Reactie infoteur, 29-07-2012
Hi Tea, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Probeer de oren regelmatig te klaren (met gesloten mond de neus dichtknijpen en dan blazen). Bij aanhoudende klachten de huisarts raadplegen voor evt. verwijzing naar kno. Sterkte, A.

Smintje, 22-07-2012 22:58 #156
Erg vervelend is het wel, met regelmaat heb ik beide oren dichtzitten.Ik hoor voor de helft niet wat er gezegt wordt. Het onstaat zomaar ineens maar ook als ik heb gefietst.
Zo kwam ik er ook achter. Het is begonnen nadat ik paar jaar geleden op mijn 36 ste voor het eerst in mijn leven tijdens keelontsteking oorpijn kreeg. Ik stond op de kop van de pijn.Ik kreeg een kuurtje. daarna vaak lichte druk op mijn oren en ploporen.
Neusspray gebruiken werd mij verteld en anders buisjes in mijn oren. Reactie infoteur, 23-07-2012
Hi Smintje, buis van Eustachius functiestoornissen staan er om bekend zeer langdurig te kunnen zijn. Nauwe holten met bovendien gezwollen weefsels staan een natuurlijke afvloei van slijm in de weg. Hierdoor houd je steeds het gevoel dat de neusbijholten, voorhoofdsholten en/of oren dichtzitten. Drukverschillen maken de zaak vaak nog erger. Sterkte, A.

Roel, 16-07-2012 18:49 #155
Hallo,

Ik heb last van mijn linkeroor, ik weet niet hoelang maar het gebeurde volgens mij nadat ik mijn neus had gesnoten, toen was ik verkouden maar nu niet meer. Mijn klacht is dat ik weinig geluid kan waarnemen met mijn linkeroor, mijn rechteroor functioneert perfect maar wanneer ik er mijn hand op leg, zodat ik alleen met mijn linkeroor kan horen, hoor ik bijna niets meer. Volgens mij moest het na de verkoudheid weer normaal worden, alleen is dat niet zo bij mij. Toen ik mijn neus snoot hoorde ik wel iets 'ploppen' ofzo in mijn linkeroor. Kunt u mij helpen? Reactie infoteur, 17-07-2012
Hi Roel, dat is een tijdelijke 'doofheid' als gevolg van de verkoudheid. De oren klaren d.m.v. valsalva manoeuvres (neus dichthouden, dan blazen) zal helpen het oor open te krijgen. Houdt de klacht aan, dan kun je natuurlijk de huisarts bezoeken. Vermoedelijk krijg je dan een neusspray die vervolgens niet helpt. Als het symptoom dan blijft kun je worden verwezen naar een kno-arts. Hopelijk hoeft het zo ver niet te komen. Beterschap, A.

Dimitri, 15-07-2012 15:06 #154
Al bijna 1, 5 jaar heb ik last van wat druk op beide oren. Geen pijn oid maar wel en drukkend gevoel. Overdag heb ik er geen last van denk dat ik er onderhand aan gewend ben maar het vervelende is dat ik niet op mijn oren kan liggen op m'n kussen. Zodra ik op mijn oor ga liggen lijkt het net alsof m'n oor dicht slaat of vaccuum trekt oid. Ik ga dan zo op mijn kussen liggen dat m'n oor dan vrij blijft maar lig er 's-nachts toch op word ik daar vaak wakker van. Ben al bij een kno arts geweest die van alles geprobeerd heeft maar raak het niet kwijt. Enig idee wat dit zou kunnen zijn? Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Dimitri, het vacuum trekken van een oor op een kussen is in de regel vanwege teveel oorsmeer. Omdat je al bij een kno-arts bent geweest mag je aannemen dat hij deze eenvoudige oorzaak heeft vastgesteld. Groetjes, A.

Nicolas, 10-07-2012 17:05 #153
Hallo!
In mijn leven had ik al 2x last van tinnitus en hyperacusis (toen ik 17 en 23 was, en beiden herstelden - dus weet ik niet of het 'echt' T en H was). Nu ben ik 35, en door een te luide koptelefoon, helaas -stomstom- weer lichte tinnitus in beide oren sinds vorig jaar. Maar ik kan hiermee wel leven. Sinds een maand heb ik wel een soort slijm-vochtgevoel in mijn linkeroor. Als ik praat in stilte, hoor ik op het einde van mijn zin mijn oor soms als een sponsje samentrekken, ook als ik op mijn oor druk of streel… Als ik 's morgens opsta, voel ik een soort vocht/slijm vloeien in het oor. Op sommige geluiden voel ik ook dit vocht/slijm 'samentrekken'… Heb onlangs gevlogen en geen probleem gehad, ook was ik niet verkouden, noch voel ik druk, pijn of een vol oor. De NKO-arts controleerde alles, en alles zag er tiptop uit, incl gehoor en druk vh binnenoor… Ik heb het in oktober vorig jaar ook al es gevoeld, maar dan niet op gefocused en dit ging vanzelf weg… Kan U mij ev wat tips geven of herkent iemand dit? alvast bedankt! Reactie infoteur, 11-07-2012
Hi Nicolas, mensen benoemen dit verschijnsel op tal van manieren (spasmes, fladderen, knetteren, tikken, dreunen, ploppen, kloppen, enz.). Samentrekkingen op geluid, of het nu van buitenaf is of van je eigen stem, komen voor bij diverse ooraandoeningen zoals hyperacusis, tinnitus en oormyoclonus. Er zijn geen oplossingen voor, ook weet niemand wat het nu echt is. Je bent al bij de kno-arts geweest en deze vond geen bijzonderheden. Misschien zit er daadwerkelijk een restje slijm, ook kunnen de oorspieren (tensor tympani en/of stapedius) overactief zijn. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Sterkte, A.

Emma, 10-07-2012 12:09 #152
Beste infoteur,
Inmiddels duren mijn klachten alweer 7 maanden. Ik heb u al vaker geschreven en u heeft mij al het een en ander aangeraden. Het gebruik van een lift, warmte, zonodig klaren, maar tot nu toe heeft nog niets geholpen. Alleen neurien lijkt de zoemtoon te doen verdwijnen, maar ik kan niet de rest van mijn leven, dag en nacht, blijven neurien. Bovendien heb ik de indruk dat na een paar minuten neurien de geluidsterkte van de terugkerende zoemtoon (als ik met neurien stop) alleen maar harder maakt. Vorige week ben ik naar een andere KNO arts gegaan, een fantastische man, die wel naar mijn hele verhaal luisterde en in eerste instantie ook denkt dat er iets mis kan zijn met het functioneren van mijn BvE. Hij heeft, tegen mijn nog steeds aanhoudende oorpijn (in meerdere en mindere mate) en om een bypass te maken om de BvE te ontlasten, een buisje in mijn trommelvlies gezet. Ik kreeg weer een beetje hoop, maar nu 5 dagen later zit ik weer in zak en as. Vannacht heb ik helemaal niet kunnen slapen, omdat de zoemtoon in mijn oor weer kei- en keihard is geworden. Zelfs met een ventilator en een radio aan kon ik het gezoem er nog bovenuit horen. Ik ben radeloos en wanhopig tegelijkertijd. Het lijkt alleen maar erger en erger te worden. Ik ben zo bang dat er iets onherstelbaar beschadigd is en dat het niet meer goed komt. Er zit toch van alles in het binnenoor dat door een groot drukverschil, zoals een onderdrukte niesbui, beschadigd kan raken. Nu ben ik als de dood om dat buisje er weer uit te laten halen uit angst dat het nog erger wordt. Wat moet ik toch doen om hier vanaf te komen? Reactie infoteur, 11-07-2012
Hi Emma, het buisje helpt je niet maar dat betekent niet dat het probleem aan iets anders zou liggen. De buizen van Eustachius staan in verbinding met de neusbijholten en daar kan van alles mis zijn wat een brom geeft. Diep vastzittend slijm bijvoorbeeld. Een laatste redmiddel is een vliegreis maken om te zien hoe de buizen van Eustachius zich dan houden. Tevens een test dus. Hiervoor moet het buisje eigenlijk wel verwijderd zijn en het trommelvlies intact. Want met een open trommelvlies zou vliegen geen drukverschillen opleveren, waardoor je er dus niet wijzer van wordt. Ga je met gesloten trommelvlies vliegen en zijn er problemen bij het landen, dan krijg je de ultieme kans dat de buizen van Eustachius - eenmaal op de grond - open springen. En dit heeft hopelijk gunstige gevolgen voor wat betreft de bromtoon. Sterkte, A.

Thomas, 08-07-2012 10:15 #151
Beste infoteur,

ik ben Thomas, 20 jaar en student. Ik heb sinds twee maanden een verminderd gehoor, druk op de oren, en sinds een maand een piep in beide oren. De dokter heeft een geïrriteerd middenoor vastgesteld, en waterbelletjes, en vermoed dat het om een middenoorontsteking gaat. Nu had ik onlangs mijn afspraak, maar ben ik vergeten te vermelden dat ik ook overwegend last heb van mijn linkeroog, dat gevoelig is, en pijn doet als ik erop druk. Een week voor de gehoorvermindering begon deze pijn aan mijn oog. Mijn vraag is of dit gerelateerd is, of dat dit kan wijzen op een ander probleem dan het probleem dat volgt uit de analyse van mijn dokter?

Ik ga vanaf donderdag 2 maanden op reis, vandaar dat ik het hier online even probeer.

Vriendelijke groet,
Thomas Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Thomas, ik zie geen verband tussen het gevoelige oog en de problemen in je oren. Voor middenoorontsteking moet je medicijnen krijgen, maar of de diagnose klopt weet je pas over een tijdje. Soms wordt medicatie namelijk enkel gegeven op basis van experiment. Disfuncties van de buizen van Eustachius kunnen zeer lang aanhouden, ook als een eventuele ontsteking al weg is. Beterschap, A.

Gamb, 07-07-2012 13:48 #150
Heb nu een jaar last van een brom toon. het start met een druk gevoel op me oor wat omslaat in pijn en naar een tijdje krijg ik ook behoorlijken hoordpijn. als ik me handen op me oor hou is het geluid weg. ik voel ook de grond trillen soms. vraag me echt af wat het is (het komt van buiten) ik heb geen buren dus dat kan het niet zijn. het is net als of ze diep onder de grond aan het graven zijn ofzo zo voelt het. en het lijkt wel na dat ik er erg veel last van heb gehad dat er ergens een aardbeving is. ik denk zelf dat het een soort brom is die uit electra bestaat Reactie infoteur, 08-07-2012
Hi Gamb, misschien voel je 'the hum', een wetenschappelijk onverklaarbaar geluid dat sommige mensen waarnemen. Lees dit: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hum
Je moet onderzoeken of je het ook op andere plaatsen hoort. Hoor je het elders niet, dan gaat het vrijwel zeker om iets dat locaal van buitenaf komt. Sterkte, A.

Silke, 03-07-2012 12:25 #149
Hallo,
ik heb sinds een kleine week last van een soort gekraak in mijn rechter oor. Het lijkt niet echt uit mijn oor te komen, maar eerder van iets in mijn hoofd, dicht bij mijn oor… Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar ik heb ook onder mijn rechteroog een lichte zwelling en mijn slapen voelen heel hard aan, met een zwelling in die ik onder mijn vingers kan rollen. Tot slot kan ik ook heel gemakkelijk mijn rechterkaakbeen 'uit de kom' halen en er terug laten inschieten, maar dit laatste is iets dat ik al langer kan… Zou het kunnen dat één van deze zaken verklaart wat dit gekraak juist kan zijn? Het is echt vervelend en komt vooral als ik mijn hoofd of kaken beweeg en als ik geeuw of slik. Heel veel dus! Reactie infoteur, 04-07-2012
Hi Silke, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html
Je klachten vragen onderzoek door tand- of huisarts en/of kaakchirurg. Gekraak duidt op slijtage (=crepitus), wat niet erg hoeft te zijn. Dat je de kaak in een andere positie kunt brengen zodat het weer terugschiet wijst eveneens op kaakproblematiek. Ga er dus achteraan als de symptomen te belastend worden. Groetjes, A.

Sietske, 02-07-2012 12:15 #148
Hoi, Ik heb nu al weken last van mijn beiden oren. De rechter erger als de linker. Het voelt als of mijn oor vol zit met vuil. De pijn trekt ook mijn nek en hoofd in. Het gekke is dat zodra ik druk op mijn oor uitvoer door er op te gaan liggen de pijn weg is, maar zodra mijn oor dan weer los is, de pijn meteen weer terug is. Iemand een idee wat het kan zijn? Reactie infoteur, 03-07-2012
Hi Sietske, dit kan varieren van vastzittend oorsmeer tot een slecht functionerende buis van Eustachius. Begin met het losmaken van eventueel oorsmeer door de oren enkele dagen te druppelen met slaolie. Helpt dat niets, dan zit het probleem achter het trommelvlies en kun je bij aanhoudende klachten de huisarts raadplegen. Groetjes, A.

Milan, 30-06-2012 23:40 #147
Hallo schrijver,

Ik heb al een tijdje last van m'n oor, k kan niet goed meer horen en heb veel last van oorsuizingen. Tevens voel ik een soort van druk in m'n oor. Ik heb tevens de laatste tijd last van een aanhoudende verkoudheid. Zou dit er iets mee te maken hebben? Hoe kom er vanaf?!

Milan
16 jaar Reactie infoteur, 01-07-2012
Hi Milan, ja. Eerst moet de verkoudheid weg, dan pas kun je een goed oordeel vellen over de eventueel nog bestaande symptomen in je oren. Een verkoudheid moet vanzelf genezen. Beterschap, A.

Jorgos, 24-06-2012 02:25 #146
Geachte heer,
Ik heb na mijn laatste vliegreis een klein internet-onderzoekje gedaan naar de relatie tussen verkoudheid en pijnlijke oren bij het landen. Al snel begreep ik dat het slijmvlies in het middenoor bij verkoudheid opzwelt waardoor de buis van Eustachius bekneld raakt, met alle gevolgen voor de binnendruk van dien. Vervolgens ben ik mij af gaan vragen wat de oorzaak is van de zwelling van het slijmvlies. Dat komt, zoals ik het begrijp, doordat de bloedvaten in het slijmvlies uitzetten als gevolg van de infectie die de verkoudheid kennelijk is. Duidelijk verhaal. Maar nu mijn vraag: Waarom zetten die bloedvaten uit? Helaas kan ik dit nergens terugvinden en kom ik niet verder dan 'als je verkouden bent zetten de bloedvaten uit'. Ik ben dus erg benieuwd naar de rede van deze lichamelijke reactie. Hopelijk kunt u mij inzicht geven in deze werking van mijn lichaam. bvd Jorgos. Reactie infoteur, 25-06-2012
Hi Jorgos, slijmvlies is een soort huid met een speciaal soort cellen die een beschermend slijm produceren. Slijmvlies beschermt, dient als afweer en werkt bevochtigend. Bij een verkoudheid of allergie reageren de slijmproducerende cellen heftig op prikkels van buitenaf. Het slijmvlies zwelt op en produceert nog meer slijm. Deze slijmvliesverdikking ontstaat als de bloedvaten in neus/keel/bijholten/BvE tijdelijk bloed vasthouden en daardoor toenemen in dikte. De bloedvaten reageren dus secundair op de te sterke werking van de slijmproducerende cellen. Groetjes, A.

Laurence, 23-06-2012 11:18 #145
Hallo,

Na dat mijn linker oor bleed verstopt zit ten en ik ervan overtuigd was dat het over mijn kraakbeen ging heb ik nu een kine sits-osteopaat bezocht gespecialiseerd in hoofd en Hals.

Hij heeft eveneens aan mijn rechter oor die niets heeft zit ten werken…
Deze is nu ook pottoe!

Ik vraag mij nu naturlijk af, ALS hij een perfect oor kan doen verstoppen Moët hij eventueel ook beide oren Kunnen ontstoppen?

Fin, ik hoop dat hij weet waarmee hij bezig is.

Deze site is top by the way,

Goetjes Reactie infoteur, 24-06-2012
Hi Laurence, ik heb geen idee waar jouw behandelaar mee bezig is, en raad je aan om kritisch te zijn t.a.v. zijn beleid. Bezoek de huisarts en eventueel kno-arts zodat er een behoorlijke diagnose kan worden gesteld. Verder hartelijk dank :), en beterschap, A.

Ellen, 14-06-2012 13:07 #144
Goede info, bedankt. Ook wel geruststellend te weten wat er precies aan de hand is. Ik ben nu anderhalve week met neusspray (recept huisarts) bezig. Tot nu toe geen effect maar ik moet geduld hebben. Waar ik het meest last van heb is duizeligheid. Dat maakt me redelijk instabiel en ik maak me daar ook wel wat zorgen over. Reactie infoteur, 15-06-2012
Hi Ellen, tot je dienst. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Beterschap, A.

Michiel, 11-06-2012 17:02 #143
Hallo,
Ik ben een jonge van (pas) 20 jaar, en ik bezoek nu al ongeveer 4 jaar heel veel feesten/festivals, en ik ga ook geregeld op stap. Ik heb sinds vorig jaar, na een avondje stappen last gekregen van een constante piep in mijn oor. Hier heb ik op het begin wel veel last van gehad, maar ondertussen weet ik daar gelukkig wel goed mee om te gaan. Ik heb een halfjaar geleden een bezoek gebracht aan het ziekenhuis, heb daar vervolgens een gehoortest gedaan, maar daar kwam raar genoeg ook geen gehoorschade uit. Ook heb ik daarna mijn oren laten uitzuigen, en toen bleek dat ik wel wat oorsmeer in mijn linkeroor had zitten. Sinds afgelopen week heb ik last van druk/een vol gevoel in mijn linkeroor. Eergister heb ik een weer een festival bezocht (met op maat gemaakte oordoppen in), en heb nu ook last van een stekend gevoel in het linkeroor. Met de pieptoon weet ik inmiddels wel redelijk goed om te gaan, maar die steken baren me wel zorgen.
Groetjes,
Michiel Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Michiel, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Je oren geven eigenlijk voortdurend waarschuwingen af. Een pieptoon, een druk, vol gevoel, steken in het oor… Het zijn de kenmerken van oren die voortdurend te veel te verduren krijgen en daar niet zo goed tegen kunnen. Oordoppen kunnen helpen, maar dat geldt niet voor iedereen. Vooral omdat de botgeleiding (een andere geluidsoverdracht) dan gewoon doorgaat en zelfs de overhand krijgt. Het staken van bezoek aan feesten en festivals is het enige wat je oren willen, en waar je zelf op de lange duur het meest aan hebt. Sterkte, A.

De Busscher Oktaaf, 10-06-2012 10:15 #142
Mijn oor slaat regelmatig toe en als ik mij neer leg is het terug normaal
wat kan ik daar aan doen om het te voorkomen.
Ik voel dan een klein beetje slijm in mij neus Reactie infoteur, 11-06-2012
Hi De Busscher Oktaaf, ik heb geen idee. Grt, A.

Karen, 02-06-2012 22:49 #141
Beste infoteur en mede-oorlijders ;

dit wou ik er nog aan toevoegen (ik las al iets vergelijkbaars hier, en het verbaast me niet) : Het is echt opmerkelijk, hoeveel meer tips-hoop-inzicht je via deze site krijgt. Ik zoek al wekenlang via huisartsen, KNO, vrienden en veel gesurf op het internet naar vergelijkbare verhalen of mogelijke aandoeningen om mijn eigen symptomen toch maar een beetje te kunnen verklaren, begrijpen, om er toch maar iets beter mee om te kunnen. Het is de eerste keer, dat ik ook werkelijk ergens iets aan heb. Top.Zo nodig. Merci. Reactie infoteur, 03-06-2012
Hi Karen, geweldig en hartelijk dank! A.

Laurence, 01-06-2012 00:10 #140
Hallo, ik heb een kleine tiental jaar geleden een zware slag gekregen op mijn linker oor. Ik heb een gekraak gehoord en mijn oor heft zeker bij a twee jaar volledig toegezeten. En ALS ze niet toe zat hoorde ik mezelf praten en ademen in mijn oor wat nog vreselijker is! Ik denk dat ik alle nko specialisten bezocht heb waarbij er mij slechts een wist te zeggen dat mijn bve de problemen veroorzaakt en dat er niet aan te doen is. Uiteraard geloofde ik hem niet en heb ik alles geprobeerd, kine, accupunctuur, nkos bezocht aan de lopende band. Niemand kan mij helpen. Gedurende enkele tijdens heb ik er minder last van gehad Maar sinds twee jaar zit ze weer constant verstopt bij ziekte, vliegtuig, en het duurt weken voor ze een beetle opengaat. Vreselijk, toch Ben ik overtuigd dat het maa iets met mijn kraakbeen te makes heft. Kan dit? En zo niet wat kan ik doen, ik begin nu hope loos te worden, ik kom er zot van. Reactie infoteur, 02-06-2012
Hi Laurence, de oorschelp bestaat uit kraakbeen, ook de buis van Eustachius bevat kraakbeen. Als je alle kno-artsen in het land al bezocht hebt, staan we op deze site al helemaal machteloos. Klaarblijkelijk is er een beschadiging, maar wat precies kan hooguit een scan aangeven. En dan nog heb je daar weinig aan, want een diagnose betekent nog geen genezing. Bij problemen van de buizen van Eustachius is het nuttig te weten hoe de klachten verlopen als je echt ergens anders bent. Bijvoorbeeld op vakantie in een ver land, hoog in de bergen, of aan zee. Sterkte, A.

Marcel, 18-05-2012 22:06 #139
Ik heb sinds gister ineens uit het niets toen ik op een festival stond een krakend geluid in m'n oren, dit kwam vanaf dat moment af en toe opzetten… het kwam niet door het harde geluid want ik stond te ver van het geluid vandaan, ik heb het ook niet wanneer ik de muziek heel hard zet in de auto bijv! vandaag heb ik er geen last van gehad, als ik niets zeg heb ik het helemaal niet, behalve wanneer ik hard praat of schreeuw maar dan ook niet eens elke keer… als ik dat kraken hoor dan kan ik er wel zelf voor zorgen door te slikken, klaren of neus ophalen dat dat kraken weer verdwijnt… het kraken gebeurt dus wel op geluid maar heb het dus niet wanneer ik de muziek in de auto heel hard zet! het doet ook helemaal geen pijn maar ik ben erg benieuwd wat dit is want het is wel irritant! Reactie infoteur, 19-05-2012
Hi Marcel, geen idee. Het 'broken speaker' syndroom zoals het op het web ook wel genoemd wordt, komt helaas vaak voor. Mensen associeren het met van alles: buis van Eustachius problemen, vastzittend oorsmeer, oormyoclonus, tinnitus, hyperacusis, etc. Omdat die van jou beinvloed kan worden door slikken, klaren of neus ophalen, doet het toch het meest denken aan iets met de buis van Eustachius. Maar ja, wat? Sterkte ermee, A.

Ik, 12-05-2012 18:34 #138
Ik heb al een paar dagen last van een soort luchtbel in m'n oor ik ben een week verkouden geweest en met een hoest als ik mijn neus dichtknijp en toch door mijn neus adem kraakt het een beetje maar plopt het er niet uit. Zal dit vanzelf weggaan of niet? Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-05-2012
Hi Ik, ach ja. Je bent net verkouden geweest, ook zit je met een hoest. Als de tijd verstrijkt zullen de symptomen in je oor waarschijnlijk ook verbeteren. Beterschap, A.

Elle, 04-05-2012 21:43 #137
Beste A, Bedankt voor uw reactie.

Ik heb t persoonlijk niet echt meer op dokters, vanwege negatieve ervaringen in het verleden. Dus als ik het zelf op kan lossen zal ik dat altijd eerst proberen. Vaak lukt dat ook gewoon… door te zoeken naar de oorzaak en deze weg te nemen (i.p.v. symptoombestrijding of "je moet er maar mee leren leven").
Heb gekozen voor een tussenoplossing. Ben naar een audicien gegaan en die heeft geconstateerd dat er een enorme prop oorsmeer in m'n oor zit. M'n trommelvlies kan z'n werk gewoon niet goed meer doen, en naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt dit mijn tinnitus en hyperaccusis. Als de prop weg is zal ik hoogstwaarschijnlijk ook van m'n hoorklachten af zijn. Nu dus druppelen en over een week of 1-2 uitspuiten. Ik duim dat het gewoon weer helemaal goed komt! Zal m'n oren hierna vaker "onderhouden" d.m.v. druppelen/audispray om deze situatie te voorkomen. Ik heb gewoon taai/dik oorsmeer… daar moet ik rekening mee houden.

ÉN omdat ik nu weet hoe t is om oorsuizen/hyperaccusis te hebben, ga ik in de toekomst zeker voorzichtiger met m'n gehoor om. Voortaan altijd oordoppen in als ik naar concerten o.i.d. ga!

Wat betreft de relatie tussen maag en post nasal drip: als er maagzuur in de slokdarm (en soms zelfs hoger) komt, kan het neus en keelslijmvlies veel extra slijm gaan produceren om zichzelf te beschermen tegen het zuur. Dan kun je ook "post nasal drip" krijgen… al heeft t dan een andere oorzaak. Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Elle, hyperacusis is een zeer langdurige aangelegenheid, betreft (ook na een eventueel aanvankelijk begin in 1 oor) altijd beide oren, en komt niet door oorsmeer. Wel kan zo'n prop een tijdelijk gesuis en gehoorverlies veroorzaken, en wellicht onregelmatigheden in respons op geluid van buitenaf. Hopelijk verandert er iets in positieve zin als de gehoorgang schoon is. De huisarts had dit ook voor je kunnen doen. Succes! A.

Elle, 02-05-2012 22:47 #136
Ik heb al veel van de reacties hier gelezen, en er zitten best wat herkenbare dingen tussen. Toch zou ik nog graag even mijn persoonlijke situatie voorleggen…

Sinds ongeveer 1/2 jaar heb ik last van ‘post nasal drip’ als gevolg van hiatus hernia (waarbij maagzuur naar boven komt). Ik weet dat dit vooral te wijten is aan stress, maar ik vind het moeilijk daar op dit moment wat aan te veranderen. De maag-/’post nasal drip’-problemen komen en gaan, afhankelijk van hoe hoog mijn stressniveau is.

Nadat ik enkele weken geleden naar een concert was geweest, merkte ik ineens 's avonds in bed dat ik een lage bromtoon hoorde in m'n linkeroor. Ik dacht: "Komt van de muziek… is morgen wel weer over." De volgende ochtend was het echter nog steeds niet over, en na een paar dagen nóg niet. Ik hoorde het zelfs overdag, zo hard was het geworden. Ook kreeg ik er hyperaccusis bij. Ik moest in m'n linkeroor een oordopje dragen in situaties met harder-dan-gespreksniveau geluid, om niet gek te worden van de echo's en het getetter in dat oor als reactie op binnenkomend geluid.

Ik heb toen vanalles geprobeerd, ginkgo + niacine (voor doorbloeding), neusspray (tegen slijm), olijfolie-oorspray (tegen oorsmeer), rust geven in bepaalde situaties met een oordopje…
Na een week dit te hebben gedaan was het ruisen nagenoeg weg. Als ik in bed lag hoorde ik om de paar seconden, heel stil, nog wel een ruisje van ongeveer een seconde of 3. Maar, ik hoorde tenminste ook weer perioden van STILTE! Wat had ik de stilte gemist!

Ik dacht dat ik van het oorsuizen zo goed als af was… tot ik een week geleden weer naar een concert ging. Ditmaal niet in een zaal met hard geluid, maar in een theater met een acceptabel geluidsniveau. Ik HAD oordopjes bij me, maar heb ze niet ingedaan omdat ik het geluidsniveau op geen moment als storend heb ervaren.
Daar heb ik nu enorme spijt van. Want toen ik die avond in bed lag… bam, daar was het suizen weer! Nu heb ik alweer een week last van tinnitus en hyperaccusis in nog altijd 1 en hetzelfde oor (andere kant helemaal niks).

De hardheid van de bromtoon/het ruisen varieert, afhankelijk van hoe ik m’n hoofd houd/beweeg. Ook wordt het meteen erger door bepaalde geluiden (en weer terug minder als het geluid stopt). Als ik heb gefietst is daarna het ruisen vrij erg (door wind in de oren?). Muziek luisteren (op normaal geluidsniveau!) kan ik alleen nog met 1 oordop in, want muziek verergert ook de bromtoon naderhand.
Ik vraag me af of dit een bekend iets is… dat het terugkomt/verergert na blootstelling aan geluid? Zou het toch de Buis van Eustachius kunnen zijn (ook gezien mijn post nasal drip)?
Als ik slik hoor ik in dat oor wel kleine klikjes, maar dat zou misschien ook van de olie in dat oor kunnen komen. Gapen helpt in ieder geval niet.
Alle visies hierop en eventuele tips zijn welkom… ik wil er graag weer vanaf, want dit vergalt aardig m’n plezier in dingen. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 03-05-2012
Hi Elle, je beschrijft diverse vormen van tinnitus. Post nasal drip is een fenomeen waarbij slijm uit de neus en bijholten langs de keelwand naar beneden sijpelt, en heeft met de maag niets te maken. Zoals je begrijpt moet je je oren laten onderzoeken door een arts. Gezien de erge hinder die je van de klachten ondervindt neem ik aan dat je naar een kno-specialist wordt verwezen. Onderzoek moet vervolgens uitwijzen waar de klachten vandaan komen. Op InfoNu kunnen we alleen algemene richtlijnen geven, maar we hebben hier geen dokterspraktijk met onderzoekskamer ;). Beterschap, A.

Marieke, 29-04-2012 14:11 #135
Toen ik 12 was had ik van de ene op de andere tinnitus (hoge pieptoon) in beide oren. Toen ik een jaar of 18, 19 was werd heb veel minder (weet niet waarom). Dan was er een zachte pieptoon, afwisselend in 1 oor. Die piep was er dus wel maar zo zacht dat er maanden voorbij gingen zonder dat ik er aan dacht. Nu ben ik 31 en ik heb afgelopen januari, februari aardig wat last gehad van verkoudheden. Ik heb nu nog last van een neus vol slijm (vooral 's morgens bij het opstaan). Het vervelendste is dat ik nu sinds een week of 4 erge last heb van hoge, constante pieptonen in beide oren. Net als toen ik 12 was. Ben al bij de dokter geweest en er is geen sprake van doofheid. Kan mijn tinnitus nu te maken hebben met de verkoudheid van een paar maanden terug? Ik heb overigens geen last van een vol gevoel in oor of duizeligheid. Reactie infoteur, 30-04-2012
Hi Marieke, deze website gaat over stoornissen van de buizen van Eustachius. Voor tinnitus zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html Lees daar de mogelijkheden en reacties. Beterschap, A.

Jet, 24-04-2012 21:19 #134
Sinds enige tijd heb ik last van een hoge piep in mijn oor die continu aanwezig is. Mijn huisarts heeft vocht achter het trommelvlies geconstateerd en geadviseerd een neusspray te gebruiken (ik ben momenteel niet verkouden). Het voelt ook een beetje vol aan in mijn oor. Ik ben erg bang dat de piep blijvend zal zijn. In mijn familie komt dit namelijk voor. Kan de piep bij het verdwijnen van het vocht verdwijnen? Reactie infoteur, 25-04-2012
Hi Jet, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Het is mogelijk dat oorsuizen verdwijnt als het vocht in het oor is opgeruimd, maar een garantie is er niet. Sterkte, A.

Yasmien, 23-04-2012 21:57 #133
Hoi, Ik heb last van druk in een van mijn oren. Aan de achterkant van mijn oor (kuiltje), plaats waar oor aan de hals is gehecht. Achter oorlel. Wat kan hier de oorzaak van zijn? Reactie infoteur, 25-04-2012
Hi Yasmien, een druk in het oor wordt altijd IN het oor gevoeld. Wat je beschrijft kan ik dus niet plaatsen. Grt, A.

