Buis van Eustachius functiestoornissen

Buis van Eustachius functiestoornissen Hoewel de buis van Eustachius wordt geacht de luchtdruk te regelen, slijm af te voeren en het oor te beschermen is de buis zelf vaak oorzaak van vele stoornissen. Een dicht en verstopt oor, oorpijn bij vliegen, lijmoor, vocht achter het trommelvlies, bromtoon in het oor, de eigen stem die veel te hard is, geluiden die dof klinken, knappende geluiden in het oor, geplop, geklik, gekraak. Geen symptoom is gek genoeg voor de hopeloze buis van Eustachius die mensen wereldwijd tot wanhoop drijft.

Functie van de buis van Eustachius

De naam buis van Eustachius stamt uit de zestiende eeuw, en refereert aan de Italiaanse anatoom Bartholomeus Eustachius. De buis van Eustachius (tuba auditiva) is cilindervorming. Bij volwassenen is de buis circa 35 mm lang en 2 tot 3 mm breed. Het bestaat voor twee derde deel uit kraakbeen, en een derde deel uit bot. Bij het gedeelte waar kraakbeen in bot overgaat is een vernauwing, 'isthmus' geheten. De buis van Eustachius is de verbinding tussen het middenoor en de keelholte en kan in de eerste plaats beschouwd worden als een drukregelaar.

De buis van Eustachius laat lucht door van de neus naar het middenoor, zodat de luchtdruk aan weerszijden van het trommelvlies gelijk blijft. In de normale situatie is er dus een voortdurende aanpassing aan de druk in de omgeving. Daarnaast regelt de buis de afvoer van slijm uit het middenoor en biedt het in theorie bescherming van het middenoor. De wanden van de buis van Eustachius horen tegen elkaar aan te liggen en de luchtdruk in het middenoor is normaal gesproken licht negatief. Zijn er problemen met de buis van Eustachius, dan noemt men dit ook wel 'Eustachian tube disfunctie', kortweg ETD.

Luchtdruk in het oor

Zonder buis van Eustachius zou het middenoor een geïsoleerde luchtbel in het hoofd zijn, kwetsbaar voor elke verandering in de luchtdruk en infecties. Hoor je een klappend of knappend geluid in het oor als je in een snelle lift bent, in de bergen rijdt of in een vliegtuig zit, dan is dat omdat de buis van Eustachius op dat moment doorlaatbaar is, zich even opent en de luchtdruk aanpast. Dit wordt geregeld door aanspanning van de tensor veli palatini spier. Geeuwen, slikken, praten, hoesten en niezen hebben allen een dergelijk effect, en helpen mee om de luchtdruk in balans te houden.

Ook is het mogelijk de spieren aan de ingang van de buis van Eustachius willekeurig aan te spannen zodat de oren merkbaar worden 'geklikt'. Dit geeft een krakend geluid in het oor. Er worden vier spieren geassocieerd met de buis van Eustachius. Deze bevinden zich achter in de keel, in het gehemelte en in het oor. Het zijn behalve de tensor veli palatini ook de levator veli palatini, de salpingopharyngeus en de tensor tympani spier. De twee 'veli palatini' spieren zijn verantwoordelijk voor opening en sluiting van de Buis van Eustachius.

Barotrauma

De buis van Eustachius is dus luchthoudend, waardoor de luchtdruk in het middenoor gewoonlijk gelijk is aan die in het buitenoor. Maar wat als de luchtdruk ongelijk is? Door plotselinge luchtdrukwisselingen kan een situatie ontstaan die mits ernstig genoeg, tot beschadiging van het trommelvlies kan leiden. Dit heet barotrauma. Het vaakst komt dit voor bij mensen die met een verkoudheid een vliegreis maken. Ook is de toestand bekend onder mensen die duiken en onder water te maken krijgen met snelle drukverschillen.

In een vliegtuig gaat het als volgt: Bij het opstijgen daalt de luchtdruk in de cabine, dus ook in de uitwendige gehoorgang, tot deze gelijk is aan de luchtdruk buiten de cabine op ongeveer tweeduizend meter hoogte. Normaal gesproken gaat de lucht van het middenoor door de druk die erachter zit via de buis van Eustachius naar beneden en door mond of neus naar buiten. Een barotrauma ontstaat als de luchtdruk in het vliegtuig voor de landing weer hoger wordt. Door een verstopte buis van Eustachius kan er dan geen lucht meer terug naar het middenoor, zodat er onderdruk in het oor (en bijholten) ontstaat, en het trommelvlies naar binnen wordt getrokken.

Symptomen barotrauma

Barotrauma veroorzaakt hevige verschijnselen, waaronder acute oorpijn met scherpe steken, een verstopt, dicht gevoel in het oor, slechthorendheid tot doofheid aan toe, laagtonige geluiden in het oor en zelfs evenwichtsstoornissen. Binnen enkele uren verdwijnen de klachten meestal, maar incidenteel kan het enkele dagen aanhouden. Een bekend foefje om de problemen te voorkomen of te verminderen is de uitvoering van herhaalde Valsalva manoeuvres, ook wel in luchtvaartjargon het klaren van de oren genoemd. Dit houdt in dat neus wordt dichtgeknepen en er met kracht lucht in het oor wordt geperst (hard snuiten).

De plotselinge drukgolf die een Valsalva manoeuvre teweegbrengt, kan net het zetje zijn om de buis te openen zodat het probleem verbetert of zelfs opgelost wordt. Een risico is wel dat slijm juist de buis van Eustachius in wordt geperst, daarom moet Valsalva altijd met voorzichtigheid worden uitgevoerd. Andere methoden zijn slikken, geeuwen en kauwen, met wisselende resultaten. Soms lost het probleem zich niet op en ontstaat er een langdurige blokkade van de buis van Eustachius. Bij een extreem drukverschil kan het trommelvlies scheuren waardoor het oor gaat bloeden. De pijn is dan wel verdwenen, maar uiteraard vereist dit medische behandeling.

Te dichte buis van Eustachius

Een disfunctie van de buis van Eustachius komt vaak voor, vooral een buis die de luchtdruk niet adequaat regelt. Met andere woorden, de buis zit potdicht wanneer hij juist moet openen. Er ontstaat een sensatie van een vol oor, het gevoel alsof er iets in zit wat er niet hoort, oorpijn, vervorming van geluiden, en luid gesuis. Typerend is dat dit oorsuizen, veelal in de vorm van een hard gebrom, een wind of storm in het oor, een vibrerend geluid, laag frequentie geluid of een motor in het oor abrupt verdwijnt als de patiënt spreekt. Om weer terug te keren zodra er wordt gestopt met praten. Het betreft dan niet een overstemming, maar een daadwerkelijke verdwijning van de brom in het oor. Oorsuizen in de lage frequenties veroorzaakt slechthorendheid of doofheid voor deze frequenties. Ook geluid in het algemeen komt gedempt door en wordt als dof ervaren. Dit gehoorverlies is conductief, te wijten aan een geleidingsstoornis. Deze slechthorendheid is nooit de oorzaak van oorsuizen, maar altijd een gevolg. Incidenteel kan er ook een indirecte duizeligheid optreden.

Buis van Eustachius verstopt door ontstekingen

Als de buis van Eustachius niet goed opent kan dit leiden tot een ophoping van vocht in het middenoor dat nog eens bijdraagt aan het verminderde gehoor. Als dit vocht ontstoken is, dus pus bevat, heet de aandoening middenoorontsteking, ofwel 'otitis media met effusie', afgekort OME. Dit noemt men ook wel een lijmoor, of 'glue ear', een diagnose die vaak bij kinderen wordt gesteld. De lucht kan niet weg en wordt via het slijmvlies in het bloed opgenomen. Hierdoor ontstaat onderdruk in het oor. Het trommelvlies trekt net als bij barotrauma, naar binnen. Dit geeft wisselende oorpijnen en een voelbare druk in het oor.

Vaak is een geblokkeerde buis van Eustachius juist het gevolg van een ontsteking, dus slijm van elders. Meestal gaat het om een catarrh waarbij het slijm afkomstig is van de sinusholtes, als gevolg van een kou en/of neusbijholteontsteking (sinusitis). Bij kinderen werkt de buis van Eustachius om anatomische redenen minder goed en verkoudheden treden eerder op dan bij volwassenen. De kans op slijmvorming in het middenoor is hierdoor vergroot. Om die reden krijgen kinderen vaak (operatief) buisjes in de trommelvliezen geplaatst. Hoewel de noodzaak van buisjes internationaal ter discussie wordt gesteld, kan het bij kinderen een moeilijke periode van voortdurende middenoorontstekingen, oorpijn, koorts en slechthorendheid overbruggen.

Slijm vanuit de bijholten

Naast de verstopte buis van Eustachius kan er afwisselend 'post nasal drip' optreden. Dit uit zich in een gevoel alsof er voortdurend slijm langs de achterwand van de keel naar beneden sijpelt en dit weggeschraapt moet worden. Dit slijm is afkomstig van de sinussen (bijholten), waar de infectiehaard meestal is gelegen. De weefsels kunnen zwellen wat het probleem nog verder verergert. De patiënt ervaart constant het gevoel alsof hij zich in een vliegtuig bevindt en voelt steeds de behoefte de oren te klaren, te geeuwen om de druk te beïnvloeden, of om de keel te schrapen om slijm te laten afvloeien. Kortom, een verstopte buis van Eustachius zet de patiënt de hele dag aan het werk. In lichte gevallen helpen de methoden die ook bij barotrauma worden toegepast, zoals slikken, geeuwen, kauwen of het uitvoeren van een Valsalva manoeuvre. Resultaten hiervan zijn mede afhankelijk van de anatomische toestand van de buis van Eustachius. Een meer horizontale buis, een smalle buis of een buis met krommingen heeft meer moeite om vocht af te voeren dan een meer verticale buis die ook nog eens voldoende wijd is.

Behandeling verstopping buis van Eustachius

Om te zien of iemand een geblokkeerde, dichte buis van Eustachius heeft is er een onderzoek dat tympanometrie heet, een methode die de druk in het oor meet. Audiologen en KNO-artsen beschikken over de apparatuur. Helaas is deze drukmeting slechts een momentopname, daarom berusten conclusies dat er niets met de buis van Eustachius aan de hand zou zijn, niet altijd op de waarheid. Soms is een beter bewijs je eigen ervaring: de buis van Eustachius zit verstopt als het oor ongevoelig is voor een Valsalva manoeuvre (zie boven).

Behandeling van een dichte buis van Eustachius is helaas niet of nauwelijks effectief. Vaak worden neussprays gegeven die gezwollen weefsels moeten laten slinken, lokale of algemene antihistamines/steroïde neussprays tegen allergie, of middelen om slijm te verdunnen. Een andere methode is de neus spoelen met lauwwarm water waar een theelepel zout aan is toegevoegd of neussprays met zoutoplossing. Ook stoombaden worden aanbevolen. Houdt het probleem aan dan kan er een gaatje in het trommelvlies worden geprikt om slijm af te laten voeren en/of een trommelvliesbuisje (kortweg: buisje) geplaatst worden zodat de luchtdruk kunstmatig gereguleerd wordt.

Openstaande buis van Eustachius / Tuba Aperta

De te open buis van Eustachius heet ook wel een Patulous eustachian tube, afgekort PET, en geeft het omgekeerde beeld. De buis blijft hierbij abusievelijk continu open staan en is letterlijk te wijd geworden, waardoor ernstige verschijnselen optreden. Er ontstaat atrofie van het slijmvlies en/of een atrofie van de tensor veli palatini spier, een verschrompeling van belangrijke weefsels. Het belangrijkste symptoom van een tuba aperta is de zogenaamde autofonie. Hierbij klinkt de eigen stem voor korte duur of permanent abnormaal hard, hol, vervormd of met een echo. De stem klinkt van 'binnenuit'. Een begeleidend hard gebrom tijdens spreken maakt een gesprek een beproeving die vermeden wordt. Een ander belangrijk symptoom is de ademhaling die als het ware via het oor plaatsheeft. De patiënt hoort zichzelf van binnenuit ademen. Een arts ziet in zo'n geval het trommelvlies bewegen op de maat van de adem en/of op het geluid van de stem. Een tuba aperta gaat gepaard met een vol gevoel in het oor, hoe open hij ook staat. Daarnaast kan eten een enorm lawaai zijn omdat het geluid van het kauwen het omgevingsgeluid overstemt.

