Sterrenbeelden Match - Liefde Relatie Aspecten

Sterrenbeelden Match - Liefde Relatie Aspecten Sterrenbeeld match - liefde relatie. Wie past bij wie in de astrologie? De liefdeshoroscoop, welk zonneteken of wie de geschikte partner is, wie er astrologisch nu het beste past qua liefde, vriendschap, samenwerking, hangt af van meerdere factoren. Zoals o.m. elementen, planeten en onderlinge wisselwerking of tekens in de huizen. Hier vind je welk van de 12 sterrenbeelden matcht met dat van jou. Nader bekeken vanuit de aspecten conjunctie, sextiel, vierkant, driehoek, inconjunctie en oppositie.

Sterrenbeeld Match - Relatie Liefde Partner - Vriendschap en Samenwerking

Match Relatie Horoscoop. Bepaalde sterrenbeelden of zonnetekens passen ‘beter’ bij elkaar dan andere. De vraag of iemand met een bepaald sterrenbeeld matcht c.q. wel of niet bij je past qua vriendschap, liefde of relatie, hangt niet alleen af van het zonneteken. Je zonneteken -bekend onder de naam sterrenbeeld- geeft aan waar de zon stond op het moment van je geboorte. Verder spelen vele andere factoren een rol, zoals de positie van de ascendant, maan en planeten, tekens in de huizen etc. Tevens is het zo dat ergens in ieders horoscoop elk sterrenbeeld terug te vinden is (iedereen heeft wel iets van elk teken).

Invloed Planeten Relatie. Planeten hebben ook hun invloed op relaties en liefde. Zo hebben bijvoorbeeld de planeten Venus en Mars invloed op liefde en seksualiteit. Venus betreft het vrouwelijke element van schoonheid, verleiding, genot, smaak of (seksuele) voorkeur, genegenheid en sympathie. Mars betreft meer het mannelijke veroveringselement en merk je qua seksuele energie, maar ook energie in het algemeen, b.v. als je samenwerkt (energie ergens insteekt). Alle planeten zijn op een bepaalde manier betrokken bij de liefde en seksualiteit. Zo heeft de Maan te maken met aantrekkingskracht. Mercurius met contact of hoe je je (verbaal) uit. Jupiter met tevredenheid, tolerantie en in hoeverre je iets toelaat. Saturnus heeft invloed op de begrenzingen. Uranus op de opwinding. Neptunus op de romantiek. Pluto heeft invloed op het genot en de vraag wie domineert. En natuurlijk de Zon, astrologisch gezien de planeet, die je zonneteken bepaalt en het lichaam en het hart symboliseert (waar je hart naar uitgaat, emoties, zielsverwantschap). Gekeken naar matches tussen sterrenbeelden (horoscopen) is er bovendien ook sprake van wisselwerking tussen planeten onderling, zoals bijvoorbeeld de aspecten tussen de Zon van de man en Venus van de vrouw of andersom etc.

Indien je een complete en persoonlijke horoscoop laat trekken, kan bijvoorbeeld de stand van andere planeten zo blijken te zijn dat de kenmerken van je sterrenbeeld afgezwakt of versterkt worden. Wanneer je echt goed wilt kijken of iemand wel of niet bij je zou kunnen passen, is het belangrijk om de twee horoscopen naast elkaar te leggen.

Synastrie - Relatie Astrologie. In de relatie-astrologie oftewel 'synastrie' worden twee horoscopen over elkaar heen gelegd (om elkaar gezet) en met elkaar vergeleken, op grond waarvan inzicht in de aard van de relatie kan ontstaan. Deze synastrie-analyse kan allerlei vormen van relatie betreffen, zoals moeder en kind, vrienden, collega’s die samenwerken etc.

Combine- Composiethoroscoop. Verder bestaat ook de combine- of composiethoroscoop c.q. een samengestelde horoscoop. Deze laat het gezamenlijke energiepatroon zien, dat door de relatie is ontstaan.

Analyse Interpretatie Verschillen. Er zijn astrologisch gezien verschillende analyses of interpretaties mogelijk, afhankelijk van het analysemodel, daar er verschillende accenten gelegd kunnen worden. Ook zal het uitmaken of bepaalde factoren als negatief of positief gezien worden. Zo kunnen bijvoorbeeld de termen conflict en disharmonieus als negatief bestempeld worden, maar ook als uitdaging, dynamisch, levendig, uitlokkend tot leerprocessen of verandering gezien worden. Bovendien zal het ene individu meer behoefte hebben aan strijd, dynamiek en bedrijvigheid dan de ander en zal een partner met een ‘passend’ sterrenbeeld misschien als saai en de relatie als sleur ervaren worden.

En verder zijn er natuurlijk heel veel andere factoren die niets met astrologie te maken hebben, van invloed op het gegeven of iemand wel of niet bij je past, al dan niet de geschikte keuze is qua liefde, vriendschap, relatie of andere verbintenissen. Bovendien is een relatie, een al dan niet geschikte partner en het opbouwen en behouden van een goede relatie een dermate complex gegeven, dat er geen specifieke recepten, geheimen, wetten of gouden regels bestaan. Zo zal ook astrologisch gezien slechts een klein of bepaald gedeelte bekeken, ‘verklaard’ of eruit gehaald kunnen worden om mogelijk meer inzicht, een duidelijker beeld te krijgen of op een andere manier naar facetten van de relatie te kijken.

