Hoge bloeddruk: symptomen, oorzaken, gevolgen en behandeling

Hoge bloeddruk: symptomen, oorzaken, gevolgen en behandeling Hoge bloeddruk of hypertensie geeft nauwelijks tot geen symptomen en dat is het verraderlijke ervan. Soms geeft hoge bloeddruk één of meerdere van deze klachten: hoofdpijn, oorsuizingen, hartkloppingen, dansende vlekjes voor de ogen, bloedneuzen, kortademigheid, spierzwakte en krampen. Maar vaak blijft hoge bloeddruk symptoomloos. Hoge bloeddruk komt vaak voor: circa 10% van de Nederlanders heeft een verhoogde bloeddruk. Het is een ware sluipmoordenaar, want hoge bloeddruk vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Zeker in combinatie met andere risicofactoren, zoals roken, suikerziekte en overgewicht. Vrouwen krijgen veelal pas na de overgang te maken met een te hoge bloeddruk, terwijl mannen reeds op relatief jonge leeftijd een te hoge bloeddruk kunnen krijgen. Of je nu man of vrouw bent, je kunt je bloeddruk de baas door een juiste behandeling, wat vaak een combinatie van medicatie en leefstijlaanpassingen betreft. Behandeling van hoge bloeddruk kan ook via bloeddrukmedicatie.

De bloedsomloop

Het hart

Het hart is het orgaan dat het bloed in het lichaam rondpompt. Het hart is 'de motor' van de bloedsomloop. We kunnen twee bloedsomlopen onderscheiden:
 • de grote bloedsomloop;
 • de kleine bloedsomloop.

Bloedcirculatie / Bron: ZooFari, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bloedcirculatie / Bron: ZooFari, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Kleine en grote bloedsomloop

De kleine bloedsomloop bestaat uit bloedvaten die van het hart naar de longen leiden en weer terugkeren naar het hart. De grote bloedsomloop daarentegen omvat bloedvaten die naar alle organen in het lichaam leiden en weer terug. Het hart is zo groot als een vuist en bestaat uit spierweefsel. Het hart bestaat uit twee delen, een linker- en een rechterhelft die door een tussenschot van elkaar gescheiden zijn. Het hart bestaat uit vier holtes, te weten: twee boezems en twee kamers. Iedere helft van het hart bestaat uit een holte en een kamer. Het bloed wordt het hart uitgepompt via de kamers en komt het hart weer binnen via de holtes. Tussen de boezems en de kamers zitten kleppen. Hierdoor kan het bloed niet terugstromen.

Zuurstofrijk bloed rondpompen

Het hart pompt gemiddeld 70 keer per minuut. Een van de belangrijkste taken van het hart is er voor te zorgen dat het zuurstof- en voedingsrijke bloed door alle cellen van het menselijk lichaam kan worden gepompt. Daarna worden afvalstoffen mee teruggenomen. In de longen wordt het bloed weer voorzien van vers zuurstof. Het hart heeft circa één minuut nodig om 5 liter bloed het lichaam rond te pompen. Op één dag wordt ongeveer 7500 liter bloed getransporteerd.

Wat is bloeddruk?

Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed in de vaten pompt. Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden gemeten:
 • bovendruk of systolische bloeddruk;
 • onderdruk of diastolische bloeddruk.

Wanneer het hart samentrekt wordt de druk op de vaatwanden hoger; dit heeft bovendruk. Tussen twee slagen ontspant de hartspier en neemt de druk weer af; dit wordt onderdruk genoemd. De bovendruk is dus de druk waarmee het hart het bloed de vaten in pompt en de onderdruk is de druk op het moment dat het hart zich ontspant en zich weer vult met bloed. Dit wordt ook wel de rustdruk genoemd. Een verhoging van beide tezamen of afzonderlijk kan leiden tot complicaties. Een verhoging van de bovendruk kan op termijn leiden tot complicaties in de grote bloedvaten en van de onderdruk tot problemen in de kleinere vaten.

Wat is hoge bloeddruk?

Digitale polsbloeddrukmeter / Bron: Julo, Wikimedia Commons (Publiek domein)Digitale polsbloeddrukmeter / Bron: Julo, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Wanneer de bloeddruk bij meerdere metingen op verschillende tijdstippen van de dag verhoogd is, wordt er gesproken van hoge bloeddruk, hypertensie. Tensie betekent bloeddruk en hyper betekent in te hoge mate. Daarbij kunnen zowel de boven- als de onderdruk verhoogd zijn, of één van beide drukken afzonderlijk. Voorafgaand aan de meting is het van belang dat je in een rusttoestand verkeert. Als je vlak voor de meting zware lichamelijk inspanning hebt verricht of als er sprake is van hevige emoties (zowel positieve als negatieve), dan kan dit de bloeddruk tijdelijk verhogen. Om vast te stellen of er sprake is van hoge bloeddruk, moet je bloeddruk een tijdlang regelmatig gemeten worden en ten minste vijf keer achter elkaar hoger zijn dan de gebruikelijke waarde.

Hoe wordt de bloeddruk gemeten?

De bloeddruk wordt gemeten met een (vaak digitale) bloeddrukmeter en wordt weergegeven in waarden; deze worden achter elkaar geschreven met een schuine streep ertussen. De waarden worden uitgedrukt in millimeter kwik, afgekort: mm Hg. Indien een meting aangeeft dat je bloeddruk 135/90 is - hetgeen wordt uitgesproken als '135 over 90' - dan betekent dit dat je systologische waarde 135 mm Hg en je diastolische waarde 90 mm Hg is.

Wat zijn ideale bloeddrukwaarden?

Wat zijn ideale waarden? Een systologische waarde van rond de 120 en een diastolische waarde van rond de 80 is optimaal voor volwassen mannen en vrouwen. Voor zwangere vrouwen, diabeten en nierpatiënten gelden door de bank genomen lagere waarden. Bij volwassenen tot 60 jaar spreken we van hypertensie als de systologische waarde boven 140 ligt en de diastolische waarde boven 90. Bij volwassenen van 60+ geldt als richtlijn als de systologische waarde boven 160 ligt en de diastolische waarde boven 90.

Geïsoleerde systolische hypertensie

Wanneer alleen de systolische bloeddruk is verhoogd, betreft het een geïsoleerde systolische hypertensie. Dit komt vaak voor bij 60-plussers en ontstaat door toename van de stijfheid van de vaten. Hierdoor kan de systolische bloeddruk relatief sterker stijgen en de diastolische bloeddruk dalen.

Optimale bloeddrukwaarden

Bloeddrukwaarden lager dan 120/80 mmHg zijn zoals hierboven opgemerkt optimaal. Bloeddrukwaarden tussen 120/80 en 140/90 mmHg worden bestempeld als suboptimaal. De bedoeling van deze laatste categorie is om mensen meer alert te maken voor de risico's op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.

Studies geven aan dat het risico op sterfte door hart- en vaatziekten en beroerte begint toe te nemen vanaf bloeddrukwaarden van 115/75 mmHg en dat het verdubbelt voor elke 20/10 mmHg dat het stijgt. De schade begint dus vaak al lang voor ook maar aan behandeling wordt gedacht. Een hoge bloeddruk kan ten slotte gedurende jaren onopgemerkt blijven, omdat het geen duidelijke klachten geeft. Ondertussen kan er al wel schade aangericht zijn.

Jicht in voet (grote teen) / Bron: Manu5, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Jicht in voet (grote teen) / Bron: Manu5, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)

Bloeddrukwaarden volwassenen

Hieronder een tabel betreffende de definitie en classificatie van bloeddrukwaarden (mmHg) voor volwassenen. Voor de categorie 'hoog-normale bloeddruk' geldt: Rekening houdend met het totale cardiovasculaire risicoprofiel van het individu: te hoog voor personen met een hoog risicoprofiel; normaal voor personen met een lager totaal risicoprofiel.[1] Alle mensen tussen 25 en 90 jaar met hoge bloeddruk, hartziekten, hoog cholesterol, zwangerschapsdiabetes, jicht, nierziekten, en gebruikers van lithium en 5-ASA, en rokers hebben meer kans vervroegd te sterven ten gevolge van hart- en vaatziekten. Afhankelijk van het gewicht, BMI, buikomvang, bloeddruk, leefstijl, rookgedrag en mate van bewegen, kan er een totaal cardiovasculaire risicoprofiel worden opgesteld.