Gevolgen Tuba Aperta

Overige symptomen van een tuba aperta zijn ploppen en klikken in het oor, al of niet pulserend oorsuizen, duizeligheid door de voortdurende luchtdrukwisselingen in het hoofd, overgevoeligheid voor geluid, echo's op geluid en diverse andere sensaties in het oor. Ook is de patiënt met een tuba aperta erg gevoelig voor oorontstekingen omdat bacillen en virussen vrij spel hebben. Kenmerkend is dat vooroverbuigen een directe verbetering van de symptomen geeft doordat de buis dan tijdelijk even sluit door een verhoging van de bloeddruk in de aderen en zwelling van de slijmvliezen. Liggen geeft soms dezelfde verbetering. Dit geldt ook voor verkoudheid die het hoofd en de oren doet verstoppen zodat er anatomisch een normalere situatie ontstaat. Hoe zwaarder de kou, hoe beter de patiënt er aan toe is. Soms is er de neiging om voortdurend te snuiven om het probleem te verminderen.

Oorzaken Tuba Aperta

Er zijn enkele hints die kunnen wijzen op het ontstaan van de problemen. In tegenstelling tot de oorzaak van een obstructie in de buis van Eustachius, namelijk ontstekingen, is de oorzaak van een tuba aperta gelegen in een disfunctie in het spierweefsel van de buis van Eustachius. De elasticiteit van het kraakbeen, de binnenbekleding, omringende spieren en vetweefsel zijn allen verantwoordelijk voor het dichtblijven van de buis van Eustachius. Een verandering in een van deze componenten kan een patuleuze buis van Eustachius veroorzaken. Het komt vooral voor bij een snel gewichtsverlies, bijvoorbeeld na een zwangerschap, hormoontherapie, bestraling, teveel lichaamsbeweging, bepaald medicijngebruik, neus(amandel)-operaties, operaties aan de bijholten, neurologische aandoeningen of een gespleten gehemelte. Het spreekt voor zich dat als afvallen de problemen in gang heeft gezet, gewichtsvermeerdering een oplossing kan zijn.

Behandeling Tuba Aperta

Een tuba aperta is een diagnose die je beter niet kunt horen, maar waarschijnlijk ook niet zult horen omdat de symptomen meestal niet worden herkend of niet serieus genomen. Als wel wordt gedacht aan een tuba aperta, dan is er meestal geen mogelijkheid om het te onderzoeken en te bevestigen. Via endoscopie kunnen moeilijk conclusies worden getrokken. Vaak worden aanhoudende klachten behandeld met middelen die de zaken nog erger maken, zoals trommelvliesbuisjes plaatsen, neussprays om de zaken open te houden, verwijderen van neusamandelen, etc.

Er is nauwelijks ervaring met de aandoening en de oorzaken, en zo zijn er ook geen bewezen oplossingen. In het buitenland zijn inspuitingen met teflon of gelfoam verricht, bedoeld om de buis van Eustachius kunstmatig dicht te maken. Ook zijn er applicaties geprobeerd die de weefsels in de buis van Eustachius moeten laten zwellen, Premarin neussprays of kruidenmengsels, maar de resultaten zijn - zeker op de lange termijn - teleurstellend. Patiënten krijgen om die redenen soms te horen er mee te moeten leven, wat door de ondraaglijkheid van de aandoening de snelste weg is naar een reactieve depressie met soms suïcidale gevoelens.

Mengvorm open/gesloten buis van Eustachius

Soms spreken onderzoeksresultaten elkaar tegen en heeft iemand klaarblijkelijk dan eens een gesloten buis van Eustachius en de volgende keer een open buis. Symptomen zijn daarbij ook wisselend en wijzen op beide aandoeningen tegelijk. Soms is de buis van Eustachius in rust wel gesloten, maar opent het zich bij (forse) lichaamsbeweging. Een obstructie in de buis van Eustachius kan zelfs langzaam overgaan in een tuba aperta. Een disfunctionele buis van Eustachius is in het algemeen een buis die de luchtdruk niet goed reguleert en daarom allerlei storingen kan vertonen in het openings- en sluitingsmechanisme. Problemen aan de buis van Eustachius kunnen weken, maanden en soms zelfs jaren voortduren. Opvallend is dat een verhuizing of vakantie naar een ander land of streek de functiestoornissen soms volledig geneest. En daar kan geen pil of operatie tegenop.

“As long as one suffers one lives.” ~ Graham Greene

Lees verder

© 2010 - 2024 Astrid-d-g, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het voorkomen van pijn in oren bij vliegenHet voorkomen van pijn in oren bij vliegenVliegen is voor veel mensen geen pretje. Dat komt, omdat veel mensen last hebben van pijn in hun oren wanneer het vliegt…
Last van verstopte oren?Wellicht heeft iedereen het wel al eens meegemaakt: zo een vervelende druk in de oren. Alsof ze als het ware 'verstopt'…
Oorpijn, naar arts of zelf behandelen en wat is oorpijnOorpijn, naar arts of zelf behandelen en wat is oorpijnOorpijn is meestal het gevolg van een ontsteking in de gehoorgang of in het middenoor en soms aan de rand van de oorsche…
Als je last hebt van oorpijnAls je last hebt van oorpijnKinderen hebben vaak last van oorpijn, maar ook volwassenen kunnen hier last van hebben. Wat zijn de klachten bij oorpij…

Bloederziekte of hemofilieBloederziekte of hemofilieBloederziekte of hemofolie is de benaming voor een groep ziekten, waarbij het mechanisme van de bloedstolling defect is.…
TBC: steeds vaker resistent tegen medicijnenVroeger was tuberculose een veel voorkomende ziekte, die met rust, frisse lucht en gezonde voeding over moesten gaan. Va…
Bronnen en referenties
Reacties

Max, 30-12-2012
Ik zat gister in de auto toen gaapte ik heel hard(m'n mond ging heel ver open). Toen voelde ik ook pijn in mijn linker oor. Nu heb ik al een tijdje last van mijn linker oor. Ik hoor er heel weinig door. En het lijkt wel of er iets met druk is. Niets helpt er tegen. Ik ben alleen bang om oordruppels te doen omdat er stond alleen gebruiken als het trommelvlies intact is maar ik ben bang dat die kapot is of is dat niet zo makkelijk mogelijk.
Max Reactie infoteur, 31-12-2012
Hi Max, je hebt een van de kaakspieren verrekt, met als gevolg druk en zwelling tegen de buis van Eustachius die er pal naast zit. Het resultaat is een hele reeks symptomen, o.a. die jij beschrijft. Het kapot gaan van het trommelvlies kan niet gebeuren door gapen, wel door ontstekingen in het middenoor, maar dat is iets anders. Oordruppels zullen niets aan je situatie veranderen omdat het probleem achter het trommelvlies zit, niet ervoor. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html
Er is helaas geen oplossing behalve afwachten. Beterschap, A.

Marion, 30-12-2012
Beste A,

(vervolg op mijn eerste reactie hier) Eigenlijk heb ik nu al bijna drie maanden last van licht gesuis in mijn hoofd na een korte periode van verkoudheid en een lange periode(minstens 2 maanden) van een druk in mijn hoofd op mijn oren, maar ik bleef maar afwachten totdat het over zou gaan. Veel verschil heb ik niet gemerkt, maar nu vraag ik mij wel af hoe lang de buis van Eustachius verstopt kan zijn en of wachten voldoende is voor herstel als er sprake is van een probleem met de buis van eustachius. Heel soms hoor ik in stilte en rust ineens voor korte tijd een luidere hoge piep komen en verdwijnen. En als ik gaap kraakt het zachtjes in mijn oren. De druk in mijn hoofd op mijn oren was al lang verdwenen toen het gesuis begon, maar het gesuis blijft nog aanhouden. Ook nu het een periode van kou is betwijfel ik of dit zo maar over zal gaan.
Ik hoor graag uw antwoord.

m.v.g,

M Reactie infoteur, 30-12-2012
Hi Marion, zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Ik kan niet aangeven hoe lang je klachten zullen gaan duren. Nogmaals wil ik je aanraden de arts te bezoeken, vooral omdat de symptomen aanhouden. Zie mijn vorige antwoord. Grt, A.
(http://astrid-d-g.infoteur.nl/)

Gunar, 28-12-2012
Beste A,

Vervolg op mijn eerdere verhaal. Ben sinds het schrijven van mijn eerdere bericht bij de huisarts geweest, deze raadde mij weer aan om 1 week otrivin neusspray te gebruiken en mijn oren te klaren. Dit lukte al op dag 1 maar voelde nog steeds niet zoals het hoort. Vandaag weer naar de huisarts geweest en nu wordt er een ander soort neusspray voorgeschreven welke ik 4 weken moet gebruiken, dit omdat ze duidelijk zien dat er vocht achter mijn trommelvlies zit wat niet weggaat. Begin februari ga ik naar Amerika. Hoe zit het precies, problemen met drukregeling/vocht achter trommelvlies en daarmee vliegen? Belangrijk is wel dat ik nu wel in staat ben om mijn oren te klaren en de problemen dus niet elke dag hetzelfde zijn. Ene dag lichte druk, volgende dag een kraak bij slikken, volgende dag nergens last van. Reactie infoteur, 29-12-2012
Hi Gunar, dit staat in het artikel onder het kopje 'Barotrauma'. Beterschap, A.

K. van Dijk, 24-12-2012
Hoi,

Ik gebruik nu bijna een maand een neusspray i.o.v. de huisarts als gevolg van klachten met oorsuizen. Deze klachten gaan gepaard met een wee gevoel en verhoogde suizen in mijn oren. De huisarts heeft mijn bloeddruk gemeten en zuurstofgehalte in het bloed. Ook mijn oren zijn nagekken en in mijn rechteroor is mijn trommelvlies opgezwollen. De huisarts heeft aangegeven eerst te beginnen met neusprayen. Ik voel me al een paar maanden niet lekker en constant het gevoel alsof ik flauwval. De 1 e keer dat ik er last van kreeg was op mijn werk en kreeg volgens de dokter ook toegelicht een fasanale (weet niet of dit juist geschreven is?) aanval. Mijn hartslag ging omhoog en werd lijkwit en had een gevoel alsof ik ging flauwvallen.Ik hoop met deze uitleg van deze klachten meer te weten te komen wat ik nu precies heb. Volgende week ga ik weer een afspraak amken met de huisarts maar hoop dat jullie / iemand weet wat ik nu precies heb want eht oorsuizen is er dag en nacht soms erg en soms minder erg. OOk voel ik me niet 'gezond' zoals ik als 27 jarige eerst was. had veel energie dit is er nog steeds maar niet 100 procent.

Mvrgr,

K. van Dijk Reactie infoteur, 27-12-2012
Hi K., zie http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Vasovagale aanvallen duidt op flauwvallen. Van hieruit kan niet worden bepaald wat je precies mankeert. Je beschrijft diverse symptomen die compleet los van elkaar kunnen staan, ook kan er een verband zijn. Het beste is dat een specialist er eens naar kijkt. Beterschap, A.

Gunar, 18-12-2012
Een kleine 2 maanden geleden heb ik last gehad van mijn oor. Daarna een lichte druk in mijn linkeroor en klaren lukt niet. Huisarts geweest en moest neusspray gebruiken, dit heb ik ongeveer 4 weken gedaan en leek beter te gaan. Gestopt met de neusspray en sinds enkele dagen is hetzelfde gevoel weer terug. Lichte druk in mijn oor, klaren lukt niet, geeuwen, slikken etc veranderd ook niks. Tijdens het slikken soms een kraak in mijn oor. Wat kan dit zijn en nog belangrijker, hoe kom ik er vanaf? Reactie infoteur, 19-12-2012
Hi Gunar, dit wijst op problemen met de drukregeling binnen de buis van Eustachius. In de regel geldt dat als medicijnen niet helpen of als klachten terugkeren, je terug moet gaan naar je arts. Deze zal je mogelijk verwijzen naar een kno-arts. Beterschap, A.

C. H. van der Voort, 17-12-2012
In de jaren vijftig, als dienstplichtige ingedeeld bij de Kon. Artillerie, werd ons geleerd om de mond open te houden bij het afvuren van het geschut. Buis van Eustachius etc. Vorige week beweerde iemand dat de artilleristen 'n houtje tussen hun tanden moesten doen on het "klapperen van de tanden en dus het beschadigen van het glazuur" te voorkomen. Wat is nu de juiste betekenis van het "op 'n houtje bijten"? Reactie infoteur, 18-12-2012
Geachte heer van der Voort, zie: http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0989.php
Grt, A.

Michael, 25-11-2012
Ik heb nu precies twee weken last van geknetter in me oor, het begon met oorpijn op een zondag, en die middag kreeg ik last van dat geknetter. Het is een onwijs vervelend gevoel in je oor en heb af en toe een druk erop. Moet morgen naar de dokter, maar ben echt heel benieuwd of het over gaat aangezien ik het met neusspray het heb geprobeerd en heb goed gesnoten. Zou het ook te maken kunnen hebben doordat ik oortjes met muziek in me oren heb? Ik heb ze nooit te hard aan namelijk. Reactie infoteur, 26-11-2012
Hi Michael, waar het geknetter vandaan komt weet niemand. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
In de oren zitten kleine spiertjes, bedoeld om geluiden te dempen. Zonder deze spiertjes zou je hyperacusis hebben. Nu kan het zijn dat de spiertjes zelf (tensor tympani en/of stapedius) een probleem veroorzaken, bijvoorbeeld omdat ze 'spastisch' zijn geworden. Het gevolg is getrommel, snel geplop of geknetter in het oor. Let wel, dit is enkel theorie. Op internet zijn vele discussies gaande geweest omtrent de oorzaak van dit zeer irritante probleem. Beterschap, A.

