Tinnitus (oorsuizen of suizende oren): symptomen en oorzaken

Tinnitus (oorsuizen of suizende oren): symptomen en oorzaken Hoe tinnitus of oorsuizen (suizende oren) genezen en behandelen? Tinnitus is het horen van geluid, in een oor of beide oren en/of het hoofd, dat niet kan worden toegeschreven aan een externe geluidsbron. Het kan gaan om de volgende geluiden: suizen, fluiten, bulderen, sissen, tuiten, ruisen, rinkelen, brommen, dreunen, kloppen, tikken, piepen of hoge c.q. lage tonen. Je ervaart dan een piepend geluid in het oor (vaak beschreven als 'piepende oren'), een sissend geluid in het oor, een brommend geluid in het oor, enz. De geluiden kunnen qua intensiteit variëren. De periodes van tinnitus kunnen kort maar ook permanent zijn. Bepaalde vormen van oorsuizen kunnen behandeld worden, maar veel andere zijn blijvend en niet te genezen. Wel kunnen de klachten verminderd worden door adequate behandeling.

Wat is tinnitus of oorsuizen?

'Gerinkel in de oren'

De term 'tinnitus' is afkomstig van het Latijnse Tinnitus Aurium, wat zoiets betekent als 'gerinkel in de oren'. Tinnitus is het horen van geluid, in één oor of in beide oren en/of het hoofd, dat niet kan worden toegeschreven aan een externe geluidsbron. De geluiden kunnen bestaan uit suizende, fluitende, bulderende, piepende, sissende, tuitende, ruisende, rinkelende, brommende, dreunende, kloppende, tikkende geluiden of hoge c.q. lage tonen. De geluiden kunnen qua intensiteit variëren en soms volgen ze het ritme van de hartslag, maar meestal zijn ze onafgebroken te horen. De periode van tinnitus kunnen kort zijn, voor anderen is het een permanente situatie.

Hoe vaak komt het voor?

Tinnitus komt bij ongeveer één miljoen Nederlanders voor, van wie 10% er veel last van heeft. Bij enkele tienduizenden mensen zijn de klachten zo ernstig, dat dit psychosociale problemen veroorzaakt. Een heel groot deel van deze groep leert van lieverlede met tinnitus omgaan en kan na verloop van tijd weer vrij goed functioneren in het maatschappelijke- en sociale leven.

Storende klacht

Tinnitus kan zeer storend zijn voor mensen die het hebben. In veel gevallen is het niet een ernstig probleem, maar eerder een hinderlijk probleem van voorbijgaande aard. Sommige mensen met tinnitus hebben het dermate ernstig, dat het leidt tot concentratieproblemen, angstaanvallen of depressiviteit. De aandoening kan zo storend zijn, dat het interfereert met de dagelijkse activiteiten en het een aanslag is op de levenskwaliteit.

Diverse oorgeluiden

De geluiden van tinnitus zijn te beschrijven als blazend, bonzend, brommend, brullend, dreunend, fluitend, gillend, klikkend, kloppend, knarsend, neuriënd, piepend, ratelend, rinkelend, sissend, suizend, tikkend of zoemend.

Twee soorten tinnitus

Er worden twee soorten tinnitus onderscheiden:
 • de objectieve vormen van tinnitus; en
 • de subjectieve vormen van tinnitus.

Objectieve tinnitus

Bij de objectieve tinnitus kan de arts het geluid waarnemen in de nabijheid van het oor van de patiënt of de geluiden zijn te horen met een stethoscoop of een microfoontje dat in het oor geplaatst wordt. De waargenomen geluiden worden voortgebracht door het eigen lichaam en komen bij het oor terecht via luchttrillingen of via trillingen die via het weefsel of botten in het lichaam van de patiënt bij het oor terechtkomen. Deze geluiden kunnen afkomstig zijn van spasmen (onwillekeurig bewegende spieren) of gewrichten die geluid maken bij beweging.