ClassificatieSystolische bloeddrukDiastolische bloeddruk
Optimale bloeddruk< 120< 80
Normale bloeddruk120-12980-84
Hoog-normale bloeddruk130-13985-89
Milde hypertensie (graad 1)140-15990-99
Matige hypertensie (graad 2)160-179100-109
Ernstige hypertensie (graad 3)≥ 180≥ 110
Geïsoleerde systolische hypertensie≥ 140< 90

Hoge bloeddruk oorzaken

Er zijn twee soorten hypertensie te onderscheiden:
 • essentiële of primaire hypertensie;
 • secundaire hypertensie.

Oorzaken essentiële hypertensie

We spreken van essentiële hypertensie als blijkt dat er geen ziekte aan de hoge bloeddruk ten grondslag ligt. Dit geldt voor ongeveer 95% van de mensen die lijden aan hoge bloeddruk. Er is bij dit type dan wel geen directe aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van de hoge bloeddruk, maar er zijn wel degelijk risicofactoren aan te wijzen. Er worden bij dit type twee soorten risicofactoren onderscheiden:
 • onvermijdbare risicofactoren;
 • vermijdbare risicofactoren.

Voorkom overgewicht / Bron: Istock.com/VladimirFLoydVoorkom overgewicht / Bron: Istock.com/VladimirFLoyd
Onvermijdbare risicofactoren
Bij onvermijdbare (niet-controleerbare) risicofactoren kunnen we denken aan familiale (erfelijke) factoren: een familiale voorbestemdheid voor hoge bloeddruk. En leeftijd: de kans op het ontwikkelen van hoge bloeddruk neemt toe met het voortschrijden der jaren.

Vermijdbare risicofactoren
Bij vermijdbare risicofactoren kunnen we denken aan:
 • te veel zout;
 • zwaarlijvigheid/overgewicht;
 • een teveel aan alcohol;
 • roken;
 • stress;
 • weinig bewegen;
  Beperk je alcoholgebruik / Bron: Istock.com/karelnoppeBeperk je alcoholgebruik / Bron: Istock.com/karelnoppe
 • drop en zoethout.

Toelichting:
Drop en zoethout verhogen de bloeddruk door de ingrediënten zout en glycirrhizine (zoethoutextract) die een directe verhoging van de bloeddruk geeft. Zout bevat natrium (afgekort als Na) en dit is de stof in zout die de bloeddruk verhoogt. Te veel zout in het lichaam leidt tot het vasthouden van vocht en daardoor neemt de bloedvolume toe. Uit onderzoek blijkt dat bij ten minste 50% van de mensen met hoge bloeddruk vermindering van hun zoutconsumptie leidt tot een significante verlaging van hun bloeddruk. Overgewicht leidt tot verhoogde insulinespiegels en dit heeft een bloeddrukverhogende werking. Stress en aanhoudende spanning verhogen de bloeddruk doordat als gevolg van de stress adrenaline wordt aangemaakt en dat is een bloeddrukverhogende stof. Nicotine in sigarettenrook geeft een vernauwing van de bloedvaten, waardoor de bloeddruk stijgt. Voldoende bewegen houdt het hart en de bloedvaten in conditie en verlaagt de bloeddruk.

Oorzaken secundaire hypertensie

We spreken van secundaire hypertensie als blijkt dat er een aanwijsbare oorzaak is. Secundaire hypertensie kan worden veroorzaakt door:
 • nierziekten:
  • chronische glomerulonefritis (nierfilterontsteking)
  • chronische tubulo-interstitiële nefritis (een langdurige ontsteking van het interstitium: de ruimte buiten de cellen van een weefsel)
  • Plaats van de nieren in het lichaam / Bron: Madhero88, Wikimedia Commons (Publiek domein)Plaats van de nieren in het lichaam / Bron: Madhero88, Wikimedia Commons (Publiek domein)
  • diabetische nefropathie (nierziekte als gevolg van diabetes)
  • een renovasculaire ziekte (met betrekking tot nieren en bloedvaten)
  • polycystische ziekte (niercysten) bij volwassenen
 • hormoonstoornissen:
  • acromegalie (een niet-aangeboren en zeer zeldzame aandoening van de hypofyse)
  • bijnierhyperplasie (hierbij zijn de beide bijnieren overactief en is er geen adenoom aanwezig)
  • een feochromocytoom (een gezwel van het bijniermerg dat teveel stresshormonen, te weten adrenaline en noradrenaline, maakt)
  • het syndroom van Conn of primair hyperaldosteronisme (hierbij maken de bijnieren te veel van het hormoon aldosteron aan)
  • het syndroom van Cushing (treedt op wanneer de bijnier teveel cortisol aanmaakt)
  • hyperparathyreoïdie (hierbij werken de bijschildklieren te hard)
  • hyperthyreoïdie (een overactieve schildklier)
 • het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS), veroorzaakt door een afsluiting (obstructie) van de ademweg;
 • aangeboren hartafwijkingen; en
 • vernauwing van bepaalde aders.

Uit een blikje drinken is slecht voor je bloeddruk

Iets eten of drinken rechtstreeks uit blik heeft een negatief effect op onze bloeddruk, zo blijkt uit onderzoek van de Seoul National University in Zuid-Korea. Aan de binnenkant van blikjes die gebruikt worden in de voedingsindustrie zit een chemische stof die onze bloeddruk onherroepelijk negatief beïnvloedt. Het gaat om de stof bisphenol A, ook bekend als BPA. Deze chemische stof kan in plastic en in het plastic laagje aan de binnenkant van blikken zitten. Het zit volgens het Voedingscentrum ook in plastic flessen.[2] BPA is in ons dagelijks leven moeilijk te mijden. Voor veel mensen behoort een dagelijks blikje frisdrank immers tot hun vast voedingspatroon. Eerder onderzoek wees al op een verband tussen contact met de stof, en negatieve gezondheidsparameters zoals obesitas (overgewicht). Uit nieuw onderzoek van Koreaanse wetenschappers, dat gepubliceerd werd in het Amerikaanse wetenschapsblad Hypertension, wordt het rechtstreeks verband aangetoond tussen drinken uit blik en een verhoogde bloeddruk. Lees hier verder. (Bron: www.nu.nl, 1012-2014.)

Hoge bloeddruk en stress

Onderzoek laat zien dat (chronische) psychosociale stress een belangrijke onafhankelijke risicofactor is voor hoge bloeddruk[3,4] Personen die extreme cardiovasculaire reacties vertonen in relatie tot mentale stress-taken, hebben een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van een verhoogde bloeddruk in de daaropvolgende jaren.[5] Dit komt vermoedelijk door een aanhoudende hyperactivatie van het sympathische zenuwstelsel en hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, welke hoort bij het neuro-endocriene systeem.[6,7] Hyperactivatie van het sympathisch zenuwstelsel zorgt ervoor dat er veel meer adrenaline en noradrenaline vrijkomt. Adrenaline is een hormoon dat in je bloed zit; noradrenaline is een neurotransmitter in je hersenen en zenuwstelsel. Dit zijn stresshormomen. Deze twee stoffen zorgen voor een toename van de bloedtoevoer. Wanneer de stress chronisch wordt, neemt de hypofyse-bijnier as het over om de langdurige activatie te kunnen verdragen. Dit heeft echter consequenties voor de gezondheid.

Onder: een door aderverkalking aangetaste slagader / Bron: Teguh Mujiono/ShutterstockOnder: een door aderverkalking aangetaste slagader / Bron: Teguh Mujiono/Shutterstock

Gevolgen en complicaties van hoge bloeddruk

Atherosclerose of aderverkalking

De gevolgen van langdurige hoge bloeddruk kunnen desastreus zijn voor het lichaam. De aderen en belangrijkste organen in ons lichaam zijn niet opgewassen tegen een constante hoge druk. Door een verhoogde bloeddruk kunnen de wanden van de bloedvaten beschadigd raken. Dit proces wordt wel aangeduid als atherosclerose, oftewel aderverkalking. Hierdoor kan het bloed steeds moeilijker door het lichaam getransporteerd worden. Er ontstaat een vicieuze cirkel: de aderen vernauwen, het hart moet steeds harder pompen om het hele lichaam van voldoende bloed te voorzien en dit jaagt de bloeddruk weer aan, met als gevolg dat de aderen zwaarder worden beschadigd.

