InfoNu.nl > Mens en Gezondheid > Aandoeningen > Lage bloeddruk: symptomen & shock oorzaken, behandeling

Lage bloeddruk: symptomen & shock oorzaken, behandeling

Lage bloeddruk: symptomen & shock oorzaken, behandeling Wat zijn te lage bloeddruk symptomen en klachten en hoe wordt een lage bloeddruk behandeld? Het hart stuwt met grote kracht bloed door de bloedvaten om alle delen van het lichaam te kunnen bereiken. De bloeddruk kan te hoog, maar ook te laag zijn. Een bloeddruk die lager ligt dan het gemiddelde veroorzaakt vaak geen problemen. Als de bloeddruk echter te laag wordt, krijgen de hersenen niet meer voldoende bloed. Dat kan leiden tot duizeligheid en flauwvallen. Er zijn allerlei oorzaken voor te lage bloeddruk (hypotensie). De meest voorkomende oorzaken van lage bloeddruk zijn uitdroging, een heftige allergische reactie, bloedverlies, een hartinfarct of hartritmestoornis, letsel, alcohol en bepaalde medicijnen, zoals antihypertensiva.

Lage bloeddruk symptomen


Wanneer is er sprake van lage bloeddruk?

Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed in de vaten pompt en de druk waarmee dit gebeurt verschilt per persoon en varieert in de loop van de dag. De druk ligt normaal gesproken binnen een bereik dat alle organen en lichaamsweefsels van bloed worden voorzien. Indien de bloeddruk zo laag is dat het lichaam niet meer normaal functioneert, dan is er sprake van een te lage bloeddruk.

Bij het meten van de bloeddruk worden twee waarden gemeten:
 • bovendruk of systolische bloeddruk;
 • onderdruk of diastolische bloeddruk.

De bovendruk is de druk waarmee het hart het bloed de vaten in pompt - de samentrekkingsfase van het hart - en de onderdruk is de druk op het moment dat het hart zich ontspant en zich weer vult met bloed - de ontspanningsfase van het hart. Wat zijn ideale waarden? De bovendruk van een gezonde volwassene schommelt tussen de 100 en 140 mm Hg (millimeter kwikdruk). De onderdruk ligt tussen de 60 en 80 mm Hg. Een gemiddelde systologische waarde van rond de 120 en een diastolische waarde van rond de 80 is optimaal voor gezonde volwassen mannen en vrouwen.

Bij een te lage bloeddruk spreken we vaak als die onder de 90/60 zakt. Het lichaam is dan niet meer in staat optimaal te functioneren. Door de lage bloeddruk ontstaat zuurstoftekort in de organen en hierdoor werken de organen slechter (multi-orgaanfalen).

De oorzaken van lage bloeddruk

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor een te lage bloeddruk. We noemen de belangrijkste:

Lage bloeddruk door uitdroging
Uitdroging (dehydratie): bij heel veel mensen is lage bloeddruk het gevolg van uitdroging. Daarom staan we bij deze oorzaak wat uitgebreider stil. Uitdroging kan optreden na het verlies van veel vocht en zouten als gevolg van bij voorbeeld hevige transpiratie (zweten), heel hoge koorts, bloedverlies, ernstige diarree, bepaalde medicijnen of extreme hitte. Bij uitdroging verliest de persoon meer vocht dan dat hij binnenkrijgt. Naast lage bloeddruk zijn de symptomen voor ernstige uitdroging (uitdrogingsverschijnselen):
 • snelle pols (hoge polsslag) of juist heel zwakke pols;
 • niet meer plassen;
 • sterk ingezonken ogen;
 • bij baby's een sterk ingezonken fontanel;
 • loomheid/sufheid.

Normale polsfrequentie
Normaal gesproken bedraagt de polsfrequentie tussen 60 en 80 slagen per minuut. De polsfrequentie kan als volgt berekend worden: tel het aantal slagen gedurende 15 seconden en vermenigvuldig dit getal met 4. De uitkomst hiervan is het aantal slagen per minuut. Bij een te lage polsfrequentie wordt gesproken van een vertraagde polsfrequentie of 'bradycardie' (brady is Grieks voor 'traag'). Bij een te hoge polsfrequentie wordt gesproken van een 'tachycardie' (tachy is Grieks voor 'snel').