Harry, 22-11-2012
Goedenavond allemaal!,
Ik heb gistermiddag weer een buisje geplaatst gekregen. Voor de tweede keer, een jaar geleden ook al een keer. Nu vertelde mijn kno-arts dat mijn buis van Eustachius niet goed meer werkt, maar hij had geen tijd om mij het een en ander uit te leggen. Ik wil heel graag wat meer informatie. Wie kan mij helpen?
Harry Reactie infoteur, 23-11-2012
Hi Harry, de informatie staat in het artikel. Grt, A.

Mashida, 22-11-2012
Hallo
Heb al eerder een reactie hier geplaatst en nu even een update. Heb ook al lange tijd last van mijn oren vnl mijn linkeroor. Kraken drukgevoel suizen, soms pijn. Diagnose was buis van eustachius functioneert niet goed de ene arts zei tuba aperta de andere zei te dichte buis, heb ook nog een trommelvliesbuisje laten plaatsen maar dat maakte het alleen maar erger, conclusie arts leer er maar mee leven niks aan te doen. Ben toch nog voor de zoveelste keer naar een kno arts geweest en die heeft behalve naar mijn oren waar steeds niks te vinden was ook eens verder gekeken. De neusendoscopie was goed dus geen amandel of bijholte probleem maar hij heeft ontdekt dat mijn probleem wordt veroorzaakt door TMD en hij heeft mij doorgestuurd naar de kaakfysiotherapeut, daar ben ik nu een paar keer geweest en die bevestigde dat de kauwspieren te gespannen waren had altijd wel een vermoeid gevoel in de kaken maar dat nooit met de oorklachten in verband gebracht. Ga nu in december naar de SBT in Amsterdam daar hebben ze een speciaal TMD team, merk nog geen verbetering maar zal wel een langdurige kwestie worden. Hoop dat dit keer de diagnose klopt en ik de goede behandeling krijg maar vertrouwen in de artsen is ver te zoeken, maar er is nu in iedergeval weer hoop dat de klachten in de toekomst misschien zullen verminderen, een splint is nog een optie die ik kan proberen, waarschijnlijk klem ik s, nachts met mijn kaken, waardoor de klachten ontstaan. Weer een heel verhaal maar misschien heeft iemand er iets aan.
Groetjes Reactie infoteur, 23-11-2012
Hi Mashida, ook in je eerdere berichten was er geen enkele aanwijzing dat er sprake zou zijn van tmjd. Kaakfysiotherapie lost in de regel niets op. Een beetje strijken en aaien over de kaakspieren (binnenwaarts en van buitenaf) kun je natuurlijk zelf ook wel. Een kaakchirurg zou al een betere eerste stap zijn. Dit omdat er eerst onderzoek moet plaatsvinden (rontgen van de kaak, evt. scan) voordat er behandeld wordt. De 'ontdekking' dat het nu opeens aan de kaken zou moeten liggen is zeer merkwaardig nadat er zoveel artsen naar hebben gekeken. Waarschijnlijk is het dus enkel een vermoeden. Welnu, laat je maar opnieuw onderzoeken en hopelijk weten ze in dat tmd team raad met je symptomen. Zie ook nog: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html
Succes, A.

E., 21-11-2012
Begin juli ben ik terug gekomen van vakantie en tijdens het landen ging het dus verkeerd met mijn oren. Het is nu 4½ geleden en het is niet minder geworden. Neuspray van de dokter gehad (Nasonex) en eigenlijk moest ik terug komen maar ben nogal bang. Mijn klachten zijn idd. als je slik een krakend geluid in oren en soms het gevoel dat mijn klieren in hals/keel opgezet zijn. Als ik eet dan heb ik minder last van mijn oren maar over is het absoluut niet. De laatste paar dagen ga ik weer stomen (tip van apotheek om te stomen met kamillethee). Ben bijna door de neusspray heen dus deze neem ik sinds deze week niet meer iedere dag maar probeer het met stomen en een paracetamolletje (is toch ook tegen ontstekingen etc. dus lijk mij geen kwaad te kunnen) onder controle te krijgen. Heb op verschillende site's gelezen dat mijn klachten erg lang kunnen duren en als je naar kno arts gaat dat je dan weer eerst allerlei neusspray's krijg die ook weer vervolgens niet helpen. Heb gelezen dat het wekenlang maar ook maandenlang of zelfs jarenlang kan duren eerdat zoiets overgaat. Oorpijn heb ik niet alleen (ook geen andere pijntjes alleen af en toe het gevoel dat mijn klieren wat opgezet zijn en het gekraak in mijn oren en voel ook dat er nog vocht in zit) Wie oh wie heeft er tips wat je het beste kan doen om er zo snel mogelijk vanaf te zijn. Als ik lang in de auto zit dan doe ik altijd oordopjes in (voor korte afstanden doe ik dat niet meer). Wat mij ook opviel als je buiten in de kou loop dat je minder last heb van je oren. Reactie infoteur, 22-11-2012
Hi E., in de voorgaande reacties kun je de diverse tips vinden. Meestal komt het neer op een kwestie van de tijd uitzitten, totdat de buizen van Eustachius weer in staat zijn om de luchtdruk adequaat te regelen. Sterkte, A.

Mats, 17-11-2012
Hallo,
Sinds 4 weken heb ik last van oorsuizen en krakende geluiden in mijn oren als ik slik/geeuw. Vooral in mijn linkeroor is het soms erg. Het drukgevoel dat je oren precies moeten ploppen ervaar ik ook dikwijls, dit treedt dikwijls samen op met een beetje pijn in de oren die waarschijnlijk door de spiertjes veroorzaakt worden. Eerst dacht ik dat het enkel met tinnitus te maken had, maar aangezien ik ook veel symptomen ervaar die in de reacties hieronder verschenen, ben ik ervan overtuigd dat het met de buis van eustachius te maken heeft. Ik heb al 4 verschillende huisdokters bezocht die verschillende medicamenten voorschreven zoals iboprufen, celestone cortizone, aerinaze, sofrasolone neusspray en een zeewater neusspray. Niets blijkt echt te helpen. Volgens de laatste dokter had het inderdaad te maken met de buis van Eustachius, hij vermoedde dat het na een tijd wel zou overgaan. Het suizen en kraken is inderdaad al 1 week veel minder aanwezig geweest maar is daarna weer gewoon beginnen opkomen. Met een geluidstrauma kan het niet te maken hebben aangezien ik al meer dan een jaar geen muziek-oortjes heb ingehad en ik ook niet zo veel naar discotheken/café's ga, zeker de laatste weken niet. Zelf heb ik de indruk dat ik deze symptomen veroorzaakt heb door: oordopjes in te duwen (heb ze 4weken geleden 2x voor het eerst gebruikt), te veel met wattestaafjes in mijn oor heb gezeten of door te 'stomen'(Valsalva manoeuvre). De eerste week heb ik meteen ook mijn gehoor laten testen en daar bleek nog niets mis mee te zijn. Een doof gevoel ervaar ik ook niet. Een afspraak met een kno-arst staat als volgende geboekt. In mijn kindertijd heb ik ooit buisjes in mijn oren gekregen maar ik weet niet meer precies waarvoor. Ik ben ook dikwijls (in de winter) verkouden met een snotneus, maar dit heb ik mijn hele leven al en dat zonder klachten aan de oren of ergens anders. Door de vele nuttige reacties hieronder ben ik wel een beetje ongerust geworden omdat het precies 'niet te genezen' valt en er maar weinig oplossingen zijn. Zijn er mensen die dit hebben meegemaakt en waarbij het suizen/kraken van de oren daadwerkelijk na enige tijd ophield? kwestie om de moed niet te verliezen aangezien dit probleem wel degelijk de levenskwaliteit van een mens beïnvloed, zelfs na een paar weken al. Reactie infoteur, 18-11-2012
Hi Mats, alles wat in het hoofd plaatsheeft, of wat met de zintuigen te maken heeft, heeft enorme impact op de levenskwaliteit. Zo te horen is de functie van je buizen van Eustachius inderdaad verminderd, maar daar kan je kno-arts straks meer duidelijkheid over geven. Het gesuis en gekraak kan beslist beter worden, houd je daar aan vast. Ben je bij de kno-arts, vraag hem dan eens naar het verband met de (neus)bijholten, want soms zit het probleem niet in de oren zelf, maar een stukje verderop in het hoofd. Alles staat in verbinding met elkaar! Succes, A.

Mark, 16-11-2012
Hallo A.

Ik heb nu al enige tijd van een krakend geluid in mijn rechteroor.
Soms gewoon als ik stil op een stoel zit, maar merk het vooral als ik bijv. de hond roep tijdens een wandeling in het bos.of als ik zit te telefoneren met iemand.
Ik heb daarnaast regelmatig last van duizeligheid, wat door de artsen is bestempeld als BPPD.
Heeft een en ander verband met elkaar en kan ik er iets aan doen?

Vr Gr Mark Reactie infoteur, 18-11-2012
Hi Mark, voor duizeligheid en bppd zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Een krakend geluid in het oor zou theoretisch los moeten staan van duizeligheid, enkel omdat een verband tussen beide zaken niet goed is aangetoond. In de praktijk zie je dat bizarre verschijnselen in de oren en duizeligheid juist vaak samengaan. Helaas zijn er geen remedies. Lees ook vorige reacties. Grt, A.

E., 12-11-2012
Ben begin juli thuis gekomen van een heerlijke vakantie. Helaas ging het landen wat minder prettig en kreeg last van mijn oren. Het ging niet over dus als eerst mijn oren laten uitspuiten maar dat mocht ook niet baten. Begin augustus naar huisarts geweest en zij zag dat mijn trommelvlies een beetje was ingetrokken en vocht achter trommelvlies zat. Kreeg Nasonex voorgeschreven en dat gebruik ik sinds dien maar het help niet echt. Ze vertelde als het niet over was na 2 maanden dat ik terug moest komen en dat ik doorverwezen zal worden maar dat zie ik dus niet zitten (ben nog al bang). Merk wel wat verbetering als ik het vergelijk met eind augustus/ begin september toen liep ik regelmatig met watjes in 1 oor zodat ik minder last had maar dat doe ik nu allang niet meer. Wel merk ik bij elke slik dat er nog steeds vocht achter trommelvlies zit. Nee, pijn heb ik niet. Kan iemand mij vertellen of zoiets vanzelf overgaat en hoelang het kan duren?

Alvast bedankt
E. Reactie infoteur, 13-11-2012
Hi E., je vertelt niet welke 'last' je hebt. Helaas heeft niemand een glazen bol van waaruit we voorspellingen kunnen doen. Buis van Eustachius stoornissen duren in de regel vrij lang, een paar maanden of zelfs jaren is geen uitzondering. Je arts heeft je gezegd terug te keren als het niet beter zou worden, dus laat je doorverwijzen naar kno. Het onderzoek wat je daar waarschijnlijk krijgt is helemaal niet erg en geeft meer duidelijkheid. Beterschap, A.

An, 07-11-2012
In juli j.l. hebben ik en mijn man gezwommen in een zwembad in Portugal, een zwembad waarvan ik later hoorde, dat 5 kinderen van 1 groep, oorontsteking hadden gekregen. 3 maanden geleden kreeg ik opeens een zware griep (de dokter zei dat het een bacteriële infectie was) keelpijn, snotverkouden, hoofdpijn, oorpijn, mijn oor klapte dicht, hoorde niets meer, het gehoor kwam weer terug, druk op het oor, oorsuizen, slijmogen, snotneus, dit allemaal achterelkaar, dus niet tegelijkertijd. Mijn man kreeg ook opeens een ontstoken oor, zowel binnen in de oorschelp als aan de hele buitenkant van zijn oor, het oor was rood en opgezet, hij is hier inmiddels van af. Ik kreeg zure oordruppels, andere oordruppels, neusdruppels, andere neusdruppels (Nasonex) penicilinne en als laatste paardemiddel Prednison. Ik kwam nooit bij de dokter, wist niet eens hoe mijn huisarts heette, en ben er nu al 6x geweest. Inmiddels ben ik ook bij een KNO arts geweest, omdat ik nog steeds een druk op, onder en boven mijn oor voel. De KNO arts ging met een camaraatje in mijn neus, keek in mijn oor, merkte op dat e.e.a. nog iets bol stond. Ik kreeg een gehoortest, de druk werd opgemeten, ging weer terug naar de KNO arts, kreeg te horen dat ik hele, hoge tonen niet hoorde, (die had ik trouwens nooit gemist, ben niet gek op heel hoge tonen, heb een heel scherp gehoor, want ik word nog wakker als er een kat op zijn fluwelen pootjes over het dak van de slaapkamer loopt). De KNO arts, zei, tot mijn stomme verbazing, dat als ik hoge tonen niet hoorde en dat zou erger worden, dan zou ik in de toekomst een gehoorapparaat moeten. Hier kwam ik helemaal niet voor, ik had geen klachten over mijn gehoor. Verder zei ze niets over de druk, maar stuurde me naar huis met de boodschap dat ik verder maar Nasonex moest gebruiken en dat ik daar altijd (zonder gevaar) mee door kon gaan. Thuis realiseerde ik me pas dat er helemaal niets gezegd was over de druk. Een druk die maar niet weg gaat en daarbij ook nog gesuis. Als ik alle verhalen op dit forum lees, word ik wel somber en moet ik vaststellen dat e.e.a. waarschijnlijk nooit over zal gaan en dat ik er mee moet leren leven.