Coronaire hartziekten

Doordat hypertensie de aderen beschadigd, kan het op termijn leiden tot coronaire hartziekten, dat zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders, de zogeheten coronairarterieën. De twee bekendste aandoeningen zijn het acuut hartinfarct en angina pectoris. Een hartinfarct is een plotselinge totale afsluiting van een kransslagader en angina pectoris is een tijdelijk tekort in de bloedtoevoer. Angina pectoris betekent letterlijk 'pijn op de borst'.

Hersenaandoeningen

Ook kan hoge bloeddruk leiden tot aandoeningen in de hersenen. Een voorbeeld is het ischemisch herseninfarct (een beroerte): een bloedvat dat een deel van de hersenen van bloed voorziet, raakt plotseling verstopt. Hypertensie kan voorts leiden tot nierfalen en het vormt een gevaar voor het gezichtsvermogen, doordat de minuscule bloedvaten die je ogen van bloed voorzien schade kunnen oplopen.

Hoge bloeddruk symptomen

Verschijnselen

Hoge bloeddruk geeft vaak geen of weinig symptomen of klachten. Het wordt niet voor niets een sluipmoordenaar genoemd. In uitzonderlijke gevallen kan hoge bloeddruk toch ontdekt worden door bepaalde symptomen:

Hoge bloeddruk symptomenToelichting
HoofdpijnDe hoofdpijn bij een hoge bloeddruk wordt veroorzaakt doordat de aderen zich vernauwen in het hoofd. Dit wordt ook wel 'autoregulatie' genoemd.
Wazig zienHoge bloeddruk kan schadelijk zijn voor de bloedvaten in het oog.
HartkloppingenBij hartkloppingen voel je je eigen hart kloppen. Je hart bonst hevig, de hartslag is snel of onregelmatig.
Dansende vlekjes voor de ogenHoge bloeddruk kan de bloedvaten in het oog beschadigen.
Ruisend of kloppend geluid in de orenBij hoge bloeddruk drukt het bloed te hard tegen de wanden van de bloedvaten. Je kunt daarbij soms te maken krijgen met een ruisend of kloppend geluid in de oren, wat onder oorsuizen valt. Oorsuizingen kunnen lang aanhouden. Het kan hierbij ook gaan om stromend bloed, dat door een vernauwing in een bloedvat dicht bij het oor een ruisend of kloppend geluid geeft.
NeusbloedingenEen bloedneus kan worden veroorzaakt of verergerd door een ernstige hoge bloeddruk.
KortademigheidBij langdurige hoge bloeddruk kan met name het linkerdeel van het hart overbelast raken bij inspanning, waardoor er teveel bloed in de bloedvaten van de longen blijft zitten. Dit veroorzaakt kortademigheid.
SpierzwakteHoge bloeddruk kan spierzwakte veroorzaken.
KrampenHoge bloeddruk kan leiden tot spierkramp.
DuizeligheidVaak van korte duur, vooral bij ouderen.

Maligne hypertensie

Maligne hypertensie of kwaadaardige hypertensie uit zich door een snel stijgende torenhoge (bijvoorbeeld 250 mm Hg) bloeddruk. Door de snelle stijging ontstaan klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, verwardheid, eiwit in de urine, bloedinkjes in het netvlies, concentratieproblemen en spontane neusbloedingen.

Bloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/ShutterstockBloeddrukmeting door een arts / Bron: Kurhan/Shutterstock

Diagnose en onderzoek

De huisarts zal je bloeddruk meten met een bloeddrukmeter en hij zal daarbij vooral kijken naar de bovendruk. Er is sprake van een hoge bloeddruk als de bovendruk 140 of hoger is, maar bij mensen die ouder zijn dan 80 jaar wordt een bovendruk van 160 aangehouden. De bloeddruk verandert voortdurend. Dit is afhankelijk van je lichaamshouding, activiteiten (bewegen) en spanningen. De huisarts zal daarom de diagnose 'hoge bloeddruk' niet stellen op basis van één meting. Hij zal ten minste twee of drie metingen doen, bij voorkeur verspreidt over een aantal maanden.

Behandeling: wat te doen bij hoge bloeddruk?

Doordat hypertensie fatale gevolgen kan hebben, is vroege signalering belangrijk. Laat dus regelmatig je bloeddruk bij je huisarts controleren. Ook is een adequate behandeling van belang, die meestal bestaat uit een combinatie van medicijnen en leefregels.

Leefregels bij hoge bloeddruk

Een aantal leefstijlveranderingen worden aanbevolen om hoge bloeddruk onder controle te krijgen. Een gezonde leefstijl en het maken van aanpassingen in je leefstijl, is de sleutel tot het behoud van een normale bloeddruk. De meeste artsen zullen leefstijlveranderingen voorstellen en niet alleen geneesmiddelen voorschrijven. Leefstijlveranderingen zijn ook de aanbevolen behandeling voor mensen van wie de bloeddruk wel te hoog is, maar nog geen hypertensie hebben. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

Gewichtsverlies

In geval van overgewicht of obesitas kan helpen om je bloeddruk te verlagen. Als je geen overgewicht hebt, zorg er dan voor dat je een gezond gewicht handhaaft. Eventueel kan een diëtiste je helpen met het verliezen van wat overtollige kilo's. Een crashdieet wordt ten zeerste afgeraden. Afvallen doe je door je eetpatroon aan te passen en meer te bewegen.

Eet gezond en gevarieerd

Een dieet met weinig zout en vet en veel fruit en groenten, kan de bloeddruk aanzienlijk verlagen. Eén manier om dat te doen is via het DASH-dieet, dat in Amerika is ontwikkeld en in Nederland door de Hartstichting wordt aangeprezen. Een nog betere optie is een 'whole foods plant based' (WFPB) dieet, oftewel een plantaardig dieet, dat een zeer gunstig effect op de bloeddruk heeft.

Minder zout

Het beperken van je zoutinname verlaagt de bloeddruk, ook indien er geen sprake is van hoge bloeddruk. Dit effect is dosisafhankelijk: des te minder zout, des te lager de bloeddruk. En zoutbeperking baat het meest bij ouderen, niet-witte mensen en patiënten met een hogere bloeddruk vooraf. Dit blijkt uit een internationale meta-analyse van gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken (BMJ 2020;368:m315).[8]

Bewegen is gezond! / Bron: Istock.com/monkeybusinessimagesBewegen is gezond! / Bron: Istock.com/monkeybusinessimages

Beweging

Regelmatig bewegen is goed voor hart en bloedvaten. Er zijn enkele eenvoudige tips om meer te bewegen in het dagelijkse leven:
 • Neem de trap in plaats van de lift;
 • Neem regelmatig de fiets, bijvoorbeeld naar je werk, of loop een stuk, bijvoorbeeld naar de supermarkt;
 • Neem een stappenteller, want deze kan helpen je te motiveren voldoende beweging te krijgen;
 • Meld je aan bij een sportvereniging of schrijf je in bij een sportschool en kies een sport uit die je leuk vindt.

Matig alcoholgebruik

De Nederlandse richtlijn (anno 2024) luidt om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan 1 glas per dag. Dit advies is hetzelfde voor mannen en vrouwen. Het drinken van ongeveer 1 glas per dag lijkt de kans op bepaalde chronische ziekten te verkleinen, maar tegelijk verhoogt 1 glas per dag de kans op borstkanker. Meer drinken dan 1 glas per dag leidt volgens het Voedingscentrum niet tot meer gezondheidswinst en geeft verhoogde risico’s op beroerte, borstkanker, darmkanker en longkanker.

Stoppen met roken / Bron: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.comStoppen met roken / Bron: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.com

Stress verminderen

Emotionele factoren zijn van invloed op je bloeddruk. Uit studies blijkt dat ontspanningstechnieken je bloeddruk kunnen verlagen.