Maarten, 22-04-2012 22:43 #132
Hallo, Interessant om alle klachten rondom de buis van Eustachius te lezen. Ik ben een conservatoriumstudent en sinds een tijd merk ik tijdens het zingen of als er muziek op staat dat mijn oor kraakt. Twee jaar geleden merkte ik het af en toe tijdens het zingen, als de toon op een bepaalde manier resoneerde, dat er een krakend geluid in mijn oor was. Het is steeds erger geworden dat ik er nu erg veel last heb. Ik heb een gehoortest gedaan en met mijn gehoor was niks mis. De KNO arts vertelde me dat er iets was met mijn buis van Eustachius en hij vertelde me dat het een veel voorkomende kwaal is en lastig te behandelen is, hij kwam erg ongeïnteresseerd over en ik begreep niet veel van zijn verhaal. Ik heb een neusspray gekregen die ik nu al n maand gebruik maar ik merk nog geen verandering. Weten jullie misschien wat voor klacht ik heb, en of het te behandelen is? Alvast bedankt! Groet, Maarten Reactie infoteur, 23-04-2012
Hi Maarten, je kno-arts heeft vast gelijk. Kijk voor de zekerheid nog eens hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
De oren kunnen onafhankelijk van elkaar op bepaalde externe geluiden reageren. Dit kan volledig uit de hand lopen, als het optreedt bij het horen van stemmen, muziek, de eigen stem of allerlei huis-tuin-en keukengeluiden. Treedt het probleem vooral op als het externe geluid hard en/of hoog is dan is er waarschijnlijk mede sprake van hyperacusis. Is het meer bij lage frequenties, impulsgeluiden en/of zachte geluiden dan noemt men het soms 'reactieve tinnitus', 'tensor tympani syndroom', 'oormyoclonus', 'buis van eustachius problemen', 'broken speaker sensation', enzovoorts. Een combinatie met hyperacusis is zeer goed mogelijk. Kortom: niemand die weet wat het geknetter en gekraak precies is, maar het internet staat er vol mee. Behandelingen zijn er helaas niet. Sterkte, A.

Pieter, 22-04-2012 19:26 #131
Ik heb ook al weken van een dicht verstopt oor. Ik heb van de huisarts zure FNU druppels (azijnzuur) gekregen maar die helpen niet. Moet dit medicijn ook helpen tegen een vestopte buis van Eusachius? Ik ben 1 maart jl snotverkouden geweest met een behoorlijk hoest. 2 weken ziek thuis gebleven. Ik hoest nog een beetje (verwaarloosbaar), maar ongeveer 1 a 2x per dag als ik wat normaal snot snuit zitten daar neusvuil stukjes in die geel/groen zijn. Zou ik nog dat virus hebben? Bedankt. Reactie infoteur, 23-04-2012
Hi Pieter, wat je gekregen hebt is tegen een gehoorgangontsteking, en dat heeft niets te maken met de buis van Eustachius, die ver achter het trommelvlies zit. Deze druppels zullen je dan ook niet helpen. Vermoedelijk heeft het dichte oor te maken met de zware verkoudheid en hoest, waar je duidelijk nog niet vanaf bent. En dat is niet verwonderlijk, want zoiets kan weken tot maanden aanhouden. Geel en groen slijm of stukjes die naar buiten komen, zijn goede signalen. Het betekent dat het lichaam de rommel eindelijk opruimt. Heb dus nog wat geduld. Het oor is het allerlaatste deel van de luchtwegen dat beter wordt. Beterschap, A.

Thea, 21-04-2012 22:44 #130
Hallo, ik lees met belangstelling de berichten hier. Sinds een jaar of twee bemerk ik in mijn huis een lage zoemtoon. Ik heb me er een tijd voor kunnen afsluiten door negeren, maar de laatste tijd is dat niet meer mogelijk.
Het is niet constant, een aanzellend dan weer afnemend gegons, als een wasdroger, of het geruis van een waakvlam maar dan harder. Ik kan niet zeggen dat die toon verdwijnt als ik neurie, het neurieen is sowieso harder dan de hinderlijke zoem. Ook in het huis van mijn buren wat huizen verderop hoor ik het. Overdag valt het minder op, maar het is er wel. Ik ben bang dat dit tinnitus is, maar ben er niet zeker van. Moet nog proberen eens ergens anders te slapen.
Ik heb een hoortest gedaan in een winkel, mijn gehoor is als van jonger dan 30. Ik ben 52. Wel laat het linker oor in het "middengebied" een heel lichte daling zien in de grafiek. Maar nog altijd in de categorie "goed".
Ik word vooral 's nachts geplaagd hierdoor en kan er niet van slapen. Oordoppen helpen totaal niets. Het zit denk ik in mijn hoofd, of is zo laagfrequent dat oordoppen het niet kunnen tegenhouden. Enig idee wat ik heb? Ik ben nooit verkouden, heb wel wat gebitsproblemen waar aan gewerkt wordt, en nekklachten waar ik voor bij fysiotherapie loop. Reactie infoteur, 22-04-2012
Hi Thea, een zoemtoon in het oor is tinnitus, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Hier is natuurlijk wel de grote vraag of het geluid in je hoofd of oren zit, of dat het een extern geluid is. Sommige mensen zijn gevoelig voor het horen van 'the hum', een laagfrequent geluid wat op vele plekken in de wereld wordt gehoord. Er is geen verklaring voor. Doe een online search en je leest er van alles over. Sterkte, A.

Randy, 17-04-2012 21:33 #129
Ik heb al heel lang last van een soort gebonk in mijn hoofd en gepiep. al 4 maanden om precies te zijn, ik ben al naar de huisarts geweest en die zegt dat me buis van eustachius rood is, ik moet nu nog 1 week me neusspray gebruiken en dan terug komen, ik ben inmiddels halverwege en het heeft nog niks gedaan, ik maak me er heel veel zorgen over want ik heb er zelf veel last van. heeft iemand wat tips voor me?

Groetjes en alvast bedankt Reactie infoteur, 18-04-2012
Hi Randy, de buis van Eustachius is van buitenaf niet te zien. Aan bonken en piepen is niets te doen, tenzij een kno-arts hiervoor een oorzaak vindt die behandeld kan worden. Neussprays zijn lapmiddelen, dus hopelijk wordt je doorverwezen naar de specialist. Sterkte, A.

Emma, 11-04-2012 11:10 #128
Beste Astrid. Inmiddels duurt het probleem met het gezoem in mijn rechteroor precies 4 maanden. Bezoekjes aan KNO arts / kaakchirurg heeft niets opgeleverd. Ik heb mijn tandarts 4 weken geleden een bitje laten maken (tegen het 'kaken klemmen' 's nachts, ik tandenknars niet), om het zekere voor het onzekere te nemen, maar ook dat haalt niets uit m.b.t. het gezoem. Ik heb dus nogmaals uw artikel gelezen en onlangs een paar keer een test gedaan door een langdurige hoge toon ("hum") te genereren met mijn mond dicht. Ik viel bijna om van verbazing toen ik merkte dat bij het produceren van deze (Hmmmmm) toon (hoger/anders dan de zoemtoon) inderdaad de zoemtoon volledig verdwijnt. Het is dus wel degelijk een probleem met de buis van Eustachius, precies zoals u altijd heeft gezegd. Dat het een BvE probleem kon zijn heeft de KNO arts altijd ontkend; de sukkel.
Maar wat nu. Klaren helpt niet. Dat maakt de zoemtoon alleen maar luider. Hoe vaak ik het ook doe. Alsof de BvE alleen maar nog meer geirriteerd raakt. En dan ben ik weer bang dat ik met mijn onderdrukte nies de BvE onherstelbaar beschadigd heb. Kan dat? Gruwel. Laatst ben ik weer licht verkouden geworden en dan merk ik dat het gezoem luider is dan anders. Ook kou werkt niet mee. Mijn neusholtes zijn niet verstopt, alhoewel mijn stem mijn hele leven al een beetje nasaal klinkt. Emigreren naar een warm klimaat behoort niet tot de opties en ik ben bang dat ik hier voor de rest van mijn leven aan vast zit. Heeft u wellicht nog een advies wat ik verder kan doen om die BvE weer "normaal" te krijgen? In elk geval wil ik u bedanken voor uw juiste diagnose; het is al heel fijn om te weten wat ik wel heb. Nu nog een oplossing! Reactie infoteur, 12-04-2012
Hi Emma, die buis van Eustachius is met recht een hopeloze buis! Soms werkt helemaal niets doen en afwachten, maar je wacht al lang genoeg. Het is frappant maar ook typerend dat als je neuriet de zoem dan direct verdwijnt. Zo omkeerbaar en mechanisch is het dus! De luchtdruk kun je beinvloeden door bijv.: uitgebreid gapen, in een lift gaan, een vliegreis maken, in heuvels of bergen rijden (of er tijdelijk verblijven), hete en koude omgevingen afwisselen en dan snuiten of klaren, hete en koude dranken afwisselen en eveneens snuiten of klaren, onder de douche of in een (stoom)bad de neus snuiten, enz. In een onherstelbare beschadiging geloof ik niet. Voer dat klaren van de oren niet te vaak uit, dus als je merkt dat de oren er niet beter van worden, laat het dan een paar dagen rusten. Dat je kno-arts ontkent dat het probleem de BvE betreft, komt omdat hij niet luistert. Je kreeg dit in aansluiting op een grote drukverschuiving (niezen), wat alles zegt. Daarnaast kan het zijn dat hij puur afgaat op de uitslag van het tympanogram, maar zo'n test is alleen een momentopname en vertelt niet het hele verhaal. Ik hoop toch zo dat die BvE van jou beter wordt! Groetjes, A.

Inneke, 03-04-2012 23:07 #127
Beste Astrid, Dankzij uw goede uitleg nl.: dat mijn geluiden in de oren, problemen waren van de BVE door hoogst waarschijnlijk verstopte neusbijholtes, was niet alleen een grote geruststelling, maar is nu ook eindelijk bevestigd door een NKO-arts. Ik heb er maar liefst 6 gezien voor ik eindelijk deze arts vond. Ik ben er nog niet vanaf want op 17 april gaan ze overtollig wat ontstoken slijmvlies wegbranden in de bijholtes en scheef tussenschot rechtzetten, na herstel daarvan zouden alle problemen hier rond stilletjes moeten verdwijnen…, laat ons hopen ;). Toch wou ik al een dankwoordje plaatsen, want toen ik hier mijn oorproblemen kon neerschrijven en daar zo een duidelijke logische verklaring op kreeg, heeft mij dat toch tenminste geholpen het een plaats te geven in afwachting van een oplossing. Dus nogmaals, :) dank u! En ik laat nog wel weten hoe het afloopt. Groetjes Inneke Reactie infoteur, 04-04-2012
Hi Inneke, wat aardig van je! Het is natuurlijk triest dat je zoveel artsen moest aflopen, maar je bent niet de enige. Veel onbegrepen problemen met de oren vinden hun oorsprong in de bijholten of zelfs de kaak of nek. Maar er zijn maar weinig artsen die verder kijken dan het oor zelf. En daar is vaak bitter weinig in te zien. Hopelijk heeft je nieuwe arts de definitieve oplossing zodat je het allemaal achter je kan laten. Succes! A.

Mar, 02-04-2012 10:41 #126
Ik zit al sinds eind oktober met behoorlijk vervelende klachten die niet overgaan. Het begon allemaal met klachten wat leek op een oorontsteking. Vocht achter het trommelvlies zorgde voor irritante geluiden waar ik me nogal zorgen over maakte en die zorgde voor spanningen bij mij, angst voor blijvende tinnitus. In december kreeg ik er klachten bij, zoals geklik en gekraak in mijn oren en duizelingen. Korte momenten van druk in mijn oren en hoofd. Soms een paar keer per dag, soms een aantal dagen geen duizelingen. Ook werden de geluiden in mijn hoofd erger, door spanning. Ik ben al bij verschillende KNO artsen geweest. Ik heb een tijdje prednisone geslikt tegen de duizelingen die ook weggingen. KNO arts dacht aan geirriteerde BvE. Maar ik zit dus nog steeds met alle klachten. Het vervelende is ook dat ik in het buitenland woon sinds december, en ze lijken er hier geen verstand van te hebben. Nu willen ze een MRI gaan doen, om tumors en dergelijke uit te sluiten. Maar dat wil ik liever niet doen, omdat ik verhalen heb gelezen dat de harde geluiden tijdens zo'n scan kunnen zorgen voor verergerde tinnitus. Het is allemaal heel vreemd en niet te bevatten, ik ben bijna 30 en ik heb nog nooit in mijn leven last gehad van mijn oren, zelfs als kind geen enkele oorontsteking. Dus nu zit ik met allemaal vreemde klachten en kan ik 's nachts nauwelijks slapen. Kunnen ze op één of andere manier een foto maken van je midden of inner oor om te kijken of alles goed functioneert? Reactie infoteur, 03-04-2012
Hi Mar, een foto is niet mogelijk, wel wordt er soms gescand (ct of mri). Mri raad ik je ten stelligste af om bovengenoemde reden. Vraag in plaats daarvan om CT. Met de geirriteerde BvE zal bedoeld worden dat de buis van Eustachius niet goed functioneert. Dit zal met testen ontdekt zijn. Een optie hiervoor is het plaatsen van buisjes, dus ik vraag me af of deze mogelijkheid niet al besproken is. Verder worden vaak neussprays toegepast, maar die helpen meestal niets. Zelf kun je valsalva's proberen, zodat je de buis zoveel mogelijjk openhoudt. Verder is het afwachten tot het -soms - spontaan verdwijnt. Beterschap, A.

Evi, 14-03-2012 21:09 #125
Al weken hoor ik het (voornamelijk als ik ga slapen of lig) luid kloppen in mijn hoofd, gelijk aan mijn hartslag, vandaag voor de zoveelste keer bij de huisarts geweest, omdat dit echt mijn hele leven begint te beinvloeden.ik kan niet meer in slaap komen, door het aanhoudende geklop en klopgeluid en kan alleen nog maar op mijn rug slapen, want dan hoor ik het het minst. De huisarts weet er geen raad meer mee, een ct scan al gemaakt, omdat mijn moeder is overleden aan een hersentumor. Vandaag aan de huisarts de vraag gesteld of het niet aan mijn oren kon liggen, ze heeft ze beiden nagekeken, nu schijnt bij mijn linkeroor de buis van eustachius dicht te zitten.
Ik heb verder geen oorklachten of gehoorverlies, nu is mijn vraag kan dit harde klopgeluid ook daadwerkelijk veroorzaakt worden door een verstopte buis van eustachius?
Ik hoor niet alleen maar voel het ook kloppen (op achterhoofd) alleen bedacht ik mezelf dat dat misschien altijd al zo is geweest en ik me er nu alleen van bewust ben geworden omdat ik ook harde klopgeluiden hoor.? Reactie infoteur, 15-03-2012
Hi Evi, zie 'pulsatiele tinnitus' in dit artikel: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Het is van cruciaal belang te weten of het geluid en gevoel op het ritme van de hartslag gaat, of niet. Een scan kan bepaalde aandoeningen uitsluiten maar dat heb je dus al gehad. Een verstopte buis van Eustachius, maar ook elke andere verstopping in de gehoorweg, kan inderdaad de normaal aanwezige hartslag versterken. Dit zie je bijv. ook na ooroperaties als het oor propvol is met verband en/of vocht. Vocht wordt dan binnen enkele weken door het lichaam opgeruimd, maar ondertussen klinken lichaamsgeluiden waaronder de hartslag tien keer luider. Misschien is dit dus aan de hand. Houdt de klacht aan, dan is verder onderzoek door een kno-arts nodig (misschien mri). Sterkte, A.

Floris, 12-03-2012 01:03 #124
Ik heb iets wat ik niet kan thuisbrengen: Alsof er een beetje water in mijn linkeroor zit. Hierdoor hoor ik een beetje minder, en het klinkt iets doffer dan normaal. Kauwen klinkt als een soort 'echo' van binnen.

Mogelijke oorzaak: oordopjes? Daar slaap ik soms mee. Ik ga niet uit naar gelegenheden met harde muziek. Omdat dit nu al een week aanhoudt ga ik morgen eens naar een audicien, misschien is er iets te zien. Daarna naar de huisarts als het niet weggaat. Ben toch wel heel benieuwd wat het is! Reactie infoteur, 12-03-2012
Hi Floris, het meest aannemelijk is vastzittend oorsmeer in de gehoorgang, of misschien vocht achter het trommelvlies. Met oordoppen slapen kun je beter niet doen. Groetjes, A.

Nala, 11-03-2012 14:46 #123
Ik heb sinds vanacht een ondragelijke oorpijn die helemaal doordringt van mijn hoofd tot mijn keel! ben ook heel erg duizellig en mijn oor zoemt en kraakt heel erg. ik word er echt helemaal gek van! heb al 1200 mg ibuprofen op (meer mag je dus in principe niet) en 3 paracetamollen en neusdruppels gebruikt maar hetn word alleen maar erger? wat kan ik hier nou het beste mee doen? wachtten om orgen de dokter te bellen? of de huisartsenpost bellen? ik weet het echt niet meer! Reactie infoteur, 12-03-2012
Hi Nala, inmiddels zul je een arts hebben gezien of een afspraak hebben staan. De huisarts zal bekijken of er sprake is van middenoorontsteking. Hier is medicatie voor. Beterschap, A.

Frans, 08-03-2012 10:52 #122
Een week geleden heb ik binnen 3 dagen 2 vliegreizen gemaakt. Normaliter heb ik bij het landen wel wat last van mijn oren vanwege het drukverschil, maar die verdwijnen dan kort na het landen. Deze keer houden de klachten echter langer aan. Al een paar dagen lijkt mijn rechteroor dicht te zitten (alsof er water achter het trommelvlies zit) en klinkt het kraakje dat je normaal bij het slikken hoort harder dan normaal in mijn linkeroor. Toen ik vanochtend wakker werd, zat opeens mijn linkeroor ook dicht. Wellicht worden de klachten versterkt door de verkoudheid die ik een tijd voor het reizen had en waarvan ik tijdens de reis nog niet helemaal van was genezen. Nu ben ik niet van plan om hier lang mee te gaan rondlopen zonder naar de arts te gaan, maar ik hoorde dat er bepaalde trucjes bestaan die ook wel eens willen helpen… Reactie infoteur, 09-03-2012
Hi Frans, vliegen met een verkoudheid geeft helaas dit soort klachten, die vervolgens ook nog langdurig zijn. Een truc om de oren open te krijgen is een valsalva manoeuvre ofwel het klaren van de oren. Je houdt je neus met duim en wijsvinger dicht en blaast snel en hard door gesloten mond. De lucht zoekt nu een uitweg door de buizen van Eustachius, dus je pompt de oren als het ware op. Dit kan onderdruk opheffen, door een tijdelijke overdruk te veroorzaken. Doordat lucht weer afgevoerd wordt richting neusholte kan de druk op een gegeven moment normaal worden. Lukt het, dan is 'doofheid' weg en klinkt alles weer normaal. Lukt het niet, dan moet je de procedure enkele malen herhalen (wel met tussenpozen), desnoods verspreid over meerdere dagen of zelfs weken. Succes, A.

Savanya, 07-03-2012 00:01 #121
Hallo A.,
Ik wou je even laten weten, dat de buis weer open is ( voor hoelang maar is de vraag ). Simpele oplossing : gewoon de balk weer laten vallen hahaha(die had ik nog niet geprobeerd).Maar het werkte wel! Heb alleen nog een raar gevoel op mijn trommelvlies zitten, alsof het te vaak is uitgelubberd. Mijn evenwicht is ook weer aanzienlijk hersteld, evenals de verkoudheid. Die trouwens langzaam aan verdween nadat de buis open was gegaan. Ook heb ik nu weer een redelijk normaal gehoor, soms vervormt het nog wel, maar denk dat dat te wijten valt aan het trommelvlies. De dokter ( ja, ja… ben maar even langsgeweest) zei dat dit hele fenomeen ook eventueel door amandelen zou kunnen komen.Na enige navraag bleek ik in het verleden ook dikwijls last van mijn oren heb gehad, en na verwijdering van de amandelen heb ik er geen last meer van gehad tot afgelopen jaar dan. Kan de buis een verstandhouding hebben met de amandelen? Lijkt me sterk… maar niet onmogelijk.
Heb weinig zin in een operatie als het niet nodig is natuurlijk…
Groetjes Sav Reactie infoteur, 08-03-2012
Hi Savanya, je verhaal is ongelooflijk! Ik weet niet of we je werkwijze aan iedereen moeten aanbevelen, maar het is wel iets om hard over na te denken ;D. Alles staat in verbinding met elkaar maar de keelamandelen zijn enkel buffers die virussen zouden moeten weren. Daarbij kunnen ze zelf ontstoken raken, net zoals een lymfklier dat kan. Daar komt bij dat je ze niet meer hebt, dus is er geen enkel verband te verzinnen. Hopelijk verdwijnen de restverschijnselen ook nog. Groetjes, A.

Jon, 06-03-2012 20:24 #120
Hallo, ik heb al een paar maanden last van mijn rechteroor, als ik luid spreek word ik na het uitspreken van mijn zin een plof gewaar in mijn oor, ook heb ik dit bij hoge tonen. zoals: blaffen van de hond het geluid van bestek enz. weet iemand wat dit zou kunnen zijn? MVG jon Reactie infoteur, 07-03-2012
Hi Jon, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
en http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Dit type ooraandoeningen zijn aan elkaar verwant en wat je beschrijft past zowel bij het een als bij het ander. Wat je kunt doen is je arts bezoeken. Sterkte, A.

Emma, 06-03-2012 11:02 #119
Bij het maken van de tympanogram duurde het even voordat er iets van een curve verscheen, hij heeft wel 3 of 4 keer een apparaatje in mijn oor geduwd. Echter, de curve flitste in - en weer uit beeld op zijn PC. Er zat en piek in de curve en de KNO arts zei dat het er normaal uitzag. Hmmm, dat zag hij in een flits, ik vond het nogal stug.
Valsava's hebben tot gevolg dat het voelt alsof mijn oor "vol" zit (met lucht dan), en dat maakt het geluid in de regel harder. Pas wanneer mijn oren weer een beetje leeglopen (door te geeuwen) neemt het geluid weer af tot het niveau van voor de valsava.
Ik ben ook bij een kaakchirurg geweest. Die kon alleen een licht overbelaste kauwspier vaststellen. Van hem mocht ik geen nootjes meer eten. Ik ben zelf aan de slag gegaan met de triggerpoint massage uit een ander artikel van u, en die kauwspier was binnen een paar dagen weer volledig hersteld.
Hoewel de oorpijn nog steeds - in mindere mate - chronisch aanwezig is, is het voortdurend niezen wel danig verminderd. Mijn oor reageert nog steeds het meest op kou en luchtdrukverschillen. Reactie infoteur, 06-03-2012
Hi Emma, goed dat de triggerpointmassages hielpen. De tympanogram was goed, dus moet je maar aannemen dat de buis van Eustachius op dat moment functioneerde. Houd je steeds voor dat als je het gevoel hebt dat je het oor moet oppompen, dat de luchtdruk in het oor op dat moment verkeerd is. In dat geval moet je het oor dus klaren. Dit volhouden totdat het oor er als het ware niet meer om vraagt. Ik denk dat je met de nasleep zit van een chronische verkoudheid, en die huist niet in je oor, maar in de overige holten (neusbijholten en voorhoofdsholten). Vandaar het niezen. Geef het tijd! Groetjes, A.

Emma, 05-03-2012 11:22 #118
Inmiddels duurt de zoemtoon in mijn oor alweer bijna 3 maanden. De - inmiddels -chronische oorpijn is wel minder geworden nu dat de strenge vorst voorbij is. Wat ik daarnaast vooral merk is dat het geluid bij koude temparatuur en een veranderende luchtdruk danig toeneemt. Alhoewel de KNO arts niet gelooft dat het de BvE is (hij denkt dat het mijn kaakspier is), heb ik juist wel het idee dat de BvE niet goed werkt. Hij heeft afgelopen woensdag (laatste bezoek) wel een tympanogram gemaakt. Na die meting heb ik wel zo'n verschrikkelijke oorpijn gekregen dat ik thuis met twee pijnstillers op bed ben gaan liggen. De pijn was werkelijk ondraaglijk, met uitstraling naar mijn keel.

Gisteren was ik overdag heel even buiten en ik kreeg binnen 5 minuten weer een scherpe pijn in mijn re-oor. Ik ben snel naar binnen gegaan en gelukkig nam deze oorpijn snel af. Tot mijn stomme verbazing verdween in de loop van de middag het gezoem. Ik heb vannacht voor het eerst met "stille" oren kunnen slapen. Maar helaas is de zoemtoon vanochtend weer teruggekomen. Harder dan de afgelopen weken. Ik word er moedeloos van. Gaat het ooit helemaal weg om niet meer terug te komen? Of blijf ik voor de rest van mijn leven een soort weervrouwtje die met haar re-oor luchtdrukveranderingen kan horen? Reactie infoteur, 06-03-2012
Hi Emma, je zegt helaas niet wat de uitslag was van het tympanogram, want alles wijst op een buis van Eustachius die niet goed werkt. Wie eenmaal dit soort problemen aan de oren heeft, blijft altijd kwetsbaar. Maar dat betekent niet dat het akelige gezoem niet kan weggaan. Drie maanden is behoorlijk lang, maar wat je oren dan ook nodig hebben is een heel ander klimaat. Je merkt zelf al dat kou de boel niet bepaald beter maakt. Als de zoemtoon plotseling harder is, moet je per direct een valsalva uitvoeren en desnoods enkele malen herhalen. Het is belangrijk te weten wat er gebeurt als je de oren probeert te klaren. Als je kno-arts meent dat het de kaakspieren zijn, dan mag hij je verwijzen naar een specialist op dat gebied, de kaakchirurg dus. Gezien je symptomen geloof ik er niet in. Sterkte, A.

Foad, 05-03-2012 02:00 #117
Ik heb jaren lang last van vastendeslijm in mijn keel twee keer bij de KNO arts geweest na onderzoek heeft hij niks gevonden iets onschuldig is verder kon niks doen. Ongeveer 4 manden gelden was ik erg ziek geweest zwaar verkouden keelontsteking verstopteneus die tot op heden niet optimaal, mijn huisarts gaf mij antibiotica Broxtil voor keelontsteking die moest ik 10 dagen maar na 6 dagen was ik gestopt omdat allerlei bijwerking heeft gekregen. Na drie week was ik beter geworden geen last meer van keelontsteking maar wel vastendeslijm. Op 6 December rond 02:00 's nachts werd ik waker door een vreemdegeluid ( gesis ) heel nacht volgende dag ben ik bij de huisarts geweest die heeft een kijkje genomen en vertelde dat mijn oren moeten schoon gemaakt worden dat heeft ze gedaan maar zonder rusltaat. De week daarop heb ik een afspraak gemaakt de KNO arts gehoortest gedaan blijkt dat mijn gehoor is weldoende wel iets minder maar goed voor mijn leeftijd 36 jaar. De laatste weken heb ik veel last van ruis en broomton vooral in de avonduren. Reactie infoteur, 05-03-2012
Hi Foad, de bromtoon die later op de dag erger wordt of pas later op de dag begint is typerend voor problemen met de buis van Eustachius. Vastzittend slijm in de voorhoofdsholten, bijholten, BvE en middenoor vermindert de functie van drukregeling binnen het hoofd, zeker in combinatie met gangetjes die nauwer zijn dan bij anderen. Dit merk je dan aan een constante post nasal drip waarbij je de hele dag moet schrapen en er steeds weer nieuw slijm lijkt te worden aangemaakt. In werkelijkheid heeft iedereen slijm, maar bij een goede afvoer merk je er niks van en slik je het gewoon in. De bromtoon moet in de loop der tijd beter worden en verdwijnen. Probeer veel te stomen en zeer veel te drinken (afwisselend heet en ijskoud). Groetjes, A.

Doortje, 03-03-2012 14:11 #116
Hoi.ook ik heb veel last van mijn oren, als klein kind al heb ik veel onstekingen gehad en nog steeds, sinds October 2011 was ik flink verkouden en dat slaat gelijk naar mijn oren, met het gevolg oorpijn, doofheid, loopoor links, want daar zit een gaatje in het trommelvlies, ben al eerder geopereerd en een nieuw trommelvlies gehad maar zoals je ziet gaat het toch weer kapot met al die ontstekingen, maar nu maart 2012 zit ik nog steeds met de zelfde problemen.de kno arts heeft foto`s en een scan van de sinissen gemaakt en hij zegt alles is open.kan verder niks voor je doen.maar ik ben nog steeds doof, mijn oor klikt met slikken -hoor mezelf praten en ademen gek word ik er van, en dat snuiten heel de dag je krijgt er een kapotte neus van, maar we leren er mee leven, zal wel moeten…
Ook met vliegen is het een ramp met dalen vooral pijn in mijn oor en steken dat gun je niemand, heb alles uitgeprobeert maar niks helpt, wel heb ik gemerkt als ik met landen heeel hard aan de achterkant ter hoogte van mijn oorlel druk de pijn ietsjes minder word dus het proberen altijd waard toch.
nu las ik op de site Tuba Aperta, daar lijkt mijn verhaal verdacht veel op, wat nu? Reactie infoteur, 04-03-2012
Hi Doortje, tuba aperta is vaak een gemiste diagnose. Autofonie (abnormaal hard en vervormd klinken van je eigen stem) en het luid horen van de ademhaling in één of beide oren zijn de hoofdsymptomen. Maar als je dan zo'n pijn hebt met vliegen dan wijst dat weer op een buis die juist te dicht zit. Waarschijnlijk heb je dus de mengvorm, waarbij beide situaties afwisselend voorkomen. Op de tuba aperta sites staan links die je misschien verder op weg helpen. Want in Nederland een arts vinden die een tuba aperta kan vaststellen en ook nog behandelen, is een speurtocht naar een speld in een hooiberg. Je kunt je kno-arts natuurlijk wel om zijn mening omtrent tuba aperta vragen. Misschien kan hij je verwijzen naar collega's die meer weten. Sterkte, A.

Sofie, 01-03-2012 20:35 #115
Een tweetal weken geleden heb ik een virale infectie opgelopen met een keel- en oorontsteking tot gevolg. In beide oren zat vocht, maar vooral de rechterkant was er erg aan toe. Ik kreeg efedrine 60mg en antibiotica voorgeschreven. Sindsdien heb ik een storende 'piep' in mijn oor en hoor ik opvallend minder en 'doffer' als voordien. De infectie en ontsteking zijn intussen weg, maar m'n problemen zijn nog steeds niet opgelost. Twee dagen geleden ben ik naar een oorspecialist geweest. Hij vertelde dat er inderdaad 'een beetje vocht' zat en dat zou de verklaring zijn voor het slechter en doffer horen, maar voor de 'piep' had hij geen uitleg. Hij heeft 2x in m'n trommelvlies geprikt en een deel van het vocht weggezogen. Dat zou helpen. Maar het helpt niet. Ik heb totaal geen beterschap, integendeel zelfs. Wanneer het nu in de omgeving stil is, hoor ik een soort van gesuis, licht gebrom, vooral wanneer ik neer lig. Ik slaap enorm slecht omdat ik me hier natuurlijk op focus. Af en toe heb ik ook een pijnscheut in m'n oor, maar dat zal waarschijnlijk aan die gaatjes in m'n trommelvlies liggen. De piep is er ook nog steeds. Overdag heb ik het meeste last van het 'doffer' horen, 's avonds van het gepiep en van het gebrom (omdat het dan stil is). Daarnet heb ik met fysiologisch water m'n neus gespoeld en ben sinds gisteren gestart met een neusspray. Mijn angst is dat ik met die 'piep' verder moet. Wat kan ik nog meer doen? Ik heb schrik om iets verkeerd te doen en het nog erger te maken. Reactie infoteur, 02-03-2012
Hi Sofie, het is allemaal nog te kort geleden om nu al beterschap te verwachten. Er is nu een gaatje in het trommelvlies waardoor vocht kan afvloeien. Er zat dus een behoorlijke overdruk en het duurt wel een paar weken voordat de boel is opgedroogd. Kortom: je verschijnselen (ook de tinnitus) zijn te wijten aan een disfunctionele buis van Eustachius als gevolg van een middenoorontsteking. Of dit chronisch is zal met een paar maanden moeten blijken. Ik neem aan dat je een nieuwe afspraak hebt bij KNO. Daar zal worden bepaald wat er verder moet gebeuren. Je kunt er zelfs niets aan doen, behalve afwachten. Beterschap, A.