Subjectieve tinnitus

De meest voorkomende vorm van tinnitus staat bekend als subjectieve tinnitus, wat betekent dat de patiënt een geluid hoort, die niet door anderen kan worden waargenomen. Deze vorm van tinnitus wordt dus niet veroorzaakt door geluidssignalen en wordt ook wel 'intrinsieke tinnitus' genoemd. In de meeste gevallen van subjectieve tinnitus is er een irreversibele verandering opgetreden in het gehoorsysteem, dat wil zeggen dat er een onomkeerbare storing in het gehoorsysteem aanwezig is.

Aneurysma / Bron: Martin SulmanAneurysma / Bron: Martin Sulman

Oorzaken tinnitus - oorsuizen

Een waaier aan oorzaken

Tinnitus is niet een ziekte op zich, maar veeleer een weerspiegeling van iets anders dat gaande is in bijvoorbeeld het hoorsysteem of de hersenen. Er zijn in totaal ongeveer 400 verschillende mogelijke oorzaken van oorsuizen bekend. Eén van de meest voorkomende oorzaken van tinnitus is schade aan het slakkenhuis, hetgeen veroorzaakt kan worden door te hard geluid, allerlei nekletsel en hoofdletsel, operaties en zelfs tandartsbezoeken.

Ziekten van het binnenoor

Sommige ziekten van het binnenoor, zoals het syndroom van Ménière, kunnen oorsuizen veroorzaken. Tinnitus kan in zeer zeldzame gevallen een symptoom zijn van ernstige problemen als een aneurysma of een hersentumor.

Chronische vermoeidheid kan leiden tot tinnitus / Bron: Istock.com/BartekSzewczykChronische vermoeidheid kan leiden tot tinnitus / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk

Overige oorzaken

Het is tevens mogelijk dat als gevolg van medicijngebruik, oorontstekingen, en bijvoorbeeld allergieën tinnitus kan ontstaan. Het kan ook voortkomen uit depressie, angsten en paniek, trauma, burn-out, langdurige stress en extreme chronische vermoeidheid. Dit genereert verhoogde spierspanning in het hoofd-halsgebied, hetgeen oorsuizen tot gevolg kan hebben.

Tinnitus kan worden verergerd door iets dat ons gehoor slechter maakt, zoals oorontsteking of overtollige oorsmeer in het oor.

In alle gevallen is het belangrijk dat de patiënt zich laat onderzoeken door een (KNO-)arts, als het oorsuizen langer duurt dan een aantal dagen.

Tinnitus genezen en behandelen

Indien de tinnitus het gevolg is van een specifieke aandoening of ziekte, moet de oorzaak van die aandoening eerst aangepakt worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een middenoorontsteking de oorzaak is. In veel gevallen is de oorzaak moeilijk te achterhalen en als er een oorzaak wordt gevonden, wil dit niet zeggen dat er een medische behandeling mogelijk is of dat de behandeling effectief zal zijn. Bepaalde vormen van oorsuizen kunnen behandeld worden, maar veel andere zijn blijvend en niet te genezen. Wel kunnen de klachten verminderd worden door behandeling, waardoor de aandoening hanteerbaar wordt. In Nederland zijn er een aantal audiologische centra, die patiënten die veel last ondervinden van tinnitus ondersteuning kunnen bieden. Op de website van de federatie van Nederlandse audiologische centra op http://www.fenac.nl, staan alle audiologische centra in Nederland - van Amsterdam tot Venlo - vermeld.

Enkele mogelijke behandelingen bij chronische tinnitus zijn:
 • Medicijnen;
 • Hulpmiddelen;
 • Therapievormen;
 • Aanpassen van de leefstijl; en
 • zelfhulpgroepen.

Medicatie ter behandeling van oorsuizen / Bron: Stevepb, PixabayMedicatie ter behandeling van oorsuizen / Bron: Stevepb, Pixabay

Tinnitus behandeling met medicijnen

Zoals doorbloedingsbevorderende medicijnen, indien slechte doorbloeding de oorzaak is, of de neurotransmitter glutamaat, waarvan overigens de effectiviteit nog niet bewezen is. Tinnitus kan angst, somberte, depressie en slaapproblemen veroorzaken. Er zijn medicijnen om de negatieve gevoelens meer onder controle te krijgen (antidepressiva) en/of beter te kunnen slapen (slaapmiddelen). Behandeling van de depressie bij patiënten met tinnitus kan een positief effect hebben op de ondervonden hinder van de tinnitus.

