Lymfeklierkanker: symptomen Hodgkin-lymfoom en behandeling

Lymfeklierkanker: symptomen Hodgkin-lymfoom en behandeling De symptomen van lymfeklierkanker (het Hodgkinlymfoom) kunnen bestaan uit een voelbare zwelling van één of meer lymfeklieren in de hals, in één van de oksels of soms in één van de liezen, evenals gewichtsverlies, verlies van eetlust, koorts, nachtzweten en hardnekkige jeuk. Het Hodgkin-Lymfoom of ziekte van Hodgkin is een kanker van het immuunsysteem dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van reuzencellen, die Reed-Sternberg cellen worden genoemd. In veel gevallen meldt de ziekte zich dus door een asymptomatische lymfeklierzwelling in de hals of oksel. Er kunnen bij deze vorm van lymfeklierkanker ook symptomen aandienen aan als perioden met koorts afgewisseld door perioden met normale lichaamstemperatuur, onverklaarbaar gewichtsverlies, zware vermoeidheid zonder duidelijke reden, jeuk over het gehele lichaam en nachtzweten. De overlevingskans van deze vorm van lymfeklierkanker is vrij gunstig: bij meer dan 70% van de patiënten kan tegenwoordig genezing worden bereikt.

Lymfeklierkanker


Lymfeklierkanker en het lymfevatenstelsel / Bron: Blausen Medical Communications, Inc., Wikimedia Commons (CC BY-3.0)Lymfeklierkanker en het lymfevatenstelsel / Bron: Blausen Medical Communications, Inc., Wikimedia Commons (CC BY-3.0)

Lymfevatenstelsel

Hodgkinlymfoom is een vorm van kanker van het lymfestelsel. Een ander woord hiervoor is lymfeklierkanker. Het Hodgkin lymfoom is een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. De lymfeklier maakt deel uit van het lymfevatenstelsel die door het gehele lichaam loopt. Het lymfevatenstelsel is een aanvullend drainagesysteem van het weefsel, ze is betrokken bij het afvoeren van vocht uit de weefsels naar de bloedsomloop. Het stelsel bestaat uit buisvormige kanaaltjes (lymfevaten) en knopen (lymfeknopen of -klieren). Het stelsel vervult een belangrijke functie bij de afweer tegen infectie in het menselijk lichaam, transport van bloedcellen, afbraak en rijping van lymfocyten (witte bloedlichaampjes) en het reinigen van het bloed. De lymfeklieren functioneren als een soort filters: ze vangen virussen, bacteriën en andere lichaamsvreemde organismen en afwijkende deeltjes, zoals kankercellen die elders vandaan komen (zie volgende paragraaf). Vervolgens vernietigen de witte bloedcellen de ongewenste binnendringers. Als er veel bacteriën worden vastgehouden in de lymfeklieren, kunnen de klieren opzwellen en gevoelig worden.

De grootste groepen lymfeknopen liggen onder de oksel, in de lies en rond de grote bloedvaten in de buik. Andere groepen liggen bij de ellebogen en in de knieholten.

Lymfeklier / Bron: SEER, Wikimedia Commons (Publiek domein)Lymfeklier / Bron: SEER, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Lymfeklierkanker: Hodgkin en non-Hodgkin

Lymfeklieren

In nagenoeg alle lichaamsweefsels ontspringen kleine lymfevaten. Lymfeklieren draineren het weefsel waardoor er gemakkelijk via uitzaaiingen vanuit een andere plek in het lichaam kankercellen terecht kunnen komen, die zich daar gaan nestelen en vermenigvuldigen. Dit wordt geen lymfeklierkanker genoemd. Kanker wordt genoemd naar de plaats waar het begon. Prostaatkanker die zich heeft uitgezaaid naar de regionale lymfeklieren, heet geen lymfeklierkanker maar prostaatkanker.