Stoppen met roken

Nicotine vernauwt de bloedvaten en zorgt voor een hogere bloeddruk. Roken terwijl je bloeddruk al te hoog is, is dus extra schadelijk voor de bloedvaten. Stoppen met roken wordt derhalve aanbevolen. Er zijn allerlei hulpmiddelen om je te ondersteunen bij het stoppen. Vraag je huisarts om advies.

Pilgebruik

Bij hoge bloeddruk is de (anticonceptie)pil minder geschikt. Bespreek dit met je huisarts.

Medicatie bij hoge bloeddruk / Bron: Stevepb, PixabayMedicatie bij hoge bloeddruk / Bron: Stevepb, Pixabay

Geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen

Groepen medicijnen

Of bloeddrukverlagende medicijnen nodig zijn, hangt af van verschillende factoren, zoals je bloeddruk, de aanwezige risicofactoren (bijvoorbeeld roken, zwaarlijvigheid of een verhoogd cholesterolgehalte) en het geschatte risico op hart- en vaatziekten, waarbij rekening wordt gehouden met je leeftijd en of je man of vrouw bent. De vijf belangrijkste groepen medicijnen tegen hoge bloeddruk zijn:
 • Plaspillen;
 • Bètablokkers;
 • ACE-remmers;
 • Angiotensine 2 antagonisten; en
 • Calciumantagonisten.

Om het aantal dagelijkse medicatiedoses dat je nodig hebt te verminderen, kan de arts een combinatie van laaggedoseerde medicatie voorschrijven in plaats van grotere doses van één enkel medicijn. In feite zijn twee of meer bloeddrukgeneesmiddelen vaak effectiever dan één. Soms is het vinden van de meest effectieve medicatie of combinatie van medicijnen een kwestie van vallen en opstaan.

Thiazidediuretica (plasmiddelen)

Diuretica, soms plaspillen genoemd, zijn medicijnen die werken op de nieren om je lichaam te helpen natrium en water af te drijven, waardoor het bloedvolume wordt verlaagd. Thiazidediuretica zijn vaak de eerste, maar niet de enige, keuze in medicijnen met hoge bloeddruk. Thiazidediuretica omvatten chloortalidon, hydrochloorthiazide (Microzide) en andere.

ACE-remmers

Deze medicijnen, zoals lisinopril (Zestril), benazepril (Lotensin), captopril (Capoten) en anderen, helpen de bloedvaten te ontspannen door de werking van angiotensine-converterend enzym (ACE) in de weefsels en het bloedplasma te remmen. Mensen met chronische nieraandoeningen kunnen baat hebben bij het slikken van een ACE-remmer.

ARB's

Angiotensinereceptorblokkers (ARB's) helpen de bloedvaten te ontspannen door de werking, en niet de vorming, van een natuurlijke chemische stof die de bloedvaten vernauwt te blokkeren. ARB's zijn candesartan (Atacand), losartan (Cozaar) en anderen. Mensen met chronische nieraandoeningen kunnen baat hebben bij het slikken van een ARB.

Calciumantagonisten niet samen met grapefruit gebruiken / Bron: (Aleph) derivative work: — raeky, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)Calciumantagonisten niet samen met grapefruit gebruiken / Bron: (Aleph) derivative work: — raeky, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)

Calciumantagonisten

Deze medicijnen, waaronder amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Tiazac, etc., ontspannen de spieren in je bloedvaten. Sommigen vertragen de hartslag. Calciumantagonisten werken mogelijk beter voor ouderen en mensen met een Afrikaanse achtergrond, dan alleen ACE-remmers.

Grapefruitsap heeft een wisselwerking met sommige calciumantagonisten, waardoor de bloedspiegels van de medicatie toeneemt en je een groter risico loopt op bijwerkingen. Neem contact op met je huisarts of apotheker als je je zorgen maakt over interacties.

Alfablokkers

Deze medicijnen verminderen zenuwimpulsen in de bloedvaten en verminderen de effecten van natuurlijke chemicaliën die de bloedvaten versmallen. Alfablokkers omvatten onder meer doxazosine (Cardura), prazosine (Minipress).

Alfa-bètablokkers

Naast het verminderen van zenuwimpulsen naar bloedvaten, vertragen alfa-bètablokkers de hartslag doorde hoeveelheid bloed die door de bloedvaten moet worden gepompt, te verminderen. Alfa-bètablokkers omvatten carvedilol (Coreg) en labetalol (Trandate).

Bètablokkers

Deze medicijnen verminderen de belasting van het hart en openen je bloedvaten, waardoor je hart langzamer en met minder kracht slaat. Bètablokkers zijn onder andere acebutolol (Sectral), atenolol (Tenormin). Bètablokkers worden meestal niet voorgeschreven als het enige medicijn tegen hoge bloeddruk, maar ze kunnen effectief zijn in combinatie met andere bloeddrukmedicatie.

Aldosteron-antagonisten

Voorbeelden zijn spironolacton (Aldactone) en eplerenone (Inspra). Deze medicijnen blokkeren de gevolgen van het hormoon aldosteron dat van nature door je bijnieren wordt geproduceerd en kan leiden tot zout- en vochtretentie, wat kan bijdragen aan hoge bloeddruk.

Renineremmers

Aliskiren (Tekturna) vertraagt ​​de productie van renine, een enzym dat door je nieren wordt geproduceerd en dat een reeks chemische stappen in gang zet dat de bloeddruk verhoogt. Vanwege het risico op ernstige complicaties, waaronder beroerte, mag je geen aliskiren gebruiken met ACE-remmers of ARB's.

Vasodilatoren (vaatverwijders)

Deze medicijnen, waaronder hydralazine en minoxidil, werken rechtstreeks op de spieren in de wanden van de bloedvaten, waardoor de spieren niet strakker worden en bloedvaten zich vernauwen.

Centraal werkende antihypertensiva

Deze medicijnen voorkomen dat je hersenen een signaal geven aan het zenuwstelsel om de hartslag te verhogen en de bloedvaten te vernauwen. Voorbeelden zijn clonidine (Catapres, Kapvay), guanfacine (Intuniv, Tenex) en methyldopa.

Therapie-resistente hypertensie (TRH)

Therapie-resistente hypertensie (TRH) wordt als volgt gedefinieerd:

Bij TRH blijft de bloeddruk boven de doelstelling (> 140/90mmhg en bij 80 plussers > 155/90 mmHg) ondanks het gebruik van drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen uit verschillende klassen in optimale dosering, waaronder tenminste één diureticum (plaspil).

De mogelijkheid van een secundaire oorzaak van de hoge bloeddruk moet in dit geval worden heroverwogen. Het hebben van therapie-resistente hypertensie betekent niet dat je bloeddruk nooit lager zal worden. Als er kan worden vastgesteld wat er achter de aanhoudend hoge bloeddruk zit, is de kans groot dat je je doel kunt bereiken met behulp van een behandeling die effectiever is. De arts kan:
 • Nogmaals onderzoeken wat de oorzaak kan zijn en of deze kan worden behandeld.
 • De medicijnen beoordelen die je gebruikt voor andere aandoeningen en aanraden om geen medicijnen te nemen die je bloeddruk verergeren
 • Aanraden of je bloeddruk thuis te controleren om te zien of je mogelijk een hogere bloeddruk hebt op het kantoor van de dokter (witte-jas-hypertensie).
 • Gezonde leefstijlveranderingen voorstellen, zoals een gezond dieet met minder zout, een gezond gewicht handhaven en de hoeveelheid alcohol tot het minimum beperken.
 • Veranderingen aanbrengen in de medicijnen die je krijgt om de meest effectieve combinatie en doses te bedenken
 • Overwegen om een aldosteronantagonist toe te voegen, zoals spironolacton (Aldactone), wat kan leiden tot controle van resistente hypertensie.

Als je je medicijnen tegen hoge bloeddruk niet precies volgens voorschrift gebruikt, kan dit van invloed zijn op de behandelingsresultaten. Als je doses overslaat omdat je ze bijvoorbeeld vergeet in te nemen of vanwege de bijwerkingen, bespreek dit dan met je huisarts.