Katrien, 01-03-2012 12:51 #114
Hallo,
ik ben nu 27 en heb al heel mijn leven last van neus-keel-oor problemen. Als klein kind constant een verstopte neus, ik praatte altijd nasaal en moest om de 5 minuten snuiten. Ook heel veel oorontstekingen gehad toen, op mijn 6e heeft de NKO arts buisjes geplaatst. In de jaren nadien, met het ouder worden, zijn de oorontstekingen wat geminderd maar kreeg ik dikwijls te maken met sinusontsteking, de verstopte neus en veel snuiten bleef al die tijd. Op mijn 19 ben ik dan geopereerd aan mijn sinussen door de NKO-arts en is mijn neusbeentje recht gezet, dit is dan heel even beter gegaan maar laatste jaren terug heel veel klachten. Ben paar weken geleden naar een andere NKO arts gegaan omdat ik 3 weken flink ziek was (koorts, sinusontsteking, hoest, bronchitis, gevoel van een verstopt oor) kreeg neusspray, moest dampen zoveel mogelijk per dag en Rinathiol slikken. Van die Rinathiol werd ik enorm slaperig dus heb deze maar een week genomen. Mijn neus zit nog steeds verstopt. Ik heb dan ook een CT scan van de sinussen laten nemen deze week, vanavond moet ik weer naar de NKO arts. Vorige keer sprak ze al van eventueel terug een operatie te laten doen, en volgens haar staat het neusbeentje nog steeds scheef (dacht dat de vorige arts dit had rechtgezet?) dat de problemen veroorzaakt.
Ik heb ook al heel mijn leven enorm veel problemen met vliegen, tijdens het opstijgen ploppen mijn oren open, dit gaat nog qua pijn, maar de daling is verschrikkelijk.scherpe steken, niets meer horen, oorontstekingen krijg ik ervan. Wanneer ik vlieg moet ik steeds naar de arts in het land van vakantie met een ooronsteking door het vliegen. Daarom heb ik 2 jaar geleden bij mijn vorige NKO arts buisjes laten steken, zodat deze de druk konden regelen omdat mijn BvE dit dus blijkbaar niet doet. Dit gaf een enorm verschil, had bijna geen last. Zalig! Een nadeel was, binnen een jaar waren de buisjes er langs linkerkant al uit gevallen, langs de rechter kant zat het buisje er nog in maar met een onsteking op het trommelvlies. Omdat ik terug opnieuw ging vliegen heeft ze me terug geopereerd, een nieuw buisje erin gestoken en het andere vervangen. Nu zitten er T-vormige buisjes in. Bij het laatste bezoek aan de nieuwe NKO arts, enkel weken geleden dus, heeft zij gezien dat er langs de rechterkant een grote korst rond het buisje zit op mijn trommelvlies, wat is dit? Zij vindt het plaatsen van buisjes niet nodig, en denkt er een andere oplossing voor te hebben. Ik betwijfel dit, heb alles al geprobeerd tijdens het vliegen (geeuwen, slikken, oordopjes, dexa rhinospray, pillen met cortisone.)
Het probleem is, wat helpt er dan wel? Ik ga zeer graag op vakantie en heb het plan om voor langere tijd (een jaar ofzo) te gaan rondtrekken in Azië, het enige wat me tegenhoud zijn mijn oren. Ik durf niet meer vliegen zonder de buisjes, maar is dit wel goed aangezien er een onsteking op zat en nu een korst? En dan zou ik elk jaar opnieuw buisjes moeten laten steken aangezien ze er vrij snel terug uitvallen.Mag dit wel? Als ik ga slapen is er ook een zachte ruis met hartslag in mijn rechteroor, en heb steeds het gevoel dat ik mijn keel moet schrapen, dat er slijmen zitten langs de achterkant van mijn keel, verstopte neus.
Sorry voor mijn lange uitleg, hopelijk is hij duidelijk, en alvast bedankt voor je reactie!
groetjes, katrien Reactie infoteur, 02-03-2012
Hi Katrien, je hebt buizen van Eustachius die slecht werken, vermoedelijk omdat de afvoer van vocht en slijm vanuit de bijholten door vernauwde gangen niet goed gaat en het slijm dus ook richting de oren gaat. En dit is chronisch. Door buisjes is de kans op ontstekingen vergroot, maar daar heeft de kno-arts wel druppels voor. Of je nu kunt vliegen is niet aan mij om te beoordelen, ook weet ik niet of het verantwoord is om elk jaar weer opnieuw buisjes te laten plaatsen. Het nadeel hiervan is namelijk dat de trommelvliezen steeds meer littekenweefsel gaan vertonen, met verminderd gehoor als risico. Je zegt dat je arts een andere oplossing weet, inmiddels ben je er ook geweest, dus laat gerust horen wat ze heeft gezegd. Weet dat operaties om het neustussenschot recht te zetten op de lange termijn meestal niet helpen. Het probleem is namelijk veel groter dan dit alleen. De gouden remedie heb ik helaas niet voor je. Oorpijn en dove oren na een vliegreis komt natuurlijk wel vaak voor, maar het is niet de bedoeling dat je er oorontstekingen van krijgt. In het vakantieland moet je dan naar een arts die je waarschijnlijk antibiotica geeft. De grote vraag luidt dan ook: hoe gaat het als dit verholpen is, en je weer terugvliegt? Moet je bij thuiskomst dan ook direct weer naar een arts, of hebben de medicijnen na de heenreis voldoende gedaan om je ook voor de terugweg te 'helen'? Want in dat geval zou je voor een vliegreis preventief medicatie kunnen vragen. Sterkte, A.

Savanya, 27-02-2012 22:45 #113
Hallo,
3 Maanden last van mijn rechteroor en wordt er langzamerhand gek van. 3 Maanden gelee viel er een metalen balk in de bak van de koelwagen.Bam. oor dicht. Na een week of 3 trachtte ik mijn oor te klaren en dat lukte voor de verandering een beetje te goed… ik verloor mijn evenwicht(het gevoel alsof een ballon ineens klapt en het laatste stukje nog flubbert).Na een week klachtenvrij kreeg ik de griep en ja hoor, daar zat mijn oor weer dicht, en nu nog steeds(ben daar nu nog verkouden van)… ik hoor mijzelf iets te goed(hol) en de omgeving veel minder.Soms doet het wat pijn maar altijd een verkeerde druk op het oor.Vandaag in een lift naar beneden, verloor ik mijn evenwicht en later op de dag lukte het dat oor te klaren, maar i.p.v. open te gaan leek het net alsof er meer achter het trommelvlies kwam, daarbij komt ook dat ik mezelf hoor ademhalen in mijn oor.Zit dus nog steeds met hetzelfde gevoel.Neusspray's:van Nasonex to een simpele zoutoplossing werken niet. Als ik s'ochtends wakker wordt is het gevoel minder tot helemaal weg, maar op het moment dat ik buk komt het weer net zo hard terug. Alle trucs uit de doos heb ik toegepast, maar niks helpt.En als ik de reacties zo allemaal lees, heeft het ziekenhuis ook weinig zin. Heeft iemand nog tips uit een andere trukendoos die ik kan proberen om dat oor weer open te krijgen? Reactie infoteur, 28-02-2012
Hi Savanya, hopelijk komen er reacties. Omdat je nog steeds verkouden bent zal het oor ook chronisch zijn aangedaan. Dit moet dus eerst weg om de zaak te beoordelen, en je weet dat dat maanden duurt. Dat je evenwicht soms weg is komt van die foute druk in je oor. Zoals ik het lees heb je soms onderdruk, en soms overdruk. Deze wisselingen kunnen plotselinge duizeligheid geven, sterker nog, er kan de hele tijd een zweverig gevoel bestaan. Het incident met de balk zal een hele sterke drukverandering in je oor hebben veroorzaakt, waardoor de buis van Eustachius de druk niet goed meer kan regelen. Je kunt natuurlijk altijd naar je huisarts gaan (evt. KNO) zodat er eens een deskundige in je oor kan kijken… Ja, ik weet wat je nu denkt ;). Sterkte, A.

Fou, 27-02-2012 20:23 #112
Hallo
Sinds begin december heb ik last van ruis en lage broomton in mijn re-oor, twee bij KNO arts gewest bij de eerste keer na gehoortest gaf hij aan dat mijn re-oor wat minder is dan links bij de tweede keer gaf hij aan dat linker wat minder is dan recht tussendoor ben ik naar Duitsland gegaan voor verder onderzoek daar ik heb allerlei onderzoeken gedaan en blijkt dat er niks mis met mijn gehoor en waarschijnlijk ligt het bij de kaak. Nu ben ik al ongeveer 5 weken bezig met kaak fysiotherapie en zie geen verandering. Trouwens ben ook bij de audiologie centrum geweest gehoortest gedaan niks mis met mijn gehoor ik moet leren mij leven! Reactie infoteur, 28-02-2012
Hi Fou, een lage bromtoon komt door een foutieve druk in de buis van Eustachius en bijholten. Je gehoor wordt dan ook slechter op de lage tonen. Je zou je oren eens kunnen klaren (valsalva) en dit eventueel herhalen. Daarnaast heeft het tijd nodig, meestal in de orde van maanden. Met de kaak heeft een bromtoon meestal niets van doen. Sterkte, A.

Chantal, 24-02-2012 08:11 #111
Hallo,
Mijn dochter van 9 krijgt in maart voor de 9e keer buisjes in haar oren. Dit maal buisjes met weerhaakjes. Aan beide kanten heeft zij een gehoorbeschadiging opgelopen door de vele oorontstekingen en draagt gehoorapparaten. Is er nu echt geen andere oplossing dan het plaatsen van buisjes? Groeten Chantal Reactie infoteur, 25-02-2012
Hi Chantal, antibiotica en trommelvliesbuisjes zijn de gebruikelijke behandelingen bij steeds terugkerende oorontstekingen. Deze nemen niet de oorzaak weg, maar zijn enkel symptoombestrijding. Daarom moet afgevraagd worden waarom je dochter continu deze verschijnselen heeft. Vermoedelijk heeft ze vernauwde buizen van Eustachius die het vocht en slijm slecht of helemaal niet afvloeien. Maar waarom al dat slijm. Misschien kun je het zoeken in het verhogen van haar weerstand, en wat ook helpt is een verhuizing naar een warm land. Maar ik begrijp dat dat laatste niet uitvoerbaar of wenselijk is. Groetjes, A.

Lydia, 21-02-2012 15:46 #110
Mijn dochter van bijna 6 heeft op dit moment lijmoor, beide oren.
Over 4 dagen gaan wij vliegen. Wat voor consequenties heeft dat voor haar oren? Wat kan ik doen om de vlucht zo aangenaam mogelijk voor haar te maken, dat ze niet zoveel pijn krijgt. Als het knapt en ze krijgt een loopoor, wat voor verzorging hebben de oren dan nodig?
Ze heeft 2 weken geleden een weekje neusspray gehad maar dat heeft niets geholpen. Reactie infoteur, 22-02-2012
Hi Lydia, met een lijmoor kun je beter niet vliegen. Gaat het toch gebeuren, dan moet er enkele dagen voor en tijdens de vlucht meermaals een neusspray gebruikt worden. Ook als je denkt dat dat niets helpt. Bij de landing de bekende maatregelen zoals geeuwen e.d. toepassen. Knapt het trommelvlies dan moet je contact zoeken met de plaatselijke arts. Antibiotica zal dan nodig zijn. Groetjes, A.

Chantal, 20-02-2012 12:37 #109
Zojuist het artikel 'wat doe je bij oorpijn tijdens het vliegen' gelezen en erop gereageerd, maar ook dit artikel aandachtig gelezen. Ik zie op tegen vliegen en wil eigenlijk nooit meer vliegen. In mei 2012 ga ik toch naar Mexico maar ik heb nu al slapeloze nachten. De pijn, met alleen de inzet van de landing, is zo ontzettend heftig (beiden oren, maar links is onverdragelijk) dat mijn oor lijkt te ontploffen. Helaas ook dit keer zit er een tussenlanding bij waardoor ik 2x de pijn ervaar. Bij het opnieuw opstijgen met het vliegtuig stromen mijn oren leeg met doorzichtig vocht. De pijn ebt langzaam weg maar komt helaas bij het zakken van het vliegtuig weer even hard terug. De pijn houdt meestal 1,5 dag aan. De KNO arts heeft mij (een half jaar geleden) gezegt dat er een afwijking aan de buis van eustachius is en ik hiermee moet leren leven. Maar wat er nou precies aan de hand is weet ik niet. Ik ben zo bang dat er iets met mijn oren gebeurd tijdens de vlucht wat fout is.

Nu heb ik sinds enkele weken ook last van een krakend geluid tijdens het slikken in mijn linker oor. En vervorming van hard geluid of wanneer ik zelf luid praat in mijn linker oor. Het lijkt wel een soort van hoge toon welke mijn gehoor vervormd. Ik zal hiervoor een afspraak moeten maken met mijn huisarts, waar ik al vaak voor mijn oren ben geweest, maar ook hier zie ik tegenop omdat er nooit iets uitkomt waardoor ik geholpen kan worden. Reactie infoteur, 21-02-2012
Hi Chantal, je bijholten zitten waarschijnlijk vol met slijm wat niet goed wordt afgevoerd. Misschien omdat de toch al nauwe gangetjes potdicht zitten of in elk geval nauwer dan normaal. De buis van Eustachius is ook zo'n gang, en door de vochtophopinigen disfunctioneel. Dit merk je dan sowieso bij vliegen, waarbij hevige pijn voorkomt. Ook zeg je dat je oren leegstromen met vocht, wat aangeeft dat de trommelvliezen zijn gesprongen of dat er in beginsel al een gat in zit. Dat is dus vreemd, en moet je bij je arts aankaarten.
Wat je in je tweede alinea beschrijft klinkt als het symptoom 'hyperacusis', zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Dit komt veel voor in samenhang met buis van Eustachius problemen, maar er zijjn geen remedies voor. Een paar dagen voor je vlucht kun je beginnen met het gebruik van een neusspray en vaak stomen. Ook weer neusspray enkele malen voor de landing inzet. Ben je aan het landen, geeuw dan non-stop, dus zorg ervoor dat je doodmoe bent en dus echt kan geeuwen. Sterkte, A.

Emma, 13-02-2012 11:50 #108
Vorige week schreef ik u al over mijn probleem met het gezoem in mijn rechter oor. Ik ben u zeer dankbaar voor uw reactie op mijn schrijven, vooral omdat u, i.t.t. de KNO arts, wel reageerde op de door mij beschreven symptomen. Waar ik echter zo vreselijk bang voor ben is dat ik door het onderdrukte niezen iets onherstelbaar beschadigd heb. Wellicht het kraakbeen van de BvE, of bloedvaatjes of erger nog de gehoorzenuw zelf. Zou dit ook nog kunnen? Kan dit onderzocht worden? En kan dit herstellen? (En hoe lang duurt dat?)
Ik ben al twee keer bij een KNO arts geweest, maar die wilde tot twee keer toe geen tympanogram maken (op mijn verzoek), omdat naar zijn zeggen bij een goede gehoortest (zoals bij mij het geval was) er geen sprake kan zijn van een drukverschil. Problemen met de BvE leiden naar zijn zeggen tot gedeeltelijke doofheid en dat zou uit een gehoortest moeten blijken.

Uw reactie komt echter veel dichter bij mijn ervaring dan die van de KNO arts. Woensdag zit ik er weer. Moet ik weer om een tympanogram vragen? Of om een MRI / CT scan? Afgelopen weekend heb ik een paar glazen rode wijn gedronken en het gezoem was de daaropvolgende nacht wel zo oorverdovend hard dat ik wederom radeloos ben geworden. Heeft dit zo'n effect op de BvE of is er meer aan de hand? Reactie infoteur, 14-02-2012
Hi Emma, je kunt een arts niet dwingen een bepaalde test te doen. Zo'n drukmeting is enkel een momentopname, dus zegt op zich niet zo heel veel. Dat je helemaal geen gehoorverslechtering hebt is frappant, maar dat kan ook een moment geweest zijn. Juist met BvE disfuncties zijn er vaak vele drukwisselingen met bijbehorende symptomen. Gedeeltelijke doofheid is daar een van, maar je kunt ook plotseling veel te luid horen. Overigens zijn er met gehoortesten vaak vals-positieve uitslagen omdat mensen steeds op de knop drukkken, zelfs als er geen geluid is. Dan lijkt je gehoor onterecht beter dan het is. Bij BvE-problemen zit het eventuele gehoorverlies op de lage tonen, wat je zelf vaak wel merkt. Wees niet bang voor blijvende beschadigingen want je klachten hebben een mechanische oorzaak, wat omkeerbaar is. De zoemtoon kwam immers na niezen (hoge druk!). Rode wijn e.d. heeft er niets mee te maken. De arts zal verder bepalen wat er moet gebeuren. Scans zal hij denk ik niet doen, en moet je ook niet willen. De buis van Eustachius staat in verbinding met de neusbijholten, dus het kan best dat de verstoppingen en vernauwingen op die hoogte zitten, verderop dus. Dan krijg je dezelfde oorsymptomen, maar ook dat vele niezen. Ga door met valsalva's, en probeer de druk te beinvloeden door liften te nemen, in heuvels te rijden of zelfs het vliegtuig te pakken (in die volgorde!). Ik denk dat je oor op een dag open springt en dat de zoemtoon dan meteen weg is of op zijn minst verandert in een milder geluid. Succes morgen, A.

Leo, 09-02-2012 22:35 #107
Sinds enkele maanden heb ik last van toenemend blikkerig geluid, zowel van mijn eigen stem als van de omgeving. Audiologiisch Centrum en Beter Horen konden mij niet helpen. Alle geluiden komen erg hard aan, met en zonder gehoorapparaat. Enige verlichting is oordoppen te plaatsen, die stukken uit het hoge geluid knippen. Is er enige herkenbaarheid bij deze storing door het niet goed functioneren van de buis van Eustachius? Reactie infoteur, 10-02-2012
Hi Leo, wat je beschrijft is het verschijnsel hyperacusis. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Hoewel hyperacusis geassocieerd wordt met problemen in het brein, komt het symptoom opvallend vaak voor bij diverse problemen aan de buizen van Eustachius. De oorspiertjes (tensor tympani en stapedius) dempen bepaalde geluidsoorten, en bij dysfunctie van de BvE functioneren ook deze geluidsbuffers slechter. Let wel: dit is slechts een theorie, omdat niemand het precies weet. Sterkte, A.

Jan, 09-02-2012 11:36 #106
Hallo, ik wil even reageren op het bericht van Ashley. Het is alsof ik mijn eigen verhaal lees.Ik had precies dezelfde klachten. 4 weken geleden buisjes laten plaatsen en ik hoor beroerder dan daarvoor.Alles klinkt met een echo, ik hoor mijn eigen stem keihard in mijn hoofd. Druk op beide oren, het is om gek van te worden. Ik denk dat ik de buisjes laat verwijderen en de gaatjes dicht laat maken. Kan dit?. Uit een oor kwam wel heel veel vuil en is daarna ook gaan ontsteken. Vuil is eruit en de ontsteking is weg maar mijn gehoor is een ramp. Ik kwam uit de operatie en toen is het begonnen en het zit er nu nog steeds. Wie heeft een goed tip? Reactie infoteur, 10-02-2012
Hi Jan, de gaatjes in de trommelvliezen (na verwijderen buisjes) gaan in de regel vanzelf dicht. Zoals ik het lees had je de buisjes hard nodig omdat er veel rommel uit het ene oor is gekomen. Een bijkomende ontsteking is natuurlijk niet de bedoeling. Bij de nacontrole moet je deze klachten aankaarten. Beterschap, A.

Lies, 06-02-2012 16:05 #105
Ik heb al jaren last van druk op mijn oren. Meerdere keren bij huisarts geweest, bij kno geweest. Er kunnen helaas geen aanwijsbare oorzaken gevonden worden. Gehoortest ok, holtes ok, neusspray helpt niet (nasonex). Nu ben ik er zelf achter gekomen dat als de luchtdruk buiten stijgt en 1028 bar of hoger is, de klachten erger worden. Bij luchtdruk van 800 is er niets aan de hand. Ik heb dus zelf het idee dat de luchtdruk van buiten invloed heeft op mijn oorklachten en dat ik op de een of andere manier de luchtdruk zelf niet meer kan reguleren van binnenuit. Als ik dan ook nog eens in bijv een supermarkt kom waar de blazers hard loeien (verwarming) dan klappen mijn oren nog meer dicht en wordt ik naar in mijn hoofd. Heeft het zin om met dit verhaal weer naar een kno te gaan of sta ik dan weer met 5 minuten buiten? Zou het plaatsen van buisjes in mijn geval een oplossing kunnen zijn? Reactie infoteur, 07-02-2012
Hi Lies, dit van die luchtdrukverschillen is heel interessant. Het is overigens een bekend verschijnsel dat de oren dicht- of juist openklappen bij verandering van koude naar warme lucht, zoals je ervaart in de supermarkt. Dus ook de omgevingstemperatuur speelt mee. De buizen van Eustachius moeten dit alles geruisloos regelen, maar vaak zijn ze zelf ontregeld en hier niet meer toe in staat. Het minste geringste luchtdrukverschil geeft dan al meteen bizarre klachten, juist omdat de oren zo gevoelig zijn. Het zijn zintuigen! Naar de kno-arts gaan heeft geen zin als je hier al geweest bent. Buisjes hebben sterk wisselend resultaat en kunnen je ook erger maken. Op zijn minst moet er dan een diagnose 'lijmoor' of chronische middenoorontsteking zijn, en ik denk niet dat je dat hebt. Natuurlijk kun je het altijd overleggen. De huisarts kan je bijv. verwijzen naar een ander ziekenhuis. Soms krijg je dan een heel andere behandeling of zijn er heel andere visies dan die je tot nu toe gehoord hebt. Sterkte, A.

Emma, 06-02-2012 12:42 #104
Begin december 2011 heb ik een ontzettende niesbui gehad. Zoals gewoonlijk heb ik deze ingehouden en is dit dus door oren heengegaan. Vanaf dat moment heb ik continu een zoemtoon in mijn rechteroor. 24 uur per dag, ik word er gek van, vooral 's nachts. Slaap al 8 weken slecht. Ben eind december wel heel erg verkouden geweest, maar dit is weer overgegaan, het gezoem is gebleven. Ben bij huisarts geweest, kreeg neusspray (butesonide 100) maar dit helpt niet. Blijf ondertussen dagelijks niezen (nu door mijn mond, ben als de dood dat ik nog meer beschadig). Bij KNO arts geweest. Aan gehoor mankeert niets (gehoortest). Kan ik door het ingehouden niezen iets beschadigd hebben? Gaat dit dan weer over? Heb ook regelmatig pijn in mijn re-oor, en sinds kort is de zoemtoon extra luid als ik auto heb gereden, of mijn neus snuit, of gehuild heb (van de stress). Het lijkt wel alsof mijn oor luchtdrukverschillen niet meer kan afhandelen. Na klaren is het gezoem soms iets minder luid, maar het is nooit weg. Het enige wat soms het geluid doet verminderen is als ik een grote dop over mijn oor heen zet. Oordopjes daarentegen verergeren het geluid. En als ik mijn oor dicht druk dan klinkt het soms alsof er een fietsband leegloopt. Reactie infoteur, 07-02-2012
Hi Emma, niezen moet je nooit onderdrukken. Door de combinatie van omstandigheden zal de buis van Eustachius niet goed meer werken. Dit merk je aan de zoemtoon, oorpijn en veranderingen bij handmatig aangebrachte luchtdrukverschillen (snuiten, huilen, autorijden). Het idee dat er een fietsband leegloopt is ook typerend. Het oor moet als het ware worden 'opgepompt' en dit kan alleen met valsalva's (oren klaren). Zo kun je de druk in het oor weer goed krijgen, mits met beleid uitgevoerd. Vooralsnog is het nog niet gelukt, maar dat betekent niet dat het nooit zal lukken. Dit probleem heeft vooral tijd nodig, en liefst ook een warm klimaat, dus er is extra pech dat het nu zo koud is. Wel kun je er gebruik van proberen te maken, door zelf veel drukwisselingen te creeeren. Vaak naar buiten gaan en weer naar binnen, en bij het binnengaan in een warme ruimte de neus snuiten. Van de kno-arts zou je verwachten dat hij een druktest uitvoerde, en al naar gelang de uitslag zou handelen. Alleen een gehoortest is niet voldoende. Beterschap, A.

Ashley, 05-02-2012 09:09 #103
Ik heb masnden last gehad van hevige druk op beide oren. Van de huisarts neussprays gekregen maar helaas werkten deze niet. Door de druk op mijn oren hoor ik slecht en heb ik last van suizen in mijn oren.
Uiteindelijk bij de kno-arts geweest. Uit onderzoek bleek dat mijn oren er schoon uit zagen en ook mijn gehoortest was prima. Toch hield die druk aan. De kno-arts stelde voor om buisjes te plaatsen, om zo de druk van de ketel te krijgen.
Afgelopen vrijdag zijn in beide oren buisjes geplaatst, maar nu is mijn gehoor rampzalig… Mijn oren doen zeer, waarschijnlijk door het snijden in het trommelvlies, maar ik heb nu constante erge druk op mijn oren, ik hoor alles heel blikkerig en heb het gevoel dat ik twee filters in mijn oren heb. Ook kraakt en klikt het in mijn oren, iets wat ik hiervoor niet heb gehad. Is dit een normale reactie na het plaatsen van buisjes? Want ik begin langzaam gek te worden… Reactie infoteur, 06-02-2012
Hi Ashley, een druk op de oren is niet altijd een letterlijke druk, soms is het enkel een gewaarwording. Omdat je wel buisjes hebt gekregen lijkt het erop dat er toch een diagnose 'buis van eustachius disfunctie' of 'lijmoor' moet zijn geweest. Maar voor het drukgevoel helpt het bij jou helaas (nog) niet. Buisjes worden gegeven zodat vocht in het middenoor kan afvloeien, dus is het afwachten wat de oren doen. Een oorontsteking als complicatie kan door de open weg naar buiten toe nu wel gemakkelijker optreden. Als de symptomen niet gauw verbeteren kun je de arts het best nog eens raadplegen. Sterkte, A.

Carla van Damme, 31-01-2012 10:31 #102
Een paar maanden heb ik nu post nasal drip. En daarnaast soms een pijn aan de keel net onder de oorlel langs mijn linkerzijde (geen klieren zegt de dokter). Reeds cortisone behandeling geprobeerd, een allergie test gedaan (negatief); verschillende neus sprays en zoutoplossing sinds die maanden. Niets helpt. Het is geen acute pijn, maar sleept wel aan en heb de indruk dat de specialist ook meer aan het gissen is dan een oorzaak te vinden. Reactie infoteur, 01-02-2012
Hi Carla, misschien is de pijn afkomstig van het kaakgewricht en staat het los van de post nasal drip. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html Beterschap, A.

Tim, 31-01-2012 01:50 #101
Al geruime tijd heb ik een suis in mijn rechter oor. Ik heb een stevige griep gehad. Daar is het suizen naar mijn weten ook bij begonnen. Ineens zat alles zo dicht dat ik een stuk minder hoorde. Ik dacht daarom dat het daarna ook zou stoppen. Mijn luchtwegen zijn nu volledig vrij maar de suis is nog steeds daar helaas. Het is ook een aantal weken geleden
Als ik mijn kaken op een bepaalde manier uit elkaar hou en uit adem hoor ik dat in mijn rechter oor. Kan ik hier uit concluderen dat mijn buis van E i.i.g niet meer verstopt is? Aangezien het niet bij mijn linker oor gebeurt ga ik er niet vanuit dat het hoort, klopt dat? Als ik op mijn kaken 'bijt' veranderd de suis ook, kunt u daar iets aan koppelen? Ik hoor graag van u! Reactie infoteur, 01-02-2012
Hi Tim, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html Als oorsuizen verandert door bijv. bijten, dan is dit somatische tinnitus, zie artikel. Je beschrijft echter ook een verkoudheid waarvan de gevolgen voor de oren helaas zeer langdurig kunnen zijn. Ook als het al 'over' lijkt. Je adem horen in je oor geeft aan dat die BvE open is, en misschien wel 'te' open. Ook dat geeft een suis. Al met al is dus niet aan te geven waar het gesuis nu precies vandaan komt. Voor oorsuizen tijdens en na een verkoudheid moet je in de regel wel een aantal maanden rekenen. Beterschap, A.

Anouk, 24-01-2012 16:19 #100
Ik heb al maanden druk op mijn oren, veel hoofdpijn en als ik mijn hoofd schut of draai hoor ik niks anders dan gekraak, wat duidelijk niet uit de nek komt maar duidelijk uit mijn hoofd.
en ik hoor veel gezoem voornamelijk als ik in bed lig waar het stil is.maar vanmorgen schrok ik behoorlijk ik ging recht op zitten om uit bed te gaan, maar ik viel zo weer neer zo duizelig was ik en ik heb continu een warm hoofd/gezicht.kan dat allemaal met elkaar in verband staan.wat kan het toch zijn een verwaarlooste verkoudheid of heb ik wat met de oren.help mij asjebliefd als ik namelijk naar de huisarts ga krijg ik een spray maar daar schiet ik niks mee op. Reactie infoteur, 25-01-2012
Hi Anouk, ja die klachten houden verband met elkaar. Een foute druk binnen de holten in het hoofd (waaronder de buizen van Eustachius en middenoor) kan indirect duizeligheid veroorzaken. Dit omdat de balans dan zoek is. Een andere mogelijkheid is dat het binnenoor is aangedaan, maar dat staat er eigenlijk los van. Hoofdpijn heeft ontelbaar veel oorzaken, maar in combinatie met de andere symptomen doet het wel denken aan slijmophopingen in de bijholten. Een neusspray helpt inderdaad vrijwel nooit. Wat je nog kunt doen is de neus 'spoelen' door een snufje zout in een afgekoeld kopje gekookt water te doen, en dit via een theelepeltje op te snuiven. Het hoofd daarbij voorover houden en schuin omhoog kijken. Beide neusgaten apart 'behandelen'. Via de keelholte kun je het water weer uitspugen, en het schijnt dat dit sommigen helpt. Hetzelfde principe is de 'neti-pot', bedoeld voor het irrigeren van de neus. Zie internet. Succes, A.