Match Sterrenbeelden Aspecten. Hieronder wordt nader ingegaan op de match van de 12 sterrenbeelden gezien vanuit de groepering of rangschikking in de dierenriem, de afstanden tussen de sterrenbeelden onderling c.q. de invloed van de aspecten (zie verder in tabel 2).

Relatiehoroscoop Sterrenbeelden. Links naar de relatiehoroscoop per sterrenbeeld zijn te vinden onderaan het artikel, onder het kopje Relatiehoroscoop - Sterrenbeeldmatch.

Liefde Relatie Match 12 Sterrenbeelden - Aspecten Afstanden Graden

Afstand Groepering Dierenriem. Vanuit astrologische duiding en analyses wordt in grote lijnen veelal beweerd dat:
• De twaalf zonnetekens c.q. sterrenbeelden op relatiegebied een niet al te sterke affiniteit hebben op liefdes- en relatiegebied met het teken direct links of rechts naast hen (buren).
• Iemand met een bepaald sterrenbeeld goed overweg kan met een partner (verbintenis) van hetzelfde sterrenbeeld, zoals b.v. kreeft met een kreeft etc. (Conjunctie 0° /360°, zie tabel 2)
• Er voor verbondenheid, vriendschap, overeenstemming 2 tekens verder gekeken moet worden
• Conflicten en strijd het meest voor zullen komen bij drie tekens verder of explicieter nog de zonnetekens die precies tegenover elkaar liggen (overburen, Oppositie 180°, zie tabel). Van tegenovergestelde tekens wordt vaak gezegd dat deze elkaar liever op een afstand houden, vanwege verschillen in golflengte qua behoefte, in beleving, emoties en gedachten etc. Toch kunnen tegenpolen elkaar ook aantrekken, zoals ook vaak gezegd wordt.
• In de astrologische cirkel staan de tekens van hetzelfde element altijd vier tekens van elkaar oftewel 120° (Driehoek, zie tabel 2). Indien de vuur, aarde, lucht en watertekens op papier met elkaar verbonden worden, ontstaat er een driehoek. Er wordt veelal uitgegaan van het gegeven dat de sterrenbeelden met hetzelfde element een goede combinatie vormen of geschikte partners voor elkaar zijn. Het kan echter ook zo zijn dat een dergelijke relatie wordt ervaren als te makkelijk, saai of dat er te weinig is om van elkaar te leren of te groeien.

Dit alles betreft de globale lijnen die veelal naar voren komen in astrologische analyses of beschouwingen. Maar nogmaals: er zijn tussen twee horoscopen meer planeten van invloed dan alleen de zon, er is ook sprake van onderlinge wisselwerking tussen beide horoscopen en uiteraard van niet astrologische factoren, omstandigheden en persoonlijke keuzes, zoals hierboven al is uiteengezet.

Sterrenbeelden Aspecten Graden. Hieronder in Tabel 1 worden de 12 sterrenbeelden aangegeven met het aantal graden afstand (0 tot 180) tussen de sterrenbeelden onderling in de dierenriemcirkel, oftewel de aspecten. Wanneer je opzoekt hoeveel graden er tussen jouw eigen sterrenbeeld (zonneteken) en dat van degene met wie je een relatie, verbintenis of vriendschap hebt, van je liefje, collega of degene met wie je samenwerkt, kun je vervolgens in tabel 2 opzoeken wat deze graden inhouden. Of met andere woorden: wat de invloed van de verschillende aspecten kan zijn.

Tabel 1 - De 12 Sterrenbeelden - Onderlinge afstand Dierenriemtekens - Graden


ZonnetekenRamStierTweelingKreeftLeeuwMaagdWeegschaalSchorpioenBoogschutter SteenbokWatermanVissen
Ram     0   30   60   90 120 150 180 150 120   90   60   30
Stier   30     0   30   60   90 120 150 180 150 120   90   60
Tweelingen   60   30     0   30   60   90 120 150 180 150 120   90
Kreeft   90   60   30     0   30   60   90 120 150 180 150 120
Leeuw 120   90   60   30     0   30   60   90 120 150 180 150
Maagd 150 120   90   60   30     0   30   60   90 120 150 180
Weegschaal 180 150 120   90   60   30     0   30   60   90 120 150
Schorpioen 150 180 150 120   90   60   30     0   30   60   90 120
Boogschutter 120 150 180 150 120   90   60   30     0   30   60   90
Steenbok   90 120 150 180 150 120   90   60   30     0   30   60
Waterman   60   90 120 150 180 150 120   90   60   30     0   30
Vissen   30   60   90 120 150 180 150 120   90   60   30     0