Gezonde voeding bereiden ter voorkoming van hoge bloeddruk / Bron: Gpointstudio/Shutterstock.comGezonde voeding bereiden ter voorkoming van hoge bloeddruk / Bron: Gpointstudio/Shutterstock.com

Preventie

Door een gezonde leefstijl kun je hoge bloeddruk helpen voorkomen. Neem de volgende maatregelen in acht:
 • Gezond en gevarieerd eten.
 • Regelmatig lichaamsbeweging krijgen.
 • Een gezond gewicht bereiken en handhaven.
 • Niet roken.
 • Omgaan met stress en chronische stress vermijden.

Prognose

De prognose voor hoge bloeddruk is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:
 • Hoelang heb je al hoge bloeddruk?
 • Hoe ernstig is de hoge bloeddruk?
 • Heb je andere aandoeningen (zoals diabetes) die het risico op complicaties verhogen?

Hoge bloeddruk kan leiden tot een slechte prognose, zelfs als je geen symptomen hebt. Wanneer hoge bloeddruk adequaat wordt behandeld, is de prognose veel beter. Zowel leefstijlveranderingen als medicijnen kunnen je bloeddruk onder controle houden.

De meeste personen met de diagnose hoge bloeddruk zullen een stijgende bloeddruk hebben naarmate ze ouder worden. Onbehandelde hypertensie verhoogt het risico op sterfte en wordt vaak beschreven als een sluipmoordenaar. Milde tot matige hypertensie, indien onbehandeld, kan worden geassocieerd met een risico op slagaderziekte of atherosclerose bij 30% van de mensen en orgaanschade bij 50% van de mensen binnen 8-10 jaar na het begin. Daarom is vroegtijdige detectie en behandeling van hoge bloeddruk belangrijk.

Overgewicht/obesitas en hoge bloeddruk

Obesitas heeft meer invloed op de bloeddruk van meisjes dan van jongens

Uit onderzoek blijkt dat meisjes met obesitas tijdens hun tienerjaren meer lijden aan ernstige hypertensie dan zwaarlijvige jongens, aldus onderzoekers van de Universiteit van Californië te Merced (Verenigde Staten).[9] Hoge bloeddruk vergroot aanzienlijk de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct, op latere leeftijd.

Obesitas heeft meer invloed op de bloeddruk van meisjes dan van jongens / Bron: Robert Lawton, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)Obesitas heeft meer invloed op de bloeddruk van meisjes dan van jongens / Bron: Robert Lawton, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
Dr. Rudy Ortiz, hoogleraar Fysiologie en voeding, en zijn team bestudeerden 1.700 jongens en meisjes tussen de 13 en 17 jaar. Ze hadden hun bloeddruk gemeten tijdens een gezondheidsonderzoek op school. Ook werden hun gewicht en lengte geregistreerd. Aan de hand daarvan werd hun BMI (Body Mass Index) berekend. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht (in kg) te delen door het kwadraat van de lichaamslengte (in meters). De onderzoekers melden dat obese mannelijke tieners een 3,5 keer hoger risico hebben op het ontwikkelen van een hoge systolische bloeddruk dan hun leeftijdsgenoten met een normaal gewicht. Het risico voor zwaarlijvige tienermeisjes was echter 9 keer hoger in vergelijking met hun leeftijdsgenoten met een normaal gewicht. Dr. Ortiz zei over deze bevindingen:

"Over het algemeen is er een hogere kans dat degenen die zich presenteren met zowel een hogere BMI als te hoge bloeddruk, als volwassenen zullen bezwijken aan cardiovasculaire complicaties. Maar de bevindingen suggereren dat zwaarlijvige vrouwen een hoger risico hebben op het ontwikkelen van deze problemen dan mannen."

De wetenschappers suggereren dat wellicht de verschillende niveaus van lichamelijke activiteit tussen obese jongens en meisjes hierbij een rol speelt. Obese meisjes zijn 50-60% minder lichamelijk actief dan zwaarlijvige jongens. Het onderzoeksteam zei dat de resultaten van het onderzoek aanleiding zou moeten geven tot zorg met betrekking tot de zwaarlijvige tieners als ze ouder worden, vooral de zwaarlijvige meisjes.

Overgewicht en hoge bloeddruk versnellen cognitieve achteruitgang

Overgewicht en hoge bloeddruk versnellen de mentale achteruitgang van mensen die ouder zijn dan 50 jaar, zo laat onderzoek zien.[10]

 • 50-plussers met hoge bloeddruk of overgewicht (obesitas) lijden sneller geheugenverlies en hebben meer moeite met cognitieve functies.
 • Risicofactoren zoals hart- en vaatziekten en diabetes (suikerziekte) versnellen de geestelijke achteruitgang.
 • Obese deelnemers hebben hersenen die 3,8 jaar ouder zijn dan die iemand met een gezond gewicht.
 • Onderzoek geeft steun voor het verband tussen dementie en midlife obesitas.

Obesitas en hoge bloeddruk leiden tot een snellere mentale achteruitgang bij 50-plussers, zo laat onderzoek zien. Een studie toont aan dat dik zijn en de aanwezigheid van hoge bloeddruk en andere zogenaamde metabole risicofactoren, niet alleen slecht is voor de gezondheid van je lichaam, maar ook voor je brein. Mensen die veel te dik zijn hebben als ze ouder worden veel meer moeite met cognitieve functies en hun geheugen werkt minder goed, dan mensen met een normaal gewicht, zo blijkt uit een omvangrijke studie die op 20 augustus 2012 is gepubliceerd in het tijdschrift Neurology.

Overgewicht en hoge bloeddruk versnellen cognitieve achteruitgang bij 50-plussers / Bron: Taniadimas, PixabayOvergewicht en hoge bloeddruk versnellen cognitieve achteruitgang bij 50-plussers / Bron: Taniadimas, Pixabay
In het onderzoek werden 6.401 deelnemers tussen de 35-55 jaar gedurende 10 jaar gevolgd. In die periode werden ze drie keer onderworpen aan testen om hun geheugen en andere cognitieve vaardigheden in kaart te brengen. De deelnemers met overgewicht en ongezonde metabolische veranderingen lieten een veel snellere achteruitgang zien bij de cognitieve testen dan de gezonde deelnemers. Het onderzoek geeft steun voor het verband tussen dementie en midlife obesitas.

Het onderzoek toont ook aan dat obese deelnemers die metabolisch gezien normaal waren, toch een significante cognitieve achteruitgang ervoeren. Alle zwaarlijvige deelnemers, ongeacht hun metabolische gezondheid, vertoonden een slecht cognitief profiel.

Aan het begin van de studie was de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 50. Drieënvijftig procent had een normaal gewicht, 38% had overgewicht en 9% had obesitas. Bij 31% van alle deelnemers was sprake van metabole risicofactoren.

Ongeveer 60% van de 582 obese deelnemers (dat zijn 350 personen), had twee of meer metabole risicofactoren en werden beschouwd als 'metabolisch abnormaal'. Voor deze deelnemers, de cognitieve achteruitgang was gemiddeld 22,5% sneller dan bij deelnemers met een normaal gewicht en die beschouwd werden als 'metabolisch normaal'.

En de obese deelnemers met risicofactoren waren toen ze begonnen aan de studie cognitief ouder dan een metabolisch normaal persoon die zeven jaar ouder was.

Wetenschappers weten nog niet precies hoe obesitas en cognitieve achteruitgang zijn gekoppeld. Hartziekten en ontstekingen zijn er waarschijnlijk bij betrokken. Bij mensen met het metabool syndroom blijken er ontstekingsreacties in het lichaam op te treden zonder dat er een virus of bacterie aan te pas komt. Het metabool syndroom is een combinatie van vier veel voorkomende aandoeningen, te weten:

Er sprake van dit syndroom als ten minste drie van de bovenstaande risicofactoren aanwezig zijn.

De negatieve impact op het cognitief functioneren komt waarschijnlijk door microscopische hersenschade die in de loop van de jaren ontstaat. Verhoogde bloedsuikerwaarden en hypertensie kunnen bijdragen aan veranderingen in de bloedvaten en de hersenen. Vetweefsel kan leiden tot hormonale onevenwichtigheden die een negatieve invloed hebben op de hersenen.