Linda, 21-01-2012 00:30 #99
Ik heb nu een tijdje last van een geluid in m'n oor. Het is er niet constant, maar duurt steeds ongeveer 2 seconden. De tussenpozen varieren ook heel erg. Ik kan het maandenlang niet horen en dan opeens is het er weer, dagen achter elkaar. Soms een dag niet. De ene dag hoor ik het geluid 80 keer, de andere dag maar 5 keer. Ik heb mijn oor na laten kijken bij de KNO-arts. Geen gehoorverlies en ook de oordrukmeting gaf geen afwijkende uitslag. Ik vond het geluid altijd heel moeilijk te omschrijven, maar toen ik de oordrukmeting kreeg, hoorde ik bijna exact het geluid wat ik steeds hoor! Het is dus een kort, hard geluid dat ik ook kan voelen in mijn oor. Alsof er een wesp plotseling je oor in vliegt… En het klinkt dus bijna hetzelfde als wanneer de druk in je oor gemeten wordt. Wat zou dit kunnen zijn? Is dit ook tinnitus? Ik merk wel dat ik er vaak last van heb als ik spanningen ervaar. Mijn nek/kaken zitten dan ook vaak vast. Is er iemand die dit herkent of weet wat het zou kunnen zijn? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 23-01-2012
Hi Linda, misschien is het dit: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Omdat de oordrukmeting geen afwijking liet zien, zal de buis van Eustachius theoretisch goed functioneren. Helaas rapporteren veel mensen verschijnselen zoals die van jou, wat de indruk geeft dat testen bij kno-artsen niet toereikend zijn om de toestand van de oren daadwerkelijk te beoordelen. Wat je beschrijft is zeer belastend en irritant, maar ik vrees dat nooit duidelijk zal worden waar het aan ligt. Sterkte, A.

Michael, 17-01-2012 02:30 #98
Beste schrijver,

2 weken terug een virus gekregen, keel opgezet en uiteindelijk ook dichte oren. Van de week schoten mijn oren weer open en een dag lang was ik blij dat ik de druk en doofheid niet meer voelde. Echter een dag later heb ik last van een resonerend geluid in mijn oor. Als ik slik, praat of harde tonen hoor lijkt het wel of er iets in mijn oor klikt of trilt. Bij alles hoor ik het dus heb links een oordopje ingedaan om er geen last van te krijjgen. Als ik ondersteboven hang, of mijn hoofd naar schuin achteren draai lijkt het probleem opgelost. Ook in bed minder last van. Ik lees ondertussen over de ergste zaken, maar is het mogelijk dat het virus nog actief is en dat daardoor er nog van alles niet goed werkt? Ik schijn nog steeds nasaal te klinken en er komt zo nu en dan slijm in mijn keel vrij. Bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 18-01-2012
Hi Michael, ja zoals je zelf al zegt is de infectie nog niet voorbij. Vermoedelijk zitten de bijholten verstopt, vandaar de nasale stem en afvloeiend slijm in de keelholte. Dat de oren mee gaan doen is niet verwonderlijk. Slijmvliezen zwellen op, dus ook die van de buizen van Eustachius. Wat zich daar verder afspeelt is onbekend, maar zoals je het beschrijft denk ik dat het middenoor inmiddels ook vol is gelopen. Kijk voor de zekerheid even hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
en bezoek je huisarts als het aanhoudt. Beterschap, A.

Nelly, 12-01-2012 12:03 #97
Beste informateur,
Sinds een week of 4 zit, links de buis van eustachius helemaal en rechts gedeeltelijk dicht.
Een gevolg van een bovenste luchtweginfectie met veel (droog) hoesten
Inmiddels ben ik bij de kno arts geweest en hij heeft eergisteravond het linkeroor doorgeprikt. Horen was meteen beter. Gisteravond, het trommelvlies was gevoelig en jeukte, kwam er helder vocht uit en vannacht veel.
Vandaag zit het oor weer potdicht en er blijft vocht komen.
Ik hoest nog steeds, de neus en bijholten zijn "schoon".
Mijn vraag - is het normaal, dat vocht en kan ik er zelf wat aan doen?
Alvast dank voor uw reactie Reactie infoteur, 13-01-2012
Hi Nelly, alles wat er uit komt is meegenomen, want de buizen van Eustachius zaten potdicht door al dat slijm. Een middenoorontsteking of lijmoor is soms een complicatie van een verkoudheid. Nu het ene oor doorgeprikt is, kan het vocht afvloeien en zal het mettertijd beter moeten gaan. Helaas kun je dit proces verder niet zelf beinvloeden. Houd je aan de richtlijnen van je arts. Beterschap, A. (p.s. Ik ben geen informateur, maar infoteur!)

Marjon, 11-01-2012 11:02 #96
Mijn zoon is naar Bonaire om te duiken, helaas was hij iets verkouden en na het landen zat zijn oor dicht dit is nu nog steeds dicht na 1 week!Gister is het 1 keer open gepopt na het rijden daar in een heuvelachtig gebied, hij is bij duikarts geweest heeft otrivin en snuiven met zout, stomen veel geeuwen en kauwen… zijn er misschien nog meer adviezen om te doen want hij heeft nu nog 2 weken en is daar alleen heen gegaan om te duiken, zijn linkeroor is nu goed maar zijn rechteroor kan hij nog niet klaren.hij heeft nooit last van zijn oren en duikt al heel lang, graag U hulp alvast bedankt en groetjes Reactie infoteur, 12-01-2012
Hi Marjon, hier zijn geen oplossingen voor. Het oor moet vanzelf weer openklappen, wat soms opvallend lang kan duren. Dat het in de heuvels eventjes opende is wel een goed teken. Daarom denk ik dat het oor tijdens de terugvlucht ook weer opengaat, hoewel de landing altijd onzeker is. Duiken lijkt mij in deze omstandigheden af te raden. Eerst moet zijn verkoudheid (of de nasleep ervan) over zijn, omdat dit de klacht in stand houdt. Groetjes, A.

Sabine, 10-01-2012 10:09 #95
Ik heb sinds een paar maanden een zoemgeluid in mijn oor, dat ik met name 's nachts goed hoor of als het stil om me heen is. Ben hier afgelopen week voor bij de dokter geweest. Er was niets te zien en dus zit ik nu in de testfase neusspray + zoutoplossing. Ik heb echter wel steeds het gevoel van druk op mijn oren, het gevoel alsof je verstopt zit maar vreemd genoeg niet verkouden bent. Mijn rechteroor "plopt" wel als ik mijn neus dichtknijp en druk uitoefen. En ook bij het slikken. Helaas niet bij het oor waar het meeste gezoem vandaan komt… Ook zitten nek en schouders redelijk vast (het kraakt als ik draai met hoofd) Komen mijn klachten overeen met tinnitus of is hier iets anders aan de hand? Alvast bedankt en groet. Reactie infoteur, 11-01-2012
Hi Sabine, een zoemtoon IS tinnitus, en tinnitus is gewoon een geluid in het oor. Al je verschijnselen duiden op verstoppingen in de buizen van Eustachius, middenoor en bijholten. Soms is dit een complicatie van een verkoudheid, maar het kan ook chronisch zijn aangedaan. Neussprays en zoutoplossingen helpen hier helaas niet of nauwelijks voor. Het is afwachten of het lichaam zelf het overtollige slijm adequaat zal afvoeren of niet. Een vakantie in een warm land is een optie als het niet verbetert. Beterschap, A.

Denise, 09-01-2012 20:50 #94
Hallo,

Ik heb een dochtertje van 8 maanden oud. Afgelopen week hebben ze in beide oortjes buisjes geplaats. Nu heb ik het idee dat ze geen pijn meer heeft, maar wel dat haar oortjes ontzettend jeuken. Ze zit continu met haar vingertjes in haar oortjes en jengelt een beetje. Kan dit. We hebben binnenkort weer een afspraak bij de kno arts. Maar in de tussentijd zou ik graag te weten komen of dit normaal is? En zoja of er dan iets is om de jeuk wat te verzachten. Met vriendelijke groet, Reactie infoteur, 10-01-2012
Hi Denise, het plaatsen van buisjes moet een reden gehad hebben, vermoedelijk een lijmoor. Doordat er nu een open verbinding met de buitenwereld is, is de druk van de ketel en kan (ontstekings)vocht het oor verlaten. Dit verplaatsen van slijm geeft een kriebelig gevoel, dus verwonderlijk vind ik het niet. Het zal mettertijd wel verminderen, maar ik ken geen remedie die dit vermindert of oplost. Groetjes, A.

Nick, 09-01-2012 15:37 #93
Beste, Dank voor de informatie. Wat kan ik het beste doen om dat vocht weg te krijgen? Ik heb niet de indruk dat sprays goed helpen. En lekker warm weer kunnen we voorlopig vergeten. En u zegt dat het vocht het ovale venster kan aantasten en daardoor ook het evenwichtsorgaan. Ik heb nu weer de angst dat het vocht zo schadelijk is voor het binnenoor dat ik dalijk voor de rest van mijn leven duizelig ben. Reactie infoteur, 10-01-2012
Hi Nick, nee geen zorgen. Het evenwichtsorgaan wordt niet dusdanig verstoord dat er draaiduizelingen optreden. Wel is het zo dat er door overtollig slijm een te hoge druk in het middenoor is en dit kan ook het binnenoor enigszins beinvloeden. Je krijgt het vocht helaas niet weg omdat het lichaam dit uiteindelijk zelf moet opruimen. Het punt is alleen dat er door een vaak slechte afvloei (te nauwe buizen van Eustachius) slechts een langzaam of matig herstel optreedt. Soms leidt het zelfs tot het zetten van buisjes in de oren (kno). Iets anders dat ik op internet regelmatig tegenkom is dat mensen zeggen dat vakanties en emigraties naar warme streken de problemen subiet oplost. De luchtkwaliteit in Nederland houdt vermoedelijk chronische virusinfecties in stand. Groetjes, A.

Nick, 08-01-2012 18:43 #92
Beste, ik heb al geruime tijd last van een chronische verkoudheid ofzo, hierdoor zitten mijn neus en oren constant vol met vocht. Ik heb soms een brom hierdoor in mijn oren, ik weet dat het door het vocht komt dat tegen het trommelvlies aandrukt. Ik heb al verschillende sprays gebruikt niets helpt echt goed. Mijn oren kraken trouwens ook vaak. Nu is mijn vraag is dat vocht achter mijn oren schadelijk? Ik ben bang dat dit effect heeft voor het gehoor of evenwichtsorgaan. Reactie infoteur, 09-01-2012
Hi Nick, vocht in het middenoor wordt door het lichaam heel langzaam geabsorbeerd. Daarnaast probeert het lichaam het via de normale afvoerkanalen (buis van Eustachius) af te voeren. Je krijgt dan de behoefte om je keel te schrapen zodat je het slijm kunt opgeven. Het effect op je gehoor is enkel dat je tijdelijk minder goed hoort. Vooral de lage tonen moeten het ontgelden. Geluid in zijn algemeenheid klinkt doffer. Het evenwichtsorgaan kan indirect betrokken raken doordat een continu verkeerde luchtdruk in het hoofd en de pressie van slijm op het ovale venster het labyrint kan verstoren. Gevolg: duizeligheid, licht gevoel in het hoofd of een zweverig gevoel. Dit alles zou moeten verdwijnen als het middenoor weer droog is en de buizen van Eustachius (weer) normaal werken. Groetjes, A.

Brian, 06-01-2012 00:20 #91
Beste, ik vraag me al geruime tijd af hoe het komt dat je oren klikken nadat je slikt. Verder kwam ik tot de conclusie dat mijn rechteroor af en toe een 3-tal seconden later klikt dan mijn linkeroor. Als je erop let kan dit namelijk erg storend zijn. Soms heb ik ook het gevoel dat er lucht in de rechteroor zit & kan ik in de rechteroor ook knapjes veroorzaken door het aanspannen van bepaalde spiertjes. Ik vroeg me gewoon af of dit normaal is?
Met vriendelijke groeten Reactie infoteur, 07-01-2012
Hi Brian, de Buizen van Eustachius reguleren de luchtdruk in je hoofd. De wanden van de BvE liggen tegen elkaar aan. Bij slikken en geeuwen gaat de buis even open, wat gestuurd wordt door aanspanning van de 'musculus tensor veli palatini' (een spier). Hierdoor wordt er lucht aan- of afgevoerd zodat de luchtdruk aan weerskanten van het trommelvlies gelijk blijft of wordt. Het open- en dichtgaan van de BvE maakt geluid, wat je ervaart als een knapje of klikje. Bij verkoudheden is er meer werk voor de Buizen van Eustachius, en de luchtdruk is vaak niet (direct) goed te krijgen. Het gevolg is dat slikken meer geluid maakt, zoals extra klikken en knappen, een serie kraakgeluiden, een harde K-toon en/of verschil tussen beide oren. Vaak span je dan als vanzelf je spieren aan en laat je de oren 'kraken'. Dit automatisme ontstaat doordat je al voelt dat de luchtdruk niet gelijk is, en zijn dus eigenlijk nuttige pogingen om de druk te herstellen. Voor sommige mensen is het een gewoonte om de oren altijd proberen te klaren of in elk geval te laten kraken. Alles wat je beschrijft is normaal! Groetjes, A.

Ans, 02-01-2012 21:09 #90
Al 3 maanden ben ik verkouden hoesten en snotteren. Niets helpt. Ongeveer 8 maanden geleden begon het kloppen/hartslag in het oor, ik ben toen met mijn hoofd door de scan gegaan maar alles was goed.Toen is daarna die verkoudheid gekomen maar wat ik ook slik of doe het helpt niets. Nu is ook nog mijn oor dicht geklapt. Bloed is onderzocht op infectie en allergie maar ook daar is niets uitgekomen. Nu is ook nog mijn oor dicht geklapt. Je wordt er heel onzeker van. Weet iemand hier iets meer van want 3 maanden constant verkouden is toch niet normaal. Reactie infoteur, 03-01-2012
Hi Ans, dit gebeurt regelmatig. Verandering van klimaat (naar warm en zonnig land) helpt vaak direct, maar is niet gemakkelijk te realiseren. Vaak is er een anatomische factor die de symptomen mede in stand houdt, zoals nauwe gangetjes tussen de bijholten en krappe, kronkelige buizen van Eustachius. De afvoer van slijm verloopt hierdoor erg slecht, waardoor je bijv. wekenlang 'post nasal drip' hebt, chronische hoofdpijn in de voorhoofdsholten, en allerlei pogingen van het lichaam om van het slijm af te komen, zoals een hoestprikkel, niezen en steeds opnieuw verhoging van de lichaamstemperatuur. Om over de symptomen in de oren maar te zwijgen. Dichte, volle oren, bromtonen of 'windgeruis in het oor' etc, zijn typische verschijnselen van een 'kou' die niet echt weggaat. Uiteindelijk zullen je klachten wel minderen. Ondertussen kun je je weerstand proberen te verhogen, uitgebreid slapen en in een warme omgeving blijven. Beterschap, A.

Eric Swolfs, 28-12-2011 12:13 #89
Dag allen,
Blij dit gelezen te hebben want info van huisdokter of KNO arts heb ik nauwelijks gekregen.
Na bovenstaande lectuur vermoed ik Tuba Aperta te hebben. Ik heb sinds februari dit jaar reumatoïde Artritis en neem sinds mei medicatie hiervoor (Cortisone - Methotrexate en Arava). Eerst dacht ik dat het gelijkmatig verergeren van het oorsuizen te wijten was aan de medicatie. Artsen spreken dit echter tegen. De KNO arts vroeg mij ook al of ik veel gewichtsverlies had op korte tijd en dat klopt idd. (zo een 8 kg op een aantal weken).
Intussen heb ik de Cortisone mogen afbouwen. Ik had gehoopt dat het oorsuizen zou verminderen - niet dus…

Denken jullie écht dat een gewichtstoename zal helpen? want dan begin ik er meteen aan!

Iedereen hier zal wel weten dat deze kwaal je soms "gek" maakt - Alle goeie raad is uiteraard welkom!

Mijn dank alvast en een "geruisloos" 2012 gewenst!

Eric Reactie infoteur, 29-12-2011
Hi Eric, bij tuba aperta zijn er diverse andere verschijnselen, waarvan oorsuizen eigenlijk nog de minst erge is. Je gewicht moet binnen de normale grenzen zijn. Ben je dat al, of ben je toch nog zwaarder, dan is aankomen helaas niet zo'n goed idee. Maar ben je op dit moment te licht, dan kun je natuurlijk wel proberen om in gewicht aan te komen. Het idee is dat meer vetweefsel ook de buis van Eustachius dichter kan maken, waardoor de symptomen verdwijnen. Het proberen waard! Sterkte, A.

Tom, 24-12-2011 01:31 #88
Beste, na een fuif ca. 6 maanden geleden heb ik tinnitus opgelopen. Bij stilte hoor ik steeds een hoge piep. Daarnaast word ik bij het slikken steeds een klikje in mijn rechteroor gewaar. Valt hieraan iets te doen? Reactie infoteur, 26-12-2011
Hi Tom, nee. Je zou naar je arts kunnen gaan en eventueel verwezen kunnen worden naar een kno-arts. Na diverse testen weet je dan meer. Oorsuizen ten gevolge van een geluidstrauma kent een slechte prognose. Een klik in het oor bij slikken kan na verloop van tijd weer verdwijnen omdat dit een andere oorzaak heeft (buis van Eustachius disfunctie). Sterkte, A.

Bernard, 20-12-2011 14:33 #87
Beste infoteur,
Hartelijk dank voor uw antwoord. Uw twijfel over sudden deafness deel ik. Mijn gehoor was naar mijn mening al vrij snel weer terug, maar de tweede gehoortest in het ziekenhuis (2 dagen na de opname) liet slechts een herstel zien van 40%. De derde test (5 dagen na opname) was 100%, terwijl ik voor mijn idee hetzelfde hoorde als bij de vorige test.

De klik bij het slikken is inderdaad redelijk luid en ook goed te horen voor mensen die naast me staan. Als de neussprays (bij voorbaat) niet helpen, zijn er dan andere middelen (zout water opsnurken door je neus bijvoorbeeld) die wel bijdragen aan het herstel proces?

Ik heb in het verleden (ben nu 40 jaar) nooit oorklachten gehad (behalve als klein kind), wat kan de klachten in de buis van Eustachius hebben veroorzaakt? Een verkoudheidsvirus?

Hartelijke groet, Bernard. Reactie infoteur, 21-12-2011
Hi Bernard, bij sudden deafness herstelt het gehoor zich niet binnen enkele dagen. Het is een veel ernstiger zaak omdat het gehoorverlies daarbij 'perceptief' is. Niet mechanisch dus. Ik heb er overigens nog nooit van gehoord dat mensen die naast je staan je slikgeluid kunnen horen. Het enige verschrikkelijke geluid dat medemensen kunnen horen is de klik van 'palatal myoclonus', een spierspasme in het gehemelte. Maar gezien je verhaal heb je dat helemaal niet. Er zijn helaas geen middelen die een luide slik-klik kunnen verhelpen of verbeteren, dus is het een kwestie van afwachten. Klachten van de BvE ten slotte ontstaan vaak spontaan, enerzijds door virussen die in de bijholten gaan huizen, of anderszijds door problemen met het kaakgewricht (TMJD). Verloop is dikwijis chronisch. Groetjes terug, A.

Bernard, 19-12-2011 22:39 #86
Eind oktober krijg ik aan mijn linker oor binnen 10 minuten ‘sudden deafness’. Mijn gehoor is grotendeels weg, heb een vol gevoel in mijn oor en een flinke ruis. De volgende morgen ga ik langs de huisarts en twee uur later lig ik in het ziekenhuis. De ruis ben ik al na de eerste dag in het ziekenhuis grotendeels kwijt, het gehoor komt geleidelijk terug. Na 5 dagen en ruim 100 pillen heb ik mijn gehoor weer helemaal terug en word ik uit het ziekenhuis ontslagen.

De eerste dagen uit het ziekenhuis heb ik matige oorpijn (L en R) en mijn oren klappen regelmatig dicht (L en R), maar ik ben niet echt verkouden. Schelle en luide geluiden zijn pijnlijk. Na enkele dagen begin ik een ruis te horen, in beide oren. Last van beide oren, dat vind ik vreemd omdat L mijn sudden deafness oor was.

De komende weken wordt deze ruis alsmaar luider en valt het best te omschrijven als een hoge ruisende piep/gesis. Lijkt erg op een oude tv (of ander elektrisch apparaat) die op stand-by staat en zo’n irritant hoog geluid produceert. Mijn oren klappen nog steeds regelmatig dicht en heb dan een vol gevoel in mijn oor en het gehoor lijkt dan ook iets minder. Dit duurt 1 tot enkele uren, en dan is het oor weer (even) open. Iedere keer als ik slik of geeuw hoor ik een luide klik.

Ik heb twee keer de KNO-poli gebeld, maar volgens hun hoort dit allemaal bij het herstelproces.

4.5 week na het ziekenhuis ontslag ga ik langs de huisarts, zij constateert dat mijn trommelvliezen helemaal naar binnen staan. Ze kan mijn gehoorbeentjes zien zitten. Volgens haar kan het oorsuizen hierdoor worden veroorzaakt. Zij geeft mij Avamys spray om de buis van Eustachius weer open te krijgen.

6 weken na de ziekenhuisopname moet ik op controle bij de KNO arts. Na slechts enkele minuten sta ik weer buiten. Mijn oren zien er prachtig uit. Van naar binnen gedrukte trommelvliezen is niets te zien. De luide klik is normaal en heeft iedereen als hij/zij slikt, verzekert de KNO arts mij. Over het oorsuizen kan hij niets zeggen, de toekomst moet het uitwijzen. Ik heb een heel slecht gevoel bij dit bezoek. Niemand in mijn omgeving heeft de luide klik bij het slikken (behalve bijv. in een vliegtuig).

De spray lijkt zijn werk nog niet te doen, ik heb nog steeds matige oorpijn en regelmatig dichtklappende oren (met een vol gevoel en iets minder gehoor). Ook klikt het iedere keer als ik slik of geeuw. Het oorsuizen wisselt in intensiteit gedurende de dag en de week.

7.5 week na het ziekenhuis ontslag ga ik toch maar weer langs de huisarts, zij constateert weer dat mijn trommelvliezen naar binnen staan en is verbaasd dat de KNO arts dat niet kan zien. Er zit geen vocht achter mijn trommelvliezen. Ze adviseert mij nog 6 weken door te gaan met de Avamys spray en dan terug te komen.

Mijn vraag is of mijn klachten van een verstopte buis van Eustachius kunnen komen. Ik lees namelijk dat typerend voor een verstopping in de Buis van Eustachius is dat het oorsuizen stopt als je praat, om vervolgens weer direct terug te keren als je stopt met praten. Maar dat heb ik niet. En ik lees ook dat het oorsuizen wordt omgeschreven als een lage brom toon, maar ik heb juist last van een hoge sis toon.

Hartelijke groet, Bernard. Reactie infoteur, 20-12-2011
Hi Bernard, buis van Eustachius-problemen manifesteren zich op talloze manieren. Het probleem van oorsuizen dat stopt door te praten duidt er ook op, maar dat verschijnsel komt relatief niet vaak voor. Gelukkig heb jij dat in elk geval niet. Wat je wel hebt is me onduidelijk, temeer daar je al diverse keren bij KNO geweest bent en je daar gezegd wordt dat alles goed is. Je huisarts constateert al heel iets anders. Gezien je oorpijn, dichtklappende oren, vol gevoel, slechter gehoor en de klik bij slikken lijkt het allemaal nog het meest op een probleem met de luchtdruk in je hoofd, t.w. de buizen van Eustachius en de bijholten. Mogelijk is de balans zoek, of zijn er teveel variaties in de druk waardoor je ook bij de dokters verschillende uitslagen krijgt. Wanneer je je bewust bent van een keiharde K-toon in je oor als je slikt is er wel degelijk een probleem met de Buis van Eustachius op die kant, ongeacht wat je arts zegt. Natuurlijk, iedereen hoort en voelt een bepaald geluid bij slikken, maar als dit aanmerkelijk luider klinkt opent en sluit de BvE zich bij slikken niet naar behoren. Helaas is dit met testen e.d. niet te traceren. Last van schelle en luide geluiden is overigens 'hyperacusis', een symptoom dat vaak samengaat met allerlei problemen met de buizen van Eustachius. Het begin van je oren-ellende verbaast me overigens nogal, want sudden deafness is heel wat anders en duidt op een probleem met het binnenoor, waarbij ik me (gezien het verdere verloop van je klachten) afvraag of je dat ooit wel gehad hebt. Mijn voorzichtige conclusie is dus een probleem met de BvE en de luchtdrukregeling (wat je huisarts ook denkt), maar neussprays helpen helaas niet. Herstel hiervan duurt meestal minimaal enkele maanden en het kan regelmatig terugkeren. Sterkte! A.

Wikje Kramer, 15-12-2011 13:44 #85
De kno-arts heeft bij mij een nauwe buis van Eustachius vastgesteld. Met name mijn rechteroor zit vaak dicht. Als ik de Valsalva manoeuvre doe, hoor ik ineens een stuk meer (eventjes). Nu lees ik op internet dat die manoeuvre risico met zich meebrengt en voorzichtig moet worden uitgevoerd. Ik kan het niet voorzichtig doen, want ik moet flink druk zetten om mijn oor open te laten ploppen. Ik heb nu een ingetrokken trommelvlies (ook rechts), oorpijn, verstopte buis van Eustachius zei de huisarts. Ik stoom op bevel van de huisarts 3 keer per dag met zout water.
Vraag 1: kan ik bij het stomen beter door de neus of door de keel inademen om die buis open te krijgen?
Vraag 2: kan ik onbekommerd de Valsalva manoeuvre toepassen om mijn oor open te krijgen en zo vaak als ik wil?
Vraag 3: Is het ook goed om die spieren bij de ingang van de buis veel te laten werken (kraakgevoel) (ook preventief om die buis nog een beetje open of rotzooivrij te houden)? Reactie infoteur, 16-12-2011
Hi Wikje, 1. Stomen werkt matig tot slecht. Om slijm in beweging te krijgen moet je zoveel mogelijk verschillende ademtechnieken toepassen, dus zowel door de neus als door de mond en veel afwisselen. 2. De valsalva moet met beleid worden gedaan. Daarmee wordt niet zozeer de kracht bedoeld, maar vooral de frequentie afhankelijk van de toestand van je oor. Je voelt zelf of je oor 'opgepompt' moet worden of niet. Voel je dat er lucht in moet, pas dan valsalva's toe. En dan kun je er net zo lang mee doorgaan als je zelf wilt. 3. Als je de oren kunt laten kraken is dat prima. Je merkt al dat je dat automatisch vaak doet als er problemen zijn. Zo doorlucht je de buis van Eustachius met regelmaat en dat is ook de bedoeling.
Naast bovenstaande punten kun je de oren ook nog openkrijgen door het rijden in heuvelachtig gebied, door met een lift omhoog te gaan (terug dan wel lopen), of door een vliegreis. Dat laatste is een radicale maatregel die in elk geval veranderingen veroorzaakt. Groetjes, A.

Nol Lindeman, 14-12-2011 10:57 #84
Kan een slecht functionerende buis van eustachius invloed hebben op andere gehoororganen (slakkenhuis, trommelvlies etc., e.d.) met tot gevolg plotsdoofheid, tinnitus? Reactie infoteur, 15-12-2011
Hi Nol, een slecht functionerende Buis van Eustachius veroorzaakt vaak een laagtonige tinnitus of allerlei bizarre oorsymptomen, maar met plotsdoofheid heeft het niets te maken. Immers, de oorzaak van dat probleem ligt in het binnenoor. Groetjes, A.

E., 08-12-2011 09:02 #83
Wat begon als een verkoudheid, een neusverkoudheid (die nog niet over is), is geëindigd in het dichtzitten van beide oren, en dat al drie weken lang. Gelukkig gaat het geheel niet gepaard met pijn. Beide oren zitten potdicht en het gehoor is minimaal geworden, waardoor werken en een normale conversatie lastig is. Tevens hoor ik constant mijn eigen hartslag in mijn oor en hoor ik mezelf hard praten (zelfs als het voor anderen niet zo ervaren wordt). En uiteraard voel ik aan beide oren een bepaalde druk. Vorige week bij de huisarts geweest die inderdaad naar binnen geklapte trommelvliezen heeft geconstateerd, een neusspray heeft voorgeschreven tegen allergie. Nu anderhalve week verder heeft dit nog niets geholpen, stomen helpt niet, het spoelen met zout water helpt niet, niets helpt, zoals je hieronder menigmaal hebt beschreven. Ik sport vrij veel en heel soms, heel soms geeft dat een seconde verlichting. Met de huisarts gesproken en deze heeft me gevraagd wederom langs te komen, wat nu voor morgen gepland staat. Wanhopig ben ik geworden, gaan die oren ooit weer open?! Hoe lang duurt dit gewoonlijk? Reactie infoteur, 09-12-2011
Hi E., ja die oren zullen op een dag weer eens open gaan. De boel zit denk ik nog steeds dicht omdat die verkoudheid niet weg is. Chronisch verstopte bijholten kunnen maandenlang een plaag zijn, en als er anatomische vernauwingen zijn kun je zelfs jarenlang met tussenpozen de klos zijn. Wat je beslist moet proberen is je oren 'klaren', dus een valsalva uitvoeren (zie internet voor uitleg). Dit meerdere malen per dag doen totdat er beweging in zit. Mogelijk verwijst je arts je nog naar kno-specialist, die diverse testen zal uitvoeren. Buisjes zijn bijvoorbeeld ook nog een optie als niets helpt. Beterschap, A.

Ronald, 05-12-2011 14:12 #82
Beste infoteur, Sinds dat ik mij iets kan herinneren ben ik lichtelijk verkouden. De openingen in mijn neus zijn te nauw om goed door te ademen. Ik heb bijna alle bovenstaande klachten wel eens gehad. De ergste was dat wanner ik naar links of naar rechts keek mijn hoofd naar beneden viel en dat ik een harde tik hoorde/voelde in mijn hoofd (5 jaar geleden). Heb ook 1 jaar geleefd met een een hoge piep in mijn oren, geloof mij… daar kan je echt wel suicidal van worden. Deze piep is bij mij weggegaan door middel van rust en onder je oorlel in je nek heel hard te masseren en tergelijkertijd een harde druk te zetten op de tragus. Op dat moment was de piep ook weg wanneer ik dat deed. Het was wel effe zoeken om precies te juiste spier/kraakbeen/zenuw te raken. De piep is nu al 3 jaar weg. BTW die massage truuk moet zo hard uitgevoerd worden dat het behoorlijk zeer doet (het doel heiligt de middelen). Mijn aanhoudende probleem = Keelpijn bij inspanning - bukken (hoofd naar beneden)- stoomruimtes (sauna). Persoonlijk denk ik dat dit niet direct te maken heeft met de KNO factoren. Ik denk namelijk dat dit meer te maken heeft met mijn schildklier.De pijn zit ook precies rond en op de schildklier. Daarnaast heb ik nog een probleem bij het slikken (zonder voedsel), dit gaat namelijk wel eens mis. Soms blijft er kraakbeen achter ander kraakbeen hangen in mijn keel. Het lijkt dan net of mijn keel van binnen opslot zit en dit kan alleen maar losgerukt worden met een enorme pijn. De dokter geeft aan dat er meer mensen zijn die dit hebben. Ik ben iig nog nooit iemand tegen gekomen die dit heeft. De bovenstaande problemen zijn al meerdere malen bij de KNO en dokter neergelegd, zij zeggen dan gewoon dat ze niets kunnen vinden en ik krijg een neusspray mee (zoiets van we vinden niets dus we zeggen dat je hyperventillatie hebt, de eeuwen oude truuk). Graag zou ik jou willen vragen of dit inderdaad met mijn schildklier te maken kan hebben en of dat op slot gaan van mijn keel echt wel zo normaal is? Dat mijn neus dicht zit heb ik al een operatie voor gehad, deze heeft niet echt veel geholpen. Maar daar kan ik wel mee leven :). Graag hoor ik van jou. Reactie infoteur, 06-12-2011
Hi Ronald, de somatische tinnitus die je had heb je waarschijnlijk weggekregen door triggerpoints weg te masseren, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Maar nu zit je nog met een aantal andere problemen. Mocht de schildklier gezwollen zijn, dan heeft dat een oorzaak die elke arts moet kunnen vinden. Sowieso is de werking van de schildklier in het bloed af te lezen. Ik zou verder niet weten welk verband mogelijk is tussen jouw klachten en je idee dat het de schildklier is. Het 'op slot gaan van de keel' is me ook niet duidelijk, maar klinkt beangstigend. Je beschrijft namelijk dat je de keel als het ware moet losrukken met enorme pijn, bijna alsof het getroffen gebied in een soort spasme zit. Je huisarts zal je opnieuw moeten verwijzen naar wellicht een ander specialisme of naar wederom een kno-arts maar dan in een meer gespecialiseerd ziekenhuis. Veel sterkte! A.