Tinnitus hulpmiddelen

Bij chronische tinnitus kan gebruik gemaakt worden van verschillende hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen hebben tot doel de aanwezige geluiden meer naar de achtergrond van het bewustzijn te verplaatsen. Men kan hierbij denken aan een hoortoestel, wanneer oorsuizen samengaat met gehoorverlies. Een hoortoestel versterkt spraak- en omgevingsgeluid, waardoor de storende tinnitus wordt teruggedrongen. Een tinnitusmaskeerder (of ruistoestel) produceert ruis en kan daarmee bepaalde soorten tinnitus draaglijker maken. Een tinnitusinstrument is een combinatie van hoortoestel en tinnitusmaskeerder, speciaal voor mensen met een zwaar tot zeer zwaar gehoorverlies. De behandeling met een ruismaskeerder wordt ook wel 'sound enrichment' genoemd: het creëren van een omgevingsgeluid, waardoor de tinnitus naar de achtergrond wordt verdrongen.

Medische behandelmethoden

Er bestaan verschillende behandelmethoden waarmee getracht wordt tinnitus te verminderen. De behandelingen zijn lang niet voor iedereen geschikt en hebben soms aanzienlijke bijwerkingen. De resultaten zijn ook niet altijd (bewezen) effectief. Voorbeelden van medische behandelingen zijn: infuustherapie om het bloed te verdunnen; Zuurstoftherapie, als tinnitus het gevolg is van zuurstofgebrek in het binnenoor. Hieronder volgen nog enkele andere medische behandelmogelijkheden.

Neuromodulatie

Neuromodulatie is het beïnvloeden van de werking van de zenuwbanen. Neuromodulatie bij oorsuizen gebeurt meestal in combinatie met andere therapieën, zoals medicatie, een operatie of kinesitherapie. Alle patiënten volgen veelal ook Tinnitus Retraining Therapy (TRT), waarbij ze technieken leren om zelf de last te verminderen. Bij neuromodulatie wordt nagegaan welke hersenzones overactief zijn en dus moeten worden behandeld. Patiënten komen doorgaans voor acht sessies, verspreid over vier weken. De zenuwbanen worden beïnvloed met behulp van elektrodes op het hoofd.

Cochleaire implantatie

Bij de meerderheid van aan beide zijden dove patiënten met tinnitus geeft een cochleair implantaat een vermindering van de tinnitus. Bij eenzijdig dove patiënten met ipsilaterale tinnitus worden gelijkwaardige resultaten gezien.¹ Een cochleair implantaat is een apparaat dat aan dove mensen de mogelijkheid biedt weer iets te horen. Dit gebeurt doordat het CI de functie van de zintuigcellen in een beschadigd binnenoor overneemt en de intact gebleven gehoorzenuw direct elektrisch stimuleert.

Therapievormen

Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm van therapie is de meest effectieve therapie gebleken om te leren omgaan met tinnitus. In cognitieve therapie krijgt de patiënt handvatten en denkgereedschappen aangereikt hoe hij met oorsuizen kan leven.

Tinnitus Retraining Therapy

Er bestaat een training speciaal voor mensen mer oorsuizen en tinnitus: Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Deze training is ontwikkeld door J. Hazell en P.J. Jastrebroff en is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. In deze therapie leer je in eerste instantie te begrijpen hoe oorsuizen ontstaat en krijg je handvatten aangereikt om beter om te gaan met de emotionele en lichamelijke reacties die deze hinderlijke aandoening oproept. Er wordt geleerd dat het geluid van het oorsuizen geen reden is voor paniek en eigenlijk niet hinderlijk is. Uiteindelijk leer je om met het hinderlijke geluid om te gaan door het naar de achtergrond te drukken en door het als een normaal geluid te beschouwen waarmee gewoon te leven is.

Overleg met de arts / Bron: Syda Productions/Shutterstock.comOverleg met de arts / Bron: Syda Productions/Shutterstock.com

Fysiotherapie

In circa 4% van de gevallen wordt de tinnitus veroorzaakt door nek- of schouderklachten. Een behandeling bij de fysiotherapeut kan in deze situaties mogelijk verlichting geven. Overleg dit met je huisarts.