Leefstijlfactoren die samenhangen met obesitas kunnen een rol spelen. Deze personen bewegen waarschijnlijk ook minder, terwijl bewegen heel belangrijk is voor ons denkvermogen en geheugen.

Deelnemers met een normaal gewicht maar met metabole risicofactoren, wat neerkomt op ongeveer 18% van de deelnemers, presteerden in cognitief opzicht slechter dan deelnemers met een normaal gewicht zonder risicofactoren. Geen van de groepen kon de tand des tijd weerstaan. In de 10 jaar dat het onderzoek liep, liet elke groep een achteruitgang zien in de cognitieve functies.

Noten:
 1. http://www.nice-info.be/benl/assets_db/ITEMSKEYWORDS2/items/documents/01hogebloeddruk1205.pdf
 2. Voedingscentrum. BPA (Bisfenol A). https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/bpa-bisfenol-a-.aspx (ingezien op 8-3-2020)
 3. Kaplan M, Nunes A. The psychosocial determinants of hypertension. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2003;13:52–59.
 4. Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, et al. The epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk factors in cardiac practice: the emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol. 2005;45:637–651. A comprehensive review of psychosocial factors in cardiovascular disease.
 5. Moseley JV, Linden W. Predicting blood pressure and heart rate change with cardiovascular reactivity and recovery: results from 3-year and 10-year follow up. Psychosom Med. 2006;68:833–843.
 6. Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, et al. The epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk factors in cardiac practice: the emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol. 2005;45:637–651. A comprehensive review of psychosocial factors in cardiovascular disease.
 7. Moseley JV, Linden W. Predicting blood pressure and heart rate change with cardiovascular reactivity and recovery: results from 3-year and 10-year follow up. Psychosom Med. 2006;68:833–843.
 8. Josephine M.J. Stoffels. Minder zout verlaagt ieders bloeddruk. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4503
 9. Obesity Hits Girls' Blood Pressure Harder Than Boys', http://www.medicalnewstoday.com, 15 oktober 2011
 10. The Wall Street Journal: Obesity in Middle Age May Hasten Cognitive Decline. 21 augustus 2012.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoge bloeddruk: oorzaken & gevolgen hoge bloeddrukHoge bloeddruk: oorzaken & gevolgen hoge bloeddrukIn dit artikel worden de oorzaken en gevolgen van een hoge bloeddruk besproken. Op de lange termijn kan een hoge bloeddr…
Zwanger en hoge bloeddruk – De risico’s en klachtenZwanger en hoge bloeddruk – De risico’s en klachtenVan zwangere vrouwen heeft ongeveer vijftien procent last van hoge bloeddruk. De medische naam hiervoor is hypertensie.…
Alles over de bloeddrukAlles over de bloeddrukHet hart perst het bloed door de bloedvaten en veroorzaakt daardoor druk. Daardoor kan het bloed naar alle lichaamgedeel…
Hoge bloeddruk: Symptomen, oorzaken en medicijnenHoge bloeddruk: Symptomen, oorzaken en medicijnenIedereen weet inmiddels dat een te hoge bloeddruk erg schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Maar waarom was dat ook al…

Duivelsklauw voor de gewrichtenDuivelsklauw, Harpagophytum procumbens, is een plant uit de woestijngebieden van Namibië, Botswana en het noorden van Zu…
Seksuele disfuncties: pijnstoornissenSeksuele disfuncties: pijnstoornissenPijnstoornissen vormen een aparte categorie seksuele disfuncties. De twee meest voorkomende pijnstoornissen in de seksuo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: istock.com/KatarzynaBialasiewicz
 • Gehoortest.nl. Oorsuizen door hoge bloeddruk. http://www.gehoortest.nl/gehoorproblemen/oorsuizen/bloeddruk/ (ingezien op 26-6-2017)
 • Hartkliniek. Therapie-Resistente Hypertensie (TRH). https://www.hartkliniek.com/nieuws/nieuwsbrieven/306-therapie-resistente-hypertensie-trh (ingezien op 4-7-2018)
 • Harvard. High Blood Pressure (Hypertension). https://www.health.harvard.edu/a_to_z/high-blood-pressure-hypertension-a-to-z (ingezien op 8-3-2020)
 • Heart. Understanding Blood Pressure Readings. https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings (ingezien op 7-3-2020)
 • http://www.gynaecologie.nl/content/zwanger/zwangerschapsziekten.asp
 • http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/107/hoge-bloeddruk.html
 • http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1306n17964.html
 • http://www.wyeth.be/nl/health/hypertension.aspx
 • http://www.nice-info.be/benl/assets_db/ITEMSKEYWORDS2/items/documents/01hogebloeddruk1205.pdf
 • http://www.medicalnewstoday.com
 • http://www.nu.nl/gezondheid/3948621/drinken-fles-met-bisfenol-a-kan-bloeddruk-verhogen.html
 • http://www.cardiosource.org/News-Media/Media-Center/News-Releases/2012/03/Raisins_BP.aspx
 • Josephine M.J. Stoffels. Minder zout verlaagt ieders bloeddruk. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4503
 • Kaplan M, Nunes A. The psychosocial determinants of hypertension. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2003;13:52–59.
 • Maxwell V. Rainforth, PhD, Robert H. Schneider, MD, Sanford I. Nidich, EdD, Carolyn Gaylord-King, PhD, John W. Salerno, PhD, and James W. Anderson, MD. Stress Reduction Programs in Patients with Elevated Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-analysis. Curr Hypertens Rep. 2007 Dec; 9(6): 520–528. doi: 10.1007/s11906-007-0094-3
 • Mayo Clinic. High blood pressure (hypertension): Diagnosis & treatment. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-pressure/diagnosis-treatment/drc-20373417 (ingezien op 4-7-2018)
 • Medline Plus. How to Prevent High Blood Pressure. https://medlineplus.gov/howtopreventhighbloodpressure.html (ingezien op 8-3-2020)
 • Medscape. What is the prognosis of hypertension (high blood pressure)? https://www.medscape.com/answers/241381-7618/what-is-the-prognosis-of-hypertension-high-blood-pressure (ingezien op 8-3-2020)
 • Moseley JV, Linden W. Predicting blood pressure and heart rate change with cardiovascular reactivity and recovery: results from 3-year and 10-year follow up. Psychosom Med. 2006;68:833–843.
 • R.J. Timmerman: Hoge bloeddruk: wat kan ik er aan doen? Alles over de behandeling van hypertensie; Immerc bv, Wormer, 3e druk april 2005.
 • Reader's Digest: Uw bloeddruk de baas ~ Alles wat u moet weten over hoge bloeddruk; 2006.
 • Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, et al. The epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk factors in cardiac practice: the emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol. 2005;45:637–651. A comprehensive review of psychosocial factors in cardiovascular disease.
 • The Wall Street Journal: Obesity in Middle Age May Hasten Cognitive Decline. 21 augustus 2012.
 • Thuisarts.nl. Ik heb hoge bloeddruk. https://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk/ik-heb-hoge-bloeddruk (ingezien op 20-2-2017)
 • Voedingscentrum. Alcohol (bier, wijn en sterke drank). http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/alcohol.aspx (ingezien op 2-10-2017)
 • Voedingscentrum. BPA (Bisfenol A). https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/bpa-bisfenol-a-.aspx (ingezien op 8-3-2020)
 • WebMD. Hypertension/high blood pressure guide. http://www.webmd.boots.com/hypertension-high-blood-pressure/guide/blood-pressure-treatment (ingezien op 2-10-2017)
 • Wikipedia. Hypertensie. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hypertensie (ingezien op 21-11-2017)
 • Afbeelding bron 1: ZooFari, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
 • Afbeelding bron 2: Julo, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: Manu5, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/VladimirFLoyd
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/karelnoppe
 • Afbeelding bron 6: Madhero88, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 7: Teguh Mujiono/Shutterstock
 • Afbeelding bron 8: Kurhan/Shutterstock
 • Afbeelding bron 9: Istock.com/monkeybusinessimages
 • Afbeelding bron 10: Serhiy Kobyakov/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 11: Stevepb, Pixabay
 • Afbeelding bron 12: (Aleph) derivative work: — raeky, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
 • Afbeelding bron 13: Gpointstudio/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 14: Robert Lawton, Wikimedia Commons (CC BY-SA-2.5)
 • Afbeelding bron 15: Taniadimas, Pixabay
Reacties

Jilles, 13-04-2017
Ik ben 82 jaar en ik heb een bloeddruk 121 / 59, gaarne uw mening. Dank. Reactie infoteur, 01-05-2017
Over bloeddrukwaarden heb ik het volgende artikel geschreven: https://goo.gl/ZHuAxv.