Lymfomen

De belangrijkste cellen van het lymfestelsel, de lymfocyten - die zich bevinden in de lymfeknopen en andere lymfoïde weefsels zoals de milt - kunnen zelf ook ontregeld raken en tumoren vormen, lymfomen genaamd. Er zijn veel verschillende soorten kanker van het lymfestelsel. De belangrijkste onderscheiding is die tussen:

Tezamen worden ze maligne lymfomen worden genoemd. Bij non-Hodgkin-lymfomen (NHL) worden de lymfeklieren groter door ongeremde deling van lymfocyten - de witte bloedcellen - en bij Hodgkin-lymfomen (HL) treedt abnormale celgroei op van lymfocyten.

Reed-Sternberg cellen / Bron: National Cancer Institute, Wikimedia Commons (Publiek domein)Reed-Sternberg cellen / Bron: National Cancer Institute, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Reed-Sternberg-cellen

In het jaar 1832 beschreef de Brtse arts en patholoog Thomas Hodgkin (1798 - 1866) voor het eerst de kenmerken van deze ziekte. De onderzoekers Dorothy Reed Mendenhall (1874-1964) en Carl Sternberg (1872-1935), ontdekten via microscopisch onderzoek de reuzencellen die typisch zijn voor het Hodgkin-lymfoom. De cellen werden sinds hun ontdekking genoemd naar de beide heren: Reed-Sternberg-cellen. Tot het midden van de vorige eeuw werd HL gezien als een infectieziekte.

Hodgkinlymfomen

Zo'n 15% van de maligne lymfomen bestaan uit Hodgkinlymfomen. De andere 85% van de maligne lymfomen zijn non-Hodgkin-lymfomen. Er worden ongeveer dertig verschillende soorten non- Hodgkin-lymfomen onderscheiden, die de lokalisatie in het lymfatische systeem gemeen hebben maar onderling verder duidelijk verschillen. Bij HL vertoont één type lymfekliercel een abnormale celgroei: de zogenaamde Reed-Sternberg-cel. De aanwezigheid van deze cellen is dan ook het belangrijkste onderscheid tussen HL en NHL. Deze abnormale celgroei veroorzaakt vergrote lymfeklieren, waardoor de lymfocyten niet naar behoren kunnen functioneren. Het lichaam verliest daarmee een deel van zijn afweer tegen virussen en bacteriën. De ziekte ontstaat meestal in een lymfeklier en in sommige gevallen in een ander deel van het lymfeklierstelsel, zoals in de milt of in het beenmerg.[1]

Onderzoek van de lymfeklieren in de hals / Bron: Istock.com/AlexRathsOnderzoek van de lymfeklieren in de hals / Bron: Istock.com/AlexRaths

Hoe vaak komen kwaadaardige lymfomen voor?

Na leukemie en hersentumoren zijn kwaadaardige lymfomen in frequentie de derde vorm van kanker bij kinderen. Van de kinderen tussen 0 en 14 jaar die kanker hebben, heeft 13% lymfeklierkanker. Ongeveer 40% hunner heeft HL en de andere kinderen hebben NHL.

Incidentie

HL heeft een incidentie van 2-4 per 100.000 per jaar. Het komt vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. Het heeft een piek tussen het 20e en 30e levensjaar en een tweede piek na het 55e levensjaar. NHL komt veel vaker voor. Het heeft een incidentie van 16-22 per 100.000 per jaar. NHL komt vooral voor bij oudere mensen. Het komt gemiddeld het meest voor rond het 60-65e levensjaar, terwijl de mediane leeftijd van HL 25-30 jaar bedraagt. Sommige agressieve vormen van HL manifesteren zich vooral tijdens de kinder- en adolescentiejaren.