Normaal polsritme
Het patroon van een normale pols is regelmatig. Tussen twee opeenvolgende slagen zit steeds een gelijke tijdspanne. Als dit niet het geval is, spreekt men van een onregelmatige pols of ritmestoornis (aritmie). Deze afwijking kan optreden bij zowel trage als bij snelle hartfrequenties.

Normale polssterkte
De sterkte is een ander kenmerk van de polsslag. De kracht waarmee de slag van de pols gevoeld wordt is onder normale omstandigheden 'vol'. Bij ernstig bloedverlies of bij een hartprobleem zal de pols eerder zwak aanvoelen. Dit noemt men een 'zwak geslagen' of zwakke pols. Bij grote lichamelijke inspanning zal het hart juist harder pompen. De pols zal in dat geval naar verhouding in kracht toenemen.

U kunt uitdroging op de volgende manieren bestrijden:
 • drink veel water, thee, vruchtensap, of speciale middelen zoals ORS (oral rehydration salts) waardoor het vocht beter vastgehouden wordt.
 • blijf uit de zon en in de koelte om vochtverlies door zweten te voorkomen.
 • waarschuw de huisarts als de uitdrogingsverschijnselen desondanks verergeren.

Lage bloeddruk door verminderde pompfunctie van het hart
Aandoeningen waardoor het hart niet meer goed uitpompt: hartfalen (acuut en chronisch hartfalen), een hartinfarct en een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen).

Verwijding van de bloedvaten
Abnormale verwijding van de bloedvaten ten gevolge van een infectie die zich via de bloedbaan verspreidt (bloedvergiftiging of sepsis).

Anafylaxie
Een ernstige allergische reactie (anafylaxie): dit is en zeldzame doch ernstige allergische reactie die optreedt bij gevoeligheid voor een bepaalde stof. De reactie verspreidt zich door het gehele lichaam en bestaat uit een snelle bloeddrukverlaging en vernauwing van de luchtwegen. Het kan optreden na een insectenbeet, maar ook voedingsmiddelen of bepaalde medicijnen kunnen een sterke allergische reactie uitlokken.

Posturele of orthostatische hypotensie
Posturele of orthostatische hypotensie: een plotselinge bloeddrukdaling die optreedt bij plotseling opstaan. Hierbij functioneert het bloeddrukregulatiesysteem niet goed. Deze aandoening wordt onder andere veroorzaakt door aandoeningen van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson), waarbij de zenuwen naar de bloedvaten beschadigd zijn geraakt. Andere oorzaken zijn suikerziekte of het gebruik van bepaalde medicijnen.

Postprandiale hypotensie
Als de bloeddruk binnen 2 uur na het begin van de maaltijd sterk daalt, wordt gesproken van postprandiale hypotensie. Deze tijdelijke bloeddrukdaling wordt vooral gezien bij ouderen.

Lage bloeddruk door bloedverlies
Bloedverlies door bijvoorbeeld heftige menstruaties of een bloeding in het maag-darmkanaal, kan leiden tot lage bloeddruk.

Overige oorzaken lage bloeddruk
Lage bloeddruk tijdens de zwangerschap is een normaal verschijnsel. Lage bloeddruk kan voorts het gevolg zijn van bepaalde medicijnen, zoals bloeddrukverlagende medicijnen die een persoon voorgeschreven krijgt bij hoge bloeddruk (hypertensie) en bepaalde soorten antidepressiva. Een lage bloeddruk kan een familietrek zijn en dus erfelijk bepaald zijn. Ook is uitgewezen dat lage bloeddruk(klachten) veel voorkomt onder grote en slanke vrouwen. Tevens zijn over)vermoeidheid en stress van invloed op de bloeddruk.