Kinesitherapie

Oorsuizen kan verschillende oorzaken hebben waaronder gehoorschade, problemen met de bloedsomloop, maar ook nekproblemen of stoornissen van het kaakgewricht. Indien er stoornissen zijn in de nek of het kaakgewricht, kan kinesitherapie mogelijk uitkomst bieden. Spierspanningen of een slechte mobiliteit van de nekgewrichten en kaakgewrichten kunnen verantwoordelijk voor oorsuizen en deze kunnen beïnvloedt worden met verschillende technieken.

Cursussen zoals 'Omgaan met Tinnitus'

Her den der in het land worden cursussen gegeven in het omgaan met tinnitus. Zo organiseren het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Team GGz voor Doven en Slechthorenden Noord-Nederland een cursus om te leren omgaan met Tinnitus. In de cursus krijgt de deelnemer handige tips aangereikt en kunnen ervaringen uitgewisseld worden met andere lotgenoten. Tevens leert de deelnemer omgaan met de gevolgen van Tinnitus. Er wordt aandacht besteed aan de invloed van spanningen en de rol van de omgeving. De cursus 'Omgaan met Tinnitus' bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. Eenmaal per twee weken komen maximaal zes deelnemers bij elkaar in het UMCG. Voorafgaand aan de cursus wordt een intake- en kennismakingsgesprek met de deelnemer gevoerd.

Tinnitus Adem Therapie

De Tinnitus Adem Therapie is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeute Maria Holl in samenwerking met KNO-artsen. De therapie bestaat uit een combinatie van mindfulness, ademhalingstechnieken en zelfmassage. In 2012 is de therapie aan de universiteit van Regensburg wetenschappelijk onderzocht. Zo'n 80 procent van de deelnemers kon na afloop beter omgaan met de psychische belasting van hun tinnitus. Ook namen de klachten af bij een groot deel van de deelnemers.²

Beperk je alcoholgebruik bij tinnitus / Bron: Istock.com/karelnoppeBeperk je alcoholgebruik bij tinnitus / Bron: Istock.com/karelnoppe

Aanpassen van de leefstijl

Vermijd stressvolle situaties en (langdurige) emotionele spanning zo veel mogelijk. Wees terughoudend met cafeïne-houdende dranken, tabak en alcohol en drugs. Zorg voor voldoende (nacht)rust en ontspanning. Zorg voor een afleidend geluid op de achtergrond. Zorg voor afleiding en activiteit.

Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact

Contact met lotgenoten en het delen van ervaringen, kan helpen beter te leren omgaan met de klachten. Zo is er bijvoorbeeld het 'Tinnitus & Hyperacusis forum' op de website http://www.nvvs.nl.

Noot:
 1. Joost van Tongeren, Rilana F.F. Cima, Joeri Buwalda, Rutger Hofman, Lucien J. Anteunis en Robert J. Stokroos. Tinnitus: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8397
 2. Peter M Kreuzer, Monika Goetz, Maria Holl, Martin Schecklmann, Michael Landgrebe, Susanne Staudinger and Berthold Langguth. Mindfulness-and body-psychotherapy-based group treatment of chronic tinnitus: a randomized controlled pilot study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:235 doi:10.1186/1472-6882-12-235.

Lees verder

© 2010 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Oorsuizen behandelen met implantaat in oorOorsuizen behandelen met implantaat in oorMensen met oorsuizen (tinnitus) horen de hele dag een onafgebroken uiterst irritant geluid in het oor. Voor veel lijders…
Oorsuizen (tinnitis): oorzaken, symptomen en behandelingOorsuizen (tinnitis): oorzaken, symptomen en behandelingTinnitis, oorsuizen of “tinnitus aurium” is een vervelende aandoening van het gehoororgaan. Oorsuizen kenmerkt zich door…
Leren leven met tinnitusLeren leven met tinnitusIedereen hoort wel eens een piep in zijn oor. Het kan even aanhouden maar meestal verdwijnt die weer net zo plotseling a…
Pulserende tinnitus: Oorsuizen met kloppende geluiden in oorPulserende tinnitus: Oorsuizen met kloppende geluiden in oorTinnitus aurium (oorsuizen) is een aandoening waarbij patiënten geluiden horen van in het lichaam zelf. Deze geluiden zi…