Hodgkin-lymfoom oorzaken en risicogroepen

De wijze van ontstaan van maligne lymfomen is vooralsnog niet opgehelderd, maar meerdere factoren lijken daarbij een rol te spelen. Bij HL lijkt het Epstein-Barr-virus (EBV) - die de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt - een rol te spelen, ofschoon het niet duidelijk is wat de invloed is van het virus in het ontstaan van HL.[2] Men vermoedt dat het doormaken van een virusinfectie een predisponerend effect heeft.[3] Voorts komt HL in sommige families meer voor. Daarnaast komen lymfomen meer voor bij mensen met een verminderde immuniteit door een aangeboren of verworven afweerstoornis. Een voorbeeld van dat laatste is een infectie met hiv (aids). Ook mensen die langdurig immuun-onderdrukkende geneesmiddelen nemen, zoals na een orgaantransplantatie, hebben een verworven defect in het immuunsysteem en behoren tot een risicogroep.

Risicofactoren

Factoren die het risico van Hodgkin-lymfoom verhogen, zijn:

Leeftijd

Hodgkin-lymfoom wordt meestal gediagnosticeerd bij mensen tussen de 15 en 30 jaar, alsmede bij mensen die ouder zijn dan 55 jaar.

Een familiegeschiedenis van lymfoom

Het hebben van een naast familielid met een Hodgkin-lymfoom of non-Hodgkin-lymfoom, vergroot het risico op het ontwikkelen van Hodgkin-lymfoom.

Geslacht

Mannen hebben iets meer kans dan vrouw om een Hodgkin-lymfoom te ontwikkelen.

Doorgemaakte Epstein-Barr-infectie

Mensen die ziekten hebben gehad die veroorzaakt worden door het Epstein-Barr-virus, zoals infectieuze mononucleosis (ziekte van Pfeiffer), krijgen vaker Hodgkin-lymfoom dan mensen die geen Epstein-Barr-infecties hebben doorgemaakt.

Verzwakt immuunsysteem

Een gecompromitteerd immuunsysteem door hiv/aids of door medicijnen om de immuunreactie te onderdrukken na een orgaantransplantatie, verhoogt het risico op Hodgkin-lymfoom.

Hodgkin-lymfoom symptomen

Typische verschijnselen

Meestal is de eerste klacht een pijnloze lymfeklierzwelling, die na enkele weken nog niet over is. De zwellingen kunnen zich op meerdere plaatsen manifesteren, zoals de hals, oksels, liezen en in de buik. De aangedane klieren voelen als vast-elastisch of rubberachtig, of hebben een druiventros-aspect. Het blijkt dat een zwelling in de borstholte aanleiding kan geven tot een prikkelhoest of benauwdheid.[4]

Vermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczykVermoeidheid / Bron: Istock.com/BartekSzewczyk

Andere klachten

Andere symptomen ziekte van Hodgkin kunnen zijn:
 • hevig nachtelijk zweten/transpireren - soms zo fors dat verscheidene malen per nacht het beddengoed moet worden verschoond;
 • onbegrepen gewichtsverlies (>10% in de laatste 6 maanden);
 • koorts (>38°C), gedurende meer dan 3 dagen in de afgelopen maand die onverklaarbaar is (onbegrepen koorts);
 • jeuk;
 • extreme vermoeidheid zonder aanwijsbare oorzaak;
 • bij <5% komt alcoholpijn voor: pijn bij het drinken van alcohol op plaatsen in het lichaam waar HL aanwezig is.

B-symptomen

De aanwezigheid van de zogenaamde B-symptomen (nachtzweten, gewichtsvermindering, koorts) zijn van belang voor de prognose van de behandeling. Ze komen bij ongeveer 20-30% van de patiënten voor tijdens het stellen van de diagnose.