* Waar 0 graden staat, kan ook 360 graden gelezen worden

Tabel 2 - Match en Relatie Sterrenbeelden - Betekenis Graden - Invloed Aspecten

TekenAfstand AspectnaamSymbool Relatie Liefde Vriendschap SamenwerkingAspectbegrip
  0° = zelfde Conjunctie
Relatie: goed samengaan, kunnen samen één zijn.Kern van de conjunctie: als eenheid functioneren, symboliseert de uitgesproken en direct naar voren komende eigenschappen, gecombineerde energie die zich als nieuwe eenheid duidelijker, sterker en meer uitgesproken manifesteert dan afzonderlijk.Intensiteit
30° = 1 tekenHalfsextiel
Kan goed samen gaan bij een leerbare instelling.Er zijn ‘spelregels’ nodig (afspraken/aanwijzingen)Kunnen van elkaar leren. Kern van het halfsextiel: er kan verwarring ontstaan door de gedeeltelijke herkenning in elkaar en op ander gebied weer niet. Als het besef/vermogen er is dat beide van elkaar kunnen leren, kan er gelijkwaardigheid ontstaan. Zoektocht
60° = 2 tekensSextiel
Verbintenis kan goed uitpakken....er moet echter wel aan het contact gewerkt worden. Kern van 't sextiel: soepele manier van op elkaar inwerken van diverse factoren, ook in contactuele of verbindingleggende eigenschappen. Soms is er een dermatevanzelfsprekende manier van op elkaar inwerken, dat 't samengaan niet eens bewust ervaren wordt als soepel verlopend; hierdoor potentie niet benut.Werkzaamheid
90° = 3 tekensVierkant
Er is sprake van veel en fundamentele conflicten.Beide moeten leren om samen te werken. Kern van het vierkant: gerichtheid om uitdagingen aan te gaan en weerstanden/barrières te overwinnen. Vierkantsaspect wordt ook wel strijdaspect ge-noemd. Indien de neiging tot weerstanden over-winnen, acceptatie van barrières er niet is of niet goed gehanteerd wordt, kan 't vierkant zich uiten in de vorm van spanning/conflicten/tegenslagen. Weerstand
120°= 4 tekensDriehoek
Deze combinatie zou goed samen kunnen gaan.Ook goed op het gebied van de samenwerking. Kern van de driehoek: de werking wordt vaak geassocieerd met creativiteit en talent. Het gaat vaak om hetzelfde element (water, vuur aarde, lucht). Een negatief bijeffect kan een tendens zijn om de dingen te makkelijk op te vatten, uitdagingen uit de weg te gaan en bij tegenslag ahw weg te vluchten in het elementi.p.v. het ontwikkelen van de zwakke kanten. Zijn(skwaliteit)
150°= 5 tekensInconjunct
Er kan sprake zijn van naast elkaar leven of communiceren, alleen contact op een bepaald (beperkt) gebied. Kern van het inconjunct: het inconjunctaspect (ook wel quincunxaspect ge-noemd) wijst op moeite met het verenigen en op elkaar afstemmen van dingen. In positieve zin kan dit juist een prikkel of drijfveer geven te zoeken naar methodes om diverse factoren met elkaar in overeenstemming te brengen. Werkzaamheid
180°= 6 tekensOppositie
Een verbintenis te beschrijven als tegenpolen. De relatie kan conflictueus zijn/elkaar afstoten.Maar tegenpolen kunnen elkaar ook aantrekken. Kern van de oppositie: in de term ligt het woord tegenpool besloten (180° tegenover elkaar). Het betreft vaak de opponerende elementen. De relatie kan in de sfeer van tegenstellingen liggen, maar ook in een poging tot overwinnen hiervan. Indien de kenmerken en behoeftes van de ander niet gezien worden, kunnen er onduidelijkheden en conflicten ontstaan. Als de oppositie benut wordt en beide polen echt geaccepteerd, kan er sprake zijn van positiviteit en gelijkwaardigheid. Dualiteit


* Verder is er nog het halfvierkant (45°), maar dit aspect is niet opgenomen in het sterrenbeeld match overzicht

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop AstrologieWie Past bij Wie? Relatiematch - Liefdeshoroscoop AstrologieWie past bij wie volgens de Chinese astrologie? Welke Horoscopen: Dierentekens (vgl. sterrenbeelden) passen goed bij elk…
Welk sterrenbeeld past het best bij de Schorpioen?Welk sterrenbeeld past het best bij de Schorpioen?Personen met het sterrenbeeld Schorpioen hebben op relatievlak behoefte aan een partner die loyaal is en zijn liefde uit…
Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Aap?Chinese Relatie Horoscoop - Wie Past bij Aap?Chinese liefdeshoroscoop van de aap. Wie past er bij de aap? Welk dierteken past het beste bij apen op het gebied van vr…
Chinese Liefdeshoroscoop - Wie Past bij Tijger?Chinese Liefdeshoroscoop - Wie Past bij Tijger?Chinese liefdeshoroscoop van de tijger. Met welk dierenteken is er de grootste kans op een mooie liefde, goede relatie o…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Quique, Pixabay
  • Van der Velde, H. Cursus Psychologische Astrologie. Uitgave eigen beheer
  • Janet Leigh. Astrological aspects. London: Panama Books
  • Happinez magazine
  • Eigen aanvullingen
Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 07-03-2008
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Astrologie
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.