Brenda, 05-12-2011 00:54 #81
Twee maanden geleden terwijl ik buiten liep kreeg ik opeens echt een stekende oorpijn aan beide oren, eenmaal thuis heeft het nog ongeveer een uur geduurt. Ik was het eigenlijk vergeten tot het gisteren weer gebeurde, er was veel wind, en weer die stekende pijn, gelijk oorwarmers gekocht en gewacht tot het wegging, wat lang duurde maar wel gebeurde. Ik heb nooit eerder oorpijn gehad door wind, is dit iets dat men soms kan hebben of moet ik denken aan een verstopte BVE, gewoon elke dag oorwarmenrs opzetten en wachten tot het overgaat? Reactie infoteur, 05-12-2011
Hi Brenda, oorpijn door een snijdende, koude wind op de oren (bijv. op de fiets) komt erg vaak voor en geeft enkel aan dat je oren gevoelig zijn voor kou. Dit kan de ene keer erger zijn dan de andere keer, afhankelijk van hoe 'bloot' de trommelvliezen er op dat moment bij liggen, immers, hoe meer oorsmeer, hoe meer bescherming. De pijn zal steeds weer verdwijnen, dus hoef je niets te doen. Wil je het voorkomen draag dan een muts en/of sjaal waarmee je je oren bedekt. Oorwarmers zijn ook goed. Groetjes, A.

Carola, 28-11-2011 12:03 #80
Hartelijk dank voor uw reactie.
Ik voel mij in ieder geval opgelucht in de zin van dat het waarschijnlijk echt te maken heeft met mijn buis van Eustachius en niet zozeer Tinnitus (ik dacht dat dat die bromtoon was die ik hoorde), want daarover las ik eerst op internet en daarvan raakte ik al lichtelijk gestresst:P
En toevallig is die bromtoon vandaag eerder begonnen, nu al. Dus wat dat betreft herken ik mij helemaal in uw uitleg. Ik zal een tijd geduld hebben en hopen dat het vanzelf weggaat. Mocht het over een hele tijd niet weggaan, dan zit ik te denken aan het plaatsen van buisjes. Ik hoop wel dat het bij één keer blijft, want anders blijven er gaatjes en littekens in het trommelvloes komen. Ik heb zelf nog nooit eerder problemen gehad met m'n oren (ben nu 23 jaar), dus ik vermoed niet dat het een afwijking is waarmee ik ben geboren, want dan had ik er eerder last van moeten hebben, of denkt u daar anders over? Nogmaals bedankt. Met vriendelijke groeten, Carola Reactie infoteur, 29-11-2011
Hi Carola, elk geluid in het oor, of het nu een piep, suis of brom is, heet officieel tinnitus. Je hoeft daarvoor niet een heel verleden met oorproblemen gehad te hebben, want wat je beschrijft kan iedereen overkomen. Aangeboren is dit inderdaad ook niet. Je zei eerder dat klaren niets hielp, maar het oor klaren via een valsalva manoeuvre kan precies het zetje zijn om de brom drastisch te veranderen of zelfs weg te krijgen. De buis van Eustachius is normaal gesproken alleen luchthoudend, maar met zo'n brom zit er niet enkel lucht in maar ook slijm. Of zelfs helemaal geen lucht meer omdat de buis potdicht zit. Blijf dat klaren dus af en toe proberen! Een buisje plaatsen is een besluit dat een kno-arts neemt, en dat gebeurt op grond van bepaalde bevindingen. Of dat in jouw geval ooit zal plaatsvinden is dus onbekend. Mocht het helemaal niet meer verdwijnen dan kun je je uiteraard laten doorverwijzen naar een kno-arts. Sterkte ermee! A.

Carola, 27-11-2011 20:43 #79
Hallo,
Ik maak mij nu toch wel een beetje druk om mijn linkeroor. Deze begon anderhalve week geleden dicht te zitten. Enkele dagen daarna kwam daar een laagtonig bromgeluid bij. Ook lijkt het of ik tijdens dat bromgeluid iets voel trillen in mijn oor, of dit echt zo is, weet ik niet. Als ik wakker wordt 's morgens zit mijn linkeroor helemaal dicht en is dat bromgeluid niet aanwezig, deze komt steeds ergens in de middag/of begin van de avond terug. Vooral van die bromtoon wordt ik helemaal onrustig! Vanaf het moment dat die bromtoon begint (smiddags/savonds) is mijn linkeroor wel minder dicht dan 's morgens als ik wakker wordt. Toen ik deze site las, herkende ik het volgende: als ik praat verdwijnt deze bromtoon(en het trillende gevoel in het oor), tot ik weer stop met praten, dan begint het weer. Ik ben al bijna een week met neusspray aan de gang en ook veel aan het stomen, maar ik zie geen verbetering. De huisarts heeft in mijn oor gekeken met zo'n ding en hij zag alleen 'een beetje' vuiligheid, maar niet zoveel waaruit blijkt dat mijn oor dicht zit/suist. Er was volgens hem geen oorontsteking, en voel ook eigenlijk weinig pijn. Héél soms een klein beetje, maar dat is echt weinig. Ik heb zelf het idee dat het niet aan de buitenkant ligt, maar aan de binnenkant. Gapen, klaren, slikken, etc etc hebben allemaal geen zin. Ik heb een keer tijdens het liggen gevoeld alsof er idd vocht achter m'n trommelvlies zit zeg maar. Verder voel ik mij niet bepaald verkouden. Tijdens het stomen begint m'n neus wel een klein beetje te lopen, maar als ik niet stoom, merk ik niets van een verkoudheid. Ik weet echt niet wat er aan de hand is? Heeft u een idee? Is het mogelijk dat sporten een negatieve invloed heeft op het suizen(die bromtoon)? Ik heb geen idee wat de oorzaak is, omdat het 'ineens' gebeurde, heb ook niet blootgestaan aan enorm lawaai. Verder weet ik niet meer wat ik nog kan proberen te doen om dit te verhelpen. Alvast bedankt! Met vriendelijke groeten, Carola Reactie infoteur, 28-11-2011
Hi Carola, wat zouden we zijn zonder internet nietwaar! ;) Je probleem is zeer herkenbaar. Als je zwaar verkouden was, was die brom er vast niet geweest. Een brom in het oor is steeds het gevolg van een slechte of matige drainage van slijm in de buis van Eustachius en neusbijholten. Soms is dat een anatomisch gegeven, de gangetjes zijn veel te smal waardoor zich van alles kan ophopen zonder dat het effectief afgevoerd wordt. Het gevolg is dat de luchtcirculatie in de holten (en de buis van Eustachius is feitelijk ook een 'holte') iets verstoord wordt, dat je merkt als vreemde sensaties. Tijdens spreken trekt de tensor tympani spier aan, waardoor de luchtdruk in de Buis van Eustachius tijdelijk verandert en je op dat moment geen brom ervaart. Zodra je stopt, begint het weer. Daarnaast is het heel herkenbaar dat de brom pas begint in de middag of begin van de avond (hoe erger het is, hoe eerder het op de dag begint). Ook dat geeft aan dat er een anatomische factor is: langdurig liggen verbetert het verschijnsel. Neussprays en stomen zijn veel en veel te zwak om hier iets aan te doen, maar de factor tijd heb je aan je zij. Meestal duurt dit symptoom namelijk enkele weken tot enkele maanden. Daarna vermindert en verdwijnt het spontaan. Houd moed! En met sporten heeft het niet te maken. Groetjes, A.

Henny, 20-11-2011 13:08 #78
Sinds dat ik zwanger ben, heb ik last van het horen van mijn eigen ademhaling en stem heel hard. De symptomen zoals beschreven bij Tuba Aperta herken ik volledig. Het komt en gaat, als ik ga liggen of voorover hang met m'n hoofd is het in 1 keer over. Van mezelf ben ik al doof aan 1 oor (geboren), maar nu m'n "goede" oor deze klachten geeft, voel ik me erg geisoleerd op de momenten dat dit gebeurd. De KNO-arts heeft er geen verklaring voor, behalve de lage bloeddruk die ik ook heb. Nooit eerder heb ik deze klachten gehad. Ik ga nu richting einde van de mijn zwangerschap, in het begin had ik de klachten vooral in het weekend, maar nu neemt de de frequentie van de klachten toe. Is dit zwangerschapsgerelateerd en kan ik er vanuit gaan dat de klachten na de zwangerschap verdwijnen? Reactie infoteur, 21-11-2011
Hi Henny, ongeveer een derde van de vrouwen die de diagnose 'tuba aperta' krijgen is zwanger of heeft oestrogeentherapie. Kennelijk gaat en blijft de buis van Eustachius dan gemakkelijker open. Zie ook: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2929335
Dit had je kno-arts wel moeten weten. Gelukkig is er dus hoop, want als de zwangerschap voorbij is, zouden je klachten weer moeten verdwijnen. Je kunt online nog verder zoeken op bijv. "Patulous eustachian tube pregnancy". Sterkte ermee, A.

Chiel, 17-11-2011 13:39 #77
Heb sinds een tijdje last van een hoge piep in mijn oren, maar deze is niet constant. Denk dat deze terugkomt op momenten van stress. Heb echter af en toe ook een moment dat ik een duizeling heb en dan suist het ook. Heb een week of 3 terug wel korte pijn gehad in beide oren, de pijn is nu weg maar komt nog steeds af en toe wat bloed mee aan het wattenstaafje als ik mijn oren reinig. En ik doe dit niet met harde hand, en ook niet heel erg diep. Zou toch verwachten dat mijn huid zich inmiddels wel al hersteld zou hebben als er wat was. Komt af en toe ook nog wat rare troep mee uit 1 van mijn oren. al is dit ook al minder. Maar dat bloed baart me wel zorgen. Enig idee wat dit kan zijn? Reactie infoteur, 18-11-2011
Hi Chiel, je oren moeten zsm worden nagekeken door een arts. Te denken valt aan middenoorontsteking die is doorgebroken doordat er door de hoge druk in het oor een perforatie in het trommelvlies is ontstaan. Het resultaat is dan dat oorpijn verdwijnt maar dat er een afvloei van etter is. De duizelingen en het oorsuizen zullen met die ontsteking te maken hebben. Beterschap, A.

Amy, 16-11-2011 20:04 #76
Whauw wat een herkenning, eindelijk! Al zo ongeveer mn hele leven roep ik dat mn linkeroor steeds 'open' staat, wat door artsen vriendelijk werd verbeterd naar een dicht oor wat ik moest klaren. Nu lees ik dit en geeft dit eindelijk de bevestiging dat ie daadwerkelijk wel 'open' is. Voorover buigen helpt, liggen overigens ook en ik vind het heerlijk om verkouden te zijn want dan zit mn oor wel dicht en hoor ik al die herrie (mn eigen ademhaling) niet. Vandaag naar de kno-arts geweest omdat mn linkeroor ook half doof is. Daar gaan ze een MRI-scan voor doen, hij reageerde niet toen ik een aantal keer aangaf dat mn oor ook 'open' is.Zou u mij kunnen vertellen of zo'n 'open' oor, of Tuba Aperta zoals ik hierboven lees, wel over zou kunnen gaan? Of is het inderdaad een kwestie van ermee leren leven? Alvast bedankt! Reactie infoteur, 17-11-2011
Hi Amy, op de site van tubaaperta.nl lees je veel informatie. Een openstaande buis van Eustachius komt soms voor in samenhang met juist een te dichte buis, maar zoals jij het beschrijft is het chronisch. En helaas komt dat vaker voor. Naar mijn weten is er geen genezing mogelijk, behalve dan wat experimentele behandelingen. Zo'n 'patulous eustachian tube surgery' wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in Geneve, Zwitserland, bij het Eustachian Tube Institute. Zie het eustachian-tube.net voor meer informatie. Kijk uit met die MRI! Sterkte, A.

Bianca, 21-10-2011 15:31 #75
Ik heb reeds lange tijd met mijn gehoor. Door verkalking ben ik reeds lange tijd aan één oor slechthorend en met het andere oor zo goed als doof, hoewel het nog niet zo slecht is dat een operatie noodzakelijk was. Echter, in juni afgelopen zomer, gebeurde er iets in het vleigtuig, op de terugreis van onze vakantie. Tijdens de daling kreeg ik in mijn "goede" oor helse pijnen, die een dag of 3 hebben aangehouden. Ik ben zeker een week, volledig doof geweest. Of het er mee te maken heeft weet ik niet, maar sinds een week of 3, plopt/tikt datzelfde oor bij beweging. Zodra ik ga lopen of ga liggen, ontstaat een onophoudelijk geplop, dat zeker een minuut of 10 aanhoudt. Daarna is het weer over. Heeft u enig idee wat dit is? Reactie infoteur, 22-10-2011
Hi Bianca, vliegreizen zijn er om bekend zeer akelige, langdurige problemen met de buizen van Eustachius te kunnen veroorzaken (barotrauma). Vermoedelijk zit daar bij jou ook iets niet goed, maar dat valt van hieruit niet te zeggen. Ploppen en tikken bij bewegingen zou namelijk ook heel eenvoudig aan oorsmeer kunnen liggen. Het beste is dat de oren worden nagekeken door een kno-arts. Met name een druktest komt in aanmerking, om te zien in hoeverre de buizen van Eustachius aan de doofheid bijdragen, en eventueel ook het geplop veroorzaken. Sterkte, A.

Geenidee88 (infoteur), 17-10-2011 13:35 #74
Ik heb al jarenlang last van dit geplop gekraak, etc. Dichtoor enzo, Dagelijks kost het me meer energie dan ik wens. Als ik niks te doen heb of vrij ben nja ben ik wel met dat gedoe bezig. Ik word er mee wakker, ga ermee naar bed. Word er knettergek van. Voel me echt helemaal gevangen/opgesloten in me hoofd.

Kan er bij mij operatie iets fout zijn gegaan? Ik heb ze laten rechtzetten. Totnu toe krijg ik alleen maar neusspray, en zelf gebruik oorkaarsen om het vuil eruit te halen, en er komt elke keer een boel eruit.

"Ik ga deze pagina wat beter bestuderen, want ik wil geen hulpmiddelen meer maar een oplossing'' Reactie infoteur, 18-10-2011
Hi Geenidee88, ik weet niet wat je bedoelt met 'ze laten rechtzetten'. Neussprays zijn zo weinig werkzaam, dat het me verbaast dat ze nog steeds worden voorgeschreven. Van de werking van oorkaarsen is me niets bekend. Wat je wel kunt doen als niets helpt is teruggaan naar je arts, met het verzoek je te verwijzen naar een kno-arts. Sterkte, A.

Stéphanie, 11-10-2011 12:00 #73
Ik heb sedert een klein jaar last van af en toe verstopte oren. Het enige wat helpt is mijn hoofd even onderste boven te houden. Met periodes is dit dagelijks een aantal keren. Tijdens deze periodes wordt ik ook zéér snel misselijk in de auto (zodra ik niet vooruit kijk) en voelt mijn hoofd zeer licht aan en spannen de spieren in mijn nek en schouders op tot beton. Weet niet of dit alles met elkaar samenhangt? Reactie infoteur, 12-10-2011
Hi Stephanie, dit kan niemand met zekerheid zeggen. Verstopte oren kun je wel eens laten nakijken door je arts, misschien is er een eenvoudige oorzaak zoals oorsmeer. Wagenziekte is eigenlijk een ander probleem. En een 'licht' hoofd en nekspanning zijn vermoedelijk enkel gevolgen, omdat je onbewust in de stress schiet. Ik kan er helaas niet veel van maken. Beterschap, A.

Trudie van Rooijen, 04-10-2011 20:44 #72
Ik heb al zeker 1 jaar last van vocht achter het trommelvlies. Heb enkele maanden geleden via de huisarts anderhalve maand, tabletjes die ook tegen hooikoorts gebruikt worden, geslikt. Klachten zijn er nog steeds, vooral het linker oor jeukt en "sopt'" soms flink. Tevens heb ik de laatste weken duizelingen in mijn hoofd als ik bv.voorover buk. Is het toch raadzaam om terug naar de huisarts te gaan en een verwijzing voor een kno arts vraag? Soms wordt ik ook wakker met een vochtig oor. Reactie infoteur, 05-10-2011
Hi Trudie, ja, als medicijnen niet helpen kun je gewoon teruggaan naar je arts. Deze zal toch eens wat meer moeten doen dan je afschepen met hooikoortstabletten. Een verwijzing naar kno lijkt mij op zijn plaats. Succes, A.

Jeannette, 02-10-2011 10:55 #71
Ik heb al tijden last van een lage zoemende bromtoon in mijn rechteroor. Ben wel al mijn leven lang slechthordend (links). Mijn man hoort dit geluidniet, dus ik ben moedeloos. Zelfs in het stille bos hoor ik dit geluid. Al het één en ander gevonden op internet, maar ik zoek ook een oplossing. Reactie infoteur, 03-10-2011
Hi Jeannette, een bromtoon in het oor wijst inderdaad op een probleem met de luchtcirculatie en drukregeling, dus je zit op deze site goed. Het beste zou zijn dat de oren eens worden nagekeken, liefst door een kno-arts. Hopelijk kan het onderliggende defect worden gevonden, maar houd er rekening mee dat het toch allemaal goed blijkt te zijn en er dus geen verklaring is. Probeer je oren in de tussentijd goed te klaren (valsalva). Beterschap, A.

N., 28-09-2011 21:50 #70
Beste Amanda, ik heb ongeveer dezelfde symptonen zoals jij en ik kamp er al 6 maanden mee zonder echt verandering. Stomen, neusspray, etc. helpt inderdaad niet veel, hoewel neusspray verlichting kan brengen aangezien bijvoorbeeld mijn neus ook meer verstopt is nu met die slijmophoping. Ik heb er ook nog een lichte vorm van ruizen en overgevoeligheid bij maar je raakt het een beetje gewoon. Ook ik hoop dat het ooit weggaat en het is zoals A. al zei gewoon afwachten. Veel beterschap.

Amanda, 26-09-2011 11:47 #69
Tijdens de landing na onze vakantie gingen mijn oren dicht. Ben bij de dokter geweest en die vertelde dat mijn middenoor ontstoken is. Mijn vriend was verkouden tijdens de vakantie en daardoor had ik waarschijnlijk al slijm in mijn holtes. Heb antibiotica gehad en spray al de hele tijd met neusspray. Nu ben ik al op de 5de dag van mijn 7-dagen antibioticakuur en mijn oren zitten nog steeds verstopt! Ondertussen spray ik al een week neusspray dus moet daar nu mee stoppen. Mijn symptomen zijn: Verstopte oren, krakend geluid bij slikken, geen reactie bij het klaren van de oren. Wat kan ik doen naast stomen om snel weer `beter` te worden? Reactie infoteur, 27-09-2011
Hi Amanda, als antibiotica het juiste middel voor je is, dan was je er allang vanaf. Maar zoals vaak gaat het niet om een bacteriele infectie maar om een virus. Of waarschijnlijk dat ook niet eens, want 'barotrauma' kan simpelweg het gevolg zijn van een vliegreis (zie art.). Oorzaken zijn velerlei, maar vrijwel altijd is er een probleem met de afvloei van slijm, door bijv. vernauwingen of verstoppingen. Dit slijm hoeft dus helemaal niet besmet te zijn met wat dan ook, bovendien zit het vaak niet eens in het middenoor maar in de neusbijholten en voor een deel in de Buis van Eustachius. Je kunt er eigenlijk weinig mee behalve de dingen die je al doet. Houdt het aan dan kun je je laten verwijzen naar kno voor verder onderzoek maar ik verwacht daar helemaal niets van. Het moet vanzelf weggaan, en meestal duurt zoiets maanden. Beterschap, A.

Miriam, 12-09-2011 14:01 #68
Mijn oren kunnen niet klaren. Zo vaak vlieg ik niet, want ik hou er niet zo van en ik heb enorme pijn tijdens en na het vliegen. Eigenlijk blijf ik een tijd lang (dagen) doof. Heb van die earplugs geprobeerd, maar het leek tijdens het vliegen of ik helemaal gek in mn hoofd werd, was dus helemaal geen suc6. Hoe komt het dat klaren niet kan met mijn oren? Nu ga ik aankomend weekend vliegen en zie er nu al tegenop! Ben van plan vanaf woensdag neuspray te gaan gebruiken en een sterke pijnstiller van tevoren in te nemen. Zijn er mogelijkheden dat ik de pijn verder kan verzachten en na het landen dat mn oren weer sneller open kunnen gaan? En dan nog 1 vraagje: een kindje van 1,5 jaar, met buisjes in de oren maar op t moment een loopoor (en nog steeds pijn) mag die vliegen? Reactie infoteur, 13-09-2011
Hi Miriam, dagenlang doof zijn na een vliegreis komt geregeld voor. Als klaren tijdens een vliegreis niet lukt, betekent het dat je oren zich niet of slecht aanpassen aan de veranderde luchtdruk. Je ziet dit onvermogen om de oren te klaren dan ook het vaakst bij vluchten waarbij de daling relatief kort duurt. Je zou eigenlijk een landing moeten hebben die minstens drie kwartier in beslag neemt, zo niet langer, maar dat zit er niet in. Je plan van aanpak is goed, want meer kun je vooraf helaas niet doen. Wel moet je in het vliegtuig (bij de landing) zoveel mogelijk geeuwen, of net doen alsof en dit consequent volhouden. Als je er namelijk eventjes mee stopt slibben de oren dicht en krijg je ze niet meer open. Bij pijn geldt dit nog veel meer! Eenmaal op de grond - aangenomen dat je oren helaas weer doof zijn - moet je zo veel mogelijk doorgaan met gapen. Na een of twee dagen kun je een valsalva manoeuvre proberen, en als het meezit is dat de trigger om je oren definitief weer te openen. Doe dit wel voorzichtig! Alle problemen komen waarschijnlijk door vernauwde holtes en gangen (dus ook de BvE) en/of verstoppingen door slijm e.d.
En een kind met buisjes: Met buisjes kun je gewoon vliegen zonder problemen omdat de luchtdruk dan niet gereguleerd hoeft te worden. In dit geval gaat het om een loopoor, dus neem vooraf nog even contact op met de behandelend arts. Succes, A.

Willem, 12-09-2011 00:07 #67
Het begon allemaal met een behoorlijke verkoudheid die niet zo een twee drie weg was. Na verloop van tijd voelde het alsof mijn linkeroor half verstopt was. Ik kan nog horen met dat oor maar beslist minder goed. Van pijn is er geen sprake. Van tijd tot tijd flopte mijn oor open om dan gedurende de nacht weer half "dicht" te gaan zitten. Ik heb nog steeds die vervelende verkoudheid die schijnbaar "vast" zit in mijn hoofd. Wat zou ik het beste kunnen doen om mijn oor weer "open" te krijgen? Reactie infoteur, 13-09-2011
Hi Willem, zomaar wat suggesties: veel heet drinken, stomen, heet douchen, keel schrapen (niet neus snuiten!), geeuwen, kauwen en… geduld. Het probleem komt door slijm dat vast zit in de neusbijholten en buis van Eustachius. Het duurt helaas meestal erg lang voordat het lichaam dit heeft opgeruimd. Beterschap, A.

Anton Pauw, 11-09-2011 14:41 #66
Een goede vriendin van me, 79 jaar oud, heeft sinds een maand klachten die lijken te wijzen op een tuba aperta. De hele dag is er herrie in haar hoofd. Geluiden van buitenaf klinken zwaar vervormd - tv kijken is alleen zonder dat het geluid aanstaat mogelijk - en haar eigen stem klinkt als blik. Een keer was het even beter: tot een kwartier na het opstaan ' s morgens. Geen van de genoemde mogelijke oorzaken lijken op haar van toepassing. Wel zegt zij dat e.e.a. begonnen is kort nadat ze oortoestelletjes heeft gekregen. Vanwege de bijkomende oorpijn / bijholtes is haar KNO-arts niet verder gekomen dan het voorschrijven van een ontstekingsremmer en diverse antibiotica-kuren, zonder resultaat. Van haar huisarts moet ze vooral blijven sprayen. Ik wil graag iets voor haar doen, maar weet niet wat! Reactie infoteur, 12-09-2011
Hi Anton, wat een moeilijke situatie. De grote vraag is natuurlijk welke diagnose er gesteld is, want problemen van de buizen van Eustachius moet een arts toch kunnen vaststellen. Als het in de sfeer van ontstekingsremmers, antibiotica en neussprays wordt gezocht, doet dat denken aan verstoppingen in de holtes, maar dan zouden buisjes in de trommelvliezen wellicht een betere optie zijn. Je zegt dat het is gekomen na de ingebruikname van gehoortoestellen, dus is het raadzaam hier kritisch naar te kijken. Misschien kan ze beter helemaal zonder, of moet er een heel andere oplossing komen. Herrie in het hoofd is tinnitus, vervorming van geluid is soms deel van hyperacusis of een subversie daarvan. Zie voor details de special: http://astrid-d-g.infoteur.nl/specials/oren-die-kwellen.html
Het spijt me dat ik je niet meer van dienst kan zijn dan ik nu al probeer. Sterkte voor je vriendin, A.

Pieter de Raad, 02-09-2011 19:28 #65
Bij opstijgen van een vliegtuig veroorzaakt de buis van E. geen probleem; het is bij het dalen dat ik "kalkoen-bewegingen" maak. De Valsalva manoeuvreu alleen help vaak niet bij me, wel een samengaan van gapen, en op het top-geeuw-moment met kracht lucht in het oor persen dmv van neus dichtknijpen. Helpt meestal. Sterkte ermee. Pieter

De plotselinge drukgolf die een t Reactie infoteur, 03-09-2011
Hi Pieter, erg gewaagd om tegelijkertijd te geeuwen en een valsalva uit te voeren. Kennelijk kan het goed uitpakken. Desondanks: valsalva's moeten altijd met beleid worden uitgevoerd, gedoseerd en voorzichtig. Groetjes, A.

Sietske, 01-09-2011 12:43 #64
Ik ben voor de 3e keer zwanger en alle keren heb ik dan regelmatig dat mijn oor (m.n. links) dicht zit. Erg vervelend als je in gesprek met iemand bent. Het is van tijdelijke aard, maar ik ben benieuwd hoe het komt en of ik er de komende maanden iets tegen kan doen? Reactie infoteur, 02-09-2011
Hi Sietske, daar is me niets van bekend. De enige relatie tussen verminderd gehoor en zwangerschap is 'otosclerose', in die zin dat zwangerschap het proces versnelt. In jouw geval lijkt het om iets anders te gaan. Het beste is om je oren te laten nakijken en eventueel oorsmeer laten verwijderen. Daarna opnieuw beoordelen. Groetjes, A.

Diana, 22-08-2011 09:30 #63
Sinds ik vrijdag een week geleden de sauna heb bezocht, is mijn oor verstopt. Ik dacht dat er teveel oorwax in zat, maar ik geloof niet dat dat het geval is. Ik heb druppeltjes gebruikt om wax op te lossen maar er komt niets uit. 4 dagen lang heb ik 's ochtends en 's avonds gedruppeld. Toch blijft mijn oor dof en aanvoelen alsof er een prop watten in zit. Heel af en toe plopt hij open, maar dat is van korte duur. Mijn oor doet geen pijn, het is enkel dof en duurt nu al 1 week en 3 dagen? Reactie infoteur, 30-08-2011
Hi Diana, dit probleem zit of in het buitenoor (oorsmeer) of in het middenoor, dus achter het trommelvlies (slijm). Omdat van hieruit niet is te bepalen waar de verstopping precies zit kun je naar de huisarts gaan om dit te laten onderzoeken. Oorsmeer kan worden uitgespoten of handmatig verwijderd, en zit het probleem dieper dan zul je waarschijnlijk een neusspray krijgen die overigens meestal niet werkt. De tijd moet het dan helen. Beterschap, A.

Marijn, 21-08-2011 11:14 #62
Ik ben net terug van de vakantie, ben met het vliegtuig naar turkije geweest. Bij de landing (terugvlucht) kreeg ik last van een dichtzittend oor, maar ik heb toen met neus dicht gesnoten en dat hielp goed. Nou kreeg ik een dag later oorpijn, die steeds erger aan het worden is. Het zit in mijn rechteroor, eerst voelde ik het alleen bij bepaalde activiteiten zoals hoesten, maar nu voel ik het constant. Het is een stekende pijn. Bij hoesten ed word het wel erger. Ik hoor soms ook een soort van knisperend geluid in mijn oor. Aan mijn gehoor is niets veranderd, dat is nog gewoon goed. Ik had voor en tijdens de vakantie wel een beetje last van keelpijn,

maar echt verkouden was ik niet. Ik neem nu telkens ibuprofen tegen de pijn, dat helpt wel maar daar kan ik natuurlijk ook niet eeuwig mee doorgaan. Kan dit aan mijn BvE liggen? Moet ik hiermee naar de huisarts? Mijn vader, die ook mee was op vakantie heeft hetzelfde, dus het moet volgens ons wel aan het vliegen liggen. Reactie infoteur, 30-08-2011
Hi Marijn, een constant stekende pijn in het oor moet je laten onderzoeken. Waarschijnlijk is de luchtdruk in je oren/hoofd nog niet gestabiliseerd en zorgen de drukverschillen binnen de holtes (dus ook middenoor) voor de pijn. Dit zou dan binnen enkele dagen moeten verbeteren. Bij vliegen krijgen de buizen van Eustachius het zwaar te verduren en een barotrauma (zie artikel) ligt op de loer. Beterschap, A.

Inneke, 09-08-2011 13:04 #61
Ik was begin juli voor een weekje naar Italië met de auto, de morgend van het vertrek was het brom en zoemgeluid nog zeer sterk aanwezig, ' s avonds in Italië was het al volledig weg. Ik weet klimaatverandering (van koud naar warm) doet het slijm in de bijholtes oplossen waardoor de luchtcirculatie weer normaal wordt en brom en zoem zijn weg. Wat ik mij nu afvraag is of er nu echt geen manier om van dat slijm af te geraken zonder in een warm klimaat te zitten. Ik bedoel mijn leven is nu eenmaal hier. Het is nu 3 jaar bezig waarvan het in het begin grote tussenpauzes waren waarin ik geen last had. Nu is het sinds mijn terugkeer uit het buitenland weer elke dag zover, als het hier dan eens warm is, verdwijnt het wel tijdens de warmste momenten van de dag maar 's avonds (bij het slapen gaan) is het ALTIJD prijs. Dit gedoe met mijn oor neemt soms zo'n beslag op mij, omdat ik het maar niet kan nalaten vanalles te proberen (valsava's maneuver, geeuwen, snutten) raar genoeg heb ik er in mijn eigen flat (benedenverdieping) het meeste last van, ik zit ook constant uit te testen waar ik het heb en waar niet en probeer dan te achterhalen wat er op die plek dan anders is enz
Mijn plan was om in september na nogmaals een weekje in Italië terug naar een NKO arts te gaan en een oplossing vragen voor die verstopte bijholtes of bvE, als ik hier dan lees dat sommige mensen er al 9jaar mee rondlopen en dat operaties en medicijnen niet helpen, dan zakt de moed mij in de schoenen want nu weet ik wel de juiste diagnose (niet van de hersenen zoals de artsen kost wat kost aan de man wilden brengen) maar nu blijk er niet echt een oplossing te bestaan als je in dit klimaat moet blijven wonen. Of is er toch nog een manier? Grt Inneke Reactie infoteur, 10-08-2011
Hi Inneke, hopelijk heeft de specialist straks nog raad want dat het klimaat een allesbepalende invloed heeft is zeer opvallend. Alleen wel lastig! Je zou verwachten dat valsalva's, geeuwen en snuiten toch enig effect hebben. Misschien zijn je BvE's van nature al nauw en/of kronkelig waardoor slijm heel moeilijk wordt afgevoerd. Het zou goed zijn als de bijholten eens grondig werden onderzocht (via scan of rontgen). Ondertussen zo min mogelijk voorover bukken (bijholten slibben dan nog dichter), en bijv. enkele malen per dag op de rug liggen met het hoofd en bovenlichaam wat hoger, naar boven kijken en dan meerdere malen de keel schrapen. Zo kan slijm terugsijpelen (vanachter de neusholte de mond in). Ook kan expres hoesten nogal eens helpen, bijv. boven een stomende pan (maar niet naar voren buigen!). De hoestprikkel kun je opwekken door tijdelijk Bisolvon te slikken. Groetjes, A.