Ann, 24-06-2016
Ik heb hoge bloeddruk en medicijnen ervoor. Maar nu met dit extreme weer. Ben ik erg duizelig. En voel me erg ziek. Ik denk dat mijn bloeddruk nu te laag is. Kan dit? Reactie infoteur, 24-06-2016
Vochtverlies kan de bloeddruk verlagen. Dit kan door te weinig drinken, veel vochtverlies in een warme omgeving, door sterk transpireren bij warm weer, of door bijvoorbeeld braken en diarree. Uitdroging kan ook allerlei klachten geven. Het is belangrijk om voldoende te blijven drinken.
Deze informatie is van informatieve aard en géén vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts. Dit laatste kan vaak ook telefonisch.

Yo, 20-04-2016
Volgens de huisarts geeft een hoge bloeddruk pas vaak problemen als het lange tijd boven de 200 is, een bloeddruk van 160 a 170 geeft niet meteen klachten. Reactie infoteur, 27-04-2016
Dat is correct. Hoge bloeddruk veroorzaakt vaak geen klachten. Hoge bloeddruk wordt daarom ook wel een sluipmoordenaar genoemd. Je kunt jaren last hebben van hoge bloeddruk zonder dat je het weet. Ondertussen kan hoge bloeddruk schade aanrichten aan je hart, bloedvaten, nieren en andere delen van je lichaam.

Anoniem, 11-08-2015
Mijn moeder heeft een bloeddruk van 180, en ze is zwanger. Is er iemand die weet wat de gevolgen hier van zijn, ik ben namelijk erg bezorgt
Mvg x Reactie infoteur, 18-08-2015
Tijdens de zwangerschap kan de bloeddruk ineens hoger worden. Dit artikel van 'de Verloskundige' gaat hier uitgebreid op in: http://goo.gl/t76OX4

Jacky Delvalle, 24-09-2014
Sinds ik Concerta neem, is mijn bloeddruk behoorlijk hoger geworden. Nooit eerder heb ik daar last van gehad - het was zelfs aan de lage kant en het zit ook niet in de familie - en nu moet ik hier pillen voor nemen: dus een pil voor een pil. Ik vind het in het geheel niet fijn omdat ik een hekel aan het nemen van pillen heb en wil het in de eerste plaats toch met een evt. ander eetpatroon verhelpen. Ik heb geprobeerd om de Conderta te halveren, maar dat ging absoluut niet. Ik zal dus de Concerta moeten blijven nemen.
Wat kan ik doen? Reactie infoteur, 07-10-2014
Het gebruik van bepaalde medicijnen kan hoge bloeddruk veroorzaken. Dit kan tegengegaan worden door medicatie. Eventueel kan de patiënt ook samen met de arts bekijken of er een alternatief is (d.w.z. een vergelijkbaar medicijn die deze bijwerking niet geeft).
U geeft aan dat bij u de hoge bloeddruk een bijwerking is van het gebruik van Concerta en dat u voordien nooit last had van een te hoge bloeddruk. Toch kan het verstandig zijn om met uw huisarts (of de behandelend arts) te overleggen of u in uw geval de hoge bloeddruk (deels) zou kunnen tegengaan door aanpassingen in uw levensstijl en dieet.

D, Hiemstra, 29-05-2014
Ik heb vanaf 2000 last van hoge bloeddruk, soms zo hoog dat ik direct moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Ik gebruik verschillende medicijnen hier voor. Morgens 1 seloceen 100 mg. plus 1 plastablet 25 mg Hydrochoorthizide. middags 1 promocard 30 mg voor pijn op mijn borst, en nog een bloedverdunner acetysal 80 mg. Avonds 1 cozaar 100 mg en 1 cretor 10 mg. En nog is mijn bloeddruk soms veel te hoog, en dan slik ik soms er nog 1 seloceen van 50 mg er bij. Nu ben ik in die 14 jaar zo'n 20 kg aangekomen, vandaar dat ik nu zo'n 30 kg te zwaar ben, ik eet weinig, drink niet, rook niet, en snoep ook niet, en wandel heel veel. Mijn dokter weet het niet, de internist weet het ook niet, en een dieetist kan mijn ook niet helpen. Maar naar m.i komt het wel degelijk door het medicijn gebruik. Kun u mijn raad geven… Reactie infoteur, 07-07-2014
Volgens de bijsluiter kan Selokeen ZOC sporadisch gewichtstoename als bijwerking hebben. Ik kan niet zeggen of dit bij u ook het geval is. Omschakeling op een andere geneesmiddel tegen de hoge bloeddruk kan mogelijk uitkomst bieden. Stop nooit op eigen houtje met medicijngebruik. Ik adviseer u om dit te overleggen met uw huisarts of behandelend arts. U kunt ook uw apotheker om advies vragen. De apotheker kan overleg voeren met uw huisarts over een specifiek recept om te bepalen welke geneesmiddel het meest geschikt is. De apotheker is in feite een begeleider voor iedere individuele patiënt.

Beatrijs, 25-08-2012
De infoteur geeft foute informatie (25-07-12) Hoge bloeddruk geeft zeker WEL symptomen. Ik heb een bloeddruk van 200/110 gehad. Dat mag je ernstig noemen. Mijn klachten waren oa.: hoofdpijn (steken bij bukken), hartkloppingen, oorsuizen, kramp in benen, vlekjes voor ogen zien. Reactie infoteur, 01-09-2012
Bedankt voor uw reactie. In het artikel (en in mijn reactie) geef ik aan dat hoge bloeddruk vaak geen symptomen geeft, maar soms dus wel. Ik geef een rijtje klachten die op kunnen treden onder het kopje 'symptomen hoge bloeddruk'.

Mark, 15-08-2012
Hallo, Ik (48jaar) heb al een jaar of 8 hoge bloeddruk en slik daarvoor medicijnen. Meer sporten en beter letten op wat ik eet heeft er toe geleid dat de dosering vorig jaar is verlaagd. Nu heb ik ergens opgevangen dat hoge bloeddruk ook invloed kan hebben op de potentie. Ben allang geen 18 meer maar ervaar hierin wel een vermindering sinds ik hoge bloeddruk heb. Is hierin dan ook een relatie of is dit puur leeftijd of iets tussen de oren. Reactie infoteur, 01-09-2012
Er kunnen allerlei lichamelijke factoren een rol spelen bij een erectiestoornis, waaronder bloedvatafwijkingen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis schrijft hierover:

"Gedurende het leven zetten cholesterol en andere vetten zich af op de binnenwanden van de bloedvaten. Hierdoor beschadigen de bloedvaten en kunnen zij minder goed functioneren. Het bloedvat kan minder goed samentrekken, ontspannen of raakt verstopt. Dit proces wordt ook wel atherosclerose genoemd.
Het is de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct, herseninfarct of hoge bloeddruk. Artherosclerose kan ook de zwellichamen in de penis beschadigen. Hierdoor vult de penis zich minder goed met bloed waardoor de erectie afneemt. Ongeveer 40 procent van erectiestoornissen is hieraan te wijten. Door roken, hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, overgewicht en te weinig bewegen neemt de kans op artherosclerose toe."

Vraag uw (huis)arts om advies.

Daniella Verspaandonk, 13-07-2012
Goedemiddag
Mijn zenuwvertakking in mijn wang naar mijn oog is beschadigd (door een fout van de tandarts) daardoor heb ik nu steken door mijn oog, maar ook soms vlekjes voor mijn oog (vooral links waar de pijn ook is). Nu zegt de dokter dat dit misschien te maken heeft met een hoge bloeddruk, is dit waarschijnlijk? mvg Daniella Reactie infoteur, 25-07-2012
Hoge bloeddruk geeft vaak geen symptomen. Eén van de symptomen die in uitzonderlijke gevallen kunnen optreden is het zien van vlekjes voor de ogen.