De ziekte van AlzheimerDe ziekte van AlzheimerAlzheimer is een ziekte waarbij mensen in een zeer snelle tijd dementeren. Deze ziekte komt het meest voor bij mensen bo…
Prostaatvergroting: klachten, behandelingProstaatvergroting: klachten, behandelingBij veel mannen groeit in de loop van de jaren de prostaat. Sommigen krijgen daardoor problemen met plassen, maar bij an…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Istock.com/AW
 • Joost van Tongeren, Rilana F.F. Cima, Joeri Buwalda, Rutger Hofman, Lucien J. Anteunis en Robert J. Stokroos. Tinnitus: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8397
 • Margot A. Koeneman: Tinnitus zonder OORzaak. Een empirisch onderzoek naar de variabelen die samenhangen met de ervaren last van tinnitus; Rijksuniversiteit Groningen; Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid; Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen, Vakgroep Sociale Psychologie, juli 2005.
 • Peter M Kreuzer, Monika Goetz, Maria Holl, Martin Schecklmann, Michael Landgrebe, Susanne Staudinger and Berthold Langguth. Mindfulness-and body-psychotherapy-based group treatment of chronic tinnitus: a randomized controlled pilot study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:235 doi:10.1186/1472-6882-12-235.
 • www.umcn.nl
 • www.doof.nl
 • www.nvvs.nl
 • www.uza.be
 • Afbeelding bron 1: Martin Sulman
 • Afbeelding bron 2: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 3: Stevepb, Pixabay
 • Afbeelding bron 4: Syda Productions/Shutterstock.com
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/karelnoppe
Reacties

A. H. Keizer, 15-07-2018
Kan het gebruik van bepaalde medicatie( in mijn geval: Pregabaline) de Tinnitus op korte termijn verslechteren? Reactie infoteur, 19-09-2018
Pregabaline EG (Lyrica) behoort tot de groep van geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van epilepsie, neuropathische pijn en gegeneraliseerde angststoornis (GAD) bij volwassenen. In de bijsluiter kan ik daarover niets terugvinden.

Gils, 10-02-2016
Als ik deze reacties lees, dan hebben er veel mensen last van dat verschrikkelijk geluid in je oor. Ik heb het al zeker meer als 20 jaar in ben in twee ziekenhuizen begonnen met onderzoeken in Breda toen in Leiden bij een professor in Nijmegen en in Edegem bij Antwerpen allemaal UZA ziekenhuizen.
Mijn vraag is of er helemaal niets aan te doen is voor ons, het is om gek van te worden dag en nacht dat geluid. Ze komen wel op de maan maar hier is niets voor onbegrijpelijk. Reactie infoteur, 23-02-2016
De meeste huidige behandelopties staan in het artikel vermeld. Als er sprake is van oorsuizen, dan is het van belang dat meerdere disciplines met elkaar samenwerken. In het Flevoziekenhuis is bijvoorbeeld een aanpak in drie stappen geïntroduceerd, waarbij het audiologisch centrum, de KNO-artsen en de psychiatrie nauw samenwerken, zoals is te lezen in het artikel. Op dit moment worden meerdere behandelingen of combinaties van behandelingen aangeboden:
(a) audiologische consultatie;
(b) psychologische behandeling;
(c) geluidverrijkende therapie;
(d) farmacotherapie;
(e) neuromodulatie.

Annette Rademakers, 13-10-2015
Heel graag zou ik willen weten, welke antidepressiva je tinnitus niet kan verergeren… want ik heb begrepen dat er antidepressiva zijn die je tinnitus wel verergeren? Reactie infoteur, 20-10-2015
Anti-depressiva zijn niet geregistreerd voor de behandeling van oorsuizen, maar soms worden ze daar wel voor gebruikt. Er zijn globaal genomen twee groepen antidepressiva:
- tricyclische antidepressiva (de TCA’s); en
- serotonine heropnameremmers (de SSRI’s).