Diagnose en onderzoek

CT-scan / Bron: IStock.com/Pavel LosevskyCT-scan / Bron: IStock.com/Pavel Losevsky

Lichamelijk - en beeldvormend onderzoek

Hodgkin-lymfoom kan alleen vastgesteld worden door een weefselbiopsie, waarbij onder verdoving een stukje weefsel van een lymfeklier uit één van de vergrote lymfeklieren wordt weggenomen voor nader onderzoek in het laboratorium. Microscopisch onderzoek moet uitsluitsel geven of er sprake is van lymfeklierkanker en zo ja, van welke vorm er sprake is. Dit is van belang voor de in te zetten behandeling. Na het stellen van de diagnose zal verder onderzoek verricht moeten worden om te bepalen waar de tumoren zijn gesitueerd en hoe ver de ziekte zich heeft uitgebreid. Dit gebeurt door:
 • een röntgenfoto van de borstholte;
 • een CT-scan van de borstholte en longen;
 • een echografie en/of CT-scan van de buik;
 • bloed- en soms beenmerg onderzoek;
 • vaak ook een radioactieve scan om de verspreiding van het lymfoom nog beter in kaart te kunnen brengen.

Door dit onderzoek kan de stadiëring van de ziekte worden bepaald (zie onder), hetgeen van belang is voor de behandelingskeuze.

Differentiële diagnose

De navolgende aandoeningen kunnen qua symptomen veel gelijkenis vertonen met het Hodgkin-lymfoom en zullen dus bij de stellen van de diagnose uitgesloten moeten worden:

Stadiumindeling Hodgkin-lymfoom

Ann Arbor classificatie

De indeling in stadia van Hodgkin-lymfoom is als volgt (de zogenaamde Ann Arbor classificatie):

stadiumomschrijving
IAantasting van één lymfekliergebied of tot één orgaan.
IIAantasting van twee of meer lymfekliergebieden aan één kant van het middenrif, of beperkte aantasting van een orgaan samen met één of meer kliergebieden aan dezelfde kant van het middenrif.
IIIAantasting van lymfekliergebieden aan beide kanten van het middenrif, waarbij ook de milt aangetast kan zijn of een ander orgaan.
IVMet uitzaaiingen naar andere organen die geen lymfeklieren bevatten. Denk hierbij aan longen, lever en beenmerg.

Onderverdeling

Elk stadium wordt weer onderverdeeld in:
 • A: zonder systematische B-symptomen (nachtzweten, gewichtsvermindering, koorts); en
 • B: met ten minste één va de drie B-symptomen.

Beperkte ziekte-uitbreiding

Het overgrote deel van de patiënten heeft ten tijde van het stellen van de diagnose een beperkte ziekte-uitbreiding (stadium I of II). Bij 20-30% van de patiënten komen B-symptomen voor. Bij ziekte-uitbreiding in de eerste twee fasen, bij zo'n 10-15% en in stadium III en IV oplopend tot 50%.

Hodgkin-lymfoom behandeling

De behandeling die wordt vastgesteld, is onder andere afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Andere factoren waar rekening mee wordt gehouden zijn de leeftijd en conditie van de patiënt en aanwezige risicofactoren. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van chemo- en radiotherapie. Indien genezing niet mogelijk is, dan is palliatieve behandeling mogelijk. Dat is een behandeling die is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering van de klachten en ziekteverschijnselen. Een behandeling die gericht is op genezing, wordt curatieve behandeling genoemd.

Chemotherapie bij Hodgkin lymfoom / Bron: Linda Bartlett, Wikimedia Commons (Publiek domein)Chemotherapie bij Hodgkin lymfoom / Bron: Linda Bartlett, Wikimedia Commons (Publiek domein)

Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met cytostatica, medicijnen die kankercellen doden of hun celdeling remmen. Chemotherapie wordt vaak gecombineerd met bestralingstherapie. Radiotherapie wordt meestal gedaan na chemotherapie. Cytostatica kan worden genomen in pilvorm, via een ader in de arm en soms worden beide toedieningswijzen gebruikt. Meerdere combinaties van chemotherapeutische geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van Hodgkin lymfoom.

Bestraling of radiotherapie

Een ander woord voor bestraling is radiotherapie. Het doel is kankercellen te vernietigen. Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei. Voor de behandeling van klassieke Hodgkin-lymfoom, kan bestraling solitair worden toegepast of na chemotherapie.