Regina, 08-08-2011 01:09 #60
Sinds jaren ben ik op zoek naar informatie betreffende mijn oor-brom.
Het begon negen jaar geleden, na een fikse holte-ontsteking.
In de daaropvolgende jaren was ik bij vier kno artsen.
Nr 3 constateerde nadat ik aanhoudend en wanhopig mijn klacht uitlegde een onderdruk in het linker oor.De beelden van een scan vertoonden een scheef neusbeen, nauwe holten, slijm en chronische ontstekingen.( minstens drie a vier keer per jaar een doxycycline kuur daarvoor)
Ook een slechte buis van Eustachius werd benoemd.
Het klinkt raar, maar ik was zo blij met die diagnose… geen stress.geen tinnitus door stress. Ook al kostte het enige overredingskunst om de man daarvan te overtuigen.
Maar.hij wilde meteen opereren.mijn neusbeen rechtzetten.
… geen enkele interesse in mijn "brom".
In al die jaren zag de huisarts steeds een naar binnen getrokken trommelvlies.
Inmiddels heb ik ten einde raad weer een andere kno arts bezocht, kort na een doxy-kuur.
Na druk-meting( tympanogram) was er slechts een lichte onderdruk. deze viel binnen nog net binnen de normale waarden, maar er was op de grafiek een duidelijk verschil.
Een neus-endoscopie bracht behalve wat kronkelingen ( door dat scheve neusbeen) geen rare dingen aan het licht. Kno arts 4,is nu met vakantie en wil na het bekijken van de scan van vorige arts een diagnose stellen of bepalen of een operatie wel of niet nodig is.
Helaas bespeur ik ook bij deze arts geen interesse in mijn ondraaglijke brom-toon.
Ik zou een operatie overwegen, mist ik daar van af zou kunnen komen.
Langzaam-aan twijfel ik aan mezelf, na negen jaar lang deze dagelijks en nachtelijke treitering te moeten aanvaarden. Artrose in nek en rug… ingeknelde zenuwen…
Het is te gek voor woorden dat ik zelf misschien te vér zoek.
Voor het eerst in al die jaren lees ik in deze info iets over een "brom-toon".
Is er dan toch nog hoop?
Groetjes Ina Reactie infoteur, 09-08-2011
Hi Ina, een bromtoon door onderdruk in het oor is zeer goed mogelijk. Dit ook gezien het naar binnen getrokken trommelvlies en het drukverschil in beide oren. Je kunt je middenoor en Buis van Eustachius in jouw geval dan ook beschouwen als een lekke fietsband (ja heus!), maar hou je vast, er is hoop. Het eerste wat je moet doen - of zou je het al gedaan hebben - is een valsalva manoeuvre, zie het internet voor uitleg. Het gaat erom dat je zelf de luchtdruk weer naar normale waarden brengt en dit kun je proberen door het oor middels valsalva eens goed op te pompen. Het kan dan gebeuren dat het oor - pats boem - openspringt, de brom verdwijnt of verandert… en dan moet je niet schrikken want dan ben je op de goede weg. Het kan ook zijn dat je het oor met geen mogelijkheid opgepompt krijgt omdat er helemaal niets gebeurt als je een valsalva doet. Herhaal die valsalva's dan in een tijdsbestek van een week of twee, ook als het wel helpt maar de brom weer in vol ornaat terugkeert. In dat geval kun je overwegen eens een vliegreis te maken - of heb je dat ook gedaan (?) - zodat de luchtdruk sterk wijzigt. Een ritje door een berg- of heuvellandschap met de auto is ook nog een optie. Indien niet mogelijk, stap dan in de lift van een hoog gebouw! In al deze gevallen kun je tegelijkertijd valsalva's uitvoeren (wel met beleid!). De brom, hoe vreselijk ook, heeft te maken met de luchtcirculatie in het oor en bijholten, en je kunt dus in het beste geval 'spelen' met die druk om de brom weg te krijgen. Succes! A.

Essie, 26-07-2011 13:07 #59
Ben vanmorgen naar huisarts geweest met erge oorpijn aan beide zijden. Blijken trommelvliezen naar binnen getrokken te staan, en neus- keel-, voorhoofdholte, en bijholte ontsteking. Nu antibioticakuur en neusspray. Over 2 dagen ga ik met vliegtuig op vakantie, kan dit of heeft iemand tips voor het opstijgen en dalen? Reactie infoteur, 02-08-2011
Hi Essie, een vliegreis maken onder deze omstandigheden is vragen om moeilijkheden. De algemene adviezen om barotrauma te voorkomen kun je uiteraard gewoon toepassen, maar het verloop van je klachten is helaas onbekend. Groetjes, A.

Vanessa, 17-07-2011 21:35 #58
Ik ben 29jaar, en heb nu al meer dan een half jaar last van hevige oorpijn, geklik, en vermindering van het gehoor.ik heb ook hevige jeuk in mijn oor, en als ik dan voel in mijn oor, voel ik schilfers zitten, en zelfs iets hards, en dit doet hevig pijn, moet constant slikken, maar ook dit helpt niet, en ik hoor mezelf praten vanbinnen, als ik mijn neus dicht knijp en dan snuit, voel ik dat het erger wordt, en niet beter wordt.heb dit aan beide oren, maar rechterkant doet het hevigste pijn, zou ik naar een oorspecialist moeten gaan met deze klachten, want het is echt niet meer houdbaar.

grtjs, nessie Reactie infoteur, 18-07-2011
Hi Vanessa, je moet naar je huisarts gaan. Deze kan je eventueel verwijzen naar de kno-arts. Vermoedelijk zijn er inderdaad problemen met de buizen van Eustachius. Beterschap, A.

Eline, 09-07-2011 12:18 #57
Beste Astrid,

Ik ben afgelopen woensdag naar KNO-arts geweest. Blijkt dat mijn trommelvliezen helemaal niet ingeklapt zijn, er is niets mis met mijn buis van eustachias, mijn gehoor is 'uitmuntend' en ik hoor beter dan een gemiddeld persoon, dus volgend de KNO-arts heb ik geen gehoorschade. Wel zei hij dat mijn suis waarschijnlijk kwam door een lawaaitrauma, maar dan moet ik toch wel een gehoorschade hebben? Het is gekomen na een festival terwijl ik oordoppen inhad van Alphines maar volgens de KNO-arts kan ik deze dopjes wel weer gewoon indoen met uitgaan. Maar dat is toch tegenstrijdig? Ik heb toen een lawaaitrauma opgelopen met oordoppen en nu verteld hij mij vervolgens wel gewoon te kunnen uitgaan met die oordoppen? Ik ben even in de war.

Groetjes,
Eline Reactie infoteur, 10-07-2011
Hi Eline, de toestand van de trommelvliezen en buizen van Eustachius is altijd een momentopname. Het kan dus best dat het bij de kno-arts op dat moment in orde was. En dit verklaart meteen waarom er bij de huisarts een andere 'diagnose' was, namelijk ingetrokken trommelvliezen (wijst op drukproblemen!). Gehoortesten bij kno zijn overigens niet zo secuur omdat alleen de meest voorkomende frequenties worden gemeten. En dan ook nog vrij grof en stapsgewijs. Voor uitgebreider onderzoek zou je op zijn minst naar audiologie moeten. En ja, als de suis door lawaaitrauma is ontstaan, dan is er meestal een (gering) gehoorverlies op een wat hogere frequentie. Om dit te 'catchen' hadden ze in jouw geval met uiterst precieze apparatuur moeten komen. Mijn advies is het omgekeerde als dat van je kno-arts, want wederom met oordoppen het uitgaansleven in kan betekenen dat je gesuis verergert of aanhoudt, of dat er nog andere tonen bij komen. En dan is er ook nog zoiets als hyperacusis! Je oren zijn kwetsbaar en daarom moet je niet riskeren dat je er een geluidstrauma bovenop krijgt. Gezond verstand gebruiken dus, en niet denken dat als er 'geen wetenschappelijk bewijs' is dat lawaai plus oordoppen oorsuizen verergert, het dan ook niet kan gebeuren. Vermoedelijk denkt je arts enkel in termen van wetenschap. Be safe! Groetjes, A.

Eline, 23-06-2011 14:01 #56
Beste Astrid, Ik ga vrijdag weer naar de dokter en die verwijst mij hopelijk naar de KNO-arts zodat ik eindelijk weet wat ik nu precies heb. Ik heb eigenlijk best veel vragen, misschien kan jij hier al antwoord op geven. Ik heb dus ingetrokken trommelvliezen waardoor ik een suis ervaar die ik alleen hoor als het helemaal stil is. Nu vraag ik me af, kan ik nu dus niet meer uitgaan met op maat gemaakte oordoppen totdat mijn ingeklapte trommelvliezen weer geheeld zijn? Ik ga over een maand op vakantie naar Athene met het vliegtuig, mag dit wel met ingeklapte trommelvliezen? Kan ik mijn gehoor beschadigen als ik in jeugdcentrum zit met de muziek wel aan, maar dat je elkaar nog wel goed kan verstaan? Ik weet namelijk niet meer zo goed wat ik wel en niet kan doen met mijn ingeklapte trommelvliezen. Reactie infoteur, 24-06-2011
Hi Eline, je moet je voorlopig niet meer in omgevingen bevinden waar herrie normaal praten overstemt. Ook niet met oordoppen. Het is voor niemand goed, maar jij bent nu extra kwetsbaar. Je kunt je gehoor verder niet beschadigen als je elkaar nog goed kan verstaan. Vliegen met een disfunctie van de Buis van Eustachius is niet verstandig, dus als het niet verbetert zal de landing geen pretje zijn. Dit omdat je je oren dan waarschijnlijk niet zal kunnen klaren. Wacht eerst de testen maar eens af. Beterschap, A.

Timo, 20-06-2011 12:47 #55
Sinds naar schatting tien jaar heb ik ongeveer 1 keer per jaar snel opkomende soms hevige uitstralende oorpijn (buitenkant oor nek enz ). Merk dan bij klaren dat de bve verstopt zit of bijna verstopt zit. Hoorde dan vloeistof bij klaren. kon daar veelal wel doorheen persen maar bood dan geen oplossing. Tot nog toe kon ik door het zeer intensief te lijf te gaan met neusdruppels, gaapbewegingen, stomen, enz de bve binnen een paar uur weer voldoende open kijgen waarna zelfs hevig pijn binnen tien minuten weer weg ebte. (waarschijnlijk omdat het trommelvlies weer naar buiten komt ). Drie weken geleden dacht ik dat dit jaarlijkse probleem weer eens de kop op stak. Echter het was niet heftig genoeg om echt een offensief te beginnen zoals hierboven beschreven. Vorige week begon het toch erger te worden dus toen maar aan de (vrij verkrijgbare)neusdruppels. situatie nu. De pijn bij heen en weer bewegen van, of bij drukken op oor vrijwel weg. (waarschijnlijk geen naar binnen gezogen trommelvlies meer) Terwijl ik dit schrijf is het trommelvlies redelijk makkelijk te klaren en ook bij slikken voel ik normale reactie in het oor. Echter dit is wwisselend soms ook zit bve dicht. (Nogmaals heb nu geen pijn). Wat is dan het probleem.ik hoor vrijwel niets meer met het oor en heb het gevoel alsof er een enorme hoeveelheid vocht achter zit. Heb daarnaast de indruk dat het trommelvlies nu juist naar buiten staat gebold en meen bij slikken ook soms vocht te horen aan de binnenzijde. Geluid klikt alsof er een gehoorbeschermer in zit en voelt misschien ook wel zo. overigens aanraken van het oor klinkt harder en doffer dan bij mijn goede oor. Werk semiproffesioneel (verantwoord qua gehoor) met muziek en alles daaromheen en maak mij ernstig zorgen. zzelfs met koptelefoon en balans volledig naar een kant hoor ik nog rijwel niets. Reactie infoteur, 21-06-2011
Hi Timo, als de BvE flink verstopt zit en je doet een valsalva, kan dit de boel verergeren (dat kan overigens ook zomaar). Je merkt dit als het klaren helemaal niet meer lukt, de druk in het oor toeneemt, je slechter hoort, er een luid gesuis ontstaat en ook nog eens het gevoel dat er vloeistof in zit. Het oor hoort geluid nu voornamelijk via botgeleiding vandaar dat aanraken anders klinkt dan normaal. Omdat je nagenoeg 'doof' bent geworden is dit wel iets om mee naar je arts te gaan. Hopelijk kan een kno-arts je onderzoeken en behandelen. De doofheid zal niets met je slakkenhuis te maken hebben, maar puur met een dysfunctionele Buis van Eustachius. En dat is een tijdelijk probleem, dus wanhoop niet. Maak zsm een afspraak. Beterschap, A.

Inneke, 20-06-2011 10:19 #54
Beste Astrid,
Dank u voor uw uitleg! Ik voelde me een pak beter toen ik het las, omdat wat de NKOartsen zeiden absoluut niet logisch klonk. Wat ik nog wou vragen is, zijn er nog andere manieren om van dat slijm in de bijholte en /of buis van E vanaf te geraken dan het lang vertoeven in een warm klimaat? Neussprays en dampen heeft tot hiertoe niet veel effect gehad. Toen ik enkele weken geleden een weekendje aan zee zat was het gebrom en gezoem echt volledig verdwenen, zelfs in de badkamer. De dag dat ik vertrok had ik 's morgens thuis nog, op de trein kreeg ik bijna aan de zee een gekrak in mijn oor toen was het weg. Na het weekend terug thuisgekomen was het na een tijdje helemaal terug. Het was toen aan de zee veel koeler (soms zelfs koud) dan in het binnenland. Zou het ook kunnen zijn dat ik allergisch reageer op iets en dat ik omdat er aan de zee zuiver lucht is (wind kwam van de zee toen) daarom geen last heb? Groetjes Inneke Reactie infoteur, 21-06-2011
Hi Inneke, de geijkte manieren zoals stomen en neussprays werken vaak niet of nauwelijks, daarom duren problemen met de buizen van Eustachius ook zo extreem lang. Elk jaar In mei/juni slibben bij veel mensen de bijholten en BvE's weer dicht, de reden is onbekend. Dat zeelucht dit tijdelijk verhelpt zou dus best kunnen, maar ja, je kunt moeilijk vanaf nu de hele tijd op het strand gaan zitten. Het gekrak in je oor is wel een duidelijke hint. Kennelijk ging er iets 'open', waardoor de luchtstroming in de holten direct verbeterde. Dit duidt echt op opstoppingen en vernauwingen, vandaar de brom. Ik vrees dat er niets anders op zit dan de tijd uitzitten, en zo vaak als je maar wilt naar zee te gaan. Hopelijk springt de BvE dan voorgoed open. Veel geeuwen kan daarbij helpen. Wat je ook nog kunt doen is een 'valsalva manoeuvre' (neus en mond dicht en dan snuiten), maar dit moet je dan wel eerst heel voorzichtig uitvoeren. Groetjes, A.

Eline, 18-06-2011 12:25 #53
Ik had al enige tijd ene hele lichte ruis die ik alleen snachts hoorde, hier had ik totaal geen probleem mee want hij was echt heel licht. Toch had ik oordopjes van Alphine gekocht als ik naar festivals ging want wou geen gehoorbeschadeging oplopen. Na het laatste festival (hier had ik wel oordopjes in) had ik een ergere ruis in mijn oren, ik ging naar de dokter en het blijkt dat ik ingetrokken trommelvliezen heb. Ik heb nu een neusspray gekregen maar die werkt niet echt. Ik vraag me af wat ik nu precies heb en ik vraag me af of het nu wel of niet een gehoorbeschadeging kan zijn? Kan ik nog van het oorsuizen afkomen? Ik hoop het zo erg! Reactie infoteur, 19-06-2011
Hi Eline, lees het artikel. Oorsuizen is niet altijd definitief. Houdt het aan, dan kun je je laten verwijzen naar een kno-arts. Onderzoek zal dan uitwijzen of er sprake is van licht gehoorverlies of niet. Ingetrokken trommelvliezen duidt echter op problemen met de buizen van Eustachius en middenoor, meestal door verstoppingen met slijm. Loop je onder die conditie een geluidstrauma op (festivals), dan verergert het oorsuizen vrijwel zeker. Oordoppen doen daar niets aan af omdat herrie ook via het bot en zelfs zachtere weefsels naar de cochlea wordt gestuurd. Neussprays helpen nauwelijks of niet. Heb geduld! Beterschap, A.

Chantal, 16-06-2011 22:15 #52
Ik heb een heel lang voorgeschiedenis met mijn oren. veel buisjes gehad aan beide oren. en 4 keer een operatie aan mijn rechter oor ivm loop oor van mij 4 tot 16 jaar. ik krijg binnenkort een gehoor verbeterende opratie aan dat oor. ik heb de laatste tijd enorm last van klapperende trommelvliezen en jeuk vooral snachts in mijn linker oor achter mijn trommelvlies. het zit ook heel diep. ik heb dus ook al 2 x een gaatje in mijn trommelvlies veroorzaakt daardoor.(wrikken met pink in mijn oor, half slapende en dan ineens pang)
smorgens wil er uit dat oor ook wel eens een druppel vocht lopen. maar dat is gewoon helder. tevens heb ik ook enorm last van oorsuizen (onweer of kloppend net als mijn hartslag). ik weet niet of dat dat van mijn oren is of van een te hoge bloeddruk. omdat ik nu die operatie krijg aan mijn rechter oor (die moet eerst want is het slechts) kan ik later pas verder met mijn linker oor. maar vraag het mij toch af of het het met de buis van eustachius te maken heeft. Reactie infoteur, 17-06-2011
Hi Chantal, natuurlijk zijn de Buizen van Eustachius hierbij betrokken, deze vormen immers de verbinding tussen neus-keelholte en middenoor. Hoe je met je pink een gat in het trommelvlies kan veroorzaken is mij overigens een raadsel. Pang-geluiden op het hoofdkussen komen veelal juist van teveel oorsmeer, maar dat is een ander verhaal. Het horen van je hartslag in je oor duidt er op dat het oor vol zit, waarschijnlijk in jouw geval door (ontstekings)vocht. Eerst maar die operatie afwachten, veel sterkte! A.

Nick Lemmens, 12-06-2011 02:32 #51
Ik heb s'nachts een brom geluid in mn oren ( het is ong. hetzelfde geluid als je een vinger in je oor stopt :P) ik heb er overdag totaal geen last van het begint altijd snachts dan lig ik in bed en dan begint het weer en het is egt iets uit mn oren 100% mn ma zegt dat er vocht achter trommelvlies zit ik ben al lange tijd verkouden> allergie ofzo dus mn vraag is komt het door vocht of heb ik een beschadiging opgelopen het gekke is het is altijd snachts als je een beschading heb lijkt t me dat je er de hele dag last van hebt Reactie infoteur, 13-06-2011
Hi Nick, 's nachts valt oorsuizen meer op omdat het stil is. Ook kan het zijn dat door het liggen in bed de gewaarwording verandert. Vaak zie je dit in relatie tot allerlei problemen met de Buis van Eustachius. Omdat je al lange tijd verkouden bent is de kans groot dat je moeder gelijk heeft, en dat er vocht achter het trommelvlies zit. Slijm in de bijholten, BvE en middenoor staat garant voor oorsuizen in alle sterktes. Voor een beschadiging hoef je niet bang te zijn, tenzij je vaak in veel lawaai vertoeft. Je zou dan een piepgeluid moeten hebben en niet een brom. Een brom wijst vrijwel altijd in de richting van de BvE. Het beste is dus eerst die verkoudheid uit te zieken en het probleem met de oren pas naderhand te beoordelen. Beterschap, A.

Inneke, 23-05-2011 17:12 #50
Ik ben 35 en heb nu al sinds begin 2009 last van mijn rechteroor. Het is begonnen toen ik al enkele maanden zwanger was en sukkelde met sinusproblemen en nogal hevig met neussprays (zoutoplossing) in mijn neus ben gaan spuiten en telkens in mijn oor liet lopen. Na een felle steek ben ik daarmee direkt gestopt maar kort nadien begon een licht gebrom in mijn oor, dat ik in het begin alleen 's avonds gewaar werd als ik mijn bed lag. Maar dat werd al snel luider en luider en de tussenpozen werden steeds korter. Toen begon ik met medische hulp te zoeken, de huisdokter dacht dat het iets met de buis van eustachius was, aangezien ik zwanger was kon hij mij niet veel geven, omdat het steeds erger en erger werd ben ik toch maar naar een NKO-arts gegaan. Mijn gehoor en oordruk werd getest en mijn oor en neus werden onderzocht, alles bleek normaal en de arts zei dat als ik na de zwangerschap nog last had ik maar moest terug komen. Zo gezegd zo gedaan, nu ben ik in totaal al bij 5 verschillende NKO-artsen geweest en ookal is mijn huisarts nog steeds overtuigd dat het iets met de buis eustachius te maken heeft willen de specialisten daar niets van weten.
In het begin was het maar af en toe dat gebrom in mijn oor, nu is het er zeker elke dag.
Wat ik raar vind is dat het altijd erger is bij het binnenkomen na een wandeling of een autorit, buitenhuis weggaat na enkele seconden en op vakantie(warm klimaat) soms helemaal verdwijnt.Na de zwangerschap is er ook nog een bijkomend gezoem in mijn rechteroor (precies in wisselwerking met het gebrom soms) en sinds enkele maanden heb ik ook nog eens een gepiep dat je kan vergelijken met een piep dat je ook hebt als heel moe, dronken of bij lage bloedruk soms ook gewaar wordt alleen deze blijft constant en wordt harder of zachter als ik mijn hoofd beweeg (vooral als ik neerlig).
Ik heb neusdruppels voorgeschreven gekregen een mri-scan gehad en ik neem nu pentoxifyline en Ginko biloba (drie weken) alles zonder resultaat of verandering.Familie en vrienden raden mij aan om niet zo op in te gaan en het wat te laten rusten in de hoop dat als je er niet zo op let het je mss minder gaat storen. Maar het probleem is dat ik wil begrijpen wat er gebeurt dan kan ik het mss plaatsen en maak ik mij mss minder zorgen. Sorry voor de lange uitleg! Reactie infoteur, 24-05-2011
Hi Inneke, je huisarts heeft m.i. gelijk. Dit is overduidelijk een probleem met de buis van Eustachius en bijholten. Dit omdat de brom verandert bij drukverschillen en zelfs in een warm klimaat compleet verdwijnt. Het probleem is dat als de test bij de kno-arts goed is, de arts dan denkt dat je niets mankeert. Terwijl die testen slechts momentopnamen zijn, en ook nog eens bij lange na niet toereikend om het probleem in kaart te brengen. Een bromtoon duidt meestal op een stagnatie van slijm in de bijholten enof BvE, of anderzins een vernauwing. De luchtcirculatie wordt hierdoor gewijzigd, met als resultaat vreemde gewaarwordingen bij drukverschillen, en een lage, irritante toon. De andere toon, de piep, ontstaat bij jou als je je hoofd beweegt, wat duidt op grote spierspanning in de nek (somatische tinnitus). Uiteraard kan dit weer komen omdat je het hele gebied onbewust gespannen houdt, en erg gefocusd bent op je oren. Voor dat laatste is het zaak om de nekspieren flink los te maken (drukmassages, triggerpoint-behandelingen, etc.). De brom moet uiteindelijk verdwijnen maar dit gebeurt pas als al het slijm in de bijholten 'opgelost' is. Misschien nog maar wat meer vakanties in warme oorden? ;). Sterkte, A.

N., 22-05-2011 11:13 #49
Beste A., bedankt voor uw antwoord. Ik denk dat ik dit opgelopen heb door een allergie. Als ik mij begeef in een omgeving waar er teveel wordt gerookt heb ik altijd twee maanden last van mijn keel (droge hoest). Hier heb ik weer twee maanden last van gehad en na de keelproblemen zijn de oorproblemen begonnen. Kan dit behandelt worden als het om een allergie gaat? Misschien gaat het na twee maanden ook weg. Groet N. Reactie infoteur, 23-05-2011
Hi N., voor allergie zijn inderdaad behandelingen. Het beste is om je arts hierover te raadplegen. Groetjes, A.

N., 21-05-2011 12:37 #48
Hey, ik ben een meisje van 21 jaar oud en ik heb al een maand en één week last van krakende oren bij het slikken, heel zachte suizen (alleen hoorbaar als ik ga slapen of in superstille ruimte), een lichte overgevoeligheid van sommige geluiden (hyperacusis), ik kan mijn neus niet klaren en mijn trommelvlies trilt soms een beetje. Wat kan er aan de hand zijn? De dokter had mij neusdruppels voorgeschreven maar die hielpen niets. Groet N. Reactie infoteur, 22-05-2011
Hi N, je arts vermoedt een verstopte Buis van Eustachius, vandaar de neusdruppels. Maar die hebben al nauwelijks invloed op een verstopte neus, laat staan dat ze je oren bereiken. Je kunt weinig anders dan teruggaan als het probleem aanhoudt. Misschien is een verwijzing naar de kno-arts een optie, hoewel je er niet veel van moet verwachten. Een troost: de verschijnselen kunnen vanzelf verdwijnen. Beterschap, A.

Karolina, 19-05-2011 15:03 #47
Wie ben jij Astrid? Ben jij een dokter die ook patienten ontvangt? Dan zou ik misschien door jou onderzocht worden. Ik ken namelijk geen KNO-arts die veel over buis van Eustachius weet. Die twee die ik heb gezien wisten niet dat wat in jouw artikel staat. Reactie infoteur, 20-05-2011
Hi Karolina, ik ben infoteur (=schrijver op InfoNu), 'ervaringsdeskundige' en heb me jarenlang verdiept in orenproblematiek. Dat is alles ;). Kno-artsen horen alles te weten wat op deze website vermeld staat. Groetjes, A.

Karolina, 18-05-2011 10:09 #46
Bedankt voor je uitleg, het was fijn te weten wat er met mij gebeurde en raakte ik niet in paniek. Gelukkig is de gevoeligheid bij mijn linke oor na 2 dagen weggegaan. Ik had ook een dag zonder suizen in mijn linke oor - wat was lekker. Die suizen zijn nu terug maar soms zijn ze echt zacht.
Ik ben al 3 keer bij KNO geweest - het heeft niks opgeleverd, behalve dat ik nu weet dat ik 10% minder hoor in beide oren. Als ik symptomen heb kan ik meteen dezelfde dag nog naar de huisarts en die constateert meestal ingetrokken trommelvlies of dat het oor mat eruitziet( als ik steken heb, is er niets te zien, als ik constante pijn heb, dan is er ingetrokken trommelvlies). Voor een afsprak bij de KNO-arts moet ik lang wachten en na een maand of anderhalf verdwijnen de symptomen. Dan meet de KNO de druk in het oor en die is perfect. En dat is er niks om hem te overtuigen dat er iets met mijn buis van Eustachius aan de hand is. Trouwens, hij heeft ook de meting gedaan die als gehoortesten bij babies wordt gedaan en er kwam naar voren dat mijn slakkenhuis ook perfect functioneert. Maar toen heeft hij gezegd dat er misschien bij de gehoormeting bepaalde hoge tonen niet worden gemeten en dat mijn slakkenhuis toch beschadigd is.

Mijn vragen: Hangt de druk in het oor van het weer? Waarom verwijden de symptomen en lijkt alles oke om later toch terug te komen?

Is het mogelijk te zeggen wat die plop na elke slik beweging in het oor betekent? Ik heb begrepen dat het buis van Eustachius van de kant van het oor altijd open zou moeten zijn en van de kant van de keel opengaat bij slikken, gapen, eten en niezen. Waarom hoorde ik vroeger de plop niet en nu wel? De suizen zijn ook harder bij gapen, gaat die buis dan open of raak ik de zenuw? Reactie infoteur, 19-05-2011
Hi Karolina, wat betreft het weer, ja, dat is een factor. De druk binnen je oor en de buitendruk beinvloeden elkaar. De oren reguleren de druk zodat binnen- en buitendruk steeds gelijk is, maar dit gaat niet altijd soepeltjes. Het gevolg zijn allerhande symptomen in de oren, en dit kan ook inhouden dat verschijnselen zomaar weg kunnen gaan en later weer terugkeren. De drukmeting bij de KNO-arts is altijd slechts een momentopname, helaas wordt dat zelden zo gezien! Dus als de arts je meedeelt dat de Buizen van Eustachius goed functioneren, wil dat geenszins zeggen dat ze altijd goed werken. De plop na slikbewegingen bewijst eens te meer dat de buis van Eustachius verstopt zit (of deels verstopt) of anderszins vernauwd is. Vroeger was dat kennelijk wel in orde, en nu niet. Van een zenuw raken is geen sprake, bij gapen gaat de buis open waardoor het gesuis eventjes beter wordt waargenomen. Mijn constatering is: Onderbroken drukproblemen in de oren, waardoor een diagnose steeds net buiten bereik is. Een optie is een second opinion in een ander ziekenhuis, en de overweging van trommelvliesbuisjes. Blijven alle testuitslagen 'perfect', dan vrees ik echter dat artsen niet willen behandelen. Beterschap, A.

Karolina, 13-05-2011 15:47 #45
Beste A.

Ik heb sinds 1.5 jaar last van oorsuizen en af en toe steken in oren. Dat alles begon met een oorontsteking en is nooit meer weggegaan. Vaak heb ik ook ingetrokken trommelvlies in mijn linke oor. De linke oor heeft ook hardere suizen dan de rechte. Bij elke slikbeweging ploppen mijn oren en bij gapen zijn de suizen veel harder.
Gisteren had ik de druppels Xylometozoline gebruikt en vandaag mijn linke oor heeft een veel harder piepend geluid. Ook sinds gisteren als ik lach of harder praat of andere mensen dat doen, dat lijkt het dat de suizen nog harder worden. Heb ik mezelf iets aangedaan met die Xylometazoline, want mijn vorige suis was veel zachter? Zou die overgevoeligheid weggaan met stoppen met de druppels of heb ik iets voorgoed beschadigd? Groetjes Karolina Reactie infoteur, 14-05-2011
Hi Karolina, Xylometazoline vermindert enkel zwelling van het neusslijmvlies en doet voor de oren meestal helemaal niets, behalve de boel verergeren als je juist een te open Buis van Eustachius hebt. Of dit bij jou zo is, lijkt me echter niet zo aannemelijk. Wel beschrijf je reactieve tinnitus, dat soms verward wordt met hyperacusis. Zie mijn special voor alle varianten: http://astrid-d-g.infoteur.nl/specials/oren-die-kwellen.html
In jouw geval zou ik stoppen met die druppels. Verder vraagt je toestand om medisch onderzoek bij een kno-arts. Beterschap, A.