De groepen verschillen qua bijwerkingen. Serotonineheropnameremmers genezen het oorsuizen niet, maar kunnen er wel voor zorgen dat het oorsuizen als minder erg wordt ervaren. Ze worden daarom regelmatig toegepast bij oorsuizen.

TCA’s staan er daarentegen om bekend dat ze oorsuizen kunnen veroorzaken of verergeren. Deze antidepressiva, zoals amitriptyline (Sarotex, Tryptizol), clomipramine (Anafranil) imipramine en nortriptyline (Nortrilen), worden daarom bij voorkeur niet gebruikt bij hoorproblemen.

A. van der Linden, 07-05-2015
Hallo.

Ik ben 22 jaar, en heb na een stuk of 10 oor ontstekingen en andere oogklachten buisjes gekregen waar ik tot op heden erg tevreden over ben.

Tot sinds kort. Ik hoor namelijk een schrapend, schuivend geluid op het ritme van mijn hartslag. Dit verneem ik alleen wanneer ik op mijn bed lig. Ik ben vandaag bij de huisarts geweest om te laten kijken of de buisjes nog goed waren en of er geen mankementen zichtbaar waren. Alles was in orde.

Ik ben er achter gekomen dat wanneer ik me kaakspier aanspan het geluid aanzienlijk minder word.

Zolang er geluiden om mij heen zijn heb ik nergens last van. Het is echt alleen wanneer ik wil gaan slapen.

Heb ik nu ook last Tinnitus? Ik hoop het toch niet. Word er nu al aardig gek van.

Zijn er verder nog tips om er van af te komen of het probleem te verminderen? Of is de enige optie afwachten?

Mvg Alard Reactie infoteur, 10-06-2015
De meeste huidige behandelopties staan in het artikel vermeld. Het lijkt mij raadzaam om met uw huisarts te bespreken wat de mogelijkheden zijn in uw situatie. Mogelijk dat verwijzing naar een KNO-arts verstandig is. Sowieso moet een eventuele lichamelijke oorzaak worden uitgesloten. Als er sprake is van oorsuizen, dan is het van belang dat meerdere disciplines met elkaar samenwerken. In het Flevoziekenhuis is bijvoorbeeld een aanpak in drie stappen geïntroduceerd, waarbij het audiologisch centrum, de KNO-artsen en de psychiatrie nauw samenwerken, zoals is te lezen in het artikel.

Kim, 19-02-2015
Hallo,
Ik ben een meisje van 13 jaar dat erg last had van verstopte oren. Daarom heb ik iets gedaan wat echt niet slim van me was, ik heb met een wattenstaafje in mijn linker oor zitten wroeten. Het enige wat ik ervan overhield was hevige pijn. Nu, de volgende ochtend, is deze gelukkig weggetrokken. Maar helaas heb ik nu een piepend en suizend geluid in mijn oor, en alles wat ik hoor klinkt een beetje robotachtig door dat ene oor. Zou het kunnen zijn dat ik iets blijvend heb beschadigd of zoiets?

Alvast bedankt,

Kim Reactie infoteur, 22-02-2015
Het trommelvlies kan kapot gaan door bijvoorbeeld een voorwerp dat te diep in het oor is gestoken, zoals een wattenstaafje. De huisarts kan vaststellen of er een scheur in het trommelvlies is door middel van een otoscoop, dat is een medisch instrument dat gebruikt wordt om de gehoorgang en trommelvlies te inspecteren. Een gering scheurtje in het trommelvlies herstelt meestal binnen enkele weken. Hier kun je meer lezen over een gescheurd trommelvlies: http://goo.gl/rFgOSr
Ik raad je aan om een afspraak te maken met je huisarts, zodat je klacht onderzocht (en behandeld) kan worden.

L. Jensen, 04-06-2014
In de genoemde behandelmogelijkheden valt me op dat fysiotherapie niet naar voren komt als een mogelijkheid om van de tinnitus af te komen. ZIjn daar geen onderzoek in gedaan? Reactie infoteur, 04-06-2014
Wanneer de tinnitus veroorzaakt wordt door nek- of schouderklachten kan fysiotherapie uitkomst bieden. Ik heb deze aanvulling in het artikel opgenomen.

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 09-04-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 13
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.