Radiotherapie (bestraling) / Bron: Adriaticfoto/Shutterstock.comRadiotherapie (bestraling) / Bron: Adriaticfoto/Shutterstock.com

Stamceltransplantatie

Een stamceltransplantatie is een behandeling waarmee je zieke beenmerg wordt vervangen door gezonde stamcellen die helpen nieuw beenmerg te laten groeien. Een stamceltransplantatie kan een optie zijn als Hodgkin lymfoom terugkeert, ondanks behandeling. Tijdens een stamceltransplantatie, zijn je eigen stamcellen verwijderd, ingevroren en opgeslagen voor later gebruik. Daarna krijg je een hoge dosis chemotherapie en bestraling om kankercellen in je lichaam te vernietigen. Daarna worden je stamcellen ontdooid en in je aderen geïnjecteerd. De stamcellen helpen gezond beenmerg opbouwen.

Complicaties van Hodgkin-lymfoom

Sommige mensen die zijn behandeld voor Hodgkin-lymfoom krijgen langetermijnproblemen, zelfs als ze volledig zijn genezen.
Enkele van de belangrijkste complicaties van Hodgkin-lymfoom zijn de volgende.

Verzwakt immuunsysteem

Het hebben van een verzwakt immuunsysteem is een veel voorkomende complicatie van Hodgkin-lymfoom en de klacht kan in ernst toenemen gedurende de behandeling. Als je een zwak immuunsysteem hebt, ben je meer kwetsbaar voor infecties en is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van ernstige complicaties van infecties.

Andere kankers

Mensen die Hodgkin-lymfoom hebben gehad, lopen meer kans om lymfoom, leukemie of andere vormen van kanker te krijgen in de toekomst. Chemotherapie en radiotherapie verhogen dit risico nog eens. Andere vormen van kanker, zoals borstkanker en longkanker, ontwikkelen zich gewoonlijk meer dan 10 jaar nadat je behandeld bent voor Hodgkin-lymfoom.

Andere gezondheidsproblemen

Het risico op andere gezondheidsproblemen in de toekomst, zoals hart- en vaatziekten en longaandoeningen, is ook hoger bij mensen die Hodgkin-lymfoom hebben gehad

Prognose: levensverwachting / genezingskansen / overlevingskansen

Vijfjaarsoverleving

Bij een adequate behandeling kan heden ten dage bij meer dan 80% van de patiënten met HL genezing worden bereikt.[5] Onderstaande overlevingskansen zijn gebaseerd op het ziektestadium op het moment dat HL werd gediagnosticeerd. De vijfjaarsoverleving is het percentage van de patiënten die ten minste 5 jaar leven nadat hij hen de diagnose is gesteld. Onderstaande cijfers zijn afkomstig uit het National Cancer Institute SEER-database, onder meer dan 8.000 mensen die gediagnosticeerd zijn met de ziekte van Hodgkin tussen 1988 en 2001. Uiteraard zijn nadien de behandelingen verfijnd en beter geworden en zullen de overlevingskansen navenant toenemen.

StadiumVijfjaarsoverleving
Stadium IOngeveer 90%
Stadium IIOngeveer 90%
Stadium IIIOngeveer 80%
Stadium IVOngeveer 65%

Andere prognostische factoren

Samen met het stadium van Hodgkin-lymfoom, kunnen andere factoren de prognose beïnvloeden. De volgende factoren hebben een negatieve invloed:
 • Het hebben van B-symptomen of uitgebreide tumoren (bulky tumoren);
 • Ouder zijn dan 45 jaar;
 • Van het mannelijke geslacht zijn;
 • Het hebben van een hoog aantal witte bloedcellen (boven 15.000);
 • Het hebben van een laag aantal rode bloedcellen (hemoglobine niveau lager dan 10,5);
 • Het hebben van een lage bloeddruk aantal lymfocyten (minder dan 600)
 • Het hebben van een laag albumine niveau (onder 4);
 • Het hebben van een hoge bezinking, of ESR (meer dan 30 in iemand met B-symptomen, of meer dan 50 voor iemand zonder B symptomen).