Meyda Kurt, 10-05-2011 17:59 #44
Hallo, ik ben een meisje van 19 en ik had 1.5 week het gevoel of mijn rechteroor helemaal vast zat en had het gevoel dat ik er ook minder mee hoorde+een irritante pieep. Als ik mijn hoofd schuin hield of naar voren/achteren was het net alsof er wat uit kwam, maar dat gebeurde niet. Het proberen om mijn neus te klaren hielp ook niet. Het deed geen zeer tot vandaag. Heb ontzettende steken, gezuis en een piep in mn oor waar je u tegen zegt. Soms als ik lig hoor je het een beetje knappen. Reactie infoteur, 11-05-2011
Hi Meyda, misschien oorsmeer of toch een verstopte Buis van Eustachius. Oorsmeer kun je deels zelf weghalen of het oor uit laten spuiten, en voor slijmophopingen in de BvE kun je het best veel stomen en veel hete dranken drinken. Verder is het afwachten. Beterschap, A.

Kim, 10-05-2011 10:52 #43
Ik heb al een weekje last van een iets minder scherp/helder gehoor rechts.
Het verschil met links is niet heel groot, maar genoeg om aan te voelen dat er iets niet klopt. Ik ben een amateur dj en heb ng geen echte problemen gehad met het gehoor.
Vorig jaar zat ik met een propje en dat heeft de oorarts verwijderd zodat ik op maat gemaakte oordoppen (-15db) kon laten maken (tijdens het uitgaan). De gehoortest was ook goed (minimiem verlies in het laag bij rechts, waarschijnlijk omdat ik rechteroor meest gebruik bij voorbeluisteren). Ik ben niet zwaar verkouden geweest, maar heb wel enkele weken last gehad van droge neusholte en korstjes in de neus (wegens werken in het huis dichtbij de slaapkamer lijkt me) en wat keelpijn. Ik ben ook allergisch aan huisstofmijt, maar dat heeft voordien enkel een lopende neus ën veel niezen teweeggebracht, nooit hinder i/h oor. Ik heb 't gevoel dat na gebruik van zeewateroplossing/-spoeling in m'n neus mijn rechteroor nog niet volledig "opent". beetje te vergelijken met dalen i/h vliegtuig, maar dan miniemer. Hoop gewoon dat 't geen gevolg is van de overbelasting van de muziek (in-ear hoofdtelefoontjes e.d. gebruik ik nooit, enkel een gesloten hoofdtelefoon die thuis niet zo heel luid staat, maar soms wel wat uren na elkaar), maar een 'ander' probleem.
Ga sowsieo afspraak maken bij kno arts Reactie infoteur, 11-05-2011
Hi Kim, de kno arts zal een en ander uitsluiten, dus hopelijk komt daar nog wat uit. Een lage tonenverlies is meestal gerelateerd aan een niet goed functionerende Buis van Eustachius, bijv. door vliegreizen, verkoudheden, etc. Dit gaat meestal vanzelf over. Je oren 'afsluiten' met een hoofdtelefoon kun je beter niet te lang en te vaak doen. Groetjes, A.

Rocky, 21-04-2011 21:27 #42
Hallo, Ik heb de laatste weken last van mijn rechteroor
Als ik exact onder mijn oor krab of druk dan hoor een soort wind in mijn oren, waardoor ik later enorme oorpijn krijg en het geluid aanhoudt
Misschien heeft iemand een idee wat dit is, of iemand dit ook ervaart Reactie infoteur, 22-04-2011
Hi Rocky, ik raad je aan om eens naar je huisarts te gaan. Mogelijk wijst onderzoek iets uit. Groetjes, A.

Joke van de Loosdrecht, 27-03-2011 10:56 #41
In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft KNO-arts dr. Pennings kennis over tuba aperta. Echte oplossingen zijn er nog niet, maar hij krijgt regelmatig tuba-aperta patienten, zoals ook te lezen op de website van tuba-aperta. Hij schijnt wel bezig te zijn met onderzoeken hiernaar. Wellicht is iemand met deze informatie geholpen. Reactie infoteur, 28-03-2011
Hi Joke, dank je! Groetjes, A.

Anon, 23-03-2011 09:33 #40
Ik heb zelf last van een openstaande buis sinds een jaar of 2 (ben 20 jaar). Het vreemde is is dat ik het enkel voorheb bij intensief sporten: lopen, gewichtheffen… Volgens mij heeft het te maken met mijn gewicht (ben nogal mager) en ben pas op een paar maand tijd 6 kilo kwijtgeraakt (relatie). Door gewichtsverlies is er soms teveel ruimte rond de buis waardoor deze niet meer goed sluit. Dus nu maar terug veel eten en hopen dat het niet meer of minder voorvalt na verloop van tijd :( Reactie infoteur, 24-03-2011
Hi Anon, gewichtsverlies en intensief sporten zijn oorzaken voor een tuba aperta. Omdat de klachten van zo'n te open buis van Eustachius ernstig zijn, is zo snel mogelijk aankomen in gewicht de aangewezen 'behandeling'. Succes, A.

Nathalie Vanderhaegen, 21-03-2011 12:01 #39
Dag Nadia, die zenuwknopen of trigger points heb ik ook maar pas recent, denk niet dat er een verband is… Misschien moet alles nog beetje terug op zijn plaats komen na je oorontsteking? In ieder geval veel beterschap gewenst!

Nathalie Vanderhaegen, 21-03-2011 11:48 #38
Hallo, ik ben 38 jaar oud en heb al vele jaren last van mijn buis van Eustachius.
Ooit een keer onderzoeken en een specialist bezocht met als resultaat dat ik ook moest sprayen en dat het eventueel operatief kon verholpen worden door silicone in te spuiten. Heb vriendelijk bedankt. Na al die jaren last heb ik wel de indruk dat het rond deze periode van jaar erger is, ik vermoed dat de luchtdruk er toch wel wat mee te maken heeft? Heeft er hier iemand ervaring mee? Gelukkig is het bij mij maar enkele weken aan een stuk en dan lange tijd niets meer want anders werd ik gek denk ik… Reactie infoteur, 22-03-2011
Hi Nathalie, siliconen inspuiten wordt soms gedaan bij een tuba aperta, een te openstaande Buis van Eustachius. Maar een spray die je zelf moet gebruiken is juist om een te dichte buis open te krijgen. De grote vraag luidt dan ook welke diagnose er gesteld is. Luchtdruk heeft alles te maken met de Buis van Eustachius, omdat de buis bedoeld is om de luchtdruk juist te reguleren. Het klopt dat problemen hiermee wekenlang aanhouden en dan weer eens voor een tijdje minder opvallend zijn. Groetjes, A.

Nadia, 21-03-2011 01:11 #37
Hai, ik ben Nadia, ben 26 en heb vorige week een zeer acute oorontsteking gehad aan mijn linker oor. Het was mijn eerste oorontsteking sinds kindertijd. Toen had ik er trouwens erg vaak last van en was mijn neusamandel eruit gehaalt en hadden ze buisjes laten zetten. Sinds een aantal maanden heb ik het gevoel dat de beluchting in mijn oor niet goed geregeld wordt. Daardoor maakte ik automatisch een bepaalde beweging waardoor mijn oor weer open klikte, maar op bepaalde momenten voelde ik dat ik door mijn oor ademde en hoorde ik mezelf onwijs hard praten etc. Dat waren elke keer maar korte momenten en dat ging dan vanzelf weer weg. Na mijn oorontsteking van vorige week lijken de klachten aan te houden. Mijn trommelvlies was trouwens gelijk na een dag met zware oorpijn geperforeerd. Het is goed geheeld volgens de arts. Daarna heb ik drie dagen een loopoor gehad. Nu is mijn oor dus ook constant aan het ploppen en kraken. Het houdt maar niet op. Het ene moment adem ik door het oor heen, het andere moment is hij geblokkeerd. Als ik in mijn neus blaas, geeft hij een enorme plop en springt hij open. Maar helaas gaat het oor daarna weer vrij snel dicht. De klap is zo groot dat ik dat niet meer durf te doen. Ik vraag me af hoe ik kom aan deze onzin. Ik maak muziek en en kan me dit niet permiteren. Ik vraag me af of stress een oorzaak kan zijn van problemen met de buis van eustachius. Ik heb namelijk een stressbaan en sinds een tijdje zit ik er met mijn kaken op elkaar, dat ze er pijn van doen. Ook zitten er zenuwknopen in mijn nekwervels en ik vraag me af of het daar iets mee te maken kan hebben? Reactie infoteur, 22-03-2011
Hi Nadia, je arts heeft een acute middenoorontsteking vastgesteld, en die komt niet door stress of triggerpoints in de nek. Aangenomen dat je een kno-arts bezoekt zal hij je ook medicijnen en een prognose hebben gegeven. Bij aanhoudende klachten moet je dus teruggaan (afhankelijk van wat hij je gezegd heeft). Let wel: Problemen met de Buis van Eustachius duren meestal maanden. Mogelijk is het een optie om opnieuw buisjes te plaatsen. Beterschap, A.

Peter, 14-03-2011 08:45 #36
Hey Thomas, Probeer je oren is te klaren, dus je neus en mond dicht en dan kracht zetten, je oren schieten dan open en je zet de trommelvlies weer gewoon. Kan de beluchting zijn, ik zelf heb nauwe gehoorgangen en dat veroorzaakte de piep. Blaas maar is door een klein gaatje dan gaat het ook piepen…

Thomas Gagliardi, 07-03-2011 13:16 #35
Hallo, ik ben thomas ben een jongen van 14 jaar oud en loop al bijna 3 weken met enorme oorsuizen. ik had dit een half jaar eerder gehad maar toen hielden de oorsuizen maar voor 1 week aan terwijl het nu 3 weken is. mijn huisarts was laatst geweest en zei dat ik misschien last had van mijn buis van eustachius. ik moet van hem nu 1 week lang 4 x per dag met een neusspray spuiten. ik merk bijna geen verschil van mijn oorsuizen en ben echt doodsbang dat dit chronisch gaat worden. maar mijn vraag was of de oorsuizen wel echt door die buis van eustachius veroorzaakt kunnen worden want het is een vrij trillachtig/piepachtig met een zoem er doorheen geluid. en het is 24/7 aanwezig. ook heb ik soms het gevoel alsof er iets van vocht uit mijn oren loopt.en mijn oren gaan niet open als ik mijn neus dichthoud en keihard druk erop zet. zouden deze klachten uberhuapt wel door de buis van eustachius veroorzaakt worden? Reactie infoteur, 08-03-2011
Hi Thomas, ja zoals je ze beschrijft lijkt het op een vernauwde of door slijm dichtzittende Buis van Eustachius. Neussprays werken zelden tot nooit. Het beste is om terug te gaan naar je arts en vragen of hij je naar de kno-arts verwijst. Mogelijk krijg je een buisje in het trommelvlies om het vocht af te laten voeren. Beterschap, A.

Evelien, 04-03-2011 18:58 #34
Ik ben helemaal gek aan het worden van mijn oren. Ik heb al 11 jaar last van oorsuizen zomaar out of te blue allerhande testen gedaan niets te vinden. Toen zeiden ze nog ah ja je trilharen zijn kapot. 11 jaar geleden konden ze dit nog niet testen. Nu blijkt dat er helemaal niets mis is met mijn trilharen maar ik zit wel met het suizen. Nu is daar de laatste maanden een hinderlijk gebrom bijgekomen waarvan ik niet meer kan slapen. Ik ben hiermee naar nko-arts geweest maar die zei niets aan te doen eventueel spierontspanners gebruiken. (momenteel kan ik dit niet doen want ik ben 37 weken zwanger). Nu heb ik sinds 2 weken nog iets ergelijk waarvan ik echt met depressieve gevoelens zit ik denk meer en meer aan zelfmoord terwijl ik gelukkig zou moeten zijn met mijn baby op komst. Ik heb namelijk al een zoontje van 4 maar ik kan niet meer tegen zijn stem. Als hij spreekt ploppen en kraken mijn oren vreselijk ook bij harde geluiden vb. een glas op tafel zetten ofzo. Als ik zelf te luid spreek heb ik er ook van. Ik ben echt ten einde raad en heb het gevoel dat niemand mij begrijpt. Reactie infoteur, 05-03-2011
Oh Evelien, ontelbaar veel mensen zijn je voorgegaan. Je beschrijft namelijk hyperacusis! Kijk hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Depressie en hyperacusis gaan hand in hand, meestal ontwikkelt iemand dan eerst hyperacusis en wordt daar logischerwijs depressief van, maar andersom kan ook. Een laag serotoninegehalte - de oorzaak van depressie - wordt gelinkt aan overgevoeligheid voor geluid. Allerlei sensaties op stemmen of andere geluiden zijn veelvoorkomend bij hyperacusis, maar ook bij oormyoclonus, officieel een separate aandoening die opvallend vaak in samenhang met hyperacusis is. Ik raad je aan zsm lotgenoten online te zoeken, zie bijv. het forum van de nvvs, waar je je gedachten kunt delen. Weet te allen tijde dat je niet de enige bent! Hopelijk zit er bij jou een hormonale factor bij die straks na de geboorte van je kindje wegvalt, zodat je oren weer langzaam in hun normale doen komen. Een brom in het oor krijg je niet weg met spierontspanners, meestal is er een probleem met drukverschillen in het middenoor en ja, de buis van Eustachius (je zit hier goed), en zijn er vernauwingen in de beluchtingskanalen, ook de bijholten. Een warmer weertype zal helpen de brom uit de weg te ruimen. Heb je ook al bekeken of de tinnitus verandert door je nek te bewegen? Zie somatische tinnitus in het artikel: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Veel leeswerk voor je, maar leg je er niet bij neer. Er doemt licht aan het eind van de tunnel, ook al vereist het veel geduld en tijd. Veel sterkte en hou je taai, dat moet juist nu! Grt, A.

Lutgart, 04-03-2011 16:44 #33
Mijn oorontsteking kwam 'out of the blue'. Mij lijkt het alsof die is veroorzaakt door een te open buis van Eustachius. Dat ik mezelf van binnenuit hoor praten hoort ook niet echt bij een verstopte buis, toch? Nou ja, ik wacht geduldig af. Reactie infoteur, 05-03-2011
Hi Lutgart, als je buis van Eustachius te open was, dan zou een oorontsteking juist een geweldige onderbreking cq oplossing zijn omdat de buis dan vanzelf dichtgaat door opgezette slijmvliezen en slijm. Jezelf van binnenuit horen praten wijst op een te dichte buis, jezelf horen ademen waarbij het trommelvlies op elke ademhaling beweegt pleit juist voor een te open buis. Een goede arts kan het verschil door onderzoek vaststellen. Gaat het niet over, laat je dan verwijzen naar een kno-arts met kennis van zaken. Beterschap, A.

Lutgart, 04-03-2011 11:52 #32
Is het toch niet raar dat de echo geluiden en de vervorming van geluiden (muziek klinkt op bepaalde frequenties enorm vals), erger wordt naarmate ik langer de neusspray gebruik?
En hoe lang moet ik hiermee geduld hebben? Ik moet regelmatig 1 op 1 gesprekken houden op het werk en dat is nu heel lastig. Ik ben sinds 1 jaar ook een paar kilo afgevallen, maar aangezien ik al niet dik was en dit gewichtsverlies heel geleidelijk is gegaan (door meer sporten) lijkt het mij sterk dat dit de oorzaak is zoals sommige sites hierover melden. Reactie infoteur, 05-03-2011
Hi Lutgart, vervormd en vals klinkend geluid zie je veel bij hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Als je verschijnselen erger worden door het gebruik van die neusspray zou ik daar mee stoppen. Sowieso zijn neussprays te zwak om dergelijke problemen aan te pakken. Een buis van Eustachius die niet goed functioneert kan overigens ook wisselend te dicht of te open zijn. Zie het artikel bij 'mengvorm'. Oorproblemen van deze aard kunnen helaas maanden aanhouden. Groetjes, A.

Lutgart, 03-03-2011 14:59 #31
Als vervolg op mijn eerdere melding: de echo komt voor bij hoge tonen en bij mensen die een hoger stemgeluid hebben. Ook zijn mijn huisarts eerder deze week dat het trommelvlies is ingetrokken. Reactie infoteur, 04-03-2011
Hi Lutgart, het ervaren van echo's op hoog frequentiegeluid komt vaak voor, alsmede andere gewaarwordingen op bepaalde toonhoogten. De precieze oorzaak hiervan is raadselachtig, maar je ziet deze klachten vaak voorkomen bij allerhande problemen aan de Buizen van Eustachius, vooral als deze te dicht zitten of (door slijm) vernauwd zijn. Het symptoom hoeft niet voort te duren, dus heb geduld. Groetjes, A.

Lutgart, 03-03-2011 12:58 #30
Ik heb met veel aandacht deze webpagina gelezen. Ik heb vorige week een ooronsteking gehad die vrij snel over was. Het was de eerste oorontsteking sinds mijn kindertijd. Sindsdien heb ik heel veel last van de symptomen die beschreven staan bij de "Openstaande buis van Eustachius". Ik heb afgelopen maandag neusspray voorgeschreven gekregen, maar die spray heeft een averechts effect. Ik heb een telefonisch consult gehad met de huisarts en haar voorgelegd dat ik denk een Tuba Aperta te hebben, maar daar bleek zij nog nooit van te hebben gehoord. Neen, dat kon niet waar zijn en de symptomen die ik heb horen helemaal bij de oor- en holteontsteking die ik zou hebben. Ik heb zelfs een recept voor antibiotica meegekregen, maar die pillen laat ik mooi achterwege, aangezien ik absoluut geen ontstekingsverschijnselen heb en zowiezo gruwel van medicijnen die vreselijke bijwerkingen hebben.
Het kan 2 tot 3 maanden duren vooraleer ik van mijn klachten af ben volgens mijn huisarts. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik niet zo lang wil wachten. Ik ben nu van plan om het nog even aan te zien en na een week of zo een andere huisarts te raadplegen en hopelijk een verwijzing naar een KINO arts te krijgen. Reactie infoteur, 04-03-2011
Hi Lutgart, een tuba aperta is een heel ernstige diagnose en gelukkig ook vrij zeldzaam. Ga daar dus alsjeblieft niet van uit. Je oorontsteking is nog maar recent voorbij, dus de kans is vrij groot dat je nog met restverschijnselen zit. Het recept voor antibiotica kan ik echter niet rijmen met de mededeling dat je er nog wel drie maanden zoet mee bent. Het beste is dat er tzt een kno-arts naar kijkt, vooral als je echt meent dat het gaat om tuba aperta. Beterschap, A.

Amanda, 02-03-2011 22:51 #29
Hey, Ik heb sinds 2 jaar last van mijn oren. Als ik slik, geeuw of mijn neus snuit, hoor ik een plof in mijn oren. Je kan dit gevoel vergelijken alsof er een zeepbel van shampoo in je oor ontploft.Verder heb ik ook een krakend gevoel in mijn oor.De laatste tijd slaap ik ook slecht omdat, als ik op mijn zij lig, miijn hart hoor bonzen in mijn oor.Als ik naar muziek luister, lijkt het alsof ik de wind hoor ruisen in mijn oor.Het is een pijnlijk, ondraaglijk gevoel. Net als een hoge pieptoon. Soms heb ik ook het gevoel alsof er vloeistof uit mijn oren stroomt. Achteraf blijkt dit dan niet zo te zijn maar dat gevoel blijft wel bestaan.Ook kan ik niet tegen bepaalde geluiden bijv. tikkende geluiden, geklop, … dit ervaar ik als pijnlijke geluiden. Weet u misschien wat hier de oorzaak van kan zijn? Reactie infoteur, 03-03-2011
Hi Amanda, het verschijnsel dat geluiden pijnlijk zijn heet hyperacusis, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8600-hyperacusis-een-auditieve-nachtmerrie.html
Je klachten wijzen allemaal in de richting van een functiestoornis van de Buizen van Eustachius, vermoedelijk zit de boel gedeeltelijk of zelfs helemaal dicht. Ploffen en kraken in het oor zijn tekenen dat er eventjes weer wat lucht doorkomt. Hoewel het soms een uiting is van iets anders, wijst de hartslag in het oor ook op opstoppingen. Zo horen mensen die een ooroperatie hebben gehad ook hun hartslag, dit omdat het oor dan nog helemaal dichtzit met wondvocht en verband. Hyperacusis ten slotte is eveneens vaak een bijkomend gevolg van een probleem in het middenoor/BvE. De buizen van Eustachius kunnen nog eens extra vernauwd zijn door aandoeningen van kaakgewrichten en -spieren. Al met al raad ik je aan een specialist te bezoeken, eerst de KNO, daarna evt. kaakchirurgie. Sterkte, A.

Lieke, 13-02-2011 17:07 #28
Hoi, sinds een paar weken heb ik af en toe last van een flinke druk in 1 oor, wat dan tegelijk heel gevoelig is voor geluid (met name lage frequenties). Ik heb nog nooit last gehad van de oren, ben naar een huisarts en KNO-arts geweest, maar die konden beiden niets vaststellen. De laatste paar keren dat ik het had werd ik ook duizelig (ong 30 min). Daarna nam de druk aanzienlijk af! Ik heb neusspray meegekregen en dat lijkt wat te helpen om de druk te verminderen. Verder 'ploppen mijn oren bij elke slik- en geeuwbeweging. Kan het te maken hebben met de buis van Eustachius? Reactie infoteur, 14-02-2011
Hi Lieke, ja. Toch zou je dan verwachten dat de kno-arts tot een conclusie komt. De druk in de BvE is namelijk gemakkelijk op te meten, ook kan er een gehoortest worden gedaan waarbij in jouw geval de lagere frequenties een slechtere uitslag zouden moeten geven. Mogelijk is de toestand tijdelijk want vooral problemen met lage tonen duiden op opstoppingen en vernauwingen in de holten/BvE. Drukveranderingen geven aan dat er nog geen chronische situatie is ontstaan. Hoopgevend dus. Beterschap, A.

Elisabeth, 09-02-2011 17:16 #27
Voor alle mensen die tobben met de oren. Probeer eens een goede accupunctuurarts! Die pakt de klachten op een ander niveau aan. Ik maak er al gebruik van vanaf mijn 27e. Nu 21 jaar later had ik even geen tijd voor accu en was verkouden: 3 oorontstekingen op rij net als vroeger… (van 0 tot en met 27 jaar). Ik krijg het advies om een buisje te plaatsen. Ik probeer eerst maar weer mijn accu arts. Succes ermee. Reactie infoteur, 10-02-2011
Hi Elisabeth, dank voor deze toevoeging. Groetjes, A.

Laura, 03-02-2011 11:44 #26
Heb zelf vanaf dat ik 6 wkn was tot mijn 16e altijd middenoorontstekingen gehad, had ook last van een glu-oor. Oren doorprikken, oren uitzuigen, buisjes erin, buisjes eruit, ik zat elke week in het ziekenhuis voor een behandeling of controle. Ik had een zwaar litteken (weefsel) van idd het doorprikken en de buisjes. Dit was zo ernstig dat het niet meer dicht zou groeien. Nu is er een heel licht vliesje opgekomen die pijnloos scheurt als de druk iets hoger wordt. Toen ik 2 was hadden ze mijn neusamandelen geknipt en toen ik vanaf mijn 12e ook altijd angina had, hadden ze besloten om met mijn 16e ook maar eens mijn keelamandelen te verwijderen. Heb daarna nooit meer een oortsteking, keelontsteking of angina gehad! Reactie infoteur, 04-02-2011
Hi Laura, dat is frappant he? Vroeger werden de keelamandelen standaard verwijderd maar men is er van teruggekomen omdat het toch niet zou helpen. Bij klachten wordt nu soms enkel de neusamandel verwijderd, wat vaak niet afdoende is. Jouw geval bewijst dat het soms echt grondiger moet. Fijn dat het nu goed gaat. Groetjes, A.

Kimberley, 26-01-2011 13:05 #25
Wat een goed artikel. Helaas heb ik al jaren last van mijn oren, en moet ik om de paar minuten mijn oren klaren zonder dat het veel nut heeft, ik heb een constante onderdruk maar mijn KNO arts wil niet meer aan buisjes omdat mijn trommelvlies na alle operaties er zo slecht aan toe is dat hij niet nog meer littekenweefsel wil riskeren. Hopelijk verzinnen ze ooit nog eens iets dat de buis van eustachius zelf verbeterd. Reactie infoteur, 27-01-2011
Hi Kimberley, dank je. Dat om de paar minuten klaren van de oren komt bekend voor. De buizen van Eustachius geven vaak aanleiding tot ronduit afschuwelijke symptomen in de oren, en dat terwijl ze ook nog eens volstrekt onbereikbaar zijn. Vooralsnog zijn er - behalve buisjes bij een ETD - eigenlijk geen redmiddelen. Groetjes, A.

Dries Dewulf, 22-01-2011 23:43 #24
Ik ben zeer blij om een artikel als deze te lezen. Ik heb namelijk vanaf kinds problemen met mijn beide oren. Na het lezen van het artikel en de symptomen zie ik dat ik Tuba Aperta heb. Het zit namelijk zo dat mijn oren spontaan gaan 'klakken' en dit bij het minste wat ik doe: praten, eten, sporten of gewoon niets zonder aanleiding. Ik kan dit gaan oplossen door mijn neus toe te knijpen en dan te gaan opsnuiven (dus niet snuiten). Maar het is zo dat ik dat niet 1, 2 of 10 keer per dag moet doen. Maar echt tot 100 maal. Dan hoor ik weer even normaal maar dan gaan mijn oren zo weer 'klakken'. Sommige periodes in het jaar is het wat beter, maar nu terug de laatste maanden moet ik constant en constant het trucje gaan toepassen. Dit probleem heb ik nu toch al een 15 - tal jaar en ben al reeds naar verschillende KNO artsen geweest. Met gevolg dat ze trommelvliesbuisjes plaatsen. Ik lees nu net dat dit het probleem erger kan maken met mijn diagnose. Ik ben vroeger als ik kind was geopereerd geweest om mijn polliepen uit te halen. Ik lees dat dit een oorzaak kan zijn. Ik vroeg mij af of er inderdaad toch geen alternatieve methodes bestaan om mijn probleem te beperken? Reactie infoteur, 23-01-2011
Hi Dries, kijk eens hier: http://www.tubaaperta.nl
Let wel: Als diverse kno-artsen trommelvliesbuisjes plaatsen zouden ze daar een reden voor moeten hebben. Mogelijk waren je Buizen van Eustachius -op die momenten- toch ontoegankelijk, zodat de artsen meenden dat buisjes de boel zouden oplossen. Je probleem vraagt m.i. onderzoek door een kno-arts met kennis van zaken, dus ook van tuba aperta, zodat hij je kan wijzen op methoden (desnoods in het buitenland) die kunnen werken. Vraag hiervoor evt. een second opinion in een academisch of universiteitsziekenhuis. Alternatieve methoden, voor zover niet genoemd in bovenstaand artikel, zijn me verder niet bekend. Sterkte, A.

Rico, 17-01-2011 23:46 #23
Ik heb nu al een jaar of 3 last van mijn linkeroor, ik heb periodes van bijvoorbeeld 4 maanden waarbij het oor gewoon open is, maar dan op een dag klapt ie dicht om vervolgens soms wekenlang dicht te zitten waarbij het 'klaren' niet helpt. Als ik mn oor dan probeer te klaren hoor ik 1 sec alles weer, maar hij klapt onmiddelijk weer dicht. Meestal wacht ik dan enkele dagen/weken en dan probeer ik het klaren nog eens waarbij het dan ineens wel lukt, en mn oren weer een periode open blijven. Erg irritant, want een dicht oor tijdens feestjes en rumoerige omstandigheden is zeer hinderlijk. Lijkt dit op een verstopte buis van Eustachius? Ik heb wel het idee dat mn oor sneller 'dicht' klapt na het eten van vet vlees, of in nauwe omgevingen. Hebben deze aspecten een verband met de oorproblemen? Ik hoop graag op een reactie, wordt er echt moe van. Reactie infoteur, 21-01-2011
Hi Rico, ja dit is zeer waarschijnlijk een verstopte Buis van Eustachius. Met vlees of nauwe omgevingen heeft het niet te maken, wel met de beluchting van de holten. Het beste is een verwijzing naar de kno-arts zodat hij eens kan kijken wat er nu mis gaat. Sterkte, A.

Matthijs, 17-01-2011 15:40 #22
Hoi, wat fijn om hier van anderen ook hun ervaringen te lezen met ongeveer dezelfde problemen als dat ik heb/had. Ik wil mijn ervaring ook graag delen. In okt 2009 rook ik een smerige 'kaas' stank. Deze bleek uit mijn bijholtes te komen. Daarnaast kreeg ik ook steeds meer voorhoofdpijn. En een verstopte buis van Eustachius heb ik wellicht mijn hele leven al. Slijm dat steeds in mijn keel komt herken ik ook. Bij mij verliep het proces bij de medici als volgt. Eerst naar de huisarts die begint met een neusspray. Maar al snel werd ik op mijn eigen verzoek door verwezen naar de KNO arts. Dit omdat ik vroeger als kind ook al eens aan mijn neusholtes ben geholpen. De KNO arts hanteerde een soort standaard aanpak. Eerst de neusspray. Als dat niet werkt een wat sterker middel zoals Nasonex. Ik kreeg daarnaast een nog sterker ontstekingsremmend middel. Het mocht allemaal niet baten. Uiteindelijk ben ik dit voorjaar geopereerd. Ze hebben mijn holtes (waar inderdaad een hoop stinkende troep bleek te zitten) schoon gemaakt en buizen ruimer gemaakt of iets doorgeprikt. Ik weet er het fijne niet van. Maar nu komt het. Ik had al vrij snel het gevoel dat mijn buis van Eust. weer verstopt raakte. En het slijm sijpelt veelvuldig in mijn mond via mijn keel. En ook de smerige stank meen ik weer te ontwaren. Ik heb de KNO arts dit gemeld maar ik moest het nog maar eens langer aankijken en dan maar weer aan de Nasonex of zo. Ik voelde me niet serieus genomen. En ik kreeg ook de indruk dat ik het hier maar mee moest doen. Het kwam op mij over als zeer laconiek, een standaardprocedure hanteren. Heb geen moment het idee gehad dat de KNO arts dit dieper wilde uitzoeken en mij ook werkelijk wilde helpen het probleem op te lossen. En ik maar dikke rekeningen betalen. Ik vraag mij af of mensen dit herkennen? En verder ben ik natuurlijk heel benieuwd of er mensen zijn die weten hoe dit probleem van de slijmophoping ontstaat en hoe je er vanaf komt. Ik kan moeilijk elk jaar een operatie ondergaan. Kent iemand misschien artsen die hier wel serieus werk van maken en dit tot op het bot onderzoeken? Reactie infoteur, 21-01-2011
Hi Matthijs, heb je al eens een ander klimaat geprobeerd? Soms kan dit de ommekeer zijn. Wat betreft je kno-arts: ik vrees dat hij niet meer weet wat hij moet doen. Je kunt natuurlijk altijd een second opinion via de huisarts regelen zodat je eens gezien wordt door een heel andere arts. Mogelijk komen er reacties binnen, en dat hoop ik voor je want het is een erg vervelend probleem. Sterkte, A.