An Reactie infoteur, 08-11-2012
Hi An, het enige aanknopingspunt hier is niet het gehoorverlies, maar de bevinding dat 'e.e.a. nog iets bol stond', lees: het trommelvlies staat bol als nasleep van een oorinfectie. Buis van Eustachius stoornissen waar je met het drukgevoel duidelijk mee te maken hebt, kunnen zeer lang duren. Maandenlang of zelfs jarenlang last is eerder regel dan uitzondering. Van de Nasonex verwacht ik helemaal niets. Ik vrees dat het neerkomt op afwachten. Bij aanhoudende klachten kun je er altijd een andere kno-arts naar laten kijken (via de second opinion regeling). Beterschap, A.

Marion, 22-10-2012
Beste A,

Sinds een aantal maanden had ik last van een lagere druk in mijn hoofd, vergeleken met de buitenwereld. Het voelde alsof er een druk vanuit mijn hoofd op mijn oren stond. Dit werd langzaamaan minder, misschien ook deels omdat ik er gewend aan raakte. Toen ik ongeveer 2 weken geleden verkouden werd, kreeg ik ook een beetje last van oorsuizen, dit is alleen te merken in stilte. Ik ben nu al lang niet meer verkouden, maar hoor het nog steeds als ik er naar luister. Wel kan ik mijn oren nog klaren, het rechteroor beter dan het linkeroor, maar terwijl ik dat dan doe, merk ik de piep/suis duidelijker op. Heel soms heb ik nu ook dat ik mijn hartslag in mijn rechteroor soms schel kan horen/ voelen. Een soort gebons aan mijn rechteroor. Verder word ik sneller dan anderen duizelig(bij rondjes draaien bijvoorbeeld) en is mijn verstandskies laatst bijna helemaal doorgekomen. Ik weet niet precies wat er allemaal aan de hand is en hoop dat u een antwoord/ opmerking voor mij heeft.

m.v.g, Reactie infoteur, 23-10-2012
Hi Marion, dit lijkt op verstoppingen in de buizen van Eustachius. Een van de eerste symptomen hiervan is een probleem met de luchtdrukregeling, meestal een hoge druk van binnenuit die op het trommelvlies drukt en zodoende ook wat gehoorverlies geeft. Op een gegeven moment kan de hartslag in het oor daar nog eens bij komen, of je krijgt bijvoorbeeld een probleem met het evenwicht. Laat je oren onderzoeken door je huisarts. Deze kan je eventueel verwijzen naar kno. Beterschap, A.

Gijsbert, 19-10-2012
Hoi,

Ik heb alle symptomen van een barotrauma, dit heb ik al heel mijn leven. De artsen dachten dat mijn evenwichtsorgaan net goed was en daar ben ik aan behandeld. De operatie heeft gewerkt voor mijn evenwicht maar de andere symptomen zijn gebleven. Is hier een behandeling voor of kan ik er zelf wat aan doen? Het lossen van mijn oren heeft de vorige keer na 2 weken het iedere dag te doen pas geholpen.

Groetjes,
Gijsbert Reactie infoteur, 20-10-2012
Hi Gijsbert, buis van Eustachius functiestoornissen kunnen op zichzelf al duizeligheid geven. Welke operatie je gehad hebt vertel je echter niet, ook kan ik geen uitspraak doen over dit type oorproblemen als er aan je evenwichtsorgaan gesleuteld is. Ik raad je aan je behandelend arts te raadplegen. Sterkte, A.

U. Can, 18-10-2012
Ik ben vorig jaar op vakantie geweest naar Turkije en had hiervoor nog nergens last van. Een van de laatste dagen na mijn vakantie ben ik ergens in een klein stadje een zwembad ingesprongen en ik merkte op dat ik die dag erna last begon te krijgen van mijn oren. In mijn rechteroor kreeg ik een klein wondje en indien ik op mijn oorschelp drukte deed het een beetje pijn. ik begon mijzelf wat duffer en wat minder energiek te voelen. Dit allemaal werd erger toen ik de vliegtuig instapte en weer terug was in Nederland. Ik heb sindsdien een druk in mijn oor, altijd hoofdpijn(lichtelijk), geknetter in mijn oren bij slikken (af en toe rechts en af en toe links, soms beiden tegelijk). Vond dat het tijd was om naar de huisarts te gaan en hij heeft mijn oren uitgespoten, er kwam niet al te veel uit en hij veronderstelde dat het misschien mijn aan mijn buis van eustachius zou liggen. Ik heb maandenlang nasonex gebruikt, maar zonder succes. Toen ben ik naar de KNO arts gegaan. Hij heeft een gehoortest gedaan en mijn oren van binnen bekeken. Hij kon er niets over zeggen en stuurde mij door naar de kaakchirurg. de kaakchirurg stuurde mij weer door naar een fysiotherapist gespecialiseerd voor kaken. Hij klonk ook niet bepaald zeker van zijn zaak en keek mij ook aan met rollende ogen. Ik weet nu niet meer wat ik moet doen misschien dat u mij verder kunt helpen. Ik merk op dat wanneer ik douche in de ochtend ik er nog meer last van heb dan normaal. Ik leef er nu 1.5 jaar mee en ik word van het kastje naar de muur gestuurd ik weet niet meer wat ik moet doen en het is verschrikkelijk om zo verder te leven. Iedere dag word ik hiermee wakker en iedere dag slaap ik ermee. Ik probeer altijd iets uit om er vanaf te komen. Mijn oren te laten ploffen, door mijn neus dicht te knijpen en hard te snuiten etc. Ik vraag u vriendelijk om een advies, want ik ben bang dat het niet alleen een lichamelijke storing is, maar het ook voor psychologische problemen begint te zorgen(depressie). Zou u mij alsjeblieft kunnen helpen? Reactie infoteur, 19-10-2012
Hi U., ik vind het vreemd dat je van al die zogenaamde 'deskundigen' geen enkele zinnige diagnose hebt gekregen. Je verhaal is dan ook inderdaad typisch zo'n geval van 'van het kastje naar de muur'. Wat je nodig hebt is een second opinion in een ander ziekenhuis, liefst een academisch/universitair ziekenhuis waar men hopelijk meer kennis heeft. De druk in je oren is een indicatie dat de buizen van Eustachius niet goed functioneren. Er bestaan diverse testen voor om dit te meten. Mogelijk is er bij jou alleen standaardonderzoek gedaan en verder niks. Bij de kaakchirurg en fysiotherapeut heb je waarschijnlijk niets te zoeken. Stop met de doodlopende wegen, maar ga terug naar je huisarts en zeg dat je een 'second opinion' (kno) wilt elders in het land. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/61218-second-opinion-recht-kan-u-redden.html
Sterkte, A.

M., 14-10-2012
Heb al een tijdje een druk(doof) gevoel in mijn rechteroor. Net alsof er water in je oor zit. Volgens de huisarts zit er vocht achter mijn trommelvlies. Heb al vanalles geprobeerd. Neusspray met xylometazoline zou moeten helpen, maar deed niets. Had zelfs het idee dat er juist meer druk op kwam te staan. Nu Nasonex gekregen voor 4 weken (2x daags een pufje). Nu zou ik willen weten of je hiermee gewoon kunt vliegen, of dat je hiermee schade veroorzaakt aan het trommelvlies (perforatie bijv.)?
Helpen evt. earplanes (oordopjes) hier tegen?
Gr.
M. Reactie infoteur, 15-10-2012
Hi M., ik vrees dat je van de Nasonex niet veel moet verwachten. Zelfde geldt voor Earplanes: De drukverschillen die je in een vliegtuig ervaart vinden niet in de gehoorgang plaats, maar in het middenoor achter het trommelvlies. De buizen van Eustachius regelen de druk en daarmee de toestand van het middenoor. Earplanes doen helemaal niets met betrekking tot de buizen van Eustachius. Vliegen is onder de gegeven omstandigheden niet verstandig omdat verschijnselen kunnen verergeren en een barotrauma (met langdurige gevolgen) gemakkelijk kan optreden. Een perforatie van het trommelvlies behoort - hoewel wat zeldzaam - ook tot de mogelijkheden omdat het vocht in het middenoor door hoge druk een uitweg kan zoeken. Beter niet vliegen dus. Beterschap, A.

Berlinda, 22-09-2012
Astrid,

Ik heb al ruim 12 jaar last van mijn oren en duizeligheid.
Heel veel piepen(wat echt wel uren kan aanhouden) opeens een hele felle piep, wat gelukkig dan wel direct minder word maar de lage piep blijft ook vaak lang hangen.Ook een ruime tijd heb ik gehad dat ik stoppen moest met praten omdat mijn eigen stem echt overal boven uit kwam.
Ook worden mijn oren soms zomaar uit het niets dof(dit gebeurt bijna alleen maar bij mijn rechteroor), het gevoel alsof er wat in zit. Dan doe ik altijd oordoppen in.Het gekke is dat ik de muziek met oordoppen in prima hoor, maar zodra ik op zo'n moment mijn oordoppen uit doe, voelt het alsof ik de rest heel dof hoor. Verder ben ik 1x wakker geworden met een doof oor, en dat was vreselijk.Een half uur later pas kon ik er weer mee horen.Ook kan ik niet meer slapen op harde kussens, want ook dan kan ik er van uit gaan dat ik wakker word met een doof oor(is pas zo gekomen nadat ik eens ben wakker geworden met een doof oor) Naar discotheken of alles wat ook maar hard geluid procudeert vermijd ik want dat betekend weer veel gepiep in mijn oor. Wat zou dit toch kunnen zijn?Mijn eigen huisarts neemt mij helaas hier niet in serieus, maar deze klachten vind ik na al die jaren nog steeds zeer beangstigend, ben best bang dat de doofheid eens blijft hangen… Ik zie uw reactie graag tegemoet.

Mvg, Berlinda Reactie infoteur, 23-09-2012
Hi Berlinda, je oren zijn gevoelig voor allerlei problemen waaronder tinnitus, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Stop met het beluisteren naar muziek via oordoppen want deze kunnen oorproppen (vastzittend oorsmeer) nog dieper vastzetten, waardoor de kans vergroot is dat je wakker wordt met een of twee dove of doffe oren. Je vertelt helaas niet wat de huisarts heeft ondernomen om je te helpen. Het minste is natuurlijk een inspectie van de oren en de toestand van het trommelvlies. Eventueel volgt verwijzing als de klachten aanhouden. Sterkte, A.

Elisa, 01-09-2012
Beste Astrid,

Al maandenlang hoor ik mijn hartslag in mijn oor als een soort licht gegons, een beetje zoals wanneer je een hartslag van een baby bij een echografie hoort. Ik heb het in het begin opgemerkt, maar me er verder niet heel veel vragen bij gesteld. Tot ik in de examens 's avonds in bed me ineens heel bewust was van het geluid, en daardoor (gecombineerd met stress) een aantal nachten letterlijk geen oog heb dichtgedaan. Ik merkte ook ineens dat ik minder goed hoorde aan mijn rechteroor.

Ik maakte een afspraak met de huisarts en zij vond niets opmerkelijks aan mijn rechtertrommelvlies, enkel dat er wat littekens op stonden van oorontstekingen uit mijn jeugd. Ze schreef me Cirrus en Beclomethasonespray voor en ik moest terugkomen als het niet verbeterde. Een week later zat mijn oor ineens dicht en kon ik geen Valsalva manoeuvre meer uitvoeren. Ik hoorde nu ook echt duidelijk minder. Ik ging terug naar de huisarts en zij verwees me door naar een nko-arts. Die deed druk- en gehoortesten en merkte dat vooral in de hoge tonen mijn gehoor wel wat minder was aan de rechterkant. Ook de druk was te laag. Ze zag dat mijn trommelvlies troebel was en constateerde dat mijn buis van Eustachius minder goed werkte (mogelijk door herhaalde verkoudheden die ik in het voorjaar heb gehad?), maar zei dat daar weinig aan te doen was. Ze heeft ook nog een gaatje in mijn trommelvlies geprikt en geprobeerd vocht uit mijn oor te zuigen, maar er zat niks.

Ondertussen heb ik het gevoel dat ik nog minder hoor, en nu is er ook een (hoge, maar niet heel luide) piep bijgekomen. Mijn oor zit nog steeds potdicht en het lijkt alsof ik onder water zit. De hartslag is nu doffer en minder ruisend geworden, en ik voel hem ook precies in mijn hoor. Ik maak me nu een beetje zorgen dat dit toch behandeld moet worden, en het probleem is dat ik morgen voor een aantal maanden naar Spanje vertrek.

Ik heb thuis nog Cortisone (Medrol, 32 mg) liggen van mijn broer die vocht achter zijn trommelvlies had en vraag me af of het zou kunnen helpen om dit te gebruiken. Verder kan ik ook nog in Spanje naar een dokter gaan als er nog andere behandelingsmogelijkheden zijn, maar het probleem is dan dat ik niet helemaal zal kunnen uitleggen wat ik juist voel en hoor, aangezien het om heel specifieke woordenschat gaat.

Ook maak ik me wat zorgen over de vliegreis. Ik heb in de HEMA oordopjes gekocht die voor drukverschillen bestemd waren en hoop dat die zullen helpen.

Ik vind het vooral lastig dat ik niet goed hoor, want die Spanjaarden zijn zo al niet goed te verstaan en ik heb nu al het gevoel dat ik de helft van de conversaties om me heen mis. Hopelijk kunt u me dus wat meer duidelijkheid geven!

Vriendelijke groeten,
Elisa Reactie infoteur, 06-09-2012
Hi Elisa, ik raad je aan een Spaanse arts te bezoeken. Grijp die kans, want in een ander land heerst vaak weer een andere visie. Behalve dit kun je profiteren van de overgang naar een warmer klimaat. Soms droogt de boel dan als vanzelf op en gaat het stukken beter. Medicijnen van je broer moet je laten liggen. Wat je beschrijft is disfunctie van de buis van Eustachius en dit kan erg langdurig zijn. Je merkte daarbij al dat medicatie nauwelijks invloed heeft. Beterschap, A.

Emma, 27-08-2012
Beste Astrid,
Het trommelvliesbuisje zit er nog steeds. Het is geplaatst omdat mijn trommelvlies was ingetrokken, ws. onderdruk in het binnenoor. Volgens de KNO arts moet het buisje minimaal 9 a 10 weken blijven zitten om effect te sorteren. Wel jammer omdat wij komend weekend op vakantie gaan en door de bergen moeten rijden om onze bestemming te bereiken. Die 'test' kan ik nu niet uitvoeren omdat het buisje er dus nog steeds zit. De KNO arts heeft afgelopen donderdag met een hele lange flexibele buis in mijn neusholtes gekeken. Zag behoorlijk wat opgezwollen slijm in beide neusholtes, ook bij de ingang van de buizen van Eustachius. Ook mijn linkeroor begint sinds enkele weken op te spelen, oorpijn en ook daar is nu ook het trommelvlies ingetrokken. Ik heb nu een hele sterke neusspray gekregen, Avamys, en dat lijkt enigszins te helpen. Het constante niezen is in elk geval al danig afgenomen. Ik hoop dat mijn klachten nu snel zullen verminderen. Voor wat betreft de piep heeft mijn man de laatste weken dagelijks mijn nek en schouders gemasseerd. Ik had al eerder de triggerpoint massage van je opgepikt. Dat helpt. Ik ben er ook van overtuigd dat de piep veroorzaakt wordt door alle stress (op mijn spieren) want ik begeef mij nooit in gelegenheden waar keiharde muziek wordt gedraaid. Morgen zie ik een manueel therapeut, hoop dat hij mijn nek/schouders helemaal los kan krijgen. Ik blijf hoop houden dat het overgaat, maar soms is het geluid zo hard en zo ingrijpend dat ik het even niet meer zie zitten. Je schrijft in je artikel dat dergelijke problemen aan de BvE soms wel jaren kunnen duren. Ik moet er niet aan denken. Hoe vaak komt dat voor? Bij de uitzonderingen? Of is het schering en inslag? Ik vind het zo vreemd dat nu mijn beide oren gemankeerd zijn en ik echt geen gekke dingen doe. Reactie infoteur, 31-08-2012
Hi Emma, wie eenmaal kwetsbare buizen van Eustachius heeft, kan continu met problemen te maken krijgen. Dit kan chronisch zijn, maar ook met tussenpozen terugkomen. Je ziet vooral terugkerende problemen bij zaken zoals vliegreizen en andere situaties waarbij drukverschillen voorkomen. Dit komt tamelijk vaak voor. Minder vaak zie je dat iemand non-stop bezig is met zijn buizen van Eustachius. Vaak is dit dan in episodes. Geef dat buisje de gelegenheid om te doen wat het moet doen, en ik hoop dat je ondanks alles toch van de vakantie kunt genieten! Groetjes, A.

Mashida, 18-08-2012
Een paar weken geleden heb ik een berichtje geplaatst op een andere info pagina(oorsuizen), maar ik denk dat mijn verhaal eerder hier ook thuis hoort. Nog even in het kort. Augustus 2009 oorklachten begonnen, voornamelijk in linkeroor. Kraken zoem en licht verstopt gevoel, was toen beetje verkouden. Dat is goed bij getrokken na paar weken, klachten waren niet weg wel stuk minder. November 2011 werden klachten door lichte verkoudheid weer iets erger, naar kno arts geweest, zag niets bijzonders, maar zei dat ik tuba aperta had. Dacht zelf van niet en ben naar een andere kno arts geweest, die kon ook niets vinden maar zei wel dat het geen tuba aperta was, maar tuba dysfunctie. Sinds April verslechterde de boel enorm, linker oor voelde verstopt en het zoemen werd erger, dus op advies van de kno arts heb ik half juli een buisje laten plaatsen. Had 50 % procent kans op succes maar het werd een drama. Oor voelde nog meer verstopt en hoorde alles ook anders, mijn rechter oor begon ook verstopt te voelen, geen zoem gelukkig, maar heb daardoor al een paar dagen later het buisje laten verwijderen, hoewel ik wist dat het wel een tijd kom duren voordat het oor eraan gewend kon raken hield ik het niet meer uit. Het gaatje in het trommelvlies is goed aan het genezen gelukkig maar het was de eerst weken wel een heel erg vervelend gevoel. Op dit moment voelen beide oren vol en kaken en ploppen, linker oor erger dan rechts, en dat oor zoemt ook, kan er slecht door slapen ook heb ik af en toe een beetje pijn in mijn linker oor. Ik kan gelukkig wel goed horen wel klinkt alles af en toe doffer ook mijn eigen stem. Ben nog steeds licht verkouden al maanden, slijm in keel en s, ochtends altijd een verstopte neus, heb het idee dat het hoog in de neus zit heb ook lichte keelpijn en hoofdpijn. De kno arts ging hier niet op in en ben volgens haar dan ook uitbehandeld. Ben nu zelf maar weer van alles aan het proberen, had nog flixonase staan dus dat gebruik ik alweer een paar weken, wat ik gisteren op een site heb gevonden is dat je met sprayen met je hele gezicht naar beneden moet en niet een klein beetje vooroverbuigen, dan komt de spray beter bij de buis v eustachius terecht. tevens gebruik in fluimuciel, maar dit alles heeft helaas nog geen effect en ik slik extra vitaminen. Nu ga ik familie in america vragen om sudafed dat is pseudoefedrine wordt in ned niet meer verkocht maar in de usa veel gebruikt voor dit soort problemen, ben ook wanhopig net als Emma, je bent continue met geluiden bezig is het van buiten zit het in mijn oor helemaal gek word je ervan. Ben ook erg bang dat het niet meer overgaat vind dit ook geen leven zo maar heb 3 kinderen waar ik voor moet zorgen. Volgens de kno arts is het zoemen geen gevolg van de tubadysfunctieomdat er geen vocht gevonden is, het is slijtage maar de hoortesten waren goed en de klachten zijn allemaal samen begonnen. dus ik denk zelf van wel, alle klachten zijn vervelend maar dat gezoem is het ergste. Ga nu als mijn zorgverzekeraar het goed vind naar Belgie, naar een tinnitus kliniek, misschien kunnen ze daar uitzoeken wat er nu aan de hand is, want ben diep teleurgesteld in de artsen hier, ze willen gewoon niet verder kijken, heb om een ct scan gevraagd maar dat kon niet, neus en keel ook nooit onderzocht. Hoop zo dat ik hier ooit vanaf kom al wordt het maar wat minder, moet hoop blijven houden.Eigenlijk is mijn vraag Is het nog wel mogelijk dat na langere tijd de klachten kunnen verminderen en dat het gezoem wel een gevolg is van de tuba dysfunctie en dat dat dan ook weer weg kan gaan, het is eerder ook al verminderd maar toen duurde het niet zo lang en het is nog nooit zo erg geweest als nu. Reactie infoteur, 28-08-2012
Hi Mashida, wat een pech allemaal. Wat me opvalt is dat je kno-artsen niet verder keken dan hun neus lang is. Het is duidelijk dat je buizen van Eustachius worden belemmerd in hun functie, waardoor je al deze klachten hebt. De bron van het probleem kan echter verderop liggen, de neusbijholten wel te verstaan. Het is dus zaak dat deze eens uitgebreid worden onderzocht. Dit kan met rontgenfoto's, scans en/of met een onderzoek waarbij er een buisje via de neus naar de achterkant wordt gebracht. Mogelijk is er een factor die het probleem in stand houdt. Hierbij denk ik zelf aan chronisch verstopte bijholten, zeefbeenholten en/of voorhoofdsholten. De nauwe gangetjes kunnen verstopt zijn met slijm, waardoor de beluchting van de hoge luchtwegen niet goed gaat. De buizen van Eustachius die in jouw geval waarschijnlijk toch al aan de nauwe kant zijn, raken mede aangetast, kampen voortdurend met slijm en vocht dat ze proberen af te voeren. Het resultaat is een irritante bromtoon, veranderingen in het gehoor, een vol gevoel en kraken en ploppen. Ik raad je aan een second opinion aan te vragen in een ander ziekenhuis (academisch/universitair), waarbij je hopelijk iemand te spreken krijgt die wat gerichter onderzoek wil doen. Want chronische verkoudheid, hoofdpijn, keelpijn, slijm in je keel en een verstopte neus duidt op een probleem wat verder gaat dan een middenoor en een trommelvlies waar een buisje in zou moeten. Zeg desnoods dat je de hoofdpijn (bij bukken!), niet meer trekt zodat ze hopelijk eens een foto gaan maken. Pas als de chronische bijholteontsteking is opgelost, kunnen de oren zich gaan herstellen. Want precies datgene is - naar ik vermoed - de reden dat je oorklachten op dit moment niet overgaan. Sterkte, A.

Emma, 13-08-2012
Beste Astrid,
Het is nu al weer 8 maanden geleden dan de bromtoon in mijn rechter oor is begonnen. Ik heb begin juli een buisje laten plaatsen maar dat heeft totaal geen effect gehad; ik laat het aankomende donderdag verwijderen. Warmte en neurien zijn tot nu toe de enige dingen geweest die tijdelijk soelaas hebben geboden. Veel warmte doet de bromtoon danig afnemen, bij neurien is het zolang als ik neurie weg. Maar de brom komt altijd weer terug. Wat het nu nog ondraaglijker maakt is dat er sinds 3 weken een keiharde schelle piep is bijgekomen. Vaak alleen in mijn rechter oor maar soms ook links. Het lijkt wel alsof mijn hele hoofd / zenuwstelsel het ook niet meer aankan. Een keer was de piep in mijn rechteroor zo hard, dat ik radio en televisie bijna op volle sterkte moest zetten om hem niet meer te horen. De piep is er niet altijd, maar aanvankelijk alleen als ik ging liggen, ik kreeg dan ook knallende hoofdpijn in mijn achterhoofd. Nu begint de piep standaard zo halverwege de nacht en gaat dan door tot ver in de ochtend, als ik allang weer sta, loop of zit. Vandaag lijkt ook de pieptoon niet meer weg te gaan. Ik ben nu echt wanhopig. Het lijkt steeds maar erger en erger te worden. De 2e KNO arts heeft het ook alweer opgegeven. Alsof zo'n buisje het enige is wat elke oorprobleem kan oplossen. Ik ben wanhopig, radeloos en zie het niet meer zitten. Wat moet ik toch in hemelsnaam doen om hiervan af te komen. Kom ik hier nog wel vanaf? Het gecombineerde geluid is soms zo aanwezig dat er geen ontkomen meer aan is. Misschien heeft u nog een advies waar ik heen moet of wat ik moet doen. Op deze manier is mijn leven onleefbaar aan het worden. Ik word er gek van. Reactie infoteur, 26-08-2012
Hi Emma, hopeloos! Ik heb je diverse ideeen aangereikt, waaronder het maken van een vliegreis of bijvoorbeeld autorijden in bergen, heuvels of tunnels. Hiervoor moet het buisje weg zijn en het gaatje in het trommelvlies genezen. Probeer zoiets als de klacht aanhoudt. Naar mijn idee is de buis van Eustachius niet functioneel, en krijg je hierdoor de akelige verschijnselen. Het plaatsen van het trommelvliesbuisje zal dan ook een reden hebben gehad, bijvoorbeeld slijm in het oor en/of een foute druk bij drukmetingen. Een plotselinge pieptoon - zonder geluidstrauma vooraf - kan overigens ook 'somatisch' zijn, dus afkomstig van gespannen spierweefsel in de nek en schouders. Je ziet dit ook aan de knallende hoofdpijn in je achterhoofd! En het komt er nog eens bovenop, maar is wel aan te pakken door de triggerpoints weg te masseren, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/86521-triggerpoints-oorzaak-van-chronische-pijn.html
Voor wat betreft de brom moet je veel geduld hebben, vaak moet zo'n trommelvliesbuisje dan ook langer geprobeerd worden opdat al het slijm kan worden afgevoerd en de buis van Eustachius 'droog' is. Of jouw arts dit alles heeft geconstateerd is nog maar de vraag. Graag zou ik zijn visie willen horen. Hou je haaks, A.

Carmen, 13-08-2012
Al jaren heb ik last van oorsuizen en doofheid. Krijg herhaaldelijk bijsjes in het oor hier ben ik maar een paar weken meegeholpen. Gevolg is een hevige loopoor. Momenteel.loop.ik.al.drie weken met een loopoor. Er zit echter sinds februari een buisje in het oor. Ga iedere vier a vijf weken naar de kno. Daar wordt slijm eruit gezogen en mag ik.weer gaan toto de volgende onderzoek. Ik heb er nu zo een.last van dat ik iedere dag paracetamol slik. Ik heb weleens dexametason en prednison gehad. Werkt perfect maar helaas ook.maar een paar weken. Sinds kort alle onderzoeken gehad bij de immunoloog. Zonder resultaat. Wil dit zeggen dat ik.hiermee moet leren leven. Wordt wr echt wanhopig van en mijn sociale leven gaat eronder lijden. Doordat je de ander niet hoort of verstaat. Is nu echt alles gedaan om.dit probleem.te verhelpen of is het zoals gezegd wordt chronisch Reactie infoteur, 25-08-2012
Hi Carmen, dat het chronisch is, is duidelijk. Gezien de behandelingen is er sprake van chronische middenoorontsteking (lijmoor). Oorzaken van aanhoudende klachten zijn velerlei, bijv. sinusitis of een vergrote neusamandel. Dit moet daarom altijd worden uitgezocht en eventueel eerst behandeld worden. Het trommelvliesbuisje kan zelf ook klachten geven, t.w. complicaties zoals een loopoor en/of doofheid. Misschien wegen de voordelen in jouw geval niet tegen de nadelen op. Behalve het proberen van buisjes is er - zonder aanwijsbare oorzaak - helaas niet veel aan te doen, maar houd moed. Soms genezen mensen spontaan en blijkt later dat genoemde behandelingen de zaak alleen maar erger maakten. Groetjes, A.

Cindy, 06-08-2012
Deze morgend moest ik een ballon opblazen en ik voel ineens precies iets opzwellen onder mijn oor. De zwelling verdween snel toen ik stopte met blazen. Maar nu voelt mijn oor zo raar en de plaats onder mijn oor voelt wat gevoelig. Zou dat ook iets te maken kunnen hebben met de buis van Eustachius? Reactie infoteur, 07-08-2012
Hi Cindy, je zou via de buis van Eustachius lucht in je middenoor kunnen hebben geperst, maar dit zie je vaker na het snuiten van de neus. Het kan pijnlijk zijn en er is zelfs een risico dat het trommelvlies scheurt. Het resultaat is een drukverschil, wat een raar gevoel geeft. Het probleem moet zich vanzelf oplossen maar het is niet bekend wanneer dat gebeurt. Ondertussen kun je proberen vaak te gapen en veel hete dranken drinken. De andere mogelijkheid is dat er een kaakspier is verrekt. Ook dat is iets dat vanzelf moet helen. Gebruik voortaan liever zo'n ballon-opblazer! Grt, A.

Edwin, 03-08-2012
Sinds een week een "dicht" linker oor, noem het het al "mono" geluid. na een nacht slapen er mee wakker geworden. Ik heb wel een luchtpijp infectie gehad daarvoor en antibiotica gekregen, die infectie lijkt weg, maar het oor zit nog dicht. ik slaap met gele oordoppen ivm snurken van de vriendin. het gekke is dat als ik lig mijn linkeroor volledig open is. als ik ga staan zit het oor weer snel dicht. ook het oor met een vinger laten ploppen, wat ongetwijfeld niet goed is, geeft weer even "stereo" geluid. de huisarts heeft mij zure oordruppels gegeven omdat de gehoorgang wat geïrriteerd was. gisteren geen last van de druppels, vandaag echter een enorm bijtend gevoel. wordt er nu al gek van dat ik niet goed kan horen en er voelbaar druk op het linkeroor zit. Reactie infoteur, 04-08-2012
Hi Edwin, mogelijk heeft dit niets met de buis van Eustachius te maken, maar alles met de gehoorgang zoals je huisarts al aangaf. De verschijnselen die je beschrijft doen namelijk denken aan een prop vastzittend oorsmeer. Je krijgt dan eenvoudige veranderingen van de toestand bij liggen/staan, vinger in oor, en dergelijke. In plaats van de oordruppels kun je enkele dagen slaolie gebruiken om de prop los te weken. Is de gehoorgang - volgens constatering - toch schoon, dan zit het probleem direct achter het trommelvlies, misschien als nasleep van de luchtweginfectie. Dit kan dan nog wel enkele weken tot maanden aanhouden en daar is niets tegen te doen. Beterschap, A.

Tea, 28-07-2012
Hoor al maanden een trilling in mijn rechteroor, en continu een heel hard gebrom net of er een vracht wagen stationair staat te brommen.Heb aan beide kanten ingetrokken trommelvlies.Anderen horen het geluid niet, Dus wie kan mij helpen slaap al maanden slecht word er gek van. Reactie infoteur, 29-07-2012
Hi Tea, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Probeer de oren regelmatig te klaren (met gesloten mond de neus dichtknijpen en dan blazen). Bij aanhoudende klachten de huisarts raadplegen voor evt. verwijzing naar kno. Sterkte, A.

Smintje, 22-07-2012
Erg vervelend is het wel, met regelmaat heb ik beide oren dichtzitten.Ik hoor voor de helft niet wat er gezegt wordt. Het onstaat zomaar ineens maar ook als ik heb gefietst.
Zo kwam ik er ook achter. Het is begonnen nadat ik paar jaar geleden op mijn 36 ste voor het eerst in mijn leven tijdens keelontsteking oorpijn kreeg. Ik stond op de kop van de pijn.Ik kreeg een kuurtje. daarna vaak lichte druk op mijn oren en ploporen.
Neusspray gebruiken werd mij verteld en anders buisjes in mijn oren. Reactie infoteur, 23-07-2012
Hi Smintje, buis van Eustachius functiestoornissen staan er om bekend zeer langdurig te kunnen zijn. Nauwe holten met bovendien gezwollen weefsels staan een natuurlijke afvloei van slijm in de weg. Hierdoor houd je steeds het gevoel dat de neusbijholten, voorhoofdsholten en/of oren dichtzitten. Drukverschillen maken de zaak vaak nog erger. Sterkte, A.

Roel, 16-07-2012
Hallo,

Ik heb last van mijn linkeroor, ik weet niet hoelang maar het gebeurde volgens mij nadat ik mijn neus had gesnoten, toen was ik verkouden maar nu niet meer. Mijn klacht is dat ik weinig geluid kan waarnemen met mijn linkeroor, mijn rechteroor functioneert perfect maar wanneer ik er mijn hand op leg, zodat ik alleen met mijn linkeroor kan horen, hoor ik bijna niets meer. Volgens mij moest het na de verkoudheid weer normaal worden, alleen is dat niet zo bij mij. Toen ik mijn neus snoot hoorde ik wel iets 'ploppen' ofzo in mijn linkeroor. Kunt u mij helpen? Reactie infoteur, 17-07-2012
Hi Roel, dat is een tijdelijke 'doofheid' als gevolg van de verkoudheid. De oren klaren d.m.v. valsalva manoeuvres (neus dichthouden, dan blazen) zal helpen het oor open te krijgen. Houdt de klacht aan, dan kun je natuurlijk de huisarts bezoeken. Vermoedelijk krijg je dan een neusspray die vervolgens niet helpt. Als het symptoom dan blijft kun je worden verwezen naar een kno-arts. Hopelijk hoeft het zo ver niet te komen. Beterschap, A.

Dimitri, 15-07-2012
Al bijna 1, 5 jaar heb ik last van wat druk op beide oren. Geen pijn oid maar wel en drukkend gevoel. Overdag heb ik er geen last van denk dat ik er onderhand aan gewend ben maar het vervelende is dat ik niet op mijn oren kan liggen op m'n kussen. Zodra ik op mijn oor ga liggen lijkt het net alsof m'n oor dicht slaat of vaccuum trekt oid. Ik ga dan zo op mijn kussen liggen dat m'n oor dan vrij blijft maar lig er 's-nachts toch op word ik daar vaak wakker van. Ben al bij een kno arts geweest die van alles geprobeerd heeft maar raak het niet kwijt. Enig idee wat dit zou kunnen zijn? Reactie infoteur, 16-07-2012
Hi Dimitri, het vacuum trekken van een oor op een kussen is in de regel vanwege teveel oorsmeer. Omdat je al bij een kno-arts bent geweest mag je aannemen dat hij deze eenvoudige oorzaak heeft vastgesteld. Groetjes, A.

Nicolas, 10-07-2012
Hallo!
In mijn leven had ik al 2x last van tinnitus en hyperacusis (toen ik 17 en 23 was, en beiden herstelden - dus weet ik niet of het 'echt' T en H was). Nu ben ik 35, en door een te luide koptelefoon, helaas -stomstom- weer lichte tinnitus in beide oren sinds vorig jaar. Maar ik kan hiermee wel leven. Sinds een maand heb ik wel een soort slijm-vochtgevoel in mijn linkeroor. Als ik praat in stilte, hoor ik op het einde van mijn zin mijn oor soms als een sponsje samentrekken, ook als ik op mijn oor druk of streel… Als ik 's morgens opsta, voel ik een soort vocht/slijm vloeien in het oor. Op sommige geluiden voel ik ook dit vocht/slijm 'samentrekken'… Heb onlangs gevlogen en geen probleem gehad, ook was ik niet verkouden, noch voel ik druk, pijn of een vol oor. De NKO-arts controleerde alles, en alles zag er tiptop uit, incl gehoor en druk vh binnenoor… Ik heb het in oktober vorig jaar ook al es gevoeld, maar dan niet op gefocused en dit ging vanzelf weg… Kan U mij ev wat tips geven of herkent iemand dit? alvast bedankt! Reactie infoteur, 11-07-2012
Hi Nicolas, mensen benoemen dit verschijnsel op tal van manieren (spasmes, fladderen, knetteren, tikken, dreunen, ploppen, kloppen, enz.). Samentrekkingen op geluid, of het nu van buitenaf is of van je eigen stem, komen voor bij diverse ooraandoeningen zoals hyperacusis, tinnitus en oormyoclonus. Er zijn geen oplossingen voor, ook weet niemand wat het nu echt is. Je bent al bij de kno-arts geweest en deze vond geen bijzonderheden. Misschien zit er daadwerkelijk een restje slijm, ook kunnen de oorspieren (tensor tympani en/of stapedius) overactief zijn. Zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8603-oormyoclonus-als-het-oor-wild-wordt.html
Sterkte, A.

Emma, 10-07-2012
Beste infoteur,
Inmiddels duren mijn klachten alweer 7 maanden. Ik heb u al vaker geschreven en u heeft mij al het een en ander aangeraden. Het gebruik van een lift, warmte, zonodig klaren, maar tot nu toe heeft nog niets geholpen. Alleen neurien lijkt de zoemtoon te doen verdwijnen, maar ik kan niet de rest van mijn leven, dag en nacht, blijven neurien. Bovendien heb ik de indruk dat na een paar minuten neurien de geluidsterkte van de terugkerende zoemtoon (als ik met neurien stop) alleen maar harder maakt. Vorige week ben ik naar een andere KNO arts gegaan, een fantastische man, die wel naar mijn hele verhaal luisterde en in eerste instantie ook denkt dat er iets mis kan zijn met het functioneren van mijn BvE. Hij heeft, tegen mijn nog steeds aanhoudende oorpijn (in meerdere en mindere mate) en om een bypass te maken om de BvE te ontlasten, een buisje in mijn trommelvlies gezet. Ik kreeg weer een beetje hoop, maar nu 5 dagen later zit ik weer in zak en as. Vannacht heb ik helemaal niet kunnen slapen, omdat de zoemtoon in mijn oor weer kei- en keihard is geworden. Zelfs met een ventilator en een radio aan kon ik het gezoem er nog bovenuit horen. Ik ben radeloos en wanhopig tegelijkertijd. Het lijkt alleen maar erger en erger te worden. Ik ben zo bang dat er iets onherstelbaar beschadigd is en dat het niet meer goed komt. Er zit toch van alles in het binnenoor dat door een groot drukverschil, zoals een onderdrukte niesbui, beschadigd kan raken. Nu ben ik als de dood om dat buisje er weer uit te laten halen uit angst dat het nog erger wordt. Wat moet ik toch doen om hier vanaf te komen? Reactie infoteur, 11-07-2012
Hi Emma, het buisje helpt je niet maar dat betekent niet dat het probleem aan iets anders zou liggen. De buizen van Eustachius staan in verbinding met de neusbijholten en daar kan van alles mis zijn wat een brom geeft. Diep vastzittend slijm bijvoorbeeld. Een laatste redmiddel is een vliegreis maken om te zien hoe de buizen van Eustachius zich dan houden. Tevens een test dus. Hiervoor moet het buisje eigenlijk wel verwijderd zijn en het trommelvlies intact. Want met een open trommelvlies zou vliegen geen drukverschillen opleveren, waardoor je er dus niet wijzer van wordt. Ga je met gesloten trommelvlies vliegen en zijn er problemen bij het landen, dan krijg je de ultieme kans dat de buizen van Eustachius - eenmaal op de grond - open springen. En dit heeft hopelijk gunstige gevolgen voor wat betreft de bromtoon. Sterkte, A.

Thomas, 08-07-2012
Beste infoteur,

ik ben Thomas, 20 jaar en student. Ik heb sinds twee maanden een verminderd gehoor, druk op de oren, en sinds een maand een piep in beide oren. De dokter heeft een geïrriteerd middenoor vastgesteld, en waterbelletjes, en vermoed dat het om een middenoorontsteking gaat. Nu had ik onlangs mijn afspraak, maar ben ik vergeten te vermelden dat ik ook overwegend last heb van mijn linkeroog, dat gevoelig is, en pijn doet als ik erop druk. Een week voor de gehoorvermindering begon deze pijn aan mijn oog. Mijn vraag is of dit gerelateerd is, of dat dit kan wijzen op een ander probleem dan het probleem dat volgt uit de analyse van mijn dokter?

Ik ga vanaf donderdag 2 maanden op reis, vandaar dat ik het hier online even probeer.

Vriendelijke groet,
Thomas Reactie infoteur, 09-07-2012
Hi Thomas, ik zie geen verband tussen het gevoelige oog en de problemen in je oren. Voor middenoorontsteking moet je medicijnen krijgen, maar of de diagnose klopt weet je pas over een tijdje. Soms wordt medicatie namelijk enkel gegeven op basis van experiment. Disfuncties van de buizen van Eustachius kunnen zeer lang aanhouden, ook als een eventuele ontsteking al weg is. Beterschap, A.

Gamb, 07-07-2012
Heb nu een jaar last van een brom toon. het start met een druk gevoel op me oor wat omslaat in pijn en naar een tijdje krijg ik ook behoorlijken hoordpijn. als ik me handen op me oor hou is het geluid weg. ik voel ook de grond trillen soms. vraag me echt af wat het is (het komt van buiten) ik heb geen buren dus dat kan het niet zijn. het is net als of ze diep onder de grond aan het graven zijn ofzo zo voelt het. en het lijkt wel na dat ik er erg veel last van heb gehad dat er ergens een aardbeving is. ik denk zelf dat het een soort brom is die uit electra bestaat Reactie infoteur, 08-07-2012
Hi Gamb, misschien voel je 'the hum', een wetenschappelijk onverklaarbaar geluid dat sommige mensen waarnemen. Lees dit: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hum
Je moet onderzoeken of je het ook op andere plaatsen hoort. Hoor je het elders niet, dan gaat het vrijwel zeker om iets dat locaal van buitenaf komt. Sterkte, A.

Silke, 03-07-2012
Hallo,
ik heb sinds een kleine week last van een soort gekraak in mijn rechter oor. Het lijkt niet echt uit mijn oor te komen, maar eerder van iets in mijn hoofd, dicht bij mijn oor… Ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar ik heb ook onder mijn rechteroog een lichte zwelling en mijn slapen voelen heel hard aan, met een zwelling in die ik onder mijn vingers kan rollen. Tot slot kan ik ook heel gemakkelijk mijn rechterkaakbeen 'uit de kom' halen en er terug laten inschieten, maar dit laatste is iets dat ik al langer kan… Zou het kunnen dat één van deze zaken verklaart wat dit gekraak juist kan zijn? Het is echt vervelend en komt vooral als ik mijn hoofd of kaken beweeg en als ik geeuw of slik. Heel veel dus! Reactie infoteur, 04-07-2012
Hi Silke, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/41591-kaakgewricht-klachten-oorzaak-en-gevolg.html
Je klachten vragen onderzoek door tand- of huisarts en/of kaakchirurg. Gekraak duidt op slijtage (=crepitus), wat niet erg hoeft te zijn. Dat je de kaak in een andere positie kunt brengen zodat het weer terugschiet wijst eveneens op kaakproblematiek. Ga er dus achteraan als de symptomen te belastend worden. Groetjes, A.

Sietske, 02-07-2012
Hoi, Ik heb nu al weken last van mijn beiden oren. De rechter erger als de linker. Het voelt als of mijn oor vol zit met vuil. De pijn trekt ook mijn nek en hoofd in. Het gekke is dat zodra ik druk op mijn oor uitvoer door er op te gaan liggen de pijn weg is, maar zodra mijn oor dan weer los is, de pijn meteen weer terug is. Iemand een idee wat het kan zijn? Reactie infoteur, 03-07-2012
Hi Sietske, dit kan varieren van vastzittend oorsmeer tot een slecht functionerende buis van Eustachius. Begin met het losmaken van eventueel oorsmeer door de oren enkele dagen te druppelen met slaolie. Helpt dat niets, dan zit het probleem achter het trommelvlies en kun je bij aanhoudende klachten de huisarts raadplegen. Groetjes, A.

Milan, 30-06-2012
Hallo schrijver,

Ik heb al een tijdje last van m'n oor, k kan niet goed meer horen en heb veel last van oorsuizingen. Tevens voel ik een soort van druk in m'n oor. Ik heb tevens de laatste tijd last van een aanhoudende verkoudheid. Zou dit er iets mee te maken hebben? Hoe kom er vanaf?!

Milan
16 jaar Reactie infoteur, 01-07-2012
Hi Milan, ja. Eerst moet de verkoudheid weg, dan pas kun je een goed oordeel vellen over de eventueel nog bestaande symptomen in je oren. Een verkoudheid moet vanzelf genezen. Beterschap, A.

Jorgos, 24-06-2012
Geachte heer,
Ik heb na mijn laatste vliegreis een klein internet-onderzoekje gedaan naar de relatie tussen verkoudheid en pijnlijke oren bij het landen. Al snel begreep ik dat het slijmvlies in het middenoor bij verkoudheid opzwelt waardoor de buis van Eustachius bekneld raakt, met alle gevolgen voor de binnendruk van dien. Vervolgens ben ik mij af gaan vragen wat de oorzaak is van de zwelling van het slijmvlies. Dat komt, zoals ik het begrijp, doordat de bloedvaten in het slijmvlies uitzetten als gevolg van de infectie die de verkoudheid kennelijk is. Duidelijk verhaal. Maar nu mijn vraag: Waarom zetten die bloedvaten uit? Helaas kan ik dit nergens terugvinden en kom ik niet verder dan 'als je verkouden bent zetten de bloedvaten uit'. Ik ben dus erg benieuwd naar de rede van deze lichamelijke reactie. Hopelijk kunt u mij inzicht geven in deze werking van mijn lichaam. bvd Jorgos. Reactie infoteur, 25-06-2012
Hi Jorgos, slijmvlies is een soort huid met een speciaal soort cellen die een beschermend slijm produceren. Slijmvlies beschermt, dient als afweer en werkt bevochtigend. Bij een verkoudheid of allergie reageren de slijmproducerende cellen heftig op prikkels van buitenaf. Het slijmvlies zwelt op en produceert nog meer slijm. Deze slijmvliesverdikking ontstaat als de bloedvaten in neus/keel/bijholten/BvE tijdelijk bloed vasthouden en daardoor toenemen in dikte. De bloedvaten reageren dus secundair op de te sterke werking van de slijmproducerende cellen. Groetjes, A.

Laurence, 23-06-2012
Hallo,

Na dat mijn linker oor bleed verstopt zit ten en ik ervan overtuigd was dat het over mijn kraakbeen ging heb ik nu een kine sits-osteopaat bezocht gespecialiseerd in hoofd en Hals.

Hij heeft eveneens aan mijn rechter oor die niets heeft zit ten werken…
Deze is nu ook pottoe!

Ik vraag mij nu naturlijk af, ALS hij een perfect oor kan doen verstoppen Moët hij eventueel ook beide oren Kunnen ontstoppen?

Fin, ik hoop dat hij weet waarmee hij bezig is.

Deze site is top by the way,

Goetjes Reactie infoteur, 24-06-2012
Hi Laurence, ik heb geen idee waar jouw behandelaar mee bezig is, en raad je aan om kritisch te zijn t.a.v. zijn beleid. Bezoek de huisarts en eventueel kno-arts zodat er een behoorlijke diagnose kan worden gesteld. Verder hartelijk dank :), en beterschap, A.

Ellen, 14-06-2012
Goede info, bedankt. Ook wel geruststellend te weten wat er precies aan de hand is. Ik ben nu anderhalve week met neusspray (recept huisarts) bezig. Tot nu toe geen effect maar ik moet geduld hebben. Waar ik het meest last van heb is duizeligheid. Dat maakt me redelijk instabiel en ik maak me daar ook wel wat zorgen over. Reactie infoteur, 15-06-2012
Hi Ellen, tot je dienst. Zie ook: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/32330-duizeligheid-en-evenwichtsstoornissen.html
Beterschap, A.

Michiel, 11-06-2012
Hallo,
Ik ben een jonge van (pas) 20 jaar, en ik bezoek nu al ongeveer 4 jaar heel veel feesten/festivals, en ik ga ook geregeld op stap. Ik heb sinds vorig jaar, na een avondje stappen last gekregen van een constante piep in mijn oor. Hier heb ik op het begin wel veel last van gehad, maar ondertussen weet ik daar gelukkig wel goed mee om te gaan. Ik heb een halfjaar geleden een bezoek gebracht aan het ziekenhuis, heb daar vervolgens een gehoortest gedaan, maar daar kwam raar genoeg ook geen gehoorschade uit. Ook heb ik daarna mijn oren laten uitzuigen, en toen bleek dat ik wel wat oorsmeer in mijn linkeroor had zitten. Sinds afgelopen week heb ik last van druk/een vol gevoel in mijn linkeroor. Eergister heb ik een weer een festival bezocht (met op maat gemaakte oordoppen in), en heb nu ook last van een stekend gevoel in het linkeroor. Met de pieptoon weet ik inmiddels wel redelijk goed om te gaan, maar die steken baren me wel zorgen.
Groetjes,
Michiel Reactie infoteur, 12-06-2012
Hi Michiel, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Je oren geven eigenlijk voortdurend waarschuwingen af. Een pieptoon, een druk, vol gevoel, steken in het oor… Het zijn de kenmerken van oren die voortdurend te veel te verduren krijgen en daar niet zo goed tegen kunnen. Oordoppen kunnen helpen, maar dat geldt niet voor iedereen. Vooral omdat de botgeleiding (een andere geluidsoverdracht) dan gewoon doorgaat en zelfs de overhand krijgt. Het staken van bezoek aan feesten en festivals is het enige wat je oren willen, en waar je zelf op de lange duur het meest aan hebt. Sterkte, A.

De Busscher Oktaaf, 10-06-2012
Mijn oor slaat regelmatig toe en als ik mij neer leg is het terug normaal
wat kan ik daar aan doen om het te voorkomen.
Ik voel dan een klein beetje slijm in mij neus Reactie infoteur, 11-06-2012
Hi De Busscher Oktaaf, ik heb geen idee. Grt, A.

Karen, 02-06-2012
Beste infoteur en mede-oorlijders ;

dit wou ik er nog aan toevoegen (ik las al iets vergelijkbaars hier, en het verbaast me niet) : Het is echt opmerkelijk, hoeveel meer tips-hoop-inzicht je via deze site krijgt. Ik zoek al wekenlang via huisartsen, KNO, vrienden en veel gesurf op het internet naar vergelijkbare verhalen of mogelijke aandoeningen om mijn eigen symptomen toch maar een beetje te kunnen verklaren, begrijpen, om er toch maar iets beter mee om te kunnen. Het is de eerste keer, dat ik ook werkelijk ergens iets aan heb. Top.Zo nodig. Merci. Reactie infoteur, 03-06-2012
Hi Karen, geweldig en hartelijk dank! A.

Laurence, 01-06-2012
Hallo, ik heb een kleine tiental jaar geleden een zware slag gekregen op mijn linker oor. Ik heb een gekraak gehoord en mijn oor heft zeker bij a twee jaar volledig toegezeten. En ALS ze niet toe zat hoorde ik mezelf praten en ademen in mijn oor wat nog vreselijker is! Ik denk dat ik alle nko specialisten bezocht heb waarbij er mij slechts een wist te zeggen dat mijn bve de problemen veroorzaakt en dat er niet aan te doen is. Uiteraard geloofde ik hem niet en heb ik alles geprobeerd, kine, accupunctuur, nkos bezocht aan de lopende band. Niemand kan mij helpen. Gedurende enkele tijdens heb ik er minder last van gehad Maar sinds twee jaar zit ze weer constant verstopt bij ziekte, vliegtuig, en het duurt weken voor ze een beetle opengaat. Vreselijk, toch Ben ik overtuigd dat het maa iets met mijn kraakbeen te makes heft. Kan dit? En zo niet wat kan ik doen, ik begin nu hope loos te worden, ik kom er zot van. Reactie infoteur, 02-06-2012
Hi Laurence, de oorschelp bestaat uit kraakbeen, ook de buis van Eustachius bevat kraakbeen. Als je alle kno-artsen in het land al bezocht hebt, staan we op deze site al helemaal machteloos. Klaarblijkelijk is er een beschadiging, maar wat precies kan hooguit een scan aangeven. En dan nog heb je daar weinig aan, want een diagnose betekent nog geen genezing. Bij problemen van de buizen van Eustachius is het nuttig te weten hoe de klachten verlopen als je echt ergens anders bent. Bijvoorbeeld op vakantie in een ver land, hoog in de bergen, of aan zee. Sterkte, A.

Marcel, 18-05-2012
Ik heb sinds gister ineens uit het niets toen ik op een festival stond een krakend geluid in m'n oren, dit kwam vanaf dat moment af en toe opzetten… het kwam niet door het harde geluid want ik stond te ver van het geluid vandaan, ik heb het ook niet wanneer ik de muziek heel hard zet in de auto bijv! vandaag heb ik er geen last van gehad, als ik niets zeg heb ik het helemaal niet, behalve wanneer ik hard praat of schreeuw maar dan ook niet eens elke keer… als ik dat kraken hoor dan kan ik er wel zelf voor zorgen door te slikken, klaren of neus ophalen dat dat kraken weer verdwijnt… het kraken gebeurt dus wel op geluid maar heb het dus niet wanneer ik de muziek in de auto heel hard zet! het doet ook helemaal geen pijn maar ik ben erg benieuwd wat dit is want het is wel irritant! Reactie infoteur, 19-05-2012
Hi Marcel, geen idee. Het 'broken speaker' syndroom zoals het op het web ook wel genoemd wordt, komt helaas vaak voor. Mensen associeren het met van alles: buis van Eustachius problemen, vastzittend oorsmeer, oormyoclonus, tinnitus, hyperacusis, etc. Omdat die van jou beinvloed kan worden door slikken, klaren of neus ophalen, doet het toch het meest denken aan iets met de buis van Eustachius. Maar ja, wat? Sterkte ermee, A.

Ik, 12-05-2012
Ik heb al een paar dagen last van een soort luchtbel in m'n oor ik ben een week verkouden geweest en met een hoest als ik mijn neus dichtknijp en toch door mijn neus adem kraakt het een beetje maar plopt het er niet uit. Zal dit vanzelf weggaan of niet? Alvast bedankt Reactie infoteur, 13-05-2012
Hi Ik, ach ja. Je bent net verkouden geweest, ook zit je met een hoest. Als de tijd verstrijkt zullen de symptomen in je oor waarschijnlijk ook verbeteren. Beterschap, A.

Elle, 04-05-2012
Beste A, Bedankt voor uw reactie.

Ik heb t persoonlijk niet echt meer op dokters, vanwege negatieve ervaringen in het verleden. Dus als ik het zelf op kan lossen zal ik dat altijd eerst proberen. Vaak lukt dat ook gewoon… door te zoeken naar de oorzaak en deze weg te nemen (i.p.v. symptoombestrijding of "je moet er maar mee leren leven").
Heb gekozen voor een tussenoplossing. Ben naar een audicien gegaan en die heeft geconstateerd dat er een enorme prop oorsmeer in m'n oor zit. M'n trommelvlies kan z'n werk gewoon niet goed meer doen, en naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt dit mijn tinnitus en hyperaccusis. Als de prop weg is zal ik hoogstwaarschijnlijk ook van m'n hoorklachten af zijn. Nu dus druppelen en over een week of 1-2 uitspuiten. Ik duim dat het gewoon weer helemaal goed komt! Zal m'n oren hierna vaker "onderhouden" d.m.v. druppelen/audispray om deze situatie te voorkomen. Ik heb gewoon taai/dik oorsmeer… daar moet ik rekening mee houden.

ÉN omdat ik nu weet hoe t is om oorsuizen/hyperaccusis te hebben, ga ik in de toekomst zeker voorzichtiger met m'n gehoor om. Voortaan altijd oordoppen in als ik naar concerten o.i.d. ga!

Wat betreft de relatie tussen maag en post nasal drip: als er maagzuur in de slokdarm (en soms zelfs hoger) komt, kan het neus en keelslijmvlies veel extra slijm gaan produceren om zichzelf te beschermen tegen het zuur. Dan kun je ook "post nasal drip" krijgen… al heeft t dan een andere oorzaak. Reactie infoteur, 07-05-2012
Hi Elle, hyperacusis is een zeer langdurige aangelegenheid, betreft (ook na een eventueel aanvankelijk begin in 1 oor) altijd beide oren, en komt niet door oorsmeer. Wel kan zo'n prop een tijdelijk gesuis en gehoorverlies veroorzaken, en wellicht onregelmatigheden in respons op geluid van buitenaf. Hopelijk verandert er iets in positieve zin als de gehoorgang schoon is. De huisarts had dit ook voor je kunnen doen. Succes! A.

Elle, 02-05-2012
Ik heb al veel van de reacties hier gelezen, en er zitten best wat herkenbare dingen tussen. Toch zou ik nog graag even mijn persoonlijke situatie voorleggen…

Sinds ongeveer 1/2 jaar heb ik last van ‘post nasal drip’ als gevolg van hiatus hernia (waarbij maagzuur naar boven komt). Ik weet dat dit vooral te wijten is aan stress, maar ik vind het moeilijk daar op dit moment wat aan te veranderen. De maag-/’post nasal drip’-problemen komen en gaan, afhankelijk van hoe hoog mijn stressniveau is.

Nadat ik enkele weken geleden naar een concert was geweest, merkte ik ineens 's avonds in bed dat ik een lage bromtoon hoorde in m'n linkeroor. Ik dacht: "Komt van de muziek… is morgen wel weer over." De volgende ochtend was het echter nog steeds niet over, en na een paar dagen nóg niet. Ik hoorde het zelfs overdag, zo hard was het geworden. Ook kreeg ik er hyperaccusis bij. Ik moest in m'n linkeroor een oordopje dragen in situaties met harder-dan-gespreksniveau geluid, om niet gek te worden van de echo's en het getetter in dat oor als reactie op binnenkomend geluid.

Ik heb toen vanalles geprobeerd, ginkgo + niacine (voor doorbloeding), neusspray (tegen slijm), olijfolie-oorspray (tegen oorsmeer), rust geven in bepaalde situaties met een oordopje…
Na een week dit te hebben gedaan was het ruisen nagenoeg weg. Als ik in bed lag hoorde ik om de paar seconden, heel stil, nog wel een ruisje van ongeveer een seconde of 3. Maar, ik hoorde tenminste ook weer perioden van STILTE! Wat had ik de stilte gemist!

Ik dacht dat ik van het oorsuizen zo goed als af was… tot ik een week geleden weer naar een concert ging. Ditmaal niet in een zaal met hard geluid, maar in een theater met een acceptabel geluidsniveau. Ik HAD oordopjes bij me, maar heb ze niet ingedaan omdat ik het geluidsniveau op geen moment als storend heb ervaren.
Daar heb ik nu enorme spijt van. Want toen ik die avond in bed lag… bam, daar was het suizen weer! Nu heb ik alweer een week last van tinnitus en hyperaccusis in nog altijd 1 en hetzelfde oor (andere kant helemaal niks).

De hardheid van de bromtoon/het ruisen varieert, afhankelijk van hoe ik m’n hoofd houd/beweeg. Ook wordt het meteen erger door bepaalde geluiden (en weer terug minder als het geluid stopt). Als ik heb gefietst is daarna het ruisen vrij erg (door wind in de oren?). Muziek luisteren (op normaal geluidsniveau!) kan ik alleen nog met 1 oordop in, want muziek verergert ook de bromtoon naderhand.
Ik vraag me af of dit een bekend iets is… dat het terugkomt/verergert na blootstelling aan geluid? Zou het toch de Buis van Eustachius kunnen zijn (ook gezien mijn post nasal drip)?
Als ik slik hoor ik in dat oor wel kleine klikjes, maar dat zou misschien ook van de olie in dat oor kunnen komen. Gapen helpt in ieder geval niet.
Alle visies hierop en eventuele tips zijn welkom… ik wil er graag weer vanaf, want dit vergalt aardig m’n plezier in dingen. Alvast bedankt! Reactie infoteur, 03-05-2012
Hi Elle, je beschrijft diverse vormen van tinnitus. Post nasal drip is een fenomeen waarbij slijm uit de neus en bijholten langs de keelwand naar beneden sijpelt, en heeft met de maag niets te maken. Zoals je begrijpt moet je je oren laten onderzoeken door een arts. Gezien de erge hinder die je van de klachten ondervindt neem ik aan dat je naar een kno-specialist wordt verwezen. Onderzoek moet vervolgens uitwijzen waar de klachten vandaan komen. Op InfoNu kunnen we alleen algemene richtlijnen geven, maar we hebben hier geen dokterspraktijk met onderzoekskamer ;). Beterschap, A.

Marieke, 29-04-2012
Toen ik 12 was had ik van de ene op de andere tinnitus (hoge pieptoon) in beide oren. Toen ik een jaar of 18, 19 was werd heb veel minder (weet niet waarom). Dan was er een zachte pieptoon, afwisselend in 1 oor. Die piep was er dus wel maar zo zacht dat er maanden voorbij gingen zonder dat ik er aan dacht. Nu ben ik 31 en ik heb afgelopen januari, februari aardig wat last gehad van verkoudheden. Ik heb nu nog last van een neus vol slijm (vooral 's morgens bij het opstaan). Het vervelendste is dat ik nu sinds een week of 4 erge last heb van hoge, constante pieptonen in beide oren. Net als toen ik 12 was. Ben al bij de dokter geweest en er is geen sprake van doofheid. Kan mijn tinnitus nu te maken hebben met de verkoudheid van een paar maanden terug? Ik heb overigens geen last van een vol gevoel in oor of duizeligheid. Reactie infoteur, 30-04-2012
Hi Marieke, deze website gaat over stoornissen van de buizen van Eustachius. Voor tinnitus zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html Lees daar de mogelijkheden en reacties. Beterschap, A.

Jet, 24-04-2012
Sinds enige tijd heb ik last van een hoge piep in mijn oor die continu aanwezig is. Mijn huisarts heeft vocht achter het trommelvlies geconstateerd en geadviseerd een neusspray te gebruiken (ik ben momenteel niet verkouden). Het voelt ook een beetje vol aan in mijn oor. Ik ben erg bang dat de piep blijvend zal zijn. In mijn familie komt dit namelijk voor. Kan de piep bij het verdwijnen van het vocht verdwijnen? Reactie infoteur, 25-04-2012
Hi Jet, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/8599-oorsuizen-een-gekmakend-geruis.html
Het is mogelijk dat oorsuizen verdwijnt als het vocht in het oor is opgeruimd, maar een garantie is er niet. Sterkte, A.

Astrid-d-g (270 artikelen)
Laatste update: 30-06-2017
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Ziekten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.