Noten:
 1. Hodgkin-Lymfoom: http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=kwfredactie:603 (voor de laatste keer geraadpleegd op 9 september 2009)
 2. Richard F. Ambinder: 'Epstein-Barr Virus and Hodgkin Lymphoma'; http://asheducationbook.hematologylibrary.org (voor de laatste keer geraadpleegd op 9 september 2009)
 3. C.J.H. van de Velde et al (red.): Oncologie; zevende herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, 2005, p.461.
 4. Lymfeklierkanker (lymfoom): http://www.erasmusmc.nl (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 september 2009)
 5. Raemaekers, J.M.M.: Het Hodgkin-lymfoom: op weg naar een behandeling op maat; Nederlands tijdschrift voor hematologie, 1572-1590, vol. 3, iss. 1, 2006.

Lees verder

© 2009 - 2024 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Lymfeklierkanker (maligne lymfoom)Lymfeklierkanker (maligne lymfoom)Lymfeklierkanker (maligne of kwaadaardig lymfoom) is een type kanker waarbij kwaadaardige witte bloedcellen - ofwel lymf…
Lymfeklierontsteking of lymfeknoopontstekingLymfeklierontsteking of lymfeknoopontstekingLymfeklieren of lymfeknopen maken onderdeel uit van het lymfevaatstelsel. Dit stelsel speelt een belangrijke rol in ons…
Pijnlijke bult lies, oksel, nek door opgezette lymfeklierPijnlijke bult lies, oksel, nek door opgezette lymfeklierIndien een virus of bacterie het lichaam binnendringt, dan kunnen de lymfeklieren opzetten. Deze klieren komen overal in…
Mantelcellymfoom: Vorm van lymfeklierkankerMantelcellymfoom: Vorm van lymfeklierkankerEen mantelcellymfoom is een vorm van kanker van de lymfeklieren. De ziekte komt om onbekende redenen tot stand en tast d…

HyperventilatieHyperventilatie is heel vervelend. Het heeft vaak een angstige werking op de persoon en in combinatie met een paniekaanv…
Tandplak verwijderen op een efficiënte manierU poetst uw tanden minimaal tweemaal per dag, maar heeft toch last van irritatie aan tandvlees. De boosdoener is vaak, n…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Istock.com/AW
 • C.J.H. van de Velde et al (red.): Oncologie; zevende herziene druk, Bohn Stafleu van Loghum, 2005.
 • Hodgkin-Lymfoom: http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=kwfredactie:603 (voor de laatste keer geraadpleegd op 9 september 2009)
 • Lymfeklierkanker (lymfoom): http://www.erasmusmc.nl (voor de laatste keer geraadpleegd op 10 september 2009)
 • Mayo Clinic. Hodgkin's lymphoma: Treatments and drugs. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hodgkins-lymphoma/basics/treatment/con-20030667 (voor de laatste geraadpleegd op 9-1-2017)
 • Medscape. Hodgkin Lymphoma Differential Diagnoses. http://emedicine.medscape.com/article/201886-differential-diagnoses#showall (ingezien op 9-1-2017)
 • Raemaekers, J.M.M.: Het Hodgkin-lymfoom: op weg naar een behandeling op maat; Nederlands tijdschrift voor hematologie, 1572-1590, vol. 3, iss. 1, 2006.
 • Richard F. Ambinder: 'Epstein-Barr Virus and Hodgkin Lymphoma'; http://asheducationbook.hematologylibrary.org (voor de laatste keer geraadpleegd op 9 september 2009)
 • Ziekte van Hodgkin: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ziekte_van_Hodgkin (voor de laatste keer geraadpleegd op 25 maart 2011)
 • Afbeelding bron 1: Blausen Medical Communications, Inc., Wikimedia Commons (CC BY-3.0)
 • Afbeelding bron 2: SEER, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 3: National Cancer Institute, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 4: Istock.com/AlexRaths
 • Afbeelding bron 5: Istock.com/BartekSzewczyk
 • Afbeelding bron 6: IStock.com/Pavel Losevsky
 • Afbeelding bron 7: Linda Bartlett, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 8: Adriaticfoto/Shutterstock.com
Reacties