Madeleine, 14-01-2011 09:59 #21
Hoi, het artikel is zeer goed, gedegen en informatief. Vreemd dat KNO artsen zelf dit soort artikelen niet lezen? Kunnen ze nog heeeel veel van leren! Vooral snel oordelen met dat er niets geconstateerd wordt of aan te doen is. Ik heb zowel ruis, oorsuizen, continue dicht geklappende buis van eustachius (in woonomgeving) als regelematig open (op vakantie of in schonere lucht dan randstad gebieden), gehoorverlies (in midden en binnenoor). Klaren werkt weinig. Verder astma, allergie, dagelijks last van bovenstaande klachten. Gebruikte nasonex, nu nasacorte; verder flixotide, oxis, montekulast, aerius en in de zomer homeopathie. Krijg regelmatig acupunctuur en soms antibiotica. Inmiddels twee ruisonderdrukkers die helpen met het letterlijk horen, maar het dof horen/gevoel niet wegnemen. Eigenlijk combinatie van slecht toegankelijke buis van eustachius, tube aperta en barotrauma, met allergie en astma en bijna 40-50% gehoorverlies.Heb je nog tips, bv een super oor-buis-specialis of middel? ZIJN ECHT WELKOM! Reactie infoteur, 14-01-2011
Hi Madeleine, dank je. Zo te horen heb je alles al geprobeerd en helaas kan ik niets aan die lijst toevoegen :(. Maar deze site wordt druk bezocht dus ongetwijfeld zit er ook wel een verdwaalde kno-arts bij ;). Is dat het geval, dan leert hij dat ook bij het volledig ontbreken van een diagnose, er nog steeds iets grondig mis is met de oren van de patient. Want ervaringen van mensen laten steeds weer zien dat de huidige onderzoeken en tests ontoereikend zijn, vaak slechts momentopnames, achterhaald, te theoretisch of te technisch, en onvoldoende toegespitst op de patient. Er is m.i. dus nog veel te doen op het gebied van kno. Sterkte, A.

Sjaak, 10-01-2011 11:07 #20
Hallo Astrid,
Ik heb al een aantal reacties geplaatst op het forum oorsuizen, afgelopen zaterdag wakker geworden met een aantal dikke klodders slijm en bloed in mijn keel, het suizen is nu iets minder maar nog duidlijk aanwezig, er zit dus nog meer slijm. Je leest wel eens over klimaat veranderingen, zou een sauna of infra rood/ stoom kabine kunnen helpen? Kan het oor onherstelbaar beschadigd raken door de infectie? het suizen is nu 7 weken aan de gang met zijn up and downs. Wat heeft dit een invloed op je leven! het is niet uit te leggen wat die BvE kan veroorzaken. Het ergste zijn nog de reacties van de specialisten. (leer er maar mee leven en zo) Is het mogelijk het slijm te onderzoeken, bevat het een bacterie neem je antibiotica en als het een virus is laat je je holtes spoelen of werkt dit niet zo? ben zo bang dat het al te laat is hiervoor. Reactie infoteur, 10-01-2011
Hi Sjaak, oh vertel mij wat over die vreselijke BvE's! Stoomkabines e.d. zou je zeker kunnen proberen. Stoom is in staat slijm op te lossen, maar dat gaat zoals je begrijpt niet zomaar. Een onherstelbare beschadiging van je oren moet je echt niet verwachten. Integendeel, als de rommel volledig uit je hoofd is, kunnen de oren eindelijk weer eens normaal functioneren! Over bacterie/virus: Vooral bij bacteriele infecties krijg je (hoge) koorts en dus een erg ziek gevoel. Ook is dit in het bloed aan te tonen. Veel vaker gaat het om een virale infectie, hoe erg het ook voelt. Het spoelen van de holtes gebeurt alleen als laatste redmiddel, als antibiotica niet werkt en de bijholten op scans of rontgen aantoonbaar verstopt zitten. Denk niet licht over het spoelen van de bijholten, want het schijnt een drama te zijn. Slijm kan altijd worden onderzocht, maar of je een arts kunt vinden die hier achteraan wil is een tweede. Je hebt dit nu zeven weken en bent nu op zo'n twee derde van de hersteltijd. Want meestal duurt zo'n grapje wel een heel kwartaal, bijv. een hele winter. Ik duim voor je dat het gauw lente wordt ;). Beterschap, A.

Joyce (22), 31-12-2010 19:40 #19
Yoehoeee


Ik was 3 maanden geleden erg verkouden geweest, een tijdje vocht achter me trommelvliezen gehad, dat is nu weg. Maar ik voel echt een druk in me rechter oor waar het vocht zat een vol gevoel nog en ik kan het kraken, en nu heb ik links een suis in me oor, een geluid zoals je hebt als je je hand over je oor heen legt… Dinsdag een gehoortest gehad en die was goed, geen gehoorbeschadiging. Ook heeft de kno arts me oren uitgezogen met een soort stofzuigertje, het lijkt wel alsof de suis nu iets harder is… Ik ben nu 1,5 maand zwanger, misschien dat dat er mee te maken heeft, ik heb geen idee, maar met slapen is het heel irritant. Reactie infoteur, 02-01-2011
Hi Joyce, sommige dingen blijven onverklaarbaar. Mogelijk zijn het toch nog restverschijnselen van de kou die je gehad hebt. Er ziet niet veel anders op dan geduld te hebben en te hopen dat het tzt verbetert. Sterkte, A.

Evy, 30-12-2010 15:20 #18
Ik heb al heel lang "klachten", ze zijn echter niet zo erg dat ik er echt last van heb, ben eraan gewend. Toen ik klein was heb ik een aantal keren buisjes gehad. Nu heb ik nog steeds vaker last van verkoudheid dan anderen lijkt wel, maar ook als ik niet verkouden ben, loopt er regelmatig "snot" in mijn keel. Ik ben dus regelmatig snot aan het wegslikken, ik vind het verder niet erg, heb er verder geen andere klachten bij, maar vraag me wel af of dit wel normaal is? Neusspray gebruik ik alleen als ik verkouden ben, want dat snot wat in mijn keel loopt zit volgens mij niet in mijn neusholtes (ik weet niet waar het vandaan komt?). Ook heb ik altijd bij landen in het vliegtuig heel erge pijn in mijn linkeroor, maar ik heb hier geen last van bij het stijgen, kan dit kloppen? Reactie infoteur, 31-12-2010
Hi Evy, het slijm dat je de hele tijd wegslikt is afkomstig van de neusbijholten, dus o.a. de achterkant van de neus. Dit verschijnsel heet 'post nasal drip' en komt bij sommige mensen standaard voor. Vaak door opstoppingen en ophopingen van slijm en/of vernauwingen in de afvoergangen van de bijholten. Er is de behoefte om -vooral in de vroege ochtend- de keel te schrapen en zo via drukverschuivingen het slijm van bovenaf naar beneden te verplaatsen. Daarna kun je het inslikken of uitspugen. Het gaat niet om ontstoken vocht en je zult merken dat het de ene keer erger is dan de andere keer, vaak afhankelijk van de seizoenen. Oorpijn bij het landen in een vliegtuig is een andere uiting van de verminderde luchtcirculatie in je hoofd. De Buizen van Eustachius kun je in die zin beschouwen als het verlengstuk van de bijholten. Zie 'barotrauma' in het artikel. Groetjes, A.

Monique, 29-12-2010 12:38 #17
Dit is een reactie op het bericht van Kroeze, 27-10-10.

Ik heb ook al ongeveer 1.5 jaar last van kraken in mijn oor bij muziek en harde geluiden zoals op een verjaardag of bij drukke kinderen. Dit kwam volgens mijn KNO arts door grote drukverschillen in mijn oor als gevolg van een wat dikkere neusamandel die de boel wat dichtdrukt
Nu heeft mijn KNO arts mijde volgende opties gegeven:
- 2 maanden lang een voorgeschreven neusspray, en als dit niet helpt:
- Buisjes in mijn oor

Volgens hem zou dan alles weer goed moeten komen.
Hopelijk heeft u er wat aan.

Peter, 19-12-2010 23:08 #16
Ik heb al 2x buisjes in mijn oren laten plaatsen en na een jaar heb ik weer last… dan zijn ze er net uitgegroeid en begint de ellende weer van voren.
Mijn omgeving vind het erg vervelend omdat ik een hoop dingen niet hoor en gesprekken kan ik niet volgen.
Ik hoor mijn kinderen van 5 jaar ook niet als ze wakker worden en de wekker hoor ik al evenmin.
Mijn kind heeft nu ook buisjes omdat we erachter kwamen dat het niet zo goed ging op school en nu blijkt ze dus hetzelfde probleem te hebben met haar oren. Mijn andere dochter krijgt binnenkort ook buisjes.
Morgen weer met z'n drieen naar de KNO arts… erg gezellig.
Denk dat ik maar naast het ziekenhuis ga wonen.
Ik heb een tijdje Nasonex gebruikt (neusspray) maar dat werkt pas effectief na 2 weken.
Soms hoor ik 1 oor wel goed en een dag later weer slecht.
Wat moet ik eraan doen? Reactie infoteur, 20-12-2010
Hi Peter, wat de KNO-arts je zegt. Vermoedelijk wederom buisjes laten plaatsen zodat de disfunctie in de Buis van Eustachius tijdelijk en kunstmatig wordt opgeheven. Want kennelijk helpen ze je wel. Mogelijk ligt de bron van het probleem in de bijholten, niet in het middenoor. Een scan kan aantonen waar al dat slijm vandaan komt. Is het geen kwestie van opgehoopt slijm, dan zijn je buizen van Eustachius wellicht te nauw. Een anatomische variant waar je verder niets aan kunt doen. Groetjes, A.

Kempie, 14-12-2010 19:36 #15
Ik ben over het algemeen nooit ziek, maar áls ik iets heb, dan zijn het mijn oren. Zo nu ook. Uit mijn linkeroor kwam enkele dagen geleden een grote hoeveelheid oorsmeer. Ik hoorde al een weekje niet goed meer, dus ik was blij dat mijn oor het smeer begon af te stoten. Ik heb dit smeer rustig verwijderd, door regelmatig aan de buitenkant van mijn oor te blijven deppen met een stukje keukenrol. Nu is mijn oor echter volgelopen met transparant vocht. Als ik dit een uur of 2 laat zitten en ik houd mijn hoofd daarna schuin, stroomt het vanzelf voor een deel naar buiten via mijn oorschelp. Hoe langer ik het echter laat zitten, hoe meer ik last krijg van oorsteken.

Ik heb een aantal keer mijn oren "geklaard", en daarbij springt het linkeroor dan soms opeens open en hoor ik alles weer, om vervolgens een paar seconden laten weer "dicht te klappen" (ik neem aan door het vocht). Ik hoor ook mijn hartslag terug in mijn oor, en heb last van zachte piepende geluiden en kraakjes in mijn oor. Is het verstandig om hiermee naar de dokter te gaan, of lost het probleem zich vanzelf wel op? Reactie infoteur, 15-12-2010
Hi Kempie, dit lijkt wel een ontsteking en vraagt om een bezoek aan de arts. Oorsmeer is iets anders dan transparant vocht, het eerste is onschuldig, het tweede kan erop duiden dat er een open verbinding is tussen middenoor en buitenoor. Dit bijv. doordat er een gaatje in het trommelvlies is ontstaan door hoge druk vanuit het middenoor. Hoge druk ontstaat weer doordat er slijm en vocht in het middenoor zit, vermoedelijk door een infectie. Je andere symptomen wijzen daar ook op, t.w. steken in het oor, hartslag in het oor, piepgeluiden en gekraak. Je arts moet dus bekijken hoe de toestand van het trommelvlies is, en of het helder genoeg is om een deel van het middenoor te zien. En zo ja, wat daar aan de hand is. Of dit allemaal enkel door oorsmeer komt betwijfel ik. Beterschap, A.

Kroeze, 27-10-2010 11:58 #14
Mijn dochter van 17 jaar heeft last van krakend geluid in haar oor.
We zijn bij de kno arts geweest maar die zegt dat er niks aan de hand is.
Mijn dochter word helemaal gek van dat geluid vooral als het een hard geluid is.
Ze gaat weinig uit omdat er dan harde muziek is en dan kraakt haar oor zo erg dat ze weinig hoort.
Ze is net begonnen met een opleiding van lerares maar als de kinderen druk zijn word ze weer geplaagd door haar oor.
Kan iemand mij zeggen wat dit kan zijn en wat er aan te doen is? Reactie infoteur, 28-10-2010
Hi Kroeze, zie dit: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Niet gezegd dat het dat is, want het geringste brokje slijm aan de binnenkant op het trommelvlies, of wat oorsmeer op de buitenkant van het trommelvlies kan al meebewegen op externe geluiden. Dat laatste zal door de kno-arts wel uitgesloten zijn, dus rest de mogelijkheid van oormyoclonus of slijmresten in het middenoor. Aan myoclonus is helaas niets te doen. Groetjes, A.

An Sikkek, 23-10-2010 22:54 #13
Heb al anderhalf jaae zeker last van oorsuizen in mijn linkeroor. Maar er is af en toe ook een heen verveland geluid in mijn oor rn hoofd eeen soort krekel daar word ik dol van.het is gelukkig niet altijd het suizen wel maar daar wen je aan, al is het niet prettig. Maar dat getjirp is heel irritant! Wat zou dat kunnen zijn? Verkoudheid of iets anders? Reactie infoteur, 24-10-2010
Hi An, van een krekelgeluid heb ik niet eerder gehoord, maar ik kijk nergens meer van op. Wat dit is, kan niemand weten. Wel kun je je laten onderzoeken door een specialist (kno). Je klachten zijn in elk geval niet zo typerend voor een probleem aan de buis van Eustachius. Sterkte, A.

Menno, 23-09-2010 19:23 #12
Ik heb al jaren een probleem met mijn rechter oor wat mij echt tot wanhoop drijft. Wat is de juiste diagnose?
De symptomen zijn als volgt;
1) bij het landen van een vliegtuig doet het oor ontzettend pijn met scherpe steken en soms popt dan mijn oor open voor het landen, maar vaak ook niet, en dan zit ik met een dicht oor in mijn hotel kamer mijn hoofd op mijn kussen te smijten in de hoop dat dat werkt.
2) bij zwemmen kan ik niet verder onder water dan zo'n 50cm, daarna is de pijn ondraagbaar.
3) het doet al pijn om in-ear kop telefoontjes in te doen, omdat deze met rubbertjes het oor in gaan kan er geen lucht langs en druk ik dus de lucht in mijn oor die vervolgens nergens heen kan.

Het klaren van de ore; Valsalva; is bij mij helaas bijna nooit succesvol en zoveel druk als ik dan zet is volgens mij ook niet meer gezond.

Ik heb van bovenstaande al jaren last, maar mijn huisarts zegt dat hij er niks aan kan doen. Ik baal hier van en hoop dat er iemand is die misschien wel tips heeft. Ik vlieg zo'n 2 tot 10x per jaar en dat is telkens een hel. Reactie infoteur, 24-09-2010
Hi Menno, het lijkt heel erg op een verstopte of vernauwde Buis van Eustachius aan de rechterkant. Het vele vliegen kan het probleem helaas in stand houden of verergeren. Je vertelt niet of je het probleem enkel bij vliegreizen (en zwemmen) hebt, of ook gewoon. In het laatste geval is een bezoek aan de KNO arts aan te raden. Heb je het enkel bij vliegen dan is er niet veel aan te doen. In het vliegtuig komt het aan op steeds op tijd de oren klaren dmv geeuwen. Lukt dat niet tijdig, dan slibt het oor dicht en komt de helse pijn. En ja, dat je dan ook nog dagen erna last hebt is zeer herkenbaar. De bijholten, neusholte maar ook de luchtwegen moeten voor een vliegreis zo 'schoon' mogelijk zijn om dit soort problemen enigszins in de hand te houden. (Vastzittend) slijm moet je dus vermijden of voor de reis weg zien te krijgen. Daarnaast de bekende tips tijdens vliegen, nl. voortdurend gapen bij het landen, of in elk geval pogingen daartoe doen. Kauwen op kauwgom heeft doorgaans geen of te weinig effect, dus beter de kauwgom wegdoen zodat je goed kunt gapen. Zorg er dus voor dat je doodmoe het vliegtuig in stapt zodat je ook daadwerkelijk KUNT geeuwen! Plopgeluiden en openklappen van het oor zijn gunstige tekenen, daarna meteen weer doorgaan met gapen. Lukt het niet en zit het oor op de grond potdicht, dan ook weer doorgaan met geeuwen en evt. voorzichtig een valsalva (niet te vaak). In de meeste gevallen gaat het oor binnen 48 uur weer open. Is dat niet zo, bezoek dan de plaatselijke arts. Succes, A.

Theo, 08-09-2010 09:15 #11
Sinds een kleine 3 jaar heb ik last van trillingen in het linker ook bij hoge, kinderstemmen of bv Inimini van Sesamstraat. Die trilling is irritant en leidt me af. Stopt overigens meteen als de stem stopt. Het geluid van de stem hoeft niet hard te zijn want bij een hele zachte hoge stem is het al voelbaar in het oor. Bij KNO arts geweest druppels meegekregen en tot ziens meneer. Volgende stap zou buisjes zetten zijn maar zie ik niet zitten. Overigens kan ik moeilijk klaren met het linkeroor waar de klacht zit.
Met vriendelijke groet, Theo Reactie infoteur, 09-09-2010
Hi Theo, op http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html heb je hetzelfde verhaal geschreven. Groetjes, A.

Marianne, 30-08-2010 17:29 #10
Dank je wel voor de reacitie. Wat ik nu ook heb en 3 weken geleden ook een dag is dat ik moet overgeven. Ook heb ik soms een paar minuten het heel warm en dan soms weer koud. Gister rilde ik even. Ik heb gebeld naar de huisarts en kan morgen terecht. Nu denken ze dat het een probleem met het evenwichtsoorgaan is. Ik vraag me af of dat kan in combinantie met problemen met de buis van eustachius. Zal er niet een bacterie of virus de oorzaak zijn in de buis en of het evenwichtsorgaan? Reactie infoteur, 31-08-2010
Hi Marianne, het overgeven kan ik niet plaatsen. Bij een probleem aan het evenwichtsorgaan krijg je te maken met duizelingen. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Bacterieen of virussen kunnen via de BvE en het middenoor het binnenoor bereiken en zodoende een ontsteking veroorzaken. Maar dan ook weer is duizeligheid het hoofdsymptoom. Laat je arts het beoordelen en het beleid bepalen. Sterkte, A.

Marianne, 27-08-2010 16:52 #9
Na een bezoek aan een optreden van een band met harde trommels heb ik last van oorsuizen. Eerst dacht ik dat dat door de muziek kwam. Ik ging na 2 dagen naar de dokter en die constateerde dat mijn oren vol zaten met oorsmeer en in mijn rechteroor zat ook wat bloed. Ik herinnerde me toen ook dat ik een aantal keren voor het bezoek aan die band met een wattenstaafje diep in mijn oren heb gezeten, dom ik weet het. Mijn rechteroor was het ergste. Ik hoorde gesuis en ook had ik het gevoel dat er iets in mijn oor zat. Het voelde alsof het vol zat met water of lucht. Na een week begon dat oor te ploppen en na 1 dag met ploppen, had ik niet meer het gevoel dat er wat in mijn oor zat. Na anderhalve week zijn mijn oren uitgespoten. Maar daarna kreeg ik het gevoel dat mijn linkeroor dicht zat. Weer terug naar de huisarts die zei dat mijn trommelvlies links iets naar binnen gericht is in vergelijking tot mijn trommelvlies in mijn rechteroor. Ik kreeg Nasonex, om erger te voorkomen als mijn neus dicht zou gaan zitten en ik nog meer slijm zou krijgen en moest maar een paar weken afwachten. Links heb ik nog gesuis.
Verder heb ik chronisch last van nasal drip, zijn al mijn holtes 15 jaar geleden als eens operatief schoongemaakt, maar dat hielp niet. De huisarts denkt nu dat mijn klachten komen door jarenlange problemen met mijn holtes. Zelf heb ik het idee dat de buis van eustachius links misschien dicht zit. En dat dat eerst rechts het geval was. Zou dat kunnen? Als ik gaap of slik knettert het nu soms aan beide kanten of alleen rechts. Als ik mijn neus snuit terwijl ik mijn neus dichthou, gaat mijn oor rechts ook makkelijker open dan links. Een hele waslijst. Moet ik eerder terug naar de dokter of pas na 4 weken als de Nasonex op is? Wat is wijsheid? Reactie infoteur, 29-08-2010
Hi Marianne, bij de werking van Nasonex en varianten zet ik mijn vraagtekens. Ik denk dat je arts niet goed weet wat hij met de situatie aan moet. Er zijn verschillende problemen 'behandeld', het buitenoor door het uitspuiten, het middenoor door de medicijnen. Natuurlijk kun je gewoon afwachten wat de komende tijd gaat brengen. Het kan vanzelf oplossen, en soms is maandenlang wachten het enige wat er op zit. De chronische post nasal drip zal bijdragen aan het probleem in de Buis van Eustachius, want ook ik denk dat deze verstopt zit. Waarom je al deze verschijnselen kreeg na het aanhoren van die trommels is me minder duidelijk. Een kno-arts zou ook nog kunnen bekijken wat er aan de hand is, maar dan moet je huisarts je doorsturen. Probeer dat als je het zat bent. Zowel sterkte met de klachten als met het aanvragen van een verwijzing! A.

Nancy, 24-08-2010 20:40 #8
Ik heb al ruim een jaar last van het dichtklappen van mijn oren in ruimtes waar de airco aan staat, dit gebeurden op het moment dat ik ging praten, bijv. op het werk. Op het moment dat ik weer thuis was, herstelde het zich weer. Echter het laatste halfjaar is het veel erger geworden, het zit nu in beide oren. En naast het dichtklappen, soms wel 10x in een minuut, klonk mijn eigen stem dan ook heel hard met een raar geluid. Door te ´snuiven´ klapt hij dan weer op. Na zo´n dag, ervaar ik ´s avonds een enorme drukgevoel op mijn oren, wat ook pijn doet. Ook in mijn bijholtes voel ik dan verhoogde druk. Ik merk ook dat als ik mijn nek in een bepaalde richting draai, naar linksachter kijk en dan ga praten, dan mijn oor dat standaard dichtklapt. Als ik verkouden ben, gaat het altijd ´alle holtes´ langs en de laatste paar x ook oorontsteking gehad… de symptonen van tuba aperta lijken wel erg op die van mij… of heeft u misschien nog een idee dat het iets anders kan zijn. Ik hoop van u te mogen horen, als u nog meer wilt weten, hoor ik dat graag! Reactie infoteur, 25-08-2010
Hi Nancy, toen ik je verhaal las dacht ik meteen aan 'tuba aperta' en op het eind schreef je het zelf. Ja, ik vrees dat het hier mee te maken heeft. Het kan ook nog een mengvorm zijn, zie artikel. Het best is naar de huisarts te gaan en een verwijzing naar de KNO-arts te vragen, liefst eentje in een ziekenhuis waar men bekend is met deze verschijnselen. Dat zal moeilijk worden in Nederland, maar in elk geval kunnen andere (vaker voorkomende) problemen worden uitgesloten. Veel sterkte, A.

Nilleke, 23-08-2010 13:33 #7
Ik heb al een aantal weken een dicht gevoel in mijn linkeroor, gepaard gaande met oorsuizen. Als ik?s ochtend wakker wordt heb ik er vaak geen erg in, pas als ik flink in beweging kom begint het weer.
Ik heb ook van het gevoel dat ik bij tijd en wijle mijn keel wil schrapen.
In eerste instantie zei de huisarts dat er vocht achter het trommelvlies zat. Bij een tweede bezoek, een andere arts vanwege vakantie van de eerste, moest ik een Valsava manoeuvre doen. Niks te horen in het linkeroor. Zijn conclusie was een verstopte BvE.
Nu ik echter thuis deze manoeuvre doe hoor ik wel gekraak. Ik denk dus dat de BvE niet helemaal verstopt zit.
Ik heb de neusspray Avamys gekregen met de raad als het na 14 dagen niet over is een verwijsbrief voor de KNO-arts te komen halen.
Heeft dat zin of moet ik geduld hebben en wachten tot het een keer overgaat?
M.vr.gr. Reactie infoteur, 24-08-2010
Hi Nilleke, dit heeft zeker zin. De kno-arts kan de druk in de buis van Eustachius opmeten en zien of daar een probleem zit. Ook kun je dan meteen de bijholten aankaarten omdat je soms je keel wilt schrapen. Dit duidt op 'post nasal drip', zoek maar eens op. Of de kno-arts vervolgens een remedie weet is natuurlijk de vraag, maar je hebt niets te verliezen. Kraakgeluiden bij Valsalva's zijn een goed teken omdat er dan in elk geval enige 'beweging' in het slijm zit. Dus houd moed, beterschap, A.

Harco, 21-08-2010 12:51 #6
Hallo, Ik heb sinds paar weken last van mijn oren. Dokter zegt dat de buis van verstopt zit, en mijn neusschotje naar links toe zit waardoor die doorgang ook gemakkelijker dicht gaat zitten. ook had ik in het begin last van een zoem in mijn oor[snachts] Heb een neusspray gekregen [xylometazoline hcl] en ga nu over op flixonase neusspray.
Echter 3 dagen terug kreeg ik een piep in mijn oren. Ik heb de dokter gevraagd of het tinitus is maar hij zei uitgesloten, en daar ben ik nu niet zeker van. mijn vraag is dus wanneer heb je tinitus, en is de bahandeling via een infuus in Duitsland een goed optie, of is dat ook maar net een illusie. en kan ik sporten met deze dingen in mijn oren [voetbal, hardlopen] alvast bedankt Harco:-) Reactie infoteur, 22-08-2010
Hi Harco, je arts snapt er kennelijk weinig van. Tinnitus IS oorsuizen (ook piepen of zoemen), dus uiteraard heb je dit! Er worden allerhande behandelingen over de grens aangeboden, maar omdat de werking niet of onvolledig wetenschappelijk bewezen is worden deze therapieen niet door reguliere Nederlandse artsen gegeven. Dit betekent natuurlijk niet dat je het niet zou moeten proberen, want waarom jarenlang wachten op een studie! Het is wel zo dat je nog maar kort tinnitus hebt, dus je kunt best even afwachten. Wat je bedoelt met 'dingen in je oren' is me niet duidelijk dus op het laatste kan ik geen antwoord geven. Beterschap, A.

Gerard, 16-08-2010 16:25 #5
Mijn vrouw heeft al geruime tijd last van de linkerkant van haar gezicht. Ze hoort slecht met haar linker oor, verschillende malen per dag "klakt"haar oor, daarbij hoort zij haar eigen stem vervormt. Ook klinkt haar stem nasaal en is er sprake van tijdelijke heesheid. Zij voelt ook een slijmstroom in haar keel en ziet slechter met haar linkeroog. Onderzoek door KNO-arts: Gehoortest laat duidelijk gehoorverlies linkerzijde zien. Ook werd de mogelijkheid van een brughoektumor niet uitgesloten.Verder onderzoek noodzakelijk d.m.v.MRI-scan en bloedonderzoek. Graag uw mening! Reactie infoteur, 17-08-2010
Hi Gerard, er zijn twee soorten gehoorverlies. Een conductief verlies en een perceptief verlies. Het eerste is afkomstig van een probleem in het middenoor, het tweede in het binnenoor. Wat er nu aan de hand is, is niet duidelijk. Voor een brughoektumor zijn de klachten niet typerend, dus ik zou zeer terughoudend zijn met MRI, temeer omdat allerlei problemen met de oren hierdoor kunnen verergeren (zie mijn art. 'De gevaren van MRI'). Gezien haar verschijnselen lijkt het me dat de sinusholte (bijholte) op links is aangedaan. Een rontgenfoto van de holtes zou m.i. dan ook prioriteit hebben. Groetjes, A.

Trudy, 24-07-2010 17:16 #4
Ook ik loop al een paar maanden met verstopte Buis van Eustachius. Bij mij komt er in mijn keel ook slijm die ik erg moet ophoestten. Heeft dat daar mee te maken? En komt het ooit goed? Ben nl al voor 70% doof aan het andere oor. Ik vindt het een lastig probleem en erg vermoeiend.En heb erg veel oorpijn. Niets helpt mee paracetamol enz. Als ik lig dan kan ik goed horen en versta mijzelf dan ook goed (geen gekraak en gesuis). Ben al naar de k.n.o arts geweest en moet pas over 2 maanden terug komen. Maar zo lang hou ik het niet vol. Reactie infoteur, 26-07-2010
Hi Trudy, je beschrijft 'post nasal drip', sijpelend slijm achter in de keelholte, afkomstig van de bijholten. Dit heeft zeker te maken met de klachten aan de Buis van Eustachius want alles staat met elkaar in verbinding. Je vertelt niet wat de kno-arts voor behandeling in werking heeft gezet en hoe hij de doofheid plaatst. Veel sterkte de komende tijd en beterschap, A.

C. Pels, 11-07-2010 09:14 #3
Sinds ander halve week heb ik last van oorsuizen aan mn linkeroor. Ik ben naar de dokter geweest en hij constateerde dat er in mijn buis van eustachius vocht zit die deze oorsuizen veroorzaken. Een hevige verkoudheid is hier de oorzaak van. Het oorsuis aan mijn rechteroor is aanzienlijk minder geworden door het snuiven van water met zout door mn neus. Vaak is het 's nachts minder en als ik wakker word erger. Als ik daarna weer goed met water met zout door mn neus snuif wordt het oorsuis minder. Tevens gebruik ik een neusspray. Echter sinds gisteren hoor ik nu ook een hoge toon, heel zachtjes, in mijn rechteroor. Kan het vocht in de buis van eustachius hier ook de oorzaak van zijn? Wat kan ik hier tegen doen? Moet ik naar de dokter toe? Reactie infoteur, 12-07-2010
Hi C, zie hier: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Hoe oorsuizen klinkt hangt erg af van de toestand van de Buis van Eustachius en middenoor, ook al ligt daar niet eens de oorzaak. Als de arts vocht heeft geconstateerd achter je trommelvlies, dan is het heel denkbaar dat ook het andere oor te maken krijgt met gesuis. Naar de arts of specialist gaan betekent meestal dat je een gehoortest krijgt en wat testjes die o.a. de druk meten en bepalen of er gehoorverlies is op het niveau van het middenoor of juist het binnenoor. De uitslagen worden genoteerd maar oplossingen zijn er niet. Je kunt dus net zo goed niets doen en afwachten tot het lichaam er zelf iets aan gaat doen. Beterschap, A.

J. Buekeleers, 22-06-2010 18:05 #2
Ik heb buisjes laten plaatsen eind april, maar om te 2a3weken zijn mijn oren weer doof of er geen buisjes in zijn, ik heb dan het gevoel of de buisjes komen er uit wat toch niet zo is. mijn vraag wat is de oorzaak en wat te doen. Reactie infoteur, 23-06-2010
Hi J, er moet in je oren worden gekeken! Ga dus terug naar de arts die de buisjes geplaatst heeft. Van hieruit valt niet te zeggen wat er aan de hand is. Sterkte, A.

F. Wischhoff, 02-05-2010 11:33 #1
Als bij mij de buis van eustachius verstopt zit, dan heb ik veel last van duizeligheid en oorsuizen. Wat zal ik hieraan kunnen doen? Reactie infoteur, 03-05-2010
Dag Hr/Mv Wischoff, de BvE raakt vanzelf minder verstopt maar dit kan maanden duren. Neussprays en druppels e.d. helpen helaas niet om de boel op te lossen, de zgn. sterkere sprays (op steroide basis) die de huisarts heeft zijn ook niet effectief omdat die enkel voor allergieen bestemd zijn. En stomen ten slotte biedt ook geen soelaas, hooguit zeer tijdelijk. Veel geduld en een warm klimaat is m.i. het enige, maar misschien hebben andere mensen nog suggesties. Gr., A.

Infoteur: Astrid-d-g
Laatste update: 30-06-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Special: Ooraandoeningen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 261
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!