Lage bloeddruk symptomen en klachten

Normaal gesproken zullen er pas klachten optreden als de bloeddruk erg laag is. De belangrijkste klachten zijn:
 • vermoeidheid/sufheid;
  Misselijkheid / Bron: Istock.com/CentralITAlliance
  Misselijkheid / Bron: Istock.com/CentralITAlliance
 • algemeen zwak gevoel;
 • duizeligheid (lichtheid in het hoofd), duizelingen, 'sterretjes' voor de ogen en flauwvallen;
 • misselijkheid;
 • onscherp zien.

Behandeling lage bloeddruk

Bij een lage bloeddruk zal er door de huisarts onderzocht worden welke oorzaak er aan ten grondslag ligt. Bij het vermoeden van een onderliggende oorzaak zoals een hartkwaal, zal de persoon verwezen worden naar een specialist. Indien de oorzaak bepaalde medicijnen zijn, dan zal bekeken worden of er een andere dosering nodig is of dat er uitgeweken moet worden naar een alternatief.

Wat te doen bij plotselinge bloeddrukdaling?
Bij plotselinge bloeddrukdaling met duizeligheid en (bijna) flauwvallen moet ervoor worden gezorgd dat er weer voldoende bloed naar de hersenen stroomt. Dit kan door te gaan liggen met de benen omhoog zodat bloed naar de hersenen stroomt. Gewoonlijk verdwijnt het duizelige gevoel dan snel, de persoon voelt zich al weer snel wat beter. Verdere behandeling kan in dat geval uitblijven.

Shock

Bij een ernstige daling van de bloeddruk worden de organen en vitale weefsels zoals hart, hersenen en nieren, van te weinig bloed en daarmee van te weinig zuurstof voorzien. Dit tekort aan bloed in de bloedsomloop noemen we shock en kan levensbedreigend zijn. De organen zoals de hersenen hebben een constante en goede toevoer van zuurstofrijk bloed nodig om te functioneren.

Hoofdvormen en oorzaken van shock

Er zijn vier hoofdvormen te onderscheiden. Een hypovolemische shock is het gevolg van bloedverlies en vochtverlies (dehydratie) door bij voorbeeld bloeding, brandwonden of braken. Hierbij krijgen de vitale organen zo veel mogelijk van het nog aanwezige bloed en de huid en spijsverteringsorganen veel minder. Een cardiale shock ontstaat door een verslechterde hartwerking. Bijvoorbeeld: een hartinfarct of een hartritmestoornis. Hierbij is er voldoende bloed, deze wordt echter onvoldoende of niet rondgepompt. Er onstaat ook bij deze shock een sterke vaarvernauwing in de niet-vitale delen zodat hart, hersenen en nieren voorzien worden van zo veel mogelijk bloed. Een distributieve shock, ook wel vaatverwijdingsshock of warme shock genoemd, kan onder andere ontstaan door een allergische reactie (anafylactische shock) of sepsis/bloedvergiftiging (septische shock). Er ontstaat dan een algehele vaatverwijding. Het bloed kan niet meer goed verdeeld worden over de weefsels. Een obstructieve shock ontstaat door een afgesloten bloedsomloop. Bijvoorbeeld na een grote longembolie, waarbij een bloedprop de longslagaders afsluit. Te dientengevolge zullen de vaten in de niet-vitale weefsels vernauwen om zodoende de doorbloeding van de vitale weefsels veilig te stellen.

Verschijnselen van shock

De belangrijkste symptomen, tekenen en klachten van shock zijn:
 • koude, bleke, klamme huid door het vernauwen van de bloedvaten in de huid;
 • transpireren door hogere concentraties adrenaline die o.a. wordt afgegeven om het hart te stimuleren;
 • verwardheid/onrust door o.a. zuurstofgebrek in de hersenen;
 • snelle ademhaling, jachtig en oppervlakkig ademhalen;
 • snelle hartslag - en een snelle, doch zwakke pols;
 • rillen door verminderde huiddoorbloeding en zweten;
 • ingevallen gezicht en spitse neus, door afname van de hoeveelheid onderhuids vocht;
 • dorst en misselijkheid door o.a. vaatvernauwing in het spijsverteringskanaal;
 • bloeddrukdaling;
 • verminderde urineproductie doordat de nieren vocht vasthouden;
 • bewustzijnsverlies door zuurstofgebrek in de hersenen.