Erwin Vedder, 09-06-2016
Ik heb een vraag. Ik heb al een geruime tijd last van ernstig transpireren tijdens mijn slaap.
Ook heb ik last van mijn rechte nekspier en onder mijn linker oksel zitten een paar kleine bultjes en twee vrij grote. Ik dacht eerst dat het inwendige abcessen waren of verstopte zweetklieren. Maar dan zouden ze op den duur naar buiten moeten komen maar dat is niet het geval. Ook heb ik af en toe koorts op onverklaarbare wijze. Weet u misschien wat dat zou kunnen zijn voor ik me zorgen ga maken? Reactie infoteur, 15-08-2016
Je kunt samen met de huisarts proberen de oorzaak van nachtzweten te achterhalen. Dat is zeker aan te raden als je een ziekte vermoedt. Blijf er niet mee doorlopen, zeker niet omdat u er al geruime tijd last van hebt en mogelijk ook uw lymfeklieren opspelen.

Johan, 09-03-2016
Beste,

Sinds een aantal weken heb ik een onderhuidse bobbel in mijn nek, verschillende kleine bobbels in mijn lies en naast m'n balzak een onderhuidse bobbel. Moet ik mij zorgen maken dat ik daadwerkelijk lymfeklierkanker heb? Ik ben 16 jaar en ik sport.

B.v.d.

Johan Reactie infoteur, 12-03-2016
Een lymfeklierontsteking is een ontsteking van de lymfeklier en is bijna altijd een gevolg van een infectie, veroorzaakt door bacteriën. Soms zijn er virussen of schimmels in het spel. Een infectie kan de klieren in een bepaald deel van het lichaam aantasten, maar er kunnen ook een groot aantal lymfeklieren geïnfecteerd zijn. Lees hier verder: http://goo.gl/oiPxSg.

Deze informatie is van informatieve aard en géén vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts. Uw huisarts kan onderzoeken wat de mogelijke oorzaak is en of (en welke) behandeling nodig is.

Doriene, 21-02-2016
Goedendag, Ik heb een vraag. Ongeveer een jaar geleden heb ik ziekte van pfeiffer doorgemaakt, na drie maanden was ik hier gelukkig van genezen. Nu ben ik in de maanden er na tot nu wel 7 kilo afgevallen zonder reden, daarbij is mijn eetlust aanzienlijk minder en heb ik vaak jeuk over mijn gehele lichaam. Koorts heb ik niet en nachtzweten ook niet echt. Wel heb ik een bobbeltje in mijn nek al langere tijd, maar ik weet niet of dit een lymfklier is. Is het verstandig om langs mijn huisarts te gaan? Reactie infoteur, 22-02-2016
Onverklaarbaar gewichtsverlies (dat wil zeggen dat u bent afgevallen, maar dat u niet weet hoe dat komt) is reden om de huisarts te bezoeken. De huisarts kan bekijken of de klachten met elkaar verband houden.

Paulina Fernee, 03-01-2016
Mijn vraag was mijn vader had stadium 5 en is binnen 3 weken overleden.Maar er werdt niet geluisterd door doktoren.Hij had al een jaar extreme moeheid.nooit trek in eten en extreem gewichtsverlies.Hadden de doktoren die alleen bloed onderzochten hem nog kans op geneziing kunnen bieden als ze eerder aan de bel hadden getrokken.Bij voorbaat dank voor uw atwoord.p.j fernee leeuwarden Reactie infoteur, 03-01-2016
Gecondoleerd met het verlies van uw vader. Bij stadium IV heeft de ziekte zich verspreid naar andere organen, zoals de longen, de lever, het beenmerg of de huid. Extreme moeheid, verlies van eetlust en gewichtsverlies zijn symptomen die artsen serieus moeten nemen. Ik kan echter niet ingaan op uw vraag of (een behandeling gericht op) genezing nog mogelijk was geweest indien men tijdig had geïntervenieerd.