Ineke, 19-06-2012
Hallo, vandaag moest ik naar het ziekenhuis voor onderzoek ivm de operatie die ik moet ondergaan. Ze moesten m'n bloeddruk opmeten en die was behoorlijk hoog 1e meting 195/ 95 na 20 min nog een x meten toen 185/ 95. Ze heeft een arts gebeld en die zei dat ik na de operatie maar naar de huisarts moest gaan voor onderzoek. Normaal is m'n bloeddruk 120/70? Maar voel me er niet gerust onder, was niet zenuwachtig omdat ik wist dat er niets spannends ging gebeuren… wat adviseren jullie? Zal ik morgen de huisarts bellen of wachten?
Mvg Ineke Reactie infoteur, 19-06-2012
Onderstaande informatie is van informatieve aard en géén vervanging voor professioneel medisch advies.
Een eenmalige verhoogde bloeddrukwaarde betekent niet meteen dat u ‘hoge bloeddruk’ hebt. De bloeddruk varieert gedurende de dag. De bloeddruk kan oplopen in perioden van angst of stress (denk ook aan 'witte jassen hoge bloeddruk': het is bekend dat de bloeddruk bij een bezoek aan een arts of bij een onderzoek in een ziekenhuis wanneer deze gemeten wordt te hoog kan zijn als gevolg van spanning en dat deze daalt zodra men de medische omgeving verlaat), of als u inspanning verricht. U hebt een hoge bloeddruk (hypertensie) als meerdere metingen op verschillende momenten en ook tijdens ontspanning verhoogde waarden geven. Ik weet niet welke operatie u zult ondergaan, maar zaken als hoge bloeddruk, diabetes en chronische ziekten kunnen het herstel beïnvloeden. Vraag uw huisarts om advies.

Katja, 08-03-2012
Ik ben 26 jaar en ga regelmatig naar de bloedbank voor bloeddonatie. Vanaf het moment dat ik daar kom (ongeveer 4 jaar terug), is mijn bloeddruk eigenlijk altijd al aan de hoge kant geweest (onderdruk hoog in de 90).
Gisteren moest ik wederom voor een bezoek en was mijn bloeddruk weer te hoog (153/100 en bij een tweede keer 139/98). Mijn huisarts zegt dat ik mij geen zorgen hoef te maken omdat het nog niet alarmerend is. Klopt dit of moet ik er bij mijn huisarts op aandringen dat onderzocht wordt waarom mijn bloeddruk steeds zo hoog is?
Ik sporte regelmatig (inmiddels niet meer), heb geen overgewicht en rook ook niet. Verder voel ik mij prima, alleen ben ik de laatste maanden wat moe. Reactie infoteur, 12-03-2012
Een normale bloeddruk ligt ergens tussen 120-129 en 80-84. U zou met de huisarts kunnen bespreken of het volgen van voedingsadviezen in uw geval raadzaam is. Er is daar ook een NHG-Patiëntenbrief over geschreven: http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1c.htm

Piet, 14-09-2011
Ben 65 jaar geen overgewicht gezond veel beweging mijn bloeddruk wordt ca. 3 x per jr. gemeten bij het bloedgeven onderdruk is 80/85 bovendruk 150/160 mij wordt steeds verzekerd dat deze bovendruk geen probeem is (vroeger was de regel bovendruk 100 + de leeftijd) is deze bovendruk geen probleem? Reactie infoteur, 15-09-2011
Wanneer uw SBD ergens tussen de 140-159 is en er verder geen andere risicofactoren en aandoeningen in het spel zijn, dan is er sprake van een licht verhoogd cardiovasculair risico op een schaal van: gemiddeld risico / licht verhoogd risico / matig verhoogd risico / sterk verhoogd risico. Niet iedereen met een hoge bloeddruk hoeft medicijnen te nemen om de bloeddruk te verlagen. Soms is het voldoende de adviezen op te volgen om uw risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Het hangt af van uw bloeddruk, de risicofactoren en uw geschatte risico op hart- en vaatziekten of bloeddrukverlagende medicijnen zinvol zijn. Als u onderstaande adviezen opvolgt, wordt de kans dat u een hart- of vaatziekte krijgt kleiner. Soms daalt door deze maatregelen ook de bloeddruk:
- Stoppen met roken;
- Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en ontspanning door ten minste vijf dagen per week een halfuur intensief te bewegen, zoals stevig wandelen, fietsen, tuinieren, traplopen of zwemmen.
- Eet gezond en gevarieerd.
- Streef naar een gezond lichaamsgewicht.

Wanneer er geen risicofactoren en aandoeningen aanwezig zijn, kan worden volstaan met periodieke controle van de bloeddruk. Vraag uw huisarts om verduidelijking m.b.t. uw situatie.

(Lees verder: http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1a.htm)

A. Barzilay, 01-09-2011
Ik ben van 1931-06-30 va 2004-08-10 Pacemaker. medicyn gebruik 1 x Acetylsalicylzuur 80 mg. 1 x Focinoprilnatrium Snados 20. va 2011-08-16 1 x Hydrochloorthiazide T 25 mg.
p/d 20 min oefeningen, 3 km wandelen, 20 min hometrainer. Wat is voor mij een goede Bloeddrukwaarde? Reactie infoteur, 01-09-2011
Dat kunt u het beste aan uw behandeld arts vragen.

Anne Gerrit, 25-12-2010
Bestaan er voor hoge bloeddruk ook medicijnen die de sport prestaties niet beinvloeden? bijv alternatieve middelen. bij gebruik van simvastatine wordt gewaarschuwd voor slechtere sportieve prestaties. ( als bijwerking) ben 66 jaar en sport (duursport) nog veel en wil dat blijven doen zo lang mogelijk. Reactie infoteur, 31-12-2010
Er zijn heel veel medicijnen tegen hoge bloeddruk, zie: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/33190-hoge-bloeddruk-symptomen-behandeling-hypertensie-medicijnen.html

Welk middel voorgeschreven wordt, is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt en de keuze van de arts. Bespreek met uw huisarts uw situatie en wensen. Hij/zij kan u vertellen wat de (on)mogelijkheden zijn.

Micheline Verhoeven, 21-05-2010
Heb net op deze site gekeken ivm hoe ik me sinds gister voel. Ben naar de dansschool gegaan er daar was het erg warm. Rode wangen en had het bloedheet, ook een raar gevoel in m'n oren, rare druk, zou misschien het oorsuizen kunnen zijn, heb totaal geen energie en kracht in m'n armen is ook soms ver te zoeken. Voel me soms ook een beetje zweverig en heb nu weer van die blozende wangen (voelen ook warm aan), ziet er gezond uit maar weet wel zeker dat dat niet het geval is. Dacht eerst dat het aan de overgang zou liggen (ben 51), maar ben toch maar achter de pc gegaan om te kijken of het wat anders kon zijn. Dit lijkt me dus de meest voor de hand liggende, een hoge bloeddruk. Ga volgende week ook een afspraak maken bij de dokter hoor, lijkt me wel zo verstandig en hoop dat ik dan het juiste antwoord krijg.
Met vriendelijk groetjes, Micheline Reactie infoteur, 23-05-2010
Een bezoek aan uw huisarts is zeker aan te raden. Beterschap gewenst!

Jenny, 11-09-2009
Regelmatig begin ik enorm te zweten, en heel mijn lichaam voelt ijskoud aan, ik meet direct mijn bloeddruk, die is dan heel hoog, de laatste keer 19,5/14,5. Na een aantal minuten is het over, en funcsioneer ik weer normaal. Heb die al aan een arts gevraagd, het antwoord is, kom direckt naar mij indien die nog eens gebeurd, als ik dan bij de arts aankom is het over en kan hij niets concreet zeggen. Wat zou het kunnen zijn, heeft iemand de zelfde symtonen, wat kan ik er tegen doen. Reactie infoteur, 12-09-2009
Hallo Jenny,

Ik hoop dat er mensen reageren die het ziektebeeld herkennen.

mvg, Tartuffel

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 04-02-2024
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 44
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.