Behandeling van shock

Eerste hulp en behandeling shock
In geval iemand in een shock verkeert, is er sprake van een medische noodsituatie. Het slachtoffer moet onmiddellijk medische bijstand krijgen in een ziekenhuis. De eerste prioriteit is om de bloed- en zuurstoftoevoer naar de vitale organen te herstellen en weer op gang te brengen voordat onherstelbare schade is aangericht. Professionele hulp bestaat bij elke vorm uit drie maatregelen, de zogenaamde VIP-behandeling:
 1. Ventilatie: zuurstoftoediening en/of beademing;
 2. Infusie: snel extra vocht in de bloedbaan brengen;
 3. Pompkracht verbeteren: adrenaline, dopamine en/of dobutamide; deze geneesmiddelen stimuleren de hartwerking.(¹)

Voordat de ambulancemedewerkers zijn gearriveerd, kan degene die als eerste de patiënt aantreft verschillende maatregelen nemen om de toestand van de persoon die in shock verkeert te verlichten:
 • Ten eerste moet hij zo spoedig mogelijk medische hulp inroepen door het alarmnummer te bellen.
 • Stel het slachtoffer gerust. Straal rust en kalmte uit.
 • Vermijd drukte, spanning en plotselinge bewegingen.
 • De persoon die in shock verkeert moet warm worden gehouden, dat wil zeggen dat afkoeling moet worden voorkomen. Dit kan met een deken. Ga het lichaam niet actief opwarmen. Door het lichaam actief op te warmen zal een groot deel van het bloedvolume hierheen gaan ten koste van de vitale delen.
 • De persoon moet in een liggende houding worden neergelegd. Breng daarbij de benen ongeveer 20 tot 40 cm omhoog (uitgezonderd bij cardiogene shock). Deze houding bevordert de terugstroom van het bloed naar het hart.
 • Indien er een bloeding aanwezig is, dan moet deze gestelpt worden.
 • De ademhaling moet regelmatig worden gecontroleerd. Bij ernstige ademhalingsmoeilijkheden moet het bovenlichaam rechtop worden gebracht.
 • Het hoofd van het slachtoffer die in shock verkeert, moet opzij worden gedraaid ter voorkoming dat hij zijn eigen braaksel inademt.
 • Er mag geen vloeistof zoals water of vaste voeding via de mond worden toegediend, ook al klaagt het slachtoffer bijvoorbeeld dat hij dorst heeft. In een shock-toestand wordt de bloedsomloop zo veel mogelijk beperkt tot de vitale delen. Door het toedienen van eten of drinken worden de maag en darmen en de bloedsomloop rondom deze organen gestimuleerd. Doordat deze minder vitale organen van meer bloed voorzien worden, is er minder bloed beschikbaar voor de vitale organen zoals de hersenen, de nieren, de lever en het hart. Hierdoor kunnen cellen in deze organen in korte tijd onherstelbaar beschadigd raken en afsterven, wat tot gevolg heeft dat ze mogelijk niet meer naar behoren functioneren. Daar komt bij dat eten en drinken niet zal worden opgenomen door de darmen in het bloed en bijgevolg in de maag blijft. Hierdoor kan het slachtoffer misselijk worden en eventueel gaan braken, met alle gevolgen van dien.

Noot
 1. C. van Heycop ten Ham, H.J.C. Hendriks, J.H. in de Bosch, J.H.M. Schormans, J.W. van der Krans (redactie): Basisboek Pathologie, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, eerste druk, tweede oplage, 2000, p. 279.

Lees verder

© 2009 - 2016 Tartuffel, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde links
Symptomen Mexicaanse griep.
Gerelateerde artikelen
Symptomen lage bloeddruk: Hoe herken je te lage bloeddruk?Iedereen weet inmiddels wel dat een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol gehalte schadelijk kunnen zijn voor de gez…
Wat te doen tegen lage bloeddruk? Tips, oorzaken, symptomenWat te doen tegen lage bloeddruk? Tips, oorzaken, symptomenDe risico's van hoge bloeddruk zijn bij de meeste mensen wel bekend, maar dat geldt veel minder voor lage bloeddruk. Er…
Wat kun je doen aan een lage bloeddruk?Wat kun je doen aan een lage bloeddruk?Inmiddels weten we dat een hoge bloeddruk een gevaar is voor de gezondheid. Mensen die last hebben van een lage bloeddru…
Alles over de bloeddrukAlles over de bloeddrukHet hart perst het bloed door de bloedvaten en veroorzaakt daardoor druk. Daardoor kan het bloed naar alle lichaamgedeel…
Duizelig, moe, misselijk: oorzaken duizeligheid bij opstaanDuizelig, moe, misselijk: oorzaken duizeligheid bij opstaanWat kunnen de oorzaken zijn van mijn duizeligheid en moe zijn? Waarom kan ik duizelig worden bij het opstaan? Duizelighe…
Bronnen en referenties
 • C. van Heycop ten Ham, H.J.C. Hendriks, J.H. in de Bosch, J.H.M. Schormans, J.W. van der Krans (redactie): Basisboek Pathologie, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, eerste druk, tweede oplage, 2000.
 • Dr. Jannes J.E. van Everdingen (hoofdredactie): Het medisch handboek; Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, vijfde volledig herziene druk 2006.
 • http://www.medicinfo.nl
 • http://www.anemos.be
 • http://nl.wikipedia.org
 • http://www.merckmanual.nl
 • Afbeelding bron 1: Istock.com/CentralITAlliance

Reageer op het artikel "Lage bloeddruk: symptomen & shock oorzaken, behandeling"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Reacties

M. Koopman, 27-08-2014 19:39 #15
Ik heb al heel lang een veel te lage bloeddruk. Ik ben nu bijna 48. Afgelopen week voelde ik mij niet lekker en vroeg of de assistente vd huisarts mijn bloeddruk wilde meten. Die was 49/60! Ik heb ook veel last van een opgeblazen gevoel in mijn buik en kan niet afgaan, alleen met slaolie. Na twee dagen ben ik weer meer dan 1 kg aangekomen en voel ik mij nog beroerder en misselijk en vreselijk!moe moe en nog eens moe! De huisarts doet er niets aan. Ik moet maar naar een diëtiste die ik zelf moet betalen voor 1 uur 60 euro's en dat dan veel vaker… dat kan ik niet betalen. Maar verder wordt er niets aan gedaan. het zit tussen mijn oren zegt ze! Ik lig nu ziek in bed. Heeft het iets met elkaar te maken?
Ik eet s'morgens en 'smiddags al niet vanwege mijn opgezette buik die dan pijn doet. Nu eet ik als avondeten alleen nog maar een blikje sardientjes waar veel olie in zit. Kijken of dat helpt. Ik voel mij wel slap maar naar de huisarts voor de derde keer durf en wil ik eigenlijk niet meer. Ze heeft al twee keer een verwijzing gegeven voor de diëtiste en anders kan ze niets doen zegt ze… Het vreemde is dat ik wel een vol gevoel heb maar als ik mijn vriend zijn eten ruik dan krijg ik toch wel trek…
Ik weet het niet meer. ik heb vreselijk gehuild. Ik ben op! Wie helpt mij?

Pat, 16-02-2014 15:43 #14
Bijna mijn hele leven last gehad van lage bloeddruk waardoor ik niet alleen weg durf. Het is bij mij verergert door een adrenaline infuus waardoor ik aanvallen van " epilepsie" kreeg maar dan 24 uur per dag wat nu syncope blijkt te zijn. Ik heb hulp nodig.

Mandy, 03-08-2012 01:21 #13
Hallo,

Ik heb de afgelopen tijd mijn bloeddruk gemeten omdat ik altijd last had van een wat te hoge bloeddruk. Het begon goed maar nu daalt het heel erg. Gisteren en eergisteren was mijn bloeddruk 60/66 en vandaag 76/55. Is dit wel goed. Ik ben ook 10 weken zwanger. Moet ik me zorgen maken?

Marjolijn, 02-07-2012 20:44 #12
Ik heb al heel lang een lage bloeddruk, heb hier ook 24 uur een meter voor om gehad.
Daaruit bleek dat mijn bloeddruk soms 90/50 was, maar meestal 100/50.
Ook heb ik een snelle hartslag en transpireer ik soms heel erg.
Ik ben een keer naar de cardioloog geweest maar die kon niets vinden en zei dat ik het zelf deed? Kan me bij veel klachten voorstellen dat die door stress bijv ontstaan, maar deze klacht hoor ik eigenlijk nooit. Buiten dat zou dat dan betekenen dat ik al jaren op die manier reageer op stress.
Ik ben een paar jaar geleden flauw gevallen toen ik op de trap stond, het ambulance personeel vond dat ik naar de huisarts moest vanwege die lage bloeddruk… weet niet zo goed meer wat ik nu moet doen?
Mvg Marjolijn Reactie infoteur, 07-07-2012
U kunt het beste even contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u onderzoeken en adviseren wat te doen.

Dee, 13-04-2012 15:40 #11
Ik heb sinds 4 weken bloeddruk verlagers ivm een te hoge bloeddruk. Nu slaan de verlagers op zich prima aan. MIjn bloeddruk is nu gemiddels 130/90. Alleen in het begin van de middag ga ik me elke keer vreemd voelen. Ik begin enorm te beven over mijn hele lichaam en ik krijg het enorm koud. Het lukte me niet eerder om op zo'n moment mijn bloeddruk te meten tot vanmiddag. Mijn bloeddruk was 170/66. Ik vond dat echt een hele vreemde bloeddruk. Komt het vaker voor dat boven en onderdruk zo erg verschillen (de ene heel hoog, de ander vrij laag)?

Rutger, 24-12-2011 00:45 #10
De laatste tijd valt me op dat als ik door een kat gebeten word (dit gebeurt weleens omdat ik in een dieren asiel werk) ik niet bloed, ook al is de wond dan best wel diep. Kan dit ook een symptoom van een te lage bloeddruk zijn? Ik herken andere symptomen ook wel een beetje zoals wazig zien of zware vlekken, weinig energie. En ik heb overigens op dit moment een polsritme van 104, maar kan dat zijn omdat ik nu een ontsteking in mijn hand heb? Ik gebruik antidepressiva namelijk clomipramine. Reactie infoteur, 26-12-2011
Ongeveer 6% van alle bijtwonden ontstaan door katten. Een dergelijke bijtwond is vak een kleine, diep in het weefsel penetrerende steekvormige verwoninding, waardoor de kans op infectie groot is. De diepte van een kattenbeet is vaak moeilijk te bepalen. Wondbehandeling (wondtoilet) is van groot belang. Laat uw huisarts uw klachten beoordelen.

Henk Hindriks, 14-11-2011 20:09 #9
Ik heb medicijnen voor hoge bloeddruk, maar na een meting van 24 uur blijkt dat de bloeddruk overdag schommelt van 90/50 en dan weer naar 120/75. Heb mijn medicijnen tegen hoge bloeddruk van de huisarts per direct moeten stoppen. Met het gevolg dat ik 3 dagen later een bloeddruk had van 180/120 en een hartsslag van 180. Ik heb nu weer de zelfde dosis gekregen. Mijn klacht is bijna de gehele dag bij staan/lopen licht in het hoofd, als ik lig gaat het binnen 10 minuten weg. Reactie infoteur, 17-11-2011
Het is van belang met uw huisarts te overleggen of een lagere dosering of een ander medicijn wellicht beter werkt.

Bart Polman, 18-10-2011 20:48 #8
Wanneer ik inspannende arbeid verricht in de kou (2 graden) daalt mijn bloeddruk tot een waarde van 85 bovendruk en 40 onderdruk. Ik ben dan akelig in mijn hoofd, en wordt er behoorlijk misselijk van. Het duurt dan wel 2 dagen eerdat mijn klachten weer weg zijn en ik weer de " oude" ben. Wat is hier de oorzaak van en wat is er aan te doen? Ik voel mij in die periode zo beroerd dat ik het liefst alleen maar ga liggen en vrijwel geen energie heb.

Roos, 05-08-2011 16:19 #7
Ik heb een vraag over, m, n vader, die kreeg na een darmoperatie een bacterie in de bloedbaan, acutebuik snachts, is te laat aangelegt op IC hele nacht op mediumcare zo gelegen, de volgende ochtend in coma aangetroffen door de verpleging, hoofdarts wist die nacht van de acute buik, maar wil de de volgende ochtend afwachten!<hoe wreed>>toen met spoed aangelegt met alle toeters en bellen, distributieve shock>>>vaatverwijding dus bloed moest erg hard pompen om alle organen te voorzien wat niet is gelukt, bloeddruk was niet meer menswaardig, hij werd dagen opgepompt met vaatvullers zodat het vocht alle porien uit kwam, zijn hart stopte de 4 dagen erna, maar in die 4 dagen kreeg hij een behandeling constant die ze gebruiken om te reanimeren, hij ging heen om een poliep uit de darm te verwijderen overigens>>68 jaar, mijn vraag waar ik erg mee zit, ik heb hem niks meer kunnen zeggen, hij weg kunstmatig dus in leven gehouden, heeft hij hier zelf wat van meegekregen, omdat hij zo, n lage onaanvaartbare bloedruk erbij kreeg, zijn de hersenen dan aangetast?zou het graag horen, zodat me dit wat kan helpen dit te verwerken, mvg Roos Reactie infoteur, 07-08-2011
U kunt deze vraag het beste voorleggen aan de behandelend arts. Heel veel sterkte gewenst met de situatie.

Pascal van der Hart, 18-07-2011 09:52 #6
Ik heb sinds ik ontslagen ben bij mijn werk, erg last van misselijkheid en rug en nekklachten (pijn ) is dit het gevolg van stress of moet ik me zorgen maken.
Met vriendlijke groet
pascal Reactie infoteur, 18-07-2011
Deze vraag kunt u het beste bespreken met uw huisarts.

Evelien, 19-05-2011 13:07 #5
Ik heb altijd al een lage bloeddruk gehad, veel zout eten werd mij aangeraden door de dokter. Ik heb vorig jaar in februari klierkoorts/pfeiffer gekregen, maar dat zou nu al lang weer weg moeten zijn. Ik volg een dansopleding in Frankrijk (en kan dus niet zomaar voor het minste naar mijn huisdokter rennen). Tegenwoordig voel ik mij bijna altijd misselijk en zelfs de docenten merken op dat ik wel wil werken, maar dat mijn lichaam gewoon zo vermoeid is, dat het niet meewerkt… Ik heb ook vaker dat ik zwarte vlekjes zie en ik weet dus, dat het iets met mijn lage bloeddruk te maken heeft. Heeft u tips? Wat kan ik hieraan doen? Het is niet de moment om er tussenuit te vallen, want we zijn aan het repeteren voor de eindvoorstelling. Reactie infoteur, 22-05-2011
Lage bloeddruk kan leiden tot klachten van moeheid, duizelig voelen en soms flauwvallen. Soms kunnen klachten van misselijkheid en wazig zien optreden. Indien de klachten aanhouden of telkens terugkomen, kunt u bij uw huisarts de bloeddruk laten meten. De huisarts zal bepalen of er behandeling nodig is. Er kan zo nodig verder onderzoek gedaan worden.

Mr, 15-12-2010 11:15 #4
Mijn bloeddruk valt soms erg laag op het moment dat ik op het toilet zit en stoelgang maak met als gevolg dat ik flauwval op het toilet. De dokter vermeld dat dit een geval is van situationele callops.Maar wat kan de triger zijn?
En als ik het voel opkomen is er dan nog iets aan te doen om het te voorkomen? Reactie infoteur, 20-12-2010
De medische term collaps beschrijft een kortdurende en vanzelf-overgaande bewusteloosheid veroorzaakt door cerebrale hypoperfusie (= een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen). Syncope is een vorm van 'wegraking', gedefinieerd als een 'kortdurende bewusteloosheid niet ten gevolge van een hersenschudding', met spontaan herstel. Het bewustzijnsverlies leidt tot verlies van lichaamshouding door het wegvallen van de spiertonus (de spiertonus is de natuurlijke spierspanning van de spier in rusttoestand). Men spreekt van situationele collaps indien het optreedt na mictie (urineren, plassen), hoesten, en defacatie (ontlasting).

Situationele collaps valt onder 'reflex syncope', ook wel 'reflex flauwvallen' genoemd. Emoties, angst, pijn, bloedprikken, hoesten, plassen, ontlasting, langdurig rechtop staan in een warme omgeving, menstruatie, te weinig eten, bij ziekte of koorts an dergelijke kunnen een reflex opwekken via het 'autonome zenuwstelsel' waardoor de bloedsomloop geremd wordt en de bloeddruk zakt, hetgeen tot syncope kan leiden.

Aanbevolen behandeling bestaat uit het doen terugkeren van het bloed naar de hersenen door de persoon in een liggende positie te brengen, met de benen licht verhoogd of door voorover te leunen met het hoofd tussen de knieën voor ten minste 10-15 minuten, bij voorkeur op een koele en rustige plaats.

Gl, 13-10-2010 22:23 #3
Over het stukje: shock en water drinken het volgende
Dat iemand in shock geen water mag drinken klopt. Maar de reden die hierbij staat is onjuist. De reden dat iemand geen water mag drinken als hij of zij in shock is, is dat het water de maag en darmen stimuleert om actief te worden en daarbij wordt de bloedsomloop rondom deze organen gestimuleerd. Bij shockgevallen is juist de bloedsomloop tussen hersenen, hart en longen in gevaar door een tekort aan vloeibaar bloed. Het wegtrekken van meer bloed uit deze omloop zal er voor zorgen dat de hersenen onvoldoende bloed krijgen. De persoon zal hersenschade oplopen.

Iemand die in shock is en bewusteloos raakt zal (nagenoeg) altijd (onherstelbare) hersenschade oplopen. Geen water geven dus, maar ook niet het lichaam actief opwarmen, want ook daarmee wordt bloed onttrokken uit de kritieke bloedsomloop. Reactie infoteur, 14-10-2010
Hallo GL,

Bedankt voor uw reactie. Wat u schrijft is correct, maar wat ik schrijf ook. Er zijn meerdere belangrijke redenen om iemand die in shock verkeert geen eten of drinken te geven. De door u aangehaalde reden is een zeer belangrijke. Ik heb deze daarom ook verwerkt in het artikel.

Mvg, Martin

Marijke, 25-03-2010 19:37 #2
Had vrijdag een bloeddruk van 95/40,gisteren 125/75.ben aan het lijnen.vaak het idee dat ik zou flauwvallen.veel drop gegeten, hielp niet.slappe beben en veel trillen.drogist rade aan om ijzer tabletten te nemen.vraag me af of ik het zo goed doe.heb gelezen dat lage bloeddruk gevaarlijk kan zijn. Reactie infoteur, 28-03-2010
Hallo Marijke,

Een daling van het lichaamsgewicht met 1 kilo leidt tot een daling van de bloeddruk van gemiddeld 1,6 mmHg systolisch en 1,3 mmHg diastolisch. Dus 5 tot 10 kilo afvallen, zorgt al met al voor een flinke daling van de bloeddruk. De individuele reactie op het gewichtsverlies kan variëren, maar bij de meeste mensen leidt afvallen tot verlaging van de bloeddruk. Vraag uw huisarts om advies.

Mvg, Tartuffel

M. Oerlemans, 16-07-2009 23:49 #1
Bij de inleiding van een operatie kreeg ik een bloeddruk van 30 onderdruk en 55 bovensdruk
Was dat gevaarlijk?

Infoteur: Tartuffel
Rubriek: Mens en Gezondheid
Subrubriek: Aandoeningen
Special: Hart en hartaandoeningen
Bronnen en referenties: 7
Reacties: 15
Medische informatie…
Deze informatie is van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen en/of vragen altijd een arts.
Schrijf mee!