Mary van Damme, 23-08-2010
Ik heb uitslagen van klierweefsel biopsie. Zoals CD20 positieve B-cell lymphocytes; CD3 en CD5 positieve T-cell lymphocytes; CD21 en CD 23 de toestand van de verstoorde structuur met aan de omtrek overheersend verlies van de follicles en geen dendritic netwerk.; CD 15 en CD 30 laten actieve ceelen zien, maar geen Reed Sternberg;BCL 6 is negatgief; BCL 2 geven positieve B-cellen, met geen aanleiding in de overblijvende follicles; PAX 5 is positief in de overblijvende folliculare centrum en geeft een groot aantal can de cellen in het centrum van de lymph node; kappa en lambda tot plasma cellen. Mijn vraag nu wat betekenen de verschillende kwalificaties van CD., BCL, PAX5? Reactie infoteur, 23-08-2010
Hallo,

Op de membraan van elke cel in het menselijk lichaam zitten ook bepaalde oppervlakte-moleculen, de zogenaamde 'clusters of differentiation' (CD). Door het aanmaken van specifieke tracers (antistoffen tegen de CD's) kunnen cellen vrij nauwkeurig worden herkend. Op deze manier kan classificatie van kanker plaatsvinden en kan men bepalen om welke kanker het gaat.

Bcl-2 (B-cell lymphoma 2). Het Bcl-2-gen is betrokken bij een aantal vormen van kanker. Zo worden in sommige kankercellen de hoeveelheid Bcl-2 verhoogd.

Bloed bevat rode bloedcellen maar ook verschillende typen witte bloedcellen. Cellen worden tijdens het leven voortdurend vervangen naarmate ze slijten en ouder worden. Stamcellen zijn de bron van nieuwe bloedcellen en kunnen tot elk type bloedcel uitgroeien. Maar hoe weten stamcellen welk type bloedcel ze moeten worden? Het hangt ervan af welke genen zijn aangezet in de stamcellen. PAX5, een eiwit dat betrokken is bij het inschakelen van genen, geeft stamcellen de opdracht om zich te ontwikkelen tot een bepaald type witte bloedcellen, B-cellen. PAX5 is dus betrokken bij de differentiatie van B-cellen (afweercellen). Mutaties in (o.a.) het PAX5 gen kunnen leiden tot defecte B-cellen.

Ik hoop dat u iets bent opgeschoten met dit antwoord.

Uw behandelend arts kan u vertellen hoe u de gegevens van de uitslag moet duiden.

Mvg, Martin

Paulette, 08-08-2010
L.S., Mag ik u vragen of als je je in het stadium III bevindt; of tussen III en IV… is er dan gerede kans op volledig herstel? Reactie infoteur, 09-08-2010
Hallo Paulette,

Uitzaaiingen betekenen over het algemeen dat de kans op overleving afneemt. Het is geheel afhankelijk van de situatie van de patiënt hoe zijn of haar vooruitzichten zijn. Als er uitzaaiingen 'op afstand' worden gevonden, betekent dit meestal dat de ziekte niet meer te genezen is, maar dit hoeft dus niet altijd zo te zijn. Vraag aan de behandelend arts of hij u hierover informatie kan geven.

Over het algemeen is de prognose van de ziekte van Hodgkin gunstig. Op de Engelstalige website van Wikipedia staat ook e.e.a. over de vooruitzichten van HL:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hodgkin's_lymphoma

Mvg, Martin

Tartuffel (2.972 artikelen)
Laatste update: 25-04-2023
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Bronnen en referenties